Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošos noteikumus Nr. 97 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.167

Rīgā 2015.gada 22.septembrī (prot. Nr.60, 34.§)
Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
14.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 51.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu, kā arī prasības siltumapgādes veida izvēlei būvēm, dzīvokļa īpašumos ietilpstošajiem dzīvokļiem, neapdzīvojamām telpām, mākslinieka darbnīcām un telpām dzīvokļa īpašumos nesadalītās ēkās (turpmāk – telpas), lai ierobežotu vai aizliegtu tādu piesārņojošo darbību uzsākšanu, kuru izraisītā emisija var palielināt kopējo gaisa piesārņojuma daudzumu Rīgā.

2. Gaisa kvalitātes prasību izpildes nodrošināšanai tiek izstrādātas gaisa piesārņojuma teritoriālo zonu kartes (turpmāk – zonu kartes), sadalot Rīgas pilsētas administratīvo teritoriju gaisa piesārņojuma teritoriālajās zonās (turpmāk – zonas) atbilstoši piesārņojošo vielu – slāpekļa dioksīda (turpmāk – NO2) un daļiņu PM10 gada vidējai koncentrācijai gaisā.

3. Zonu kartes ir atjaunojamas ik pēc trim gadiem, ievērojot faktiskās NO2 un daļiņu PM10 piesārņojuma izmaiņas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Atjaunotās zonu kartes stājas spēkā ar karšu izstrādes gadam sekojošā gada 1.janvāri un apskatāmas Rīgas pilsētas pašvaldības portāla Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (RĪĢIS).

4. Rīgas pilsētas administratīvā teritorija tiek sadalīta trīs zonās, kuru robežas tiek atspoguļotas NO2 zonu kartē (1.pielikums) un daļiņu PM10 zonu kartē (2.pielikums):

4.1. I zona – piesārņojošo vielu – NO2 un daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija pārsniedz pieļaujamo normatīvu un ir lielāka par 40 µg/m3;

4.2. II zona – piesārņojošo vielu – NO2 un daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija ir no 30 līdz 40 µg/m3;

4.3. III zona – piesārņojošo vielu – NO2 un daļiņu PM10 gada vidējā koncentrācija ir mazāka par 30 µg/m3.

5. Prasības siltumapgādes veida izvēlei I zonā:

5.1. aizliegts būvēt vai ierīkot jaunas stacionāras iekārtas, kas izdala piesārņojošās vielas – NO2 un daļiņas PM10;

5.2. pieļaujama tikai centralizēta siltumapgāde apkurei, vēdināšanai un karstā ūdens apgādei vai autonomas siltumapgādes veids bez kurināmā sadedzināšanas (elektroenerģija, siltumsūkņi, saules paneļi, tajā skaitā saules baterijas un saules kolektori);

5.3. esošajos siltumavotos ir pieļaujama cietā kurināmā, kas izdala daļiņas PM10, maiņa pret gāzveida kurināmo.

6. Prasības siltumapgādes veida izvēlei II un III zonā:

6.1. ēku un būvju īpašnieki izvēlas sev izdevīgāko siltumapgādes veidu;

6.2. pieļaujama atsevišķu siltumavotu un apkures iekārtu uzstādīšana ar kurināmā sadedzināšanu, izmantojot gāzi, biomasu (malka, malkas atlikumi, kokskaidu granulas/briketes), šķidro kurināmo, vai siltumapgāde bez kurināmā sadedzināšanas;

6.3. projektējot ēkas, izvērtējama iespēja tajās izmantot augstas efektivitātes sistēmas – decentralizētas energoapgādes sistēmas, kurās izmantotu atjaunojamos energoresursus.

7. Lēmumu par siltumapgādes veida izvēli būvēm, telpām visās zonās un būvju lokālu siltumavotu projektēšanu vai pārbūvi visās zonās pieņem Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija (turpmāk – siltumapgādes jautājumu komisija).

