Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 133

Rīgā 2016. gada 1. martā (prot. Nr. 10 2. §)
Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās
Izdoti saskaņā ar Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma
19.1 panta sestās daļas 2., 3. un 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nosacījumus niršanas atļaujas izsniegšanai;

1.2. kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt un anulē atļauju niršanai ierobežotā teritorijā (turpmāk – atļauja);

1.3. izsniegto atļauju reģistra uzturēšanas kārtību;

1.4. izsniegto atļauju izmantošanas nosacījumus;

1.5. apmēru un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu niršanai jūrā tajās vietās, kur atrodas kuģu vraki vai nogrimuši priekšmeti, kas rada vai var radīt apdraudējumu jūras videi vai kultūrvēsturiskām vērtībām (turpmāk – valsts nodeva).

2. Fiziska persona (turpmāk – persona) ir tiesīga nirt ierobežotā teritorijā, kuras robeža neiet gar jūras krasta līniju, no noteiktā kārtībā reģistrēta kuģošanas līdzekļa (turpmāk – kuģošanas līdzeklis), kas aprīkots ar automātisko identifikācijas sistēmu.

II. Nosacījumi atļaujas izsniegšanai

3. Personai izsniedz atļauju, ja persona atbilst šādām prasībām:

3.1. tā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu;

3.2. tā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu nav atzīta par vainīgu tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar kultūras pieminekļu iznīcināšanu un bojāšanu, nelikumīgām darbībām ar ieročiem, sprāgstvielām vai spridzināšanas ietaisēm;

3.3. tā nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar niršanai jūrā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu;

3.4. tai pēdējo divu gadu laikā atļauja nav anulēta.

4. Ārvalstnieka atbilstību šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajām drošības prasībām apliecina personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts kompetento iestāžu izdota izziņa ar notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Bezvalstnieka atbilstību šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajām drošības prasībām apliecina personas pēdējās pavalstniecības valsts kompetento iestāžu izdota izziņa ar notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

5. Atļauju neizsniedz, ja persona neatbilst šo noteikumu 3. un 4. punktā minētajām prasībām vai nevar izpildīt šo noteikumu 2. punktā minēto prasību attiecībā uz kuģošanas līdzekļa aprīkojumu.

6. Persona tiesīga nirt ierobežotā teritorijā tikai diennakts gaišajā laikā, un tā ir atbildīga par niršanai nepieciešamajām prasmēm, veselības stāvokli, aprīkojuma drošību, izmantotajiem kuģošanas līdzekļiem un izvēlētajiem laikapstākļiem.

III. Kārtība, kādā izsniedz, atsaka izsniegt un anulē atļauju

7. Atļauju izsniedz Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests (turpmāk – Krasta apsardze).

8. Lai saņemtu atļauju, persona iesniedz Krasta apsardzē atļaujas pieteikumu (1. pielikums). Pieteikumā ietver šādu informāciju:

8.1. vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads);

8.2. kontaktinformācija: deklarētā, reģistrētā vai personas norādītā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

8.3. ziņas par personu apliecinošu dokumentu;

8.4. niršanai izvēlētās ierobežotās teritorijas numurs (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos);

8.5. niršanai izvēlētais laikposms: no (diena, mēnesis, gads) līdz (diena, mēnesis, gads);

8.6. niršanas mērķis (piemēram, atpūta, zemūdens medības, tūrisms, sports);

8.7. kuģošanas līdzeklis saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu, norādot kuģošanas līdzekļa reģistrācijas numuru, nosaukumu, radiostacijas identifikācijas numuru (MMSI numurs);

8.8. cita informācija, ja nepieciešams (piemēram, papildu aprīkojums ūdenslīdēja standarta aprīkojumam (sonārs, skeneris, videokamera), informācija par fiziskās personas darba vai pakalpojuma līgumu);

8.9. izziņa ar notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā (ja tas nepieciešams saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu) vai cits dokuments, ja nepieciešams (minēto izziņu vai citu dokumentu pievieno pielikumā).

9. Saņemot atļaujas pieteikumu, Krasta apsardze nekavējoties nosūta informācijas pieprasījumu:

9.1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, lai iegūtu šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto informāciju;

9.2. valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Jūras administrācija", lai saņemtu saskaņojumu no kuģošanas drošības viedokļa.

10. Šo noteikumu 9. punktā minēto informāciju Krasta apsardzei sniedz 20 dienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas.

11. Ņemot vērā šo noteikumu 9. punktā minēto kompetento iestāžu sniegto informāciju un Krasta apsardzes rīcībā esošo informāciju, Krasta apsardze 30 dienu laikā pēc atļaujas pieteikuma saņemšanas vai trūkumu novēršanas tajā pieņem lēmumu par atļaujas (2. pielikums) izsniegšanu personai vai atteikumu izsniegt atļauju.

12. Pamatojoties uz šo noteikumu 9. punktā minēto kompetento iestāžu sniegto informāciju un Krasta apsardzes rīcībā esošo informāciju, var noteikt papildu nosacījumus konkrētās atļaujas izmantošanai, kas saistīti ar:

12.1. ierobežojumiem sakarā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi jūrā;

12.2. ierobežojumiem no kuģošanas drošības viedokļa.

13. Krasta apsardzes lēmumu var apstrīdēt Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Nacionālo bruņoto spēku lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

14. Krasta apsardze var anulēt izsniegto atļauju, ja tiek konstatēts, ka persona pārkāpj izsniegtās atļaujas izmantošanas nosacījumus.

