Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 127

Rīgā 2016. gada 1. martā (prot. Nr. 10 34. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķi "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.8. ar valsts atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus.

2. Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos.

3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir:

3.1. darba ņēmēji un darba devēji, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kas ir saimnieciskās darbības veicēji (turpmāk – uzņēmumi);

3.2. darba aizsardzības speciālisti;

3.3. izglītības iestāžu audzēkņi;

3.4. Valsts darba inspekcijas amatpersonas un darbinieki.

4. Specifiskā atbalsta ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 954 835 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (saimnieciskās darbības veicēji) – 900;

4.2.1.1 iznākuma rādītājs – darba vietu skaits bīstamajās nozarēs, kurās veikts darba vides risku novērtējums, – 3 600;

4.2.2. rezultāta rādītājs – atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (procenti) bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības (uzņēmums ir izpildījis vismaz šādas darba aizsardzības prasības: izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likumam, veikts darba vides risku novērtējums un sastādīts pasākumu plāns) – 75.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 528; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 574; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488)

5. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 889 454 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 856 035 euro un valsts budžeta finansējums – 1 033 419 euro.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Specifiskā atbalsta ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

10. Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir iestāde, kas saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likumu nodrošina valsts uzraudzības un kontroles īstenošanu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, – Valsts darba inspekcija.

11. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas datuma.

13. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanā iesaista sadarbības partneri:

13.1. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (turpmāk – Brīvo arodbiedrību savienība);

13.2. Latvijas Darba devēju konfederāciju (turpmāk – Darba devēju konfederācija);

13.3. Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru "Darba drošības un vides veselības institūts" (turpmāk – Darba vides institūts) likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 13. panta sestajā daļā noteiktā deleģējuma ietvaros;

13.4. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488).

14. Īstenojot šo noteikumu 13. punktā minēto sadarbību, finansējuma saņēmējs ar sadarbības partneriem slēdz sadarbības līgumus atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

15. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi nav noslēgts sadarbības līgums, projekta iesniegumam pievieno finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera noslēgtu nodomu protokolu. Nodomu protokols ietver vismaz šādu informāciju:

15.1. apņemšanās sadarboties projekta īstenošanā, tai skaitā noslēgt sadarbības līgumu, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts;

15.2. sadarbības partnera veicamie pienākumi projekta īstenošanā;

15.3. sadarbības partnera veikto izmaksu kompensēšanas kārtība šo noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai;

15.4. kārtība, kādā sagatavo un iesniedz attiecināmās izmaksas pamatojošos dokumentus, tai skaitā pārskatus par veiktajām darbībām;

15.5. kārtība, kādā sadarbības partneris atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējusi sadarbības iestāde, un iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējis finansējuma saņēmējs, ja par šiem izdevumiem finansējuma saņēmējs veicis šo noteikumu 37.12. apakšpunktā minēto kompensāciju izmaksu.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

16. Specifiskā atbalsta ietvaros īsteno šādas atbalstāmās darbības:

16.1. darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumi:

16.1.1. pētījumi, tai skaitā aptaujas, un pētījumu rezultātu izplatīšana;

16.1.2. darba strīdu praktiska risināšana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

16.1.3. atbalsts kolektīvo pārrunu veikšanai un organizēšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

16.2. darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi:

16.2.1. pētījumi un pētījumu rezultātu izplatīšana;

16.2.2. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488);

16.2.3. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488);

16.3. Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveide:

16.3.1. apmācību moduļu aktualizācija un izstrāde;

16.3.2. šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas apmācība;

16.3.3. Baltijas valstu darba inspekciju sadarbības tīkla pilnveide;

16.3.4. starptautiskā darba inspekciju sadarbības tīkla pilnveide;

16.3.5. dalība nozaru izstādēs;

16.4. atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem:

16.4.1. uzņēmumu apzināšana, konsultatīvā atbalsta nepieciešamības un ieviesto darba aizsardzības prasību izvērtēšana;

