Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 91

Rīgā 2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 18. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākumu "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir pilnveidot sociālo pakalpojumu sistēmu, izstrādājot un aprobējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismus un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismu.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 508)

3. Pasākuma mērķa grupa ir:

3.1. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi smagu vai ļoti smagu (I vai II invaliditātes grupa) invaliditāti;

3.2. bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem komisija ir noteikusi invaliditāti, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene.

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 350 658 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – izstrādāti sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismi – 2;

4.2.2. iznākuma rādītājs – izstrādāts atbalsta personas pakalpojums un ieviešanas mehānisms – 1.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 508)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

7. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 5 117 073 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 4 349 512 euro un valsts budžeta finansējums – 767 561 euro.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 15 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no pieejamā projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētām izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Labklājības ministrija –valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu izstrādā valsts politiku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, kā arī organizē un kontrolē tās īstenošanu.

11. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas datuma.

13. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir Latvijas Republikas pašvaldības, kas kā sadarbības partneri piedalās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" (turpmāk – 9.2.2.1. pasākums) īstenošanā un pasākuma projekta īstenošanas laikā apstiprinātas par sadarbības partneriem šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta īstenošanai (turpmāk – sadarbības partneri).

(Grozīts ar MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 277)

14. Ar katru sadarbības partneri projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un papildus norāda vismaz šādas ziņas:

14.1. sadarbības partneru pienākumus:

14.1.1. piesaistīt sociālo darbinieku šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta īstenošanā. Sociālais darbinieks organizē un piedalās šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu vajadzību izvērtēšanā un atbalsta plāna izstrādē un organizē tām sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus;

14.1.2. nodrošināt sociālā darbinieka dalību šo noteikumu 24.4. apakšpunktā minētajos izglītojošajos pasākumos;

14.1.3. nodrošināt, ka šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas, kuras saņem atbalstu šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētajā izmēģinājumprojektā, vienlaikus nesaņem atbalstu 9.2.2.1. pasākumā;

14.1.4. nodrošināt šo noteikumu 17.1.2. un 17.2.4. apakšpunktā minēto izmaksu priekšfinansēšanu pilnā apmērā;

14.2. pārskatu un citas informācijas sniegšanas kārtību un termiņus;

14.3. norēķinu veikšanas kārtību šo noteikumu 17.1.2., 17.2.1.1 un 17.2.4. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai. Ja šo noteikumu 17.2.1.1 apakšpunktā minētajām izmaksām nepieciešams avansa maksājums, tas nepārsniedz 20 procentus no sadarbības partnerim plānotajām šo noteikumu 17.2.1.1 apakšpunktā minētajām izmaksām;

14.4. kārtību, kādā sadarbības partneris atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējusi sadarbības iestāde, un iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējis finansējuma saņēmējs, ja par šiem izdevumiem finansējuma saņēmējs veicis šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minēto kompensāciju izmaksu.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 508 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 277)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

15. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

15.1. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, kuras ir pārgājušas no valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (turpmāk – valsts ilgstošas aprūpes institūcija) uz dzīvi sabiedrībā un kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijās, un šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, tai skaitā:

15.1.1. esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze;

15.1.2. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde;

15.1.3. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu īstenošana;

15.1.4. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana un izplatīšana;

15.1.1 atelpas brīža pakalpojuma mājoklī izstrāde un ieviešana šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupām, tai skaitā:

15.1.1 1. aprakstu izstrāde atelpas brīža pakalpojumam mājoklī;

15.1.1 2. izmēģinājumprojektu īstenošana un rezultātu novērtēšana;

15.1.2 metodikas izstrāde Starptautiskās funkcionēšanas un veselības klasifikācijas (turpmāk – klasifikācija) izmantošanai, lai noteiktu šo noteikumu 15.1.2. apakšpunktā minētā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma ietvaros paredzētā atbalsta apmēru (turpmāk – atbalsta apmēra noteikšanas metodika) šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

15.1.2 1. vienotas metodikas izstrāde klasifikācijā noteikto rādītāju apkopošanai, grupēšanai un izmantošanai individuālā budžeta modelī paredzētā atbalsta apmēra noteikšanai;

15.1.2 2. izmēģinājumprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana;

15.1.3 metodikas izstrāde tehnoloģiju izmantošanai sociālo pakalpojumu sniegšanā un neformālajā aprūpē šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupām;

15.1.4 psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma izstrāde un ieviešana šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

15.1.41. apraksta izstrāde psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumam;

15.1.42. izmēģinājumprojekta īstenošana un rezultātu novērtēšana;

15.2. atbalsta personas pakalpojuma izstrāde un ieviešana šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

15.2.1. atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde;

15.2.2. atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana, rezultātu izvērtēšana un izplatīšana;

15.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

15.4. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 508; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 277; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 716; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 462; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 15)

16. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

16.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

16.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

16.3. neparedzētās izmaksas.

