Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-3

Jelgavā 2016.gada 28.janvārī (prot. Nr.1/3)
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes);

1.2. kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz izmaksas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātajai izglītības iestādei, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) (turpmāk – privātā izglītības iestāde), par bērnu, kurš apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – pašvaldības atbalsts).

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni var apgūt:

2.1. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

2.2. pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – skola);

2.3. privātajā izglītības iestādē.

3. Bērns var pretendēt uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē arī tad, ja apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē vai skolā.

4. Pašvaldība finansē vai nodrošina pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

5. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāks) pieteikumu vai iesniegumu, izņemot saistošo noteikumu 15., 23., 24. un 31.punktā noteiktajā gadījumā, var iesniegt:

5.1. personīgi – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijā, Lielajā ielā 11, Jelgavā (turpmāk – pašvaldības administrācija);

5.2. elektroniski – mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-3)

II. Bērnu reģistrācijas kārtība pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

6. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecāks var reģistrēt no bērna dzimšanas līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

7. Personīgi reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks:

7.1. iesniedz pieteikumu (1.pielikums), norādot ne vairāk kā trīs vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

7.2. uzrāda vecāka personu apliecinošu dokumentu. Bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;

7.3. pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem vienu pieteikuma eksemplāru.

8. Elektroniski reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks reģistrējas mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv un aizpilda iesniegumu, norādot ne vairāk kā trīs vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

9. Visi pieteikumi tiek reģistrēti pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk – Reģistrs) pieteikumu iesniegšanas secībā.

10. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecāka norādītajā vēlamajā mācību gadā, tiek automātiski pārreģistrēti uz nākamo mācību gadu, saglabājot pieteikumu reģistrācijas datumu. Sasniedzot obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērns tiek izslēgts no Reģistra.

11. Līdz vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecākam ir tiesības, iesniedzot iesniegumu (2.pielikums), mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un/vai laiku (mācību gadu), no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot iesniegumu (3.pielikums).

III. Vietu piešķiršanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

12. Vietu piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde) izveidota pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisija (turpmāk – Komisija).

13. Pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā.

14. Komisija, atbilstoši pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas gadam), piešķir vietas šādā secībā:

14.1. bērniem, kuru vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas;

14.2. bērniem, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu noteikta bērna vajadzībām atbilstoša izglītības programmas apguve;

14.3. bērniem, kuru reģistrēšana Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildniecībā pieņemti bērni);

14.3.1 bērniem, kurus audzina vecāks, kas ir bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās vecumā no 18 līdz 24 gadiem;

14.4. daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (daudzbērnu ģimene saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu);

14.5. dvīņiem vai vairāk vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

14.6. bērnam, kura brālis (-ļi) vai māsa (-as) apmeklē konkrēto pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

14.7. Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas ārstniecības iestādēs praktizējošo ārstniecības personu bērniem;

14.8. pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku;

14.9. konkrētās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku;

14.10. bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, pieteikumu reģistrācijas secībā, atbilstoši vecāka norādītajai vēlamajai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei;

14.11. pārējiem bērniem pieteikumu reģistrācijas secībā, ja Reģistrā vairs nav neviena aktuāla pieteikuma par bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-2)

15. Saistošo noteikumu 14.1.–14.9.punktā noteiktajā gadījumā, vecākam jāiesniedz Izglītības pārvaldē iesniegums (4.pielikums). Saistošo noteikumu 14.1., 14.3, 14.3.1 un 14.7. punktā noteiktajā gadījumā iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina minētajos punktos noteikto faktu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-2; 04.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-3)

16. Piešķirot vietu, tiek ievērota vecāka norādītā informācija par vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja tas nav iespējams, Komisija var piešķirt bērnam vietu citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

17. Ievērojot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē paredzēto bērnu skaitu un vecuma grupu, Komisijai ir tiesības izvērtēt un lemt par vietas piešķiršanu citā gadā dzimušajam bērnam.

18. Komisija, saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju, rakstiski paziņo vecākam par vietas piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Paziņojumā norāda pieteikšanās termiņu, ne īsāku par 14 dienām no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē iesniedzamos dokumentus.

19. Ja vecāks paziņojumā par vietas piešķiršanu norādītajā termiņā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nav iesniedzis saistošo noteikumu 23.punktā noteiktos dokumentus, vai saistošo noteikumu 20.punktā noteiktajā kārtībā nav atteicies no piešķirtās vietas, Komisija pieņem lēmumu un rakstiski paziņo vecākam par bērna izslēgšanu no Reģistra.