16.4.2. konsultatīvais atbalsts – konsultācijas darba devējiem, laboratoriskie mērījumi, darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības;

16.4.3. darba vides risku novērtēšanas moduļu izstrāde;

16.4.4. specializēto darba aizsardzības apmācību programmu mācību metodisko palīgmateriālu izstrāde;

16.5. preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi:

16.5.1. klātienes un attālinātas apmācības preventīvās kultūras paaugstināšanai šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas darba ņēmējiem;

16.5.2. mācību ekskursijas uz uzņēmumiem par labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas darba devējiem;

16.5.3. klātienes un attālinātas izglītojošas aktivitātes šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

16.5.4. klātienes un attālināti semināri un konsultācijas šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai;

16.5.5. elektronisko rīku (piemēram, apmācību sistēmu, pamācību) un vizuālo uzskates līdzekļu izveide un ieviešana šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai;

16.5.6. sabiedrības izglītošanas, izpratnes veicināšanas un informēšanas pasākumi par darba attiecību un darba aizsardzības prasību ievērošanu;

16.6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

16.7. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 540; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488; sk. 49. punktu)

17. Specifiskā atbalsta ietvaros plāno šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

17.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

17.3. neparedzētās izmaksas.

18. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. personāla izmaksas, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Tai skaitā:

18.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Minētajās izmaksās netiek ietvertas šo noteikumu 18.2.2. apakšpunktā minētās izvērtēšanas izmaksas, kuras noteiktas, piemērojot vienas vienības izmaksu metodi;

18.1.2. kompensācija Brīvo arodbiedrību savienībai par projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām šo noteikumu 16.1.2., 16.1.3. un 16.5.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

18.1.3. kompensācija Darba devēju konfederācijai par projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām šo noteikumu 16.1.2., 16.1.3. un 16.5.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

18.1.4. kompensācija Darba vides institūtam par projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām šo noteikumu 16.5.1. un 16.5.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

18.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

18.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas šo noteikumu 16.1.1., 16.2.1., 16.3., 16.4., 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumiem nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

18.2.2. finansējuma saņēmēja veiktās izvērtēšanas izmaksas atbilstoši metodikai, kas saskaņota ar vadošo iestādi, piemērojot vienas vienības izmaksu standarta likmi šo noteikumu 16.4.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā;

18.2.3. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi:

18.2.3.1. šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1.1., 16.2.1., 16.3.2., 16.3.3., 16.3.4., 16.3.5., 16.5.4., 16.5.6. un 16.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, bet šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai šo noteikumu 16.3.2., 16.3.3., 16.3.4. un 16.3.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

18.2.3.2. kompensācija par šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.4. apakšpunktā minētā personāla komandējumiem (darba braucieniem);

18.2.4. ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam projekta īstenošanas personālam un šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai šo noteikumu 16.3.3. un 16.3.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.2.5. dalības maksa finansējuma saņēmējam šo noteikumu 16.3.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.2.6. autortiesību atlīdzības izmaksas šo noteikumu 16.5.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.2.7. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 19.8. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā).

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 528; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 574; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488; sk. 49. punktu)

19. Šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minētajām pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

19.1. šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros plānotās laboratorisko mērījumu izmaksas nepārsniedz 500 euro vienam uzņēmumam;

19.2. šo noteikumu 16.3.5., 16.5.1., 16.5.3., 16.5.4. un 16.5.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot telpu nomas un kancelejas preču iegādes izmaksas;

19.3. šo noteikumu 16.5.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

19.4. šo noteikumu 16.5.1., 16.5.2., 16.5.3., 16.5.4. un 16.5.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas kafijas paužu nodrošināšanai;

19.4.1 šo noteikumu 16.3.3. un 16.3.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot ēdināšanas izmaksas:

19.4.1 1. pusdienām – ne vairāk kā 20 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam;

19.4.1 2. vakariņām – ne vairāk kā 30 euro vienam attiecīgā pasākuma dalībniekam;