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. tiešās personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze. Personāla atlīdzībai jābūt līdzvērtīgai ar finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru pārējo darbinieku atalgojumu. Tiešās personāla izmaksas veido:

17.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas;

17.1.2. kompensācija sadarbības partneriem par projekta īstenošanas personāla izmaksām šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta īstenošanai. Ja sadarbības partnera projekta īstenošanas personāls tiek piesaistīts darbam ar mazāk nekā 10 šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām vai mazāk nekā 20 šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas aprēķina proporcionāli piesaistīto mērķa grupas personu skaitam;

17.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

17.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 15.1., 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.un 15.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī šo noteikumu 15.3. apakšpunktā un 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai un projekta vadības un tā īstenošanas nodrošināšanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

17.2.1.1 sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izmaksas šo noteikumu 25.1. un 25.2. minētā izmēģinājumprojekta ietvaros;

17.2.2. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksām piemēro vadošās iestādes apstiprināto vienas vienības izmaksu standarta likmi atbilstoši vadošās iestādes metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";

17.2.3. ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam projekta īstenošanas personālam šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

17.2.4. kompensācija par transporta izmaksām (izmaksas par degvielu un sabiedriskā transporta izmantošanu) šo noteikumu 17.1.2. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta īstenošanai;

17.2.5. obligāto veselības pārbaužu un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā).

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 508; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 277; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 716; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 462; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 15)

18. Šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

18.1. šo noteikumu 15.1.3., 15.1.4. un 15.2.2. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektu rezultātu izplatīšanai var plānot izmaksas:

18.1.1. telpu īrei un nomai un kancelejas preču iegādei;

18.1.2. kafijas paužu nodrošināšanai;

18.2. ārvalstu komandējumu nodrošināšanai šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam projekta īstenošanas personālam šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.3. veselības apdrošināšanai šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;

18.4. aprīkojuma iegādei vai nomai jaunu darba vietu radīšanai vai esošu darba vietu atjaunošanai šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam personālam ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 508)

19. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām, proporcionāli šo noteikumu 17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām.

20. Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas, kas radušās par papildu darbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu un neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvušas nepieciešamas noslēgtās vienošanās izpildes nodrošināšanai, projektā var plānot kā vienu izdevumu pozīciju, un tā nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās.

21. Pasākuma ietvaros šo noteikumu 16. punktā minēto izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

22. Pasākuma īstenošanu uzrauga Labklājības ministrijas izveidota Sociālo pakalpojumu attīstības padome (turpmāk – padome). Padomes sēdēs uzaicina piedalīties finansējuma saņēmēja, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, plānošanas reģionu, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, kā arī to biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, kuri pārstāv šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupu un pašvaldību sociālo dienestu intereses. Vadošās iestādes, atbildīgās iestādes un finansējuma saņēmēja pārstāvji padomes darbībā piedalās novērotāja statusā. Padomes personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

23. Šo noteikumu 22. punktā minētā padome:

23.1. konsultē finansējuma saņēmēju pasākuma īstenošanas procesā, analizē pasākuma ieviešanas progresu un sniedz ieteikumus finansējuma saņēmējam pasākuma ieviešanas pilnveidei;

23.2. saskaņo šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētās esošās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīzes rezultātus;

23.3. saskaņo šo noteikumu 24.2. un 24.3. apakšpunktā minētos sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstus un ieviešanas metodikas;

23.4. apstiprina šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta īstenošanas vietas un sadarbības partnerus un, ja nepieciešams, veicina to iesaisti izmēģinājumprojekta īstenošanā;

23.5. saskaņo šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minēto atbalsta personas pakalpojuma aprakstu un šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minēto atbalsta personas pakalpojuma organizēšanas un finansēšanas kārtību;

23.6. apstiprina šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minētā izvērtējuma rezultātus par atbalsta personas pakalpojuma integrēšanas iespējām esošajā sociālo pakalpojumu sistēmā;

23.7. saskaņo šo noteikumu 24.7. apakšpunktā minētos aprakstus atelpas brīža pakalpojumam mājoklī;

23.8. apstiprina šo noteikumu 24.8. apakšpunktā minēto atbalsta apmēra noteikšanas metodiku;

