Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Liepājā 2016.gada 28.janvārī (prot. Nr.1, 16.§)
Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību
" 8. un 9.punktu
(Grozīta ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Liepājas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskās vietās;

1.2. kārtību, kādā saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.6. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, paredzot, ka tirdzniecības dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.

2. Pašvaldības iekārtotās un ar pašvaldību saskaņotās ielu tirdzniecības vietas tiek noteiktas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

3. Pašvaldības administratīvās teritorijas publiskās vietās ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana atļauta tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju. Atļaujai jāatrodas ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā.

4. Atļauja ielu tirdzniecībai, atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai vai atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek izsniegta tikai pēc pašvaldības nodevas samaksas.

5. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu šādos gadījumos:

5.1. ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir pašvaldība;

5.2. ja par pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, rīkošanu ir noslēgts līgums ar pašvaldību par sadarbību pasākuma organizēšanā;

5.3. ja pasākums, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, ir pašvaldības saskaņots un tiesības organizēt ielu tirdzniecību tirdzniecības organizators ir ieguvis konkursa vai izsoles kārtībā;

5.4. ja pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums ir iznomāts.

6. Šo noteikumu 5.punktā minētajos gadījumos tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, nosakot, ka tirdzniecības dalībniekam netiek piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās.

7. Ielu tirdzniecība pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek iedalīta šādās zonās (1.pielikums):

7.1. Ekskluzīvā zona;

7.2. Vēsturiskā centra zona;

7.3. Promenādes zona;

7.4. Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zona;

7.5. Parku zona;

7.6. Pludmales zona.

8. Pašvaldība atsaka izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai, ja tirdzniecība paredzēta vienlaikus vairāk kā trīs pašvaldības administratīvajā teritorijā noteiktajās un saskaņotajās ielu tirdzniecības vietās. Fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, pašvaldība atsaka izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai, ja tirdzniecība vienlaikus ir paredzēta vairākās pašvaldības iekārtotajās un saskaņotajās ielu tirdzniecības vietās.

9. Pašvaldības izpilddirektors var pieprasīt, lai ielu tirdzniecības dalībnieks, ielu tirdzniecības organizators vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pārtrauc darbību un atbrīvo tirdzniecības darbības vietu uz laiku, šādos gadījumos:

9.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ietves un ielas seguma remonts, ūdensvada remonts, ēkas fasādes, tai skaitā jumta remonts u.c.);

9.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus saskaņojusi pašvaldība;

9.3. ja tas nepieciešams pilsētas projektu īstenošanai;

9.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

II. KĀRTĪBA, KĀDĀ AR PAŠVALDĪBU TIEK SASKAŅOTA IELU TIRDZNIECĪBAS VIETAS IEKĀRTOŠANA UN IZSNIEGTA IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA UN ATĻAUJA IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI

10. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai, izņemot Parku zonu, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Klientu apkalpošanas un pakalpojuma centrā (turpmāk – Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrs) vai pašvaldības e-pakalpojumu portālā pieteikumi.liepaja.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu noformētu iesniedz:

10.1. iesniegums, kurā norāda:

10.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), adresi vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, juridisko adresi;

10.1.2. realizējamo preču grupas;

10.1.3. paredzēto norises vietu, laiku un ilgumu;

10.1.4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu, norādot pieturvietas un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;

10.1.5. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

10.2. ar pašvaldības iestādi "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (turpmāk – Būvvalde) saskaņota tirdzniecības vietas fotofiksācija vai skice, izvietojums situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250, 1:500 vai 1:1000, sarežģītās pilsētvides situācijās arī objekta vizuālais dizaina risinājums vides kontekstā divos eksemplāros;

10.3. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – ar Būvvaldi saskaņota pieturvietas fotofiksācija, objekta (transporta) novietne situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250, 1:500 vai 1:1000, objekta vizuālais dizaina risinājums;

10.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta tirdzniecība, īpašnieku vai tiesisko valdītāju (privātpersonu) par paredzēto tirdzniecību;

10.5. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopija.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

10.1 Parka zonā pēc nomas līguma noslēgšanas un ielu tirdzniecības vietas iekārtošanas tirdzniecības dalībnieks Klientu apkalpošanas un pakalpojuma centrā vai pašvaldības e-pakalpojumu portālā pieteikumi.liepaja.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu noformētu iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

10.11.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), adresi vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, juridisko adresi;

10.11.2. realizējamo preču grupas;

10.11.3. paredzēto norises vietu, laiku un ilgumu.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

11. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā vai pašvaldības e-pakalpojumu portālā pieteikumi.liepaja.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu noformētu iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:

