Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-3

Jelgavā 2016.gada 28.janvārī (prot. Nr.1/3)
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes);

1.2. kārtību, kādā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz izmaksas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētai privātajai izglītības iestādei, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi darbdienās (ne mazāk kā 12 stundas dienā) (turpmāk – privātā izglītības iestāde), par bērnu, kurš apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – pašvaldības atbalsts).

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

2. Pirmsskolas izglītības programmu bērni var apgūt:

2.1. pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

2.2. pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – skola);

2.3. privātajā izglītības iestādē.

3. Bērns var pretendēt uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē arī tad, ja apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē vai skolā.

4. Pašvaldība finansē vai nodrošina pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

5. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāks) pieteikumu vai iesniegumu, izņemot saistošo noteikumu 15., 23., 24. un 31.punktā noteiktajā gadījumā, var iesniegt:

5.1. personīgi – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijā, Lielajā ielā 11, Jelgavā (turpmāk – pašvaldības administrācija);

5.2. elektroniski – mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-3; Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

II. Bērnu reģistrācijas kārtība pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

6. Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecāks var reģistrēt no bērna dzimšanas līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

7. Personīgi reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks:

7.1. iesniedz pieteikumu (1.pielikums), norādot ne vairāk kā trīs vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

7.2. uzrāda vecāka personu apliecinošu dokumentu. Bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs;

7.3. pārbauda izdrukātajā pieteikumā ierakstīto ziņu atbilstību, apstiprina to ar savu parakstu un saņem vienu pieteikuma eksemplāru.

8. Elektroniski reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks reģistrējas mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv un aizpilda iesniegumu, norādot ne vairāk kā trīs vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

9. Visi pieteikumi tiek reģistrēti pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei (turpmāk – Reģistrs) pieteikumu iesniegšanas secībā.

10. Bērni, kuriem nav piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecāka norādītajā vēlamajā mācību gadā, tiek automātiski pārreģistrēti uz nākamo mācību gadu, saglabājot pieteikumu reģistrācijas datumu. Sasniedzot obligātās pamatizglītības uzsākšanas vecumu, bērns tiek izslēgts no Reģistra.

11. Līdz vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vecākam ir tiesības, iesniedzot iesniegumu (2.pielikums), mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un/vai laiku (mācību gadu), no kura bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu, kā arī atsaukt pieteikumu, iesniedzot iesniegumu (3.pielikums).

III. Vietu piešķiršanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

12. Vietu piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde) izveidota pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vietu sadales komisija (turpmāk – Komisija).

13. Pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā.

14. Komisija, atbilstoši pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzņemamo bērnu skaitam un vecumam (dzimšanas gadam), piešķir vietas šādā secībā:

14.1. bērniem, kuru vecākam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas;

14.1.1 bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

14.2. bērniem, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu noteikta bērna vajadzībām atbilstoša izglītības programmas apguve;

14.3. bērniem, kuru reģistrēšana Reģistrā ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (piemēram, ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē, aizbildniecībā pieņemti bērni);

14.3.1 bērniem, kurus audzina vecāks, kas ir bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās vecumā no 18 līdz 24 gadiem;

14.4. daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja bērnam dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (daudzbērnu ģimene saistošo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu);

14.5. dvīņiem vai vairāk vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

14.6. bērnam, kura brālis (-ļi) vai māsa (-as) apmeklē konkrēto pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, ja bērnam dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

14.7. Jelgavas valstspilsētas administratīvās teritorijas ārstniecības iestādēs praktizējošo ārstniecības personu bērniem;

14.8. pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku;

14.9. konkrētās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku bērniem uz vecāka darba tiesisko attiecību nodibināšanas laiku;

14.10. bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, pieteikumu reģistrācijas secībā, atbilstoši vecāka norādītajai vēlamajai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei;

14.11. pārējiem bērniem pieteikumu reģistrācijas secībā, ja Reģistrā vairs nav neviena aktuāla pieteikuma par bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-2; Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

15. Saistošo noteikumu 14.1.–14.9. punktā noteiktajā gadījumā vecākam Izglītības pārvaldē jāiesniedz iesniegums (4. pielikums) personīgi vai elektroniski uz Izglītības pārvaldes elektronisko pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu). Saistošo noteikumu 14.1., 14.3, 14.3.1 un 14.7. punktā noteiktajā gadījumā iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina minētajos punktos noteikto faktu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-2; 04.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-3; Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

16. Piešķirot vietu, tiek ievērota vecāka norādītā informācija par vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja tas nav iespējams, Komisija var piešķirt bērnam vietu citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

17. Ievērojot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē paredzēto bērnu skaitu un vecuma grupu, Komisijai ir tiesības izvērtēt un lemt par vietas piešķiršanu citā gadā dzimušajam bērnam.