23.9. saskaņo šo noteikumu 24.9. apakšpunktā minēto tehnoloģiju izmantošanas metodiku;

23.10. saskaņo šo noteikumu 24.10.  apakšpunktā minēto psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma aprakstu.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 508; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 277; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 716; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 462; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 15)

24. Šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.1, 15.1.2 , 15.1.3 un 15.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

24.1. veic šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām pašlaik pieejamās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīzi, izvērtējot valsts un pašvaldību pienākumus sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un valsts un pašvaldību budžeta struktūras atbilstību normatīvajiem aktiem sociālo pakalpojumu jomā;

24.2. izstrādā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma aprakstu un ieviešanas metodiku šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām, kuras ir pārgājušas no valsts ilgstošas aprūpes institūcijas uz dzīvi sabiedrībā un kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijās. Izstrādājot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu:

24.2.1. nosaka optimālu valsts budžeta finansējuma plūsmu, lai nodrošinātu mērķa grupas personām individuālās sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānā noteikto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanu;

24.2.2. izstrādā priekšlikumus citu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai un finansēšanai, kuru īstenošana nav paredzēta 9.2.2.1. pasākuma ietvaros;

24.3. izstrādā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma individuālā budžeta pieejas (turpmāk – individuālā budžeta modelis) aprakstu un ieviešanas metodiku šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, kurām 9.2.2.1. pasākuma ietvaros sniegts atbalsts, tai skaitā:

24.3.1. izstrādā individuālā budžeta modeļa ieviešanas nosacījumus un metodiku;

24.3.2. nosaka minimālo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu kopumu, izstrādā standartu un vienas vienības izmaksu metodiku katram minētajā kopumā esošam pakalpojumam, izņemot ģimenes asistenta pakalpojumu, kuru aprobē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros;

24.3.3. izstrādā šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektā iesaistīto personu atlases kritērijus;

24.3.4. izstrādā individuālā budžeta modeļa finansējuma plūsmu, nosakot atbalsta apmēru un saņemšanas kārtību;

24.4. īsteno projekta sadarbības partneru sociālo darbinieku izglītošanu darbam ar izstrādāto individuālā budžeta modeli;

24.5. izvērtē šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektu rezultātus;

24.6. izstrādā priekšlikumus šo noteikumu 24.2. un 24.3. apakšpunktā minēto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu pilnveidošanai;

24.7. izstrādā aprakstu atelpas brīža pakalpojumam mājoklī šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, tai skaitā:

24.7.1. izstrādā standartu un vienas vienības izmaksu metodiku atelpas brīža pakalpojumam mājoklī;

24.7.2. izstrādā kārtību, kādā organizējams atelpas brīža pakalpojums mājoklī;

24.7.3. izstrādā prasības atelpas brīža pakalpojuma mājoklī sniedzējam;

24.7.4. izstrādā šo noteikumu 24.7.5. apakšpunktā minētajos izmēģinājumprojektos iesaistīto personu atlases kritērijus;

24.7.5. īsteno atelpas brīža pakalpojuma mājoklī izmēģinājumprojektus atbilstoši izstrādātajiem aprakstiem, iesaistot vismaz 10 personas no katras šo noteikumu 3. punktā minētās mērķa grupas katrā plānošanas reģionā (kopā vismaz 100 personas). Atelpas brīža pakalpojumu mājoklī vienai mērķa grupas personai nodrošina ne ilgāk kā 15 diennaktis sešu mēnešu periodā;

24.7.6. nodrošina šo noteikumu 24.7.5. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšanu;

24.7.7. izstrādā priekšlikumus aprakstu pilnveidošanai atelpas brīža pakalpojumam mājoklī;

24.7.8. izvērtē nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos;

24.8. izstrādā atbalsta apmēra noteikšanas metodiku šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām, tai skaitā:

24.8.1. izstrādā vienotu metodiku klasifikācijā noteikto rādītāju apkopošanai, grupēšanai un izmantošanai individuālā budžeta modelī paredzētā atbalsta apmēra noteikšanai;

24.8.2. izstrādā atbalsta apmēra noteikšanas metodikas izmēģinājumprojektā iesaistīto personu atlases kritērijus un veic izmēģinājumprojektā iesaistīto personu atlasi;

24.8.3. īsteno izmēģinājumprojektu, novērtējot 100 šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto mērķa grupas personu funkcionēšanas līmeni saskaņā ar klasifikāciju, un indikatīvi nosaka atbilstošo individuālā budžeta modeļa apmēru;

24.8.4. nodrošina šo noteikumu 24.8.3. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātu novērtēšanu;