20. Ja vecāks atsakās (5.pielikums) no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā:

20.1. ir norādīta kā viena no vēlamajām, bērns tiek izslēgts no Reģistra. Vecākam ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

20.2. nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam tiek saglabāta vieta Reģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datumam, līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

21. Izglītības pārvalde nodrošina Reģistra publisko pieejamību mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv un publicē informāciju par Komisijas lēmumiem Izglītības pārvaldes mājas lapā internetā www.jip.jelgava.lv.

IV. Bērna uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

22. Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē notiek saskaņā ar Komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu.

23. Lai uzņemtu bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks attiecīgās iestādes vadītājam personīgi iesniedz šādus dokumentus:

23.1. iesniegumu (6.pielikums);

23.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

23.3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu.

24. Nepieciešamības gadījumā vecāks Izglītības pārvaldē var iesniegt iesniegumu (7.pielikums) par vietas maiņu pirmsskolas izglītības programmas apguvei bērnam no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu. Iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā un Komisija iespēju robežās nodrošina vietas maiņu.

25. Ja bērns mācību gada laikā neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi ilgāk nekā vienu mēnesi pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla, tad bērnu var atskaitīt no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes.

26. Ja bērns mācību gada laikā, pamatojoties uz ārsta izziņu, nepieciešamās ilgstošas ārstēšanās dēļ neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi laika posmā, kas nav ilgāks par trīs mēnešiem pēc kārtas, vieta bērnam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tiek saglabāta.

27. Izglītības pārvaldei ir tiesības pārtraukt pedagoģisko procesu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā nepieciešamības gadījumā bērniem nodrošina vietu citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

28. Pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai skolā vecāks bērnus reģistrē attiecīgajā skolā. Bērnu uzņemšana un atskaitīšana no skolas notiek saskaņā ar spēkā esošiem vispārējo izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

V. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu

(Nodaļas nosakums Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

29. Pašvaldības atbalsta apmēru noteikt:

29.1. 220,00 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam (8. pielikumā aprēķins par viena bērna vidējām izmaksām mēnesī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē);

29.2. 141,74 euro mēnesī par vienu bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei (8. pielikumā aprēķins par viena bērna vidējām izmaksām mēnesī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē);

29.3. līdz 2021. gada 31. decembrim 200,00 euro mēnesī par vienu bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, ja privātā izglītības iestāde viena mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas vai pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanas līguma noslēgšanas dienas Izglītības pārvaldē iesniedz iesniegumu (10. pielikums) un iestādes darba izvērtējumu par iepriekšējo kalendāro gadu saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem (11. pielikums) šo noteikumu 32.punktā noteiktā kārtībā.

(Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā; sk. 41. punktu)

29.1 (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-2)

30. Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu (9.pielikums).

31. Ja bērns, kura dzīvesvieta un viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, apgūst pirmsskolas izglītības programmu citas pašvaldības teritorijā reģistrētā privātā izglītības iestādē, tad iesniegumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vecāks iesniedz Izglītības pārvaldē.

32. Pašvaldības atbalstu piešķir, ja pastāv visi turpmāk minētie nosacījumi:

32.1. bērnam un vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

32.2. bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

32.3. bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums;

32.4. ir noslēgts sadarbības līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu starp Izglītības pārvaldi un privāto izglītības iestādi;

32.5. ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu bērnam starp vecāku, Izglītības pārvaldi un privāto izglītības iestādi;

32.6. bērns ir uzņemts privātajā izglītības iestādē un reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

32.1 Pašvaldības atbalstu noteikumu 29.3. punktā noteiktajā apmērā piešķir, ja privātā izglītības iestāde ir pamatojusi vismaz 5 (piecu) iestādes darba izvērtējuma kritēriju īstenošanos.

(Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

33. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi. Par attaisnojošu iemeslu saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem vecāks rakstiski informējis privāto izglītības iestādi pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā.

34. Pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek pārtraukta un līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu tiek izbeigts, ja:

34.1. bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

34.2. bērnam un vienam vecākam dzīvesvieta vairs nav deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;

34.3. bērns tiek atskaitīts no privātās izglītības iestādes;

34.4. privātā izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta;

34.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

35. Ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā viņa bērns ir reģistrēts uzņemšanai, un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, pašvaldība turpina sniegt pašvaldības atbalstu.

VI. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

36. Saistošo noteikumu 10., 14., 16., 17., 19. un 24.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Komisija.

37. Saistošo noteikumu 23., 25. un 26.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs.

38. Saistošo noteikumu 27., 32., 32.1, 33., un 34.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Izglītības pārvalde.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-3)

39. Komisijas, Izglītības pārvaldes un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

40. Līgumi par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu starp vecāku, Izglītības pārvaldi un privāto izglītības iestādi, kas noslēgti pirms saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas, saglabā savu juridisko spēku.