19.4.2 šo noteikumu 16.3.3. un 16.3.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot naktsmītnes izdevumus attiecīgā pasākuma dalībniekam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

19.5. šo noteikumu 16.3.5. un 16.5.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai paredzēto reprezentācijas materiālu, informatīvo un vizuālo elementu un veicināšanas balvu iegādes un izstrādes izmaksas kopā nepārsniedz 65 000 euro;

19.6. šo noteikumu 16.3.3. un 16.3.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai plāno izmaksas ārvalstu komandējumu nodrošināšanai šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam projekta īstenošanas personālam, projekta vadītājam un šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

19.7. šo noteikumu 16.1.3., 16.3.5., 16.5.1., 16.5.2., 16.5.3., 16.5.4. un 16.5.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot transporta nomas izmaksas;

19.8. šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno veselības apdrošināšanas izmaksas, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētais personāls ir nodarbināts projektā;

19.9. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 528; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 574; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 540; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488; sk. 49. punktu)

20. Šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām (proporcionāli šo noteikumu 18.1.1., 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.4. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām).

21. Šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai izpildītu noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

22. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumi

23. Specifiskā atbalsta ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

24. Specifiskā atbalsta īstenošanu uzrauga Labklājības ministrijas izveidota specifiskā atbalsta uzraudzības padome (turpmāk – padome). Padomes sastāvā ir finansējuma saņēmēja (bez balsstiesībām), Labklājības ministrijas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji. Vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji padomes darbībā var piedalīties novērotāja statusā. Padomes personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

25. Šo noteikumu 24. punktā minētā padome:

25.1. uzrauga specifiskā atbalsta īstenošanu, analizē ieviešanas progresu un sniedz priekšlikumus specifiskā atbalsta ieviešanas pilnveidei;

25.2. saskaņo šo noteikumu 16.1.1. un 16.2.1. apakšpunktā minēto pētījumu tēmas un uzdevumus;

25.3. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488).

26. Šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno:

26.1. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488);

26.2. Brīvo arodbiedrību savienība un Darba devēju konfederācija, sniedzot konsultatīvu atbalstu šo noteikumu 16.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā;

26.3. finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

26.3.1. veic pētījumus un aptaujas, ievērojot normatīvos aktus par kārtību, kādā atļauj izmantot pacienta datus;

26.3.2. nodrošina pētījumu rezultātu izplatīšanu;

26.3.3. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488);

26.3.4. (svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488).

26.1 Šo noteikumu 16.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Latvijas Darba devēju konfederācija, sniedzot atbalstu kolektīvo pārrunu veikšanai un organizēšanai par iekļaujošas nodarbinātības un drošas darba vides nodrošināšanu starp darba devējiem un darba ņēmējiem.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

27. Šo noteikumu 16.3.1. un 16.3.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, kas:

27.1. izvērtē un aktualizē esošos, kā arī izstrādā jaunus apmācību moduļus zināšanu un prasmju pilnveidei darbā ar darba devējiem;

27.2. nodrošina šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas apmācību atbilstoši šo noteikumu 16.3.1. apakšpunktā minētajiem apmācību moduļiem.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 528)

28. Šo noteikumu 16.3.3. un 16.3.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, kas:

28.1. nodrošina šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas dalību šo noteikumu 16.3.3. un 16.3.4. apakšpunktā minēto sadarbības tīklu pilnveides pasākumos;

28.2. nodrošina šo noteikumu 16.3.3. un 16.3.4. apakšpunktā minēto sadarbības tīklu pilnveides pasākumu organizēšanu un īstenošanu Latvijā (piemēram, telpu īri un nomu, kancelejas preču iegādi, tulkošanu, kafijas pauzes, naktsmītni, ēdināšanu).

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 528)

29. Šo noteikumu 16.3.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, kas:

29.1. sagatavo informatīvos un vizuālos elementus (piemēram, informatīvos stendus un reprezentatīvos materiālus) dalībai nozaru izstādēs;

29.2. nodrošina finansējuma saņēmēja informācijas izplatīšanu nozaru izstādēs.

30. Šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno:

30.1. finansējuma saņēmējs, kas veic:

30.1.1. situācijas izpēti (pirmspārbaudi) un sagatavo sākotnējo novērtējumu uzņēmumos, kas atbilst šo noteikumu 30.3 punktā minētajiem nosacījumiem;

30.1.2. darba aizsardzības prasību ieviešanas izvērtējumu (pēcpārbaudi) uzņēmumos, izņemot gadījumus, ja uzņēmumi ir saņēmuši tikai šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minēto atbalstu darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībām;

30.2. finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

30.2.1. nodrošina sākotnējā novērtējumā noteikto konsultatīvo atbalstu;

30.2.2. apzina uzņēmumus un sniedz metodisko atbalstu pieteikuma sagatavošanā konsultatīvā atbalsta saņemšanai, ja nepieciešama uzņēmumu papildu apzināšana;

30.2.3. izstrādā šo noteikumu 16.4.3. apakšpunktā minētos darba vides risku novērtēšanas moduļus;

30.2.4. izstrādā šo noteikumu 16.4.4. apakšpunktā minētos specializēto darba aizsardzības apmācību programmu mācību metodiskos palīgmateriālus.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 528; MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 574; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 540)

30.1 Lai pieteiktos šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam, uzņēmums iesniedz finansējuma saņēmējam pieteikumu atbalsta saņemšanai, kas sagatavots atbilstoši finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē publicētajam pieteikuma veidlapas paraugam un pieteikuma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijām. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē publicē arī citus uzņēmumam nepieciešamos dokumentus un informāciju.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

30.2 Finansējuma saņēmēja izveidota komisija viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 30.1 punktā minētā pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanu uzņēmumam, prioritāri atbalstot mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus ar nodarbināto skaitu līdz 50 personām, vai atteikumu to piešķirt. Ja tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, finansējuma saņēmējs ar uzņēmumu slēdz līgumu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

30.3 Šo noteikumu 30.2 apakšpunktā minēto lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem, ja uzņēmums:

30.3 1. ir reģistrēts Latvijas Republikā un atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikumu;

30.3 2. atbilstoši vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE veic kādu no komercdarbības veidiem, kas noteikti normatīvajos aktos par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetento institūciju;

30.3 3. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 529);

30.3 4. nav veicis darba vides risku novērtējumu vai tas neatbilst normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību, izņemot gadījumu, ja uzņēmums piesakās šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībām;

30.3 5. nav saņēmis bezmaksas darba vides risku novērtējumu Eiropas Savienības fondu ietvaros vai atkārtoti piesakās tādam atbalsta veidam, ko uzņēmums nav saņēmis specifiskā atbalsta ietvaros;

30.3 6. atbilst šo noteikumu 30.3 1., 30.3 2., 30.3 4. un 30.3 5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un atkarībā no šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētā atbalsta veida, kuram uzņēmums piesakās, papildus ievēro šādus nosacījumus:

30.3 6.1. piesakoties šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam laboratoriskajiem mērījumiem, uzņēmumam ir piešķirts šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētais atbalsts – konsultācijas darba devējam – un tā ietvaros konstatēts, ka uzņēmumam ir nepieciešams veikt darba vides laboratoriskos mērījumus;

30.3 6.2. piesakoties šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam darba aizsardzības speciālistu apmācībām, uzņēmumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību ir veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns vai finansējuma saņēmējs attiecībā uz uzņēmumu ir pieņēmis lēmumu par šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētā atbalsta – konsultācijas darba devējam – piešķiršanu un uzņēmumā ir viens līdz desmit nodarbinātie;