24.8.5. izstrādā priekšlikumus atbalsta apmēra noteikšanas metodikas pilnveidošanai;

24.8.6. izvērtē nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos;

24.9. izstrādā metodiku tehnoloģiju izmantošanai sociālo pakalpojumu sniegšanā un neformālajā aprūpē šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupām, tai skaitā:

24.9.1. izstrādā teorijā un pierādījumos balstītu vienotu metodiku tehnoloģiju izmantošanai;

24.9.2. izvērtē un analizē tehnoloģiju izmantošanas ieguvumus un priekšrocības, tai skaitā vērtējot piemērotāko veidu tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanai nākotnē;

24.9.3. izvērtē tehnoloģiju izmaksas un to ieviešanas un izmantošanas izmaksas;

24.9.4. analizē tehnoloģiju izmantošanas ietekmi uz sociālo pakalpojumu izmaksām;

24.9.5. sagatavo skaidrojošu informāciju praktiskai tehnoloģiju izmantošanai;

24.9.6. izstrādā priekšlikumus tehnoloģiju izmantošanas popularizēšanai un sabiedrības informēšanai par tehnoloģiju izmantošanas iespējām;

24.10. izstrādā aprakstu psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumam šo noteikumu 3.2.punktā minētās mērķa grupas personām, tai skaitā:

24.10.1. izstrādā standartu un vienas vienības izmaksu metodiku psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumam;

24.10.2. izstrādā kārtību, kādā organizējams psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums;

24.10.3. izstrādā prasības psihosociālā rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējam;

24.10.4. izstrādā šo noteikumu 24.10.5. apakšpunktā minētajā izmēģinājumprojektā iesaistīto personu atlases kritērijus;

24.10.5. īsteno psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma izmēģinājumprojektu atbilstoši izstrādātajam aprakstam, iesaistot vismaz 300 šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas.  Izmēģinājumprojektu īsteno ne ilgāk kā 12 mēnešus;

24.10.6. nodrošina šo noteikumu 24.10.5. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātu novērtēšanu;

24.10.7. izstrādā priekšlikumus apraksta pilnveidošanai psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumam;

24.10.8. izvērtē nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 15 redakcijā)

25. Šo noteikumu 15.1.3. un 15.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmējs, kas:

25.1. piesaistot sadarbības partnerus, īsteno šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minētā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojektu, iesaistot 20 šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās personas katrā plānošanas reģionā (kopā – 100 personas), kuras 9.2.2.1. pasākuma ietvaros vai no 2014. gada 1. janvāra ir pārgājušas no valsts ilgstošas aprūpes institūcijas uz dzīvi sabiedrībā un kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijās. Izmēģinājumprojekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus nodrošina ne ilgāk kā 12 mēnešus;

25.2. piesaistot sadarbības partnerus, īsteno šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minētā individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektu, iesaistot 20 šo noteikumu 3.2 apakšpunktā minētās mērķa grupas personas katrā plānošanas reģionā (kopā – 100 personas), kurām 9.2.2.1. pasākuma ietvaros veikts individuālo vajadzību izvērtējums. Izmēģinājumprojekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus nodrošina ne ilgāk kā 12 mēnešus;

25.3. šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektu īsteno vismaz vienā nacionālās nozīmes attīstības centrā (republikas pilsētā) un vienā reģionālās nozīmes attīstības centrā katrā plānošanas reģionā, izņemot Rīgas plānošanas reģionu, kur izmēģinājumprojektu īsteno divos reģionālās nozīmes attīstības centros;

25.4. nodrošina šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektu rezultātu izplatīšanu;

25.5. publicē Labklājības ministrijas tīmekļvietnē šo noteikumu 24.2. un 24.3.1. apakšpunktā minētajā metodikā noteikto tipveida līgumu par dalību šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētajā izmēģinājumprojektā.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 508; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 277)

26. Īstenojot šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minēto izmēģinājumprojektu, sadarbības partneri:

26.1. ne retāk kā reizi ceturksnī un ne biežāk kā reizi mēnesī finansējuma saņēmējam iesniedz pārskatu par veiktajām aktivitātēm izmēģinājumprojekta īstenošanā, kā arī par izdevumiem, kas sadarbības partnerim radušies atbilstoši šo noteikumu 17.1.2., 17.2.1.1 un 17.2.4. apakšpunktam;

26.2. nodrošina finansējuma saņēmēja, sadarbības iestādes un citu kontroles institūciju pārstāvjiem piekļuvi dokumentācijai, kas pamato izdevumus;