41. Saistošo noteikumu 29. punktā noteiktais pašvaldības atbalsts piemērojams ar 2021. gada 1. janvāri.

(Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

42. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošos noteikumus Nr.14-4 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

1. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds,
uzvārds  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss,
tālrunis  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski
e-pasts:  

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt    
  bērna vārds, uzvārds  
Personas kods: _____________ - _____________
Deklarētās dzīvesvietas adrese    

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(Ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā trīs vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)
Adrese
"Gaismiņa" Vaļņu iela 5, Jelgava
"Kamolītis" Meiju ceļš 31, Jelgava
"Kāpēcīši" Ganību iela 66, Jelgava
"Ķipari" Pulkveža Brieža iela 23A, Jelgava
"Lācītis" Māras iela 2, Jelgava
"Pasaciņa" Aspazijas iela 18, Jelgava
"Rotaļa" Lāčplēša iela 5, Jelgava
"Sprīdītis" Tērvetes iela 6, Jelgava
"Vārpiņa" Kronvalda iela 22, Jelgava
"Zemenīte" Blaumaņa iela 14, Jelgava
"Zīļuks" Skautu iela 1A, Jelgava

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama _______________ no mācību gada.

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" nosacījumiem.

Jelgavā

Datums _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums _________________________________________

Informācijai – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos: 63012465, mājas lapa: www.jip.jelgava.lv


2. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss,
tālrunis
Vēlos saņemt informāciju elektroniski
e-pasts:

iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu veikt izmaiņas pieteikumā Nr.______________________________________

Vēlamā Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(Ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā trīs vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)
Adrese
"Gaismiņa" Vaļņu iela 5, Jelgava
"Kamolītis" Meiju ceļš 31, Jelgava
"Kāpēcīši" Ganību iela 66, Jelgava
"Ķipari" Pulkveža Brieža iela 23A, Jelgava
"Lācītis" Māras iela 2, Jelgava
"Pasaciņa" Aspazijas iela 18, Jelgava
"Rotaļa" Lāčplēša iela 5, Jelgava
"Sprīdītis" Tērvetes iela 6, Jelgava
"Vārpiņa" Kronvalda iela 22, Jelgava
"Zemenīte" Blaumaņa iela 14, Jelgava
"Zīļuks" Skautu iela 1A, Jelgava

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama _____________ no mācību gada.

Esmu informēts, ka :

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" nosacījumiem.

Jelgavā

Datums _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums _________________________________________

Informācijai – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos: 63012465, mājas lapa: www.jip.jelgava.lv.


3. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis  

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu atsaukt pieteikumu Nr. __________________________

par  
  bērna vārds, uzvārds

personas kods:_____________ - _____________

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Jelgavā

Datums ______/_____/_____________

Paraksts, atšifrējums __________________________


4. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-pasts:  

IESNIEGUMS vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

iestādes nosaukums
bērna vārds, uzvārds
personas kods ______________ - ____________________
deklarētās dzīvesvietas adrese
Pamatojums –

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Jelgavā

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

Informācijai – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos 63012465, mājas lapa www.jip.jelgava.lv.


5. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-pasts:  

atteikums no piešķirtās vietas
pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Atsakos no  
  bērna vārds, uzvārds
personas kods: _____________ - _____________
deklarētās dzīvesvietas adrese  

,

piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
 
iestādes nosaukums

  Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas ir norādīta kā viena no vēlamajām

  Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas nav norādīta kā vēlamā

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Jelgavā

Datums _______/______/___________

Paraksts, atšifrējums __________________________________________________


6. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Jelgavas pilsētas pašvaldības  
  pirmsskolas izglītības iestādes  
    iestādes nosaukums
  vadītājam  
    vārds, uzvārds
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis  

Iesniegums
bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Lūdzu uzņemt  
  bērna vārds, uzvārds

personas kods __________________ - _________________

deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei no _______ gada _______________ .