8. Siltumapgādes jautājumu komisijas lēmuma saņemšanai Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā (turpmāk – Departaments) iesniedzams būvniecības ierosinātāja vai tā pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) rakstveida iesniegums (norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru) par vēlamo siltumapgādes veidu, kurā norādīts esošais apkures veids (ja tāds ir) un plānotā siltumavota jauda kW. Iesniegumam pievienojama šāda informācija un dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):

8.1. telpām:

8.1.1. iesniegumā norādāma informācija par telpu platību, būves stāvu skaitu un stāvu, kurā atrodas telpas, dzīvokļa īpašumu vai telpu grupu skaitu būvē, ēkas pārvaldnieku;

8.1.2. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;

8.1.3. telpu plāns no kadastrālās uzmērīšanas (tehniskās inventarizācijas) lietas;

8.1.4. sertificēta skursteņslaucītāja akts par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli;

8.2. būvēm (pārbūve, atjaunošana, jauna būve):

8.2.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;

8.2.2. zemesgabala robežu plāns;

8.2.3. pamatojums augstas efektivitātes apkures sistēmu izmantošanas iespējai, norādot tehniskos, vides un ekonomiskos apsvērumus būves apkures sistēmas atjaunošanai/pārbūvei vai mainot kurināmā veidu;

8.3. lokāla siltumavota projektēšanai, pārbūvei:

8.3.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments;

8.3.2. zemesgabala robežu plāns;

8.3.3. tehniskais pamatojums lokāla siltumavota projektēšanai, pārbūvei.

9. Siltumapgādes jautājumu komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Rīgas domē.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2000.gada 18.aprīļa saistošos noteikumus Nr.73 "Rīgas pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas, renovācijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, Nr.154/157) un Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošos noteikumus Nr.60 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr.198; 2009, Nr.194).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2015.gada 22.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.167

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2.pielikums
Rīgas domes 2015.gada 22.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.167

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2015.gada 22.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.167 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu, siltumapgādes veida izvēli un saskaņošanas kārtību"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka prasības siltumapgādes veida izvēlei ēkām un būvēm, dzīvokļa īpašumos ietilpstošajiem dzīvokļiem, neapdzīvojamām telpām, mākslinieka darbnīcām un telpām dzīvokļa īpašumos nesadalītās ēkās (turpmāk – telpas), kā arī nosaka kārtību, kādā:

1) tiek nodrošināta Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" prasību ievērošana;

2) Rīgas pilsētas administratīvā teritorija tiek sadalīta zonās atbilstoši piesārņojošo vielu – slāpekļa dioksīda (turpmāk – NO2) un daļiņu PM10 gada vidējai koncentrācijai gaisā;

3) tiek saskaņots siltumapgādes veids ēkās, būvēs un telpās.

Saistošie noteikumi paredz, ka jautājumus, kas saistīti ar siltumapgādes veida izvēli ēkām, būvēm un telpām visās zonās, ēku un būvju lokālu siltumavotu projektēšanu vai pārbūvi visās zonās, izskata Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisija.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Līdz šim ir bijuši spēkā Rīgas domes 2000.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.73 "Rīgas pilsētas ēku, būvju vai to kompleksu atslēgšanas no centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālās siltumapgādes ierīkošanas, lokālo siltuma avotu likvidācijas, rekonstrukcijas, renovācijas un jaunu siltuma avotu izbūves atļauju un noteikumu izsniegšanas kārtība" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.73) un Rīgas domes 2006.gada 14.novembra saistošie noteikumi Nr.60 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.60). Saistošajiem noteikumiem par pamatu ņemts spēkā esošais regulējums, apvienojot saistošo noteikumu Nr.73 un Nr.60 tiesību normas, svītrojot tiesību normas, kas zaudējušas spēku un papildinot saistošos noteikumus ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" un Ēku energoefektivitātes likuma prasībām.

Saistošie noteikumi sagatavoti, ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punktā noteikto, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma, un šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 167Pieņemts: 22.09.2015.Stājas spēkā: 24.02.2016.Zaudē spēku: 17.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 23.02.2016. OP numurs: 2016/37.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
280452
24.02.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)