18. Komisija, saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju, rakstiski paziņo vecākam par vietas piešķiršanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Paziņojumā norāda pieteikšanās termiņu, ne īsāku par 14 dienām no Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas, un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē iesniedzamos dokumentus.

19. Ja vecāks paziņojumā par vietas piešķiršanu norādītajā termiņā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē nav iesniedzis saistošo noteikumu 23.punktā noteiktos dokumentus, vai saistošo noteikumu 20.punktā noteiktajā kārtībā nav atteicies no piešķirtās vietas, Komisija pieņem lēmumu un rakstiski paziņo vecākam par bērna izslēgšanu no Reģistra.

20. Ja vecāks atsakās (5.pielikums) no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā:

20.1. ir norādīta kā viena no vēlamajām, bērns tiek izslēgts no Reģistra. Vecākam ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

20.2. nav norādīta kā viena no vēlamajām, bērnam tiek saglabāta vieta Reģistrā, atbilstoši pieteikuma reģistrācijas datumam, līdz brīdim, kamēr tiek piešķirta vieta kādā no norādītajām vēlamajām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

21. Izglītības pārvalde nodrošina Reģistra publisko pieejamību mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv un publicē informāciju par Komisijas lēmumiem Izglītības pārvaldes mājas lapā internetā www.jip.jelgava.lv.

IV. Bērna uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

22. Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē notiek saskaņā ar Komisijas lēmumu par vietas piešķiršanu.

23. Lai uzņemtu bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks attiecīgās iestādes vadītājam personīgi iesniedz šādus dokumentus:

23.1. iesniegumu (6.pielikums);

23.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

23.3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērns apgūs speciālās pirmsskolas izglītības programmu.

24. Nepieciešamības gadījumā vecāks Izglītības pārvaldē var iesniegt iesniegumu (7.pielikums) par vietas maiņu pirmsskolas izglītības programmas apguvei bērnam no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu. Iesniegumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā un Komisija iespēju robežās nodrošina vietas maiņu.

25. Ja bērns, izņemot obligātajā izglītības vecumā esošu bērnu, bez attaisnojoša iemesla neapmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi 60 dienas kalendārā gada laikā, bērnu var atskaitīt no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes. Par attaisnojošu pirmsskolas izglītības iestādes kavējumu tiek atzīta bērna prombūtne bērna veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izziņa, bērna pirmsskolas izglītības programmas apguves pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāks rakstiski ir informējis pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi pirms plānotās prombūtnes.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-18 redakcijā)

25.1 Lēmumu par bērna atskaitīšanu no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes saistošo noteikumu 25. punktā noteiktajā gadījumā pieņem, pirms tam rakstiski brīdinot bērna vecāku un nosakot termiņu, kas nav īsāks par 14 kalendārajām dienām, paskaidrojumu sniegšanai.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-18 redakcijā)

26. (Svītrots ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 28.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

27. Izglītības pārvaldei ir tiesības pārtraukt pedagoģisko procesu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā nepieciešamības gadījumā bērniem nodrošina vietu citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

28. Pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai skolā vecāks bērnus reģistrē attiecīgajā skolā. Bērnu uzņemšana un atskaitīšana no skolas notiek saskaņā ar spēkā esošiem vispārējo izglītību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

V. Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu

(Nodaļas nosakums Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

29. Pašvaldības atbalsta apmēru noteikt:

29.1. 237,00 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam (8. pielikumā aprēķins par viena bērna vidējām izmaksām mēnesī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē);

29.2. 143,11 euro mēnesī par vienu bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei (8. pielikumā aprēķins par viena bērna vidējām izmaksām mēnesī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē);

29.3. līdz 2022. gada 31. decembrim 200,00 euro mēnesī par vienu bērnu, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, ja privātā izglītības iestāde viena mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas vai pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanas līguma noslēgšanas dienas Izglītības pārvaldē iesniedz iesniegumu (10. pielikums) un iestādes darba izvērtējumu par iepriekšējo kalendāro gadu saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem (11. pielikums) šo noteikumu 32.punktā noteiktā kārtībā;

29.4. līdz 2022. gada 31. decembrim 15,00 euro mēnesī par vienu bērnu papildus 29.1., 29.2. vai 29.3. punktā noteiktajam atbalstam, ja privātā izglītības iestāde divu nedēļu laikā no saistošo noteikumu spēkā stāšanās Izglītības pārvaldē iesniedz dokumentus, kas pamato pirmsskolas izglītības programmas izmaksu sadārdzinājumu.

(Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā, kas grozīta ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 03.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-3; 28.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-34; sk. 41.1 punktu)

29.1 (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-2)

30. Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu (9.pielikums).

31. Ja bērns, kura dzīvesvieta un viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, apgūst pirmsskolas izglītības programmu citas pašvaldības teritorijā reģistrētā privātā izglītības iestādē, tad iesniegumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu vecāks iesniedz Izglītības pārvaldē.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

32. Pašvaldības atbalstu piešķir, ja pastāv visi turpmāk minētie nosacījumi:

32.1. bērnam un vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

32.2. bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

32.3. bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums;

32.4. ir noslēgts sadarbības līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu starp Izglītības pārvaldi un privāto izglītības iestādi;

32.5. ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu bērnam starp vecāku, Izglītības pārvaldi un privāto izglītības iestādi;

32.6. bērns ir uzņemts privātajā izglītības iestādē un reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

32.1 Pašvaldības atbalstu noteikumu 29.3. punktā noteiktajā apmērā piešķir, ja privātā izglītības iestāde ir pamatojusi vismaz 5 (piecu) iestādes darba izvērtējuma kritēriju īstenošanos.

(Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

33. Pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi. Par attaisnojošu iemeslu saistošo noteikumu izpratnē uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem vecāks rakstiski informējis privāto izglītības iestādi pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 kalendāra dienām kalendāra gada laikā.

34. Pašvaldības atbalsta piešķiršana tiek pārtraukta un līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu tiek izbeigts, ja:

34.1. bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

34.2. bērnam un vienam vecākam dzīvesvieta vairs nav deklarēta Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;

34.3. bērns tiek atskaitīts no privātās izglītības iestādes;

34.4. privātā izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta;

34.5. citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

35. Ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā viņa bērns ir reģistrēts uzņemšanai, un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, pašvaldība turpina sniegt pašvaldības atbalstu.

VI. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

36. Saistošo noteikumu 10., 14., 16., 17., 19. un 24.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Komisija.

37. Saistošo noteikumu 23. un 25. punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

38. Saistošo noteikumu 27., 32., 32.1, 33., un 34.punktā noteiktajos gadījumos lēmumu pieņem Izglītības pārvalde.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-3)

39. Komisijas, Izglītības pārvaldes un pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

VII. Noslēguma jautājumi

40. Līgumi par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu starp vecāku, Izglītības pārvaldi un privāto izglītības iestādi, kas noslēgti pirms saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas, saglabā savu juridisko spēku.

41. Saistošo noteikumu 29. punktā noteiktais pašvaldības atbalsts piemērojams ar 2021. gada 1. janvāri.

(Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

41.1 Saistošo noteikumu 29.4. punktā noteiktais pašvaldības atbalsts piemērojams ar 2022. gada 1. novembri.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 28.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-34 redakcijā)

42. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošos noteikumus Nr.14-4 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3

(Pielikums grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds,
uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss,
tālrunis 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski
e-pasts: 

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt  
 bērna vārds, uzvārds 
Personas kods: _____________ - _____________
Deklarētās dzīvesvietas adrese  

pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(Ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā trīs vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)
Adrese
"Gaismiņa"Vaļņu iela 5, Jelgava
"Kamolītis"Meiju ceļš 31, Jelgava
"Kāpēcīši"Ganību iela 66, Jelgava
"Ķipari"Pulkveža Brieža iela 23A, Jelgava
"Lācītis"Māras iela 2, Jelgava
"Pasaciņa"Aspazijas iela 18, Jelgava
"Rotaļa"Lāčplēša iela 5, Jelgava
"Sprīdītis"Tērvetes iela 6, Jelgava
"Vārpiņa"Kronvalda iela 22, Jelgava
"Zemenīte"Blaumaņa iela 14, Jelgava
"Zīļuks"Skautu iela 1A, Jelgava

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama _______________ no mācību gada.

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" nosacījumiem.