11.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

11.2. paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums;

11.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījums tirdzniecības organizēšanas vietā;

11.4. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīts fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

11.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

11.6. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

11.7. ar Būvvaldi saskaņota tirdzniecības vietas fotofiksācija vai skice, izvietojums situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā mērogā 1:250, 1:500 vai 1:1000, sarežģītās pilsētvides situācijās arī objekta vizuālais dizaina risinājums vides kontekstā divos eksemplāros;

11.8. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – ar Būvvaldi saskaņota pieturvietas fotofiksācija, objekta (transporta) novietne situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā M 1:250, 1:500 vai 1:1000, kustības maršruts, norādot pieturvietas un laiku tirdzniecības veikšanai, objekta vizuālais dizaina risinājums;

11.9. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

12. Ielu tirdzniecības vieta tiek saskaņota, ņemot vērā šādus kritērijus:

12.1. jāparedz Liepājai raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

12.2. visiem ielu tirdzniecības vietas elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

12.3. pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas elementos nav pieļaujama ar konkrētā tirdzniecības dalībnieka produkciju nesaistītas reklāmas izmantošana;

12.4. no ielu tirdzniecības vietas, tai skaitā pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, līdz gājēju ietves malai (neieskaitot apmali) pieļaujamais minimālais attālums 1,5 m;

12.5. vienas ielu tirdzniecības vietas, tai skaitā ielu sarkanajās līnijās, izmērs ir 1,5 m x 2 m;

12.6. ielu tirdzniecības iekārtām jābūt mobilām, ērti un ātri pārvietojamām;

12.7. nav pieļaujamas stacionāras iekārtas un īslaicīgas lietošanas būves (kioski, paviljoni) izņemot Pludmales zonu un Parku zonu;

12.8. paredzētā tirdzniecības vieta nedrīkst bojāt zālāju, zālienu, apstādījumus un ielas ietvju segumu.

13. Ielu tirdzniecības vieta pasākuma laikā tiek saskaņota, ņemot vērā, ka vienas ielu tirdzniecības vietas izmērs ir ne lielāks kā 3 m x 3 m.

14. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība nav pieļaujama:

14.1. uz ietvēm gar kultūras iestāžu, dievnamu, pirmskolas izglītības un mācību iestāžu fasādēm un žogiem, izņemot pasākumu laikā;

14.2. pieminekļu un piemiņas vietu teritorijās, izņemot pasākumu laikā;

14.3. autostāvvietās, izņemot pasākumu laikā;

14.4. uz veloceliņiem vai ne tuvāk kā 1,5 m no tiem;

14.5. zālājos un zālienos, izņemot pasākumu laikā;

14.6. telšu, noliktavu, nojumju vai cita veida norobežojošo konstrukciju izvietošana, izņemot Parka zonā un Pludmales zonā;

14.7. vietās, kas aizsedz stacionārus reklāmas objektus.

15. Ekskluzīvajā zonā pasākumu laikā pieļaujama ielu tirdzniecība no speciāli aprīkotiem transportlīdzekļiem ar produkcijas izgatavošanai nepieciešamām iekārtām.

16. Ekskluzīvajā zonā un Vēsturiskā centra zonā papildus 12.punktā minētajam jāievēro šādas prasības:

16.1. tirdzniecības aprīkojumā ieteicams izmantot latviskās tradīcijās veidotus stilizētus dizaina risinājumus, piemēram, pūralādes, rati, salokāmi galdiņi, ažūri statīvi koka (metāla) konstrukcijās (molberti);

16.2. izmantojami kvalitatīvi dabiskie materiāli, piemēram, koks, klūgu pinumi, metālkalumi, lins.

17. Pašvaldības izpilddirektors piecu darbdienu laikā izsniedz vai atsaka izsniegt ielu tirdzniecības atļauju vai atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai. Atļauja tiek izsniegta atbilstoši saskaņotajam darbības laikam un samaksātajai pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskā vietā.

18. Ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiska pasākuma rīkošanai jāsaņem pašvaldības atļauja vai saskaņojums, ielu tirdzniecības atļauja vai atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā tiek izdota, ja izsniegta atļauja vai saskaņojums publiska pasākuma rīkošanai.

III. IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA PAŠVALDĪBAS IEKĀRTOTAJĀ IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

19. Pašvaldība informāciju par pašvaldības ierīkotajām ielu tirdzniecības vietām ievieto pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

20. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās, tirdzniecības dalībnieks Klientu apkalpošanas un pakalpojuma centrā vai pašvaldības e-pakalpojumu portālā pieteikumi.liepaja.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu noformētu iesniedz:

20.1. iesniegumu, kurā norāda:

20.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), adresi vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, juridisko adresi;

20.1.2. realizējamo preču grupas;

20.1.3. paredzēto tirdzniecības norises vietu, ilgumu un laiku;

20.2. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

21. Ja uz pašvaldības izveidoto brīvo ielu tirdzniecības vietu ir pieteicies tikai viens tirdzniecības dalībnieks, pašvaldības izpilddirektors piecu darbdienu laikā izsniedz tirdzniecības atļauju.

22. Pašvaldības iekārtotajās tirdzniecības vietās pirmtiesības tirdzniecības vietu izmantošanā tiek piešķirtas tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.punktā minētās preces. Ja pieteikušās vairākas personas ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai, tad priekšroka tiek dota personai, kura iesniedza iesniegumu un nepieciešamos dokumentus agrāk.

23. Ja visas pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas ir aizņemtas, pašvaldības izpilddirektors atsaka tirdzniecības dalībniekam izsniegt atļauju.

IV. IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀS REALIZĒJAMO PREČU GRUPAS

24. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam un vietām (2.pielikums).

25. Ielu tirdzniecības vietās, kurās atļauta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, atļauts tirgot tikai pārtikas preces, kas paredzētas patērēšanai tirdzniecības vietā.

26. Ekskluzīvajā zonā, Vēsturiskā centra zonā, Promenādes zonā, Parku zonā un Pludmales zonā ielu tirdzniecībā pasākuma laikā atļauts tirgot visa veida preces, izņemot lietotās mantas.

27. Pasākuma laikā Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zonā realizējamo preču grupas netiek ierobežotas.

28. Alkoholisko dzērienu un tabakas tirdzniecība nav atļauta bērniem organizētajos pasākumos.

V. KĀRTĪBA, KĀDĀ SASKAŅOJAMA SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN SAŅEMAMA IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA

29. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem un teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

30. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

31. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās.

32. Pirms dokumentu iesniegšanas saskaņojuma saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā, izņemot Pludmales un Parku zonu, privātpersona iesniedz Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā pašvaldības izpilddirektoram adresētu skici un idejas aprakstu par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidi.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

33. Pašvaldības izpilddirektors, piesaistot attiecīgos pašvaldības speciālistus, izvērtē iesniegtās skices un idejas apraksta atbilstību šādiem kritērijiem:

33.1. plānotās darbības periods;

33.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izvietojums, aizņemamās teritorijas platība un konstrukciju izmēri atbilstoši realizētajiem un plānotajiem pilsētvides projektiem;

33.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālais risinājums.

34. Pēc skices un idejas apraksta konceptuālā atbalsta saņemšanas, persona Būvvaldē iesniedz būvniecības ieceres dokumentāciju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas izveidei atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

35. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas vai akceptēšanas Būvvaldē un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas pieņemšanas ekspluatācijā persona Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā vai pašvaldības e-pakalpojumu portālā pieteikumi.liepaja.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu noformētu iesniedz:

35.1. iesniegumu, kurā norāda:

35.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, adresi vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, juridisko adresi;

35.1.2. realizējamo preču grupas;

35.1.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, ilgumu un laiku;

35.2. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopiju;

35.3. gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, jāiesniedz īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments par pastāvīgo un plānoto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu;

35.4. gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta, kas publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, plānota daudzdzīvokļu mājas teritorijā, jāiesniedz daudzdzīvokļu mājas īpašnieku atļauja (kopības lēmums) vai līgums par kopīpašuma teritorijas izmantošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

36. Ja tiek iesniegts iesniegums par darbības termiņa pagarināšanu, šo noteikumu 35.punktā minētie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti, ja:

36.1. nav mainījusies faktiskā situācija;

36.2. nav beidzies attiecīgo institūciju izsniegtais saskaņojuma termiņš;

36.3. darbība norisinās nepārtraukti.

37. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai Promenādes zonā un Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zonā ar piesaisti pastāvīgajām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām jāatbilst šādiem kritērijiem:

37.1. jāparedz Liepājai raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

37.2. teritorijas norobežojums ar dekoratīviem elementiem vai stikla barjerām atļauts tikai līdz maksimālajam augstumam 1,20 m;

37.3. visiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

37.4. izvietojums nedrīkst traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;

37.5. aizliegta ar realizējamo produkciju nesaistītas reklāmas izvietošana;

37.6. aizliegta pārvietojamo tualešu uzstādīšana;

37.7. aizliegts bojāt zālājus, zālienus, apstādījumus un ielas ietvju segumu;

37.8. noformējumā jāiekļauj apzaļumošanas, gaismas un labiekārtojuma elementi atbilstoši gadalaikam.

38. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām publiskās vietās, kas tiek iekārtotas ielu sarkanajās līnijās, jāatbilst šādiem kritērijiem:

38.1. uz ietves (neieskaitot apmali) jāparedz ne mazāk kā 1,50 m brīva, nekādā veidā neaizņemta teritorija;

38.2. nedrīkst būt aizsegti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, pasliktinot to redzamību un uztveršanu.

39. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai Ekskluzīvajā zonā un Vēsturiskā centra zonā ar piesaisti pastāvīgām sabiedriskās ēdināšanas vietām jāatbilst 38.punktā minētajiem kritērijiem un šādiem papildu kritērijiem:

39.1. darbības vieta tiešā arhitektūras pieminekļa tuvumā nedrīkst traucēt tā kopējā tēla uztveres iespēju;

39.2. virs apmeklētājiem paredzētajiem galdiņiem atļauts izvietot tikai brīvi stāvošus saulessargus/lietussargus vai pie fasādes stiprinātas markīzes;

39.3. mākslīgās grīdas izvietošana pieļaujama tikai teritorijās bez cietā seguma vai uz cietā seguma ar līmeņa starpību, ja netiek traucēta gājēju plūsma.

40. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām Parku zonā (tai skaitā pasākumu laikā) bez piesaistes pastāvīgām sabiedriskās ēdināšanas vietām jāatbilst šādiem kritērijiem:

40.1. jāparedz Liepājai raksturīgajai arhitektūrai un videi, konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

40.2. visiem elementiem jābūt stilistiski vienotiem;

40.3. aizliegtas slēgtas teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām, necaurskatāmi nožogojumi, jāveido maksimāli caurskatāms risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu;

40.4. jānodrošina bezmaksas tualetes pieejamība apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes, kas noformējamas atbilstoši vides estētiskajām prasībām;

40.5. pieslēgšanās pie esošajiem komunikāciju tīkliem saskaņojama ar attiecīgo inženierkomunikāciju tīkla pārvaldītāju un pašvaldības izveidoto institūciju "Komunālā pārvalde";

40.6. aizliegts bojāt zālienus, zālājus, apstādījumus un ielas ietvju segumu, kā arī traucēt gājēju plūsmu.

41. Ekskluzīvajā zonā, Vēsturiskā centra zonā, Promenādes zonā un Maģistrālo ielu, mikrorajonu centru zonā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana bez piesaistes pastāvīgām sabiedriskās ēdināšanas vietām ir aizliegta, izņemot pasākuma laikā.

42. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās, kuru konstrukciju pamatnē ir grīda:

42.1. jābūt izbūvētai brīvai piekļuvei inženierkomunikāciju akām vai uztvērējakām (gūlijām), kas saskaņots ar attiecīgo inženierkomunikāciju īpašnieku;

42.2. jāveido ar pandusa/slīpnes palīdzību grīdas savienojums ar ietvi un ietves savienojums ar brauktuvi vienā līmenī, nodrošinot netraucētu gājēju un personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvietošanos un piekļuvi.

VI. IELU TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA UN TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORA PIENĀKUMI KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠANAI

43. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

43.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

43.2. par ielu tirdzniecības atļaujā vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

43.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības ievērošanu;

43.4. par šajos noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves tirdzniecības vietai nosacījumu nodrošināšanu;

43.5. par saskaņotā tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;

43.6. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu;

43.7. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību normatīvo aktu prasībām;

43.8. par iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, aizvešanu no tirdzniecības vietas.

44. Papildus Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 23.punktā noteiktajam tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

44.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un izvietojuma, platības ievērošanu;

44.2. par šajos noteikumos noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves tirdzniecības vietām nosacījumu nodrošināšanu;

44.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu ielu tirdzniecības vietā;

44.4. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba (pasākuma) beigšanas;

44.5. par bezmaksas tualešu pieejamību apmeklētājiem, nepieciešamības gadījumā uzstādot pārvietojamās sabiedriskās tualetes, kas noformējamas atbilstoši vides estētiskajām prasībām.

45. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

45.1. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

45.2. traucēt tuvumā vispārizglītojošo iestāžu un pirmskolas izglītības iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

45.3. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

45.4. bez pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieka vai tā pārstāvja iepriekšējas piekrišanas aizsegt pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogu un reklāmas stendu;

45.5. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;

45.6. aizsegt stacionāru reklāmas objektu.