26.3. slēdz līgumu ar šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu par dalību 25.1. apakšpunktā minētajā izmēģinājumprojektā vai 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas likumisko pārstāvi vai audžuģimeni par personas dalību 25.2. apakšpunktā minētajā izmēģinājumprojektā, izmantojot šo noteikumu 25.5. apakšpunktā minēto tipveida līgumu;

26.4. piešķir un nodrošina sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personai atbilstoši šo noteikumu 24.2. un 24.3.1. apakšpunktā minētajā metodikā noteiktajām prasībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumiskais pārstāvis, vai audžuģimene iesniegumā var norādīt vēlamo pakalpojuma sniedzēju.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 277 redakcijā)

27. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

27.1. izstrādā atbalsta personas pakalpojuma aprakstu;

27.2. izvērtē atbalsta personas pakalpojuma integrēšanas iespējas esošajā sociālo pakalpojumu sistēmā;

27.3. izstrādā atbalsta personas pakalpojuma organizēšanas un finansēšanas kārtību;

27.4. izstrādā atbalsta personas pakalpojuma nodrošināšanas rokasgrāmatu;

27.5. izstrādā atbalsta personas pakalpojuma saņēmēju un atbalsta personas pakalpojuma sniedzēju piesaistes kārtību;

27.6. izstrādā atbalsta personas pakalpojuma uzraudzības sistēmu un atbalsta personas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas kārtību pakalpojuma saņēmējiem;

27.7. nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošanu atbilstoši izstrādātajam atbalsta personas pakalpojuma aprakstam, iesaistot izmēģinājumprojektā vismaz 330 šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas. Izmēģinājumprojektu īsteno ne ilgāk kā 24 mēnešus;

27.8. nodrošina šo noteikumu 27.7. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšanu;

27.9. nodrošina priekšlikumu izstrādi atbalsta personas pakalpojuma pilnveidošanai.

28. Finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 27.7. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta rezultātu izplatīšanu.

28.1 Šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas, kuras saņem atbalstu 9.2.2.1. pasākumā un darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākumā "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" (turpmāk – 9.2.2.3. pasākums), nevar vienlaikus saņemt atbalstu šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētajā izmēģinājumprojektā.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 508 redakcijā)

29. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

29.1. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas nodrošināšanai un pakalpojumu sniedzēju piesaistei organizē pieredzes apmaiņas pasākumus šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam personālam;

29.2. piesaista pakalpojuma sniedzējus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru;

29.3. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 15. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus paredz ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgās līguma summas;

29.4. pārbauda šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minētos sadarbības partneru pārskatus un viena mēneša laikā sadarbības partneriem kompensē izmaksas, kas radušās, īstenojot šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētos izmēģinājumprojektus, kā arī izmaksas atbilstoši šo noteikumu 19. punktam;

29.5. no sadarbības partneriem atgūtos iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, par kuriem sadarbības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par neatbilstošu izdevumu atgūšanu, izmanto šo noteikumu 16. punktā minēto izmaksu segšanai;

29.6. uzkrāj datus par šādiem horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālajiem rādītājiem:

29.6.1. par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits;

29.6.2. atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits;

29.7. nodrošina, ka projekta ietvaros veiktās darbības veicinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" rezultāta rādītāja "Personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas" sasniegšanu;

29.8. grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

29.9. pirms uzsāk sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu šo noteikumu 25.1. un 25.2. apakšpunktā minētā izmēģinājumprojekta ietvaros, sniedz informāciju par šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām sadarbības iestādei, kas pārbauda, vai personas nesaņem atbalstu 9.2.2.1. pasākuma un 9.2.2.3. pasākuma ietvaros, un informē par to finansējuma saņēmēju.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 508; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 277; MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 716)

30. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri:

30.1. nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), kā arī veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus veic uzskaiti par veiktajām funkcijām;

30.2. šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētos informācijas un publicitātes pasākumus nodrošina atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

30.3. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

31. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

31.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanās noteikumus, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt atbalsta mērķa vai pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

31.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās.

32. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 15 redakcijā)

33. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 91Pieņemts: 09.02.2016.Stājas spēkā: 12.02.2016.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 11.02.2016. OP numurs: 2016/29.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
280189
{"selected":{"value":"14.01.2022","content":"<font class='s-1'>14.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.01.2022","iso_value":"2022\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-13.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2020","iso_value":"2020\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2020.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2020","iso_value":"2020\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2020.-07.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2019","iso_value":"2019\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2019.-21.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2018","iso_value":"2018\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-28.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2016","iso_value":"2016\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2016.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)