Jelgavā

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________


7. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-pasts:  

Iesniegums
vietas maiņai no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu

Lūdzu mainīt vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei

  ,
(bērna vārds, uzvārds)  

personas kods _________________ - _________________

bērna deklarētā dzīvesvieta –  
no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "_____________________"
iestādes nosaukums
uz  
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi "_____________________".
iestādes nosaukums
   

Jelgavā

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

8.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu viena bērna vidējās izmaksas norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

Ekonomiskās klasifikācijas kods
Budžeta izdevumi saskaņā ar iepriekšējā gada (2020) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem
Kopā (euro)
1100
Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)
2 967 316,90
1200
Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)
824 209,90
2100
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)
4 376,00
2200
Pakalpojumu samaksa
519 918,72
2210
Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
10 605,58
2220
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
261 011,57
2230
Dažādi pakalpojumi
26 978,12
2240
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
189 764,19
2250
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
18 563,85
2260
Īre un noma
12 995,41
2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā
254 704,92
2310
Izdevumi par dažādām precēm un inventāru
95 466,64
2320
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
919,95
2340
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2 698,74
2350
Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces
85 593,96
2360
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))
23 111,58
2370
Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)
46 914,05
2400
Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem
0,00
  Kopā pašvaldības līdzekļi
4 570 526,44
  Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums
280 194,63
  Kopējie izdevumi
4 850 721,07
  Valsts budžeta mērķdotācija (pedagogu atalgojums, VSAOI, mācību līdzekļi)
953 447,33
Kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi
5 804 168,40
Bērnu skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 2020. gada 1. septembrī
1 181
Bērnu skaits obligātās sagatavošanas vecumā pamatizglītības ieguvei 2020. gada 1. septembrī
1 025
Izmaksas mēnesī vienam bērnam no pusotra līdz četru gadu vecumam
219,26
Izmaksas mēnesī vienam bērnam obligātās sagatavošanas vecumā pamatizglītības ieguvei
141,74
9. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-pasts:  

IESNIEGUMS pašvaldības atbalsta saņemšanai pirmsskolas
izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē

Lūdzu reģistrēt  
  bērna vārds, uzvārds

personas kods: _____________ - _____________

deklarētās dzīvesvietas adrese   ,

Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalsta saņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē.

Informācija par privāto izglītības iestādi:

Iestādes nosaukums

 

adrese

Datums, no kura bērns apmeklē privāto izglītības iestādi ___________/________/______________

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Jelgavā

Datums _______/______/___________

Paraksts, atšifrējums __________________________

Informācijai – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos: 63012465, mājas lapa: www.jip.jelgava.lv.

10. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16-3

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

Izglītības iestādes nosaukums  
   
Reģistrācijas Nr.    
     
Juridiskā adrese  
 
 
Kontakttālrunis     E-pasts  

IESNIEGUMS pašvaldības atbalsta PIEŠĶIRŠANAI PrivātaI IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI

Lūdzu izvērtēt privātās izglītības iestādes  
 

Nosaukums

darba rezultātus 20__. gadā un piešķirt pašvaldības atbalstu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" 29.3. punktā noteiktā apmērā.

Pielikumā: Izglītības iestādes darba izvērtējums uz ____ lapām.

Jelgavā,

Datums _______/______/___________

Amats, paraksts, atšifrējums ____________________________________________________

11. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16-3

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

Izglītības iestādes nosaukums  
   
Reģistrācijas Nr.    
     
Juridiskā adrese  
 
 
Kontakttālrunis     E-pasts  

Kritēriji privātās izglītības iestādes darba izvērtējumam

Kritēriji

Apliecinoši fakti

Kvalitatīvs, iekļaujošs izglītības process:
1. Izglītības pieejamība bērniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām  
2. Atbalsta personāla nodrošinājums un profesionālā kapacitāte  
Izglītības vides attīstība:
3. Attīstību veicinošā un drošā infrastruktūrā  
4. Digitalizācija un inovācijas. Atbalsta nodrošināšana pedagogiem digitālam darbam  
Laba pārvaldība:
5. Motivācijas sistēma personālam, ieguldījumi personāla profesionālās kompetences pilnveidē  
6. Organizācijas kultūra, pieredzes pārnese un pasākumi vecāku izglītošanai, privātās izglītības iestādes veiktās aptaujas  

Sagatavoja:

     

Amats, vārds, uzvārds

 

paraksts, atšifrējums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16-3Pieņemts: 28.01.2016.Stājas spēkā: 11.02.2016.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 10.02.2016. OP numurs: 2016/28.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
280152
{"selected":{"value":"18.02.2021","content":"<font class='s-1'>18.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.02.2021","iso_value":"2021\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2020","iso_value":"2020\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2020.-17.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2020","iso_value":"2020\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2020.-30.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2019","iso_value":"2019\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2019.-07.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2018","iso_value":"2018\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2018.-08.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2017","iso_value":"2017\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2017.-05.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2016","iso_value":"2016\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2016.-13.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2016","iso_value":"2016\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2016.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.02.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)