46. Ekskluzīvajā zonā un Vēsturiskā centra zonā tirdzniecībai piešķirtā tirdzniecības vieta jāatbrīvo darba dienas beigās, izņemot pasākumu laikā.

VII. ADMINISTRATĪVO AKTU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANA UN PĀRSŪDZĒŠANA

47. Pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Liepājas pilsētas domē.

48. Liepājas pilsētas domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU UN NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE

(Nodaļa svītrota ar Liepājas pilsētas domes 20.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

49. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

50. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 20.08.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra saistošie noteikumi Nr.6 "PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ SAŅEMAMS LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SASKAŅOJUMS IELU TIRDZNIECĪBAI UN SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI PUBLISKĀ VIETĀ LIEPĀJAS PILSĒTĀ".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 08.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3
TIRDZNIECĪBAS VIETĀS REALIZĒJAMO PREČU GRUPAS

1. Eksluzīvajā zonā ielu tirdzniecībā atļauts tirgot šādas preces:

1.1. saldējumu;

1.2. pašu audzētas ogas, augļus;

1.3. bezalkoholiskos dzērienus;

1.4. rūpnieciski ražotus suvenīrus ar Liepājas vai Latvijas tematiku;

1.5. pašu izgatavotus daiļamatniecības izstrādājumus un mākslas priekšmetus.

2. Vēsturiskā centra zonā ielu tirdzniecībā atļauts tirgot šādas preces:

2.1. saldējumu;

2.2. pašu audzētas ogas, augļus;

2.3. rūpnieciski ražotus suvenīrus ar Liepājas vai Latvijas tematiku;

2.4. bezalkoholiskos dzērienus;

2.5. ziedus;

2.6. pašu izgatavotus daiļamatniecības izstrādājumus un mākslas priekšmetus;

2.7. antikvārus priekšmetus.

3. Promenādes zonā ielu tirdzniecībā atļauts tirgot šādas preces:

3.1. saldējumu;

3.2. pašu audzētas ogas, augļus;

3.3. bezalkoholiskos dzērienus;

3.4. konditorejas izstrādājumus;

3.5. rūpnieciski ražotus suvenīrus ar Liepājas vai Latvijas tematiku;

3.6. ziedus;

3.7. pašu izgatavotus daiļamatniecības izstrādājumus un mākslas priekšmetus;

3.8. zivis un zivju izstrādājumus;

3.9. uzkodas no speciālām iekārtām.

4. Maģistrālo ielu, mikrorajonu centra zonā ielu tirdzniecībā atļauts tirgot šādas preces:

4.1. zivju un gaļas produkciju;

4.2. maizes un konditorejas izstrādājumus;

4.3. saldējumu;

4.4. citas pašu vai rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces;

4.5. ziedus;

4.6. no ziediem, zariem gatavotus izstrādājumus;

4.7. puķu, dārzeņu stādus;

4.8. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālus;

4.9. pašu audzētus dārzeņus, ogas, augļus;

4.10. savvaļas augus, ogas, sēnes, riekstus;

4.11. daiļamatniecības izstrādājumus un mākslas priekšmetus;

4.12. eglītes, to zarus;

4.13. preses izdevumus, grāmatas;

4.14. alkoholiskos dzērienus;

4.15. uzkodas no speciālām iekārtām;

4.16. dzīvniekus;

4.17. antikvārus priekšmetus.

5. Parku zonā ielu tirdzniecībā atļauts tirgot šādas preces:

5.1. bezalkoholiskos dzērienus;

5.2. saldējumu;

5.3. suvenīrus;

5.4. daiļamatniecības izstrādājumus un mākslas priekšmetus;

5.5. ziedus;

5.6. preses izdevumus;

5.7. konditorejas izstrādājumus un citas pašu ražotas pārtikas preces;

5.8. riekstus, pašu audzētus augļus un ogas;

5.9. balonus;

5.10. uzkodas no speciālām iekārtām.

6. Pludmales zonā ielu tirdzniecībā atļauts tirgot šādas preces:

6.1. bezalkoholiskos dzērienus;

6.2. saldējumu;

6.3. preses izdevumus;

6.4. peldēšanas un pludmales inventāru, kā arī sauļošanās kosmētiku;

6.5. balonus.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 28.01.2016.Stājas spēkā: 18.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 17.02.2016. OP numurs: 2016/33.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
280324
{"selected":{"value":"23.12.2021","content":"<font class='s-1'>23.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2021","iso_value":"2021\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2020","iso_value":"2020\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2020.-22.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2019","iso_value":"2019\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2019.-26.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2016","iso_value":"2016\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2016.-28.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2016","iso_value":"2016\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2016.-20.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)