30.3 6.3. piesakoties šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam uzticības personu apmācībām, uzņēmumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību ir veikts darba vides risku novērtējums un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, ir izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likuma 9. panta prasībām un pieteikuma iesniegšanas dienā uzņēmumā ir ievēlēta uzticības persona atbilstoši normatīvajiem aktiem par uzticības personu ievēlēšanas un darbības kārtību;

30.3 6.4. šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minēto atbalstu – darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācības – var saņemt viens uzņēmumā nodarbinātais, amatpersona vai īpašnieks, kas norīkots uz darba aizsardzības speciālistu apmācībām, un viens uzņēmumā nodarbinātais, amatpersona vai īpašnieks, kas norīkots uz uzticības personu apmācībām.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 540 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 529)

30.4 Šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir vienā uzņēmuma norādītajā saimnieciskās darbības veikšanas vietā (adresē).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

30.5 Šo noteikumu 30.2 punktā minēto lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts darba inspekcijas direktoram. Valsts darba inspekcijas direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

31. Šo noteikumu 16.5.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno:

31.1. Darba vides institūts, kas organizē un nodrošina apmācības šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas darba ņēmējiem;

31.2. finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina telpu īri un nomu, kancelejas preču iegādi, transportu un kafijas pauzes.

32. Šo noteikumu 16.5.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno:

32.1. Darba devēju konfederācija, kas apzina labas prakses uzņēmumus un dalībniekus, organizē un īsteno ekskursijas un informē šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas darba devējus;

32.2. finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina transportu un kafijas pauzes.

33. Šo noteikumu 16.5.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno:

33.1. Brīvo arodbiedrību savienība, kas organizē un īsteno izglītības pasākumus;

33.2. finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina reprezentācijas materiālu un veicināšanas balvu iegādi un izstrādi, telpu īri un nomu, kancelejas preču iegādi, transportu un kafijas pauzes.

34. Šo noteikumu 16.5.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno:

34.1. Darba vides institūts, kas organizē un īsteno seminārus un konsultācijas;

34.2. finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina telpu īri un nomu, kancelejas preču iegādi, transportu un kafijas pauzes.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488)

35. Šo noteikumu 16.5.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas izveido elektroniskos rīkus un vizuālos uzskates līdzekļus, veic to adaptāciju, tulkošanu un elektronisko nodrošināšanu.

36. Šo noteikumu 16.5.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, sadarbojoties ar šo noteikumu 13. punktā minētajiem sadarbības partneriem vai piesaistot pakalpojuma sniedzēju, kas:

36.1. izstrādā sabiedrības izglītošanas, izpratnes veicināšanas un informēšanas pasākumu saturu;

36.2. nodrošina informatīvo un vizuālo elementu, piemēram, plakātu, drukāto materiālu, audiovizuālo materiālu, reklāmas vai reprezentatīvo materiālu izgatavošanu;

36.3. organizē un īsteno sabiedrības izglītošanas, izpratnes veicināšanas un informēšanas pasākumus.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488)

37. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

37.1. šo noteikumu 16.1.1. un 16.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā ievēro normatīvos aktus par kārtību, kādā publiska persona pasūta pētījumus;

37.2. izstrādātos pētījumus ir tiesīgs izmantot publiskām vajadzībām;

37.3. piesaista pakalpojuma sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;

37.4. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus paredz ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

37.5. atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem, kā arī atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, uzkrāj informāciju par šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupu un pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina šo datu pieejamību izvērtēšanai;

37.6. uzkrāj informāciju par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem (komersanta reģistrācijas kods, komersanta nosaukums, dalības pieteikuma datums, atbalsta saņemšanas datums/laikposms) novadu teritoriālo vienību (tai skaitā pagasta) līmenī;

37.7. uzkrāj informāciju par specifiskajam atbalstam noteikto iznākuma rādītāju – negadījumu skaits atbalstītajos bīstamo nozaru uzņēmumos (negadījumu skaits gadā) un darba vietu skaits bīstamajās nozarēs, kurās veikts darba vides risku novērtējums;

37.8. uzkrāj informāciju par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" rādītāja "Par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācītās personas" sasniegšanu;