IV. Valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

15. Par atļaujas izsniegšanu maksājama valsts nodeva 30 euro apmērā.

16. Valsts nodevu maksā pirms atļaujas saņemšanas ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

17. Valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.

V. Atļaujas izmantošanas nosacījumi

18. Atļauja ir spēkā tajā norādītajās ierobežotajās teritorijās laikposmā, kas norādīts atļaujā.

19. Atļauju ir tiesīga izmantot tikai persona, kurai tā izsniegta.

20. Persona, kura saņēmusi atļauju, dienu pirms paredzētās niršanas sniedz Krasta apsardzei (uz atļaujā norādīto e-pasta adresi, tālruņa numuru vai izmantojot jūras sakaru līdzekļus) šādu informāciju:

20.1. personas vārds un uzvārds;

20.2. atļaujas numurs;

20.3. to ierobežoto teritoriju numuri, kurās plānots nirt;

20.4. niršanas ilgums (diennakts stundu ietvaros) katrā no atļaujā norādītajām ierobežotajām teritorijām.

21. Persona, kura izmanto kuģošanas līdzekli saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu, nodrošina tā automātiskās identifikācijas sistēmas aparatūras nepārtrauktu darbību raidīšanas režīmā.

22. Persona, kura veic ar niršanu ierobežotā teritorijā saistītās darbības, pēc Krasta apsardzes vai Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma uzrāda atļauju un personu apliecinošu dokumentu.

23. Ja valsts institūcijām attiecīgajā ierobežotajā teritorijā nepieciešams veikt steidzamus normatīvajos aktos noteiktus uzdevumus jūrā, personai, kura veic niršanu ierobežotā teritorijā, ir pienākums pēc Krasta apsardzes vai Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma nekavējoties pārtraukt niršanu.

VI. Atļauju reģistra uzturēšanas kārtība

24. Krasta apsardze informācijas sistēmā izveido atļauju reģistru. Reģistrā tiek uzturēta informācija par:

24.1. saņemto atļauju pieteikumiem;

24.2. šo noteikumu 9. punktā minēto iestāžu sniegto informāciju;

24.3. izsniegtajām atļaujām un atļauju izmantošanas nosacījumiem;

24.4. atteiktajām atļaujām;

24.5. anulētajām atļaujām;

24.6. saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu samaksāto valsts nodevu;

24.7. Krasta apsardzes faktiskās rīcības apstrīdēšanas vai lēmumu pārsūdzēšanas procesu norisi, kas saistīti ar atļauju izsniegšanu un izmantošanu.

25. Atļauju reģistrā esošo informāciju atbilstoši kompetencei izmanto Krasta apsardze, kā arī pēc attiecīga pieprasījuma – citas kompetentās valsts institūcijas.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 133
Pieteikuma paraugs
atļaujas saņemšanai niršanai ierobežotā teritorijā

Nacionālo bruņoto spēku
Jūras spēku flotiles
Krasta apsardzes dienestam

 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads))

 

(kontaktinformācija: deklarētā, reģistrētā vai norādītā dzīvesvieta, tālruņa numurs un e-pasta adrese)

 

(ziņas par personu apliecinošu dokumentu)

pieteikums

Lūdzu izsniegt atļauju niršanai šādās ierobežotās teritorijās:

Ierobežotās teritorijas numurs
(saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos)

Laikposms

Niršanas mērķis
(piemēram, atpūta, zemūdens medības, tūrisms, sports)

Kuģošanas līdzeklis
(kuģošanas līdzekļa reģistrācijas numurs, nosaukums, kuģošanas līdzekļa radiostacijas identifikācijas numurs (MMSI numurs))

no
(dd.mm.gggg.)

līdz
(dd.mm.gggg.)

     
     

Cita informācija, ja nepieciešams 
 

(piemēram, papildu aprīkojums ūdenslīdēja standarta aprīkojumam (sonārs, skeneris, videokamera), informācija par fiziskās personas darba vai pakalpojuma līgumu)

Pielikumā:

1) izziņa ar notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā (ja nepieciešams);

2) cits dokuments (ja nepieciešams).

     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. marta
noteikumiem Nr. 133

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests
(adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Atļauja Nr. _________ niršanai ierobežotā teritorijā

1. Saskaņā ar Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 19.1 panta otro daļu un sestās daļas 2. un 3. punktu atļauja izsniegta

 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads))

niršanai šādās ierobežotās teritorijās:

Ierobežotās teritorijas numurs
(saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos)

Laikposms

Niršanas mērķis

Kuģošanas līdzekļi (ja tiek izmantoti)
(kuģošanas līdzekļa(-u) reģistrācijas numurs, nosaukums, kuģošanas līdzekļa(-u) radiostacijas identifikācijas numurs (MMSI numurs))

Papildu nosacījumi*

no
(dd.mm.gggg.)

līdz
(dd.mm.gggg.)

      
      

* Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās" (turpmāk – noteikumi) 12. punktu.

2. Atļauja izsniegta  
 

(datums)

 

Krasta apsardzes dienesta priekšnieks   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Z. v.

Atļauju var apstrīdēt noteikumu 13. punktā minētajā kārtībā.

Personas pienākumi atļaujas izmantošanai norādīti noteikumu V nodaļā.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par niršanai nepieciešamajām prasmēm, veselības stāvokli, aprīkojuma drošību, izmantotajiem kuģošanas līdzekļiem un izvēlētajiem laikapstākļiem.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 133Pieņemts: 01.03.2016.Stājas spēkā: 09.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 08.03.2016. OP numurs: 2016/47.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280744
09.03.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)