37.9. uzkrāj informāciju par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" rādītāja "Zaļais iepirkums, zaļais publiskais iepirkums" sasniegšanu;

37.10. apņemas nodrošināt šo noteikumu 16.3.1., 16.4.3., 16.4.4. un 16.5.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā sasniegto rezultātu izmantošanu un ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta īstenošanas beigām;

37.11. nodrošina šo noteikumu 16.4.3., 16.4.4. un 16.5.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā izstrādāto moduļu, palīgmateriālu un elektronisko un vizualizēto uzskates līdzekļu pieejamību tīmekļvietnēs (piemēram, www.visc.gov.lv, www.stradavesels.lv);

37.12. pārskaita šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.2.3.2. apakšpunktā un 20. punktā minētās kompensācijas sadarbības partneriem ne retāk kā reizi ceturksnī atbilstoši iepriekšējā perioda faktiskajiem izdevumiem;

37.13. no sadarbības partnera atgūtos iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, par kuriem sadarbības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, var izmantot šo noteikumu 17. punktā minēto izmaksu segšanai.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488)

38. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris:

38.1. nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām;

38.2. nodrošina, lai personāla atlīdzības izmaksas būtu līdzvērtīgas pārējo iestādes (institūcijas) darbinieku un amatpersonu atalgojumam;

38.3. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

38.4. īstenojot šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 574)

39. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

40. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

40.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķi un (vai) specifiskā atbalsta uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

40.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

41. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 574)

42. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

43. Valsts atbalstu Brīvo arodbiedrību savienībai un Darba devēju konfederācijai kompensācijas veidā šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.2.3.2. apakšpunktā un 20. punktā minēto izmaksu ietvaros un uzņēmumiem konsultatīvā atbalsta veidā (turpmāk – atbalsta saņēmējs) finansējuma saņēmējs sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1) (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1379/2013), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013).

44. Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, finansējuma saņēmējs ievēro šādus nosacījumus:

44.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

44.2. pirms lēmuma par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņemšanas pārbauda, vai atbalsta saņēmējam minētais atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (pasākuma dalībniekiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā (pasākuma dalībniekiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) noteikto maksimālo de minimis apmēru. Izvērtējot atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

44.3. de minimis atbalstu nepiešķir, ja atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

44.4. atbalsta saņēmējam piešķirto de minimis atbalstu nekumulē ar citu de minimis atbalstu un citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam;

44.5. ja uzņēmums vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā noteikto.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 540)

45. Finansējuma saņēmējs de minimis uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 540)

46. Finansējuma saņēmējs un atbalsta saņēmējs uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktam, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktam.

47. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

47.1 Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata:

47.1 1. šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētajam atbalstam – šo noteikumu 30.2 punktā minētā lēmuma par atbalsta piešķiršanu spēkā stāšanās dienu;

47.1 2. šo noteikumu 16.1.2., 16.5.2. un 16.5.3. apakšpunktā minētajam atbalstam – šo noteikumu 14. punktā minētā sadarbības līguma spēkā stāšanās dienu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 540 redakcijā)

47.2 Ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr.  1407/2013, Komisijas regulas Nr.  717/2014 vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

48. (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 488)

49. Šo noteikumu 16.1.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno un šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.2.3.2. un 19.7. apakšpunktā minētās izmaksas tās īstenošanai ir attiecināmas ar 2020. gada 1. augustu, ja starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri ir noslēgts sadarbības līgums atbilstoši šo noteikumu 14. punktam.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 127Pieņemts: 01.03.2016.Stājas spēkā: 04.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 03.03.2016. OP numurs: 2016/44.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
280645
{"selected":{"value":"13.08.2021","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.08.2021","iso_value":"2021\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-12.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2019","iso_value":"2019\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2019.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2018","iso_value":"2018\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2018.-21.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2017","iso_value":"2017\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2017.-13.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2016","iso_value":"2016\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2016.-07.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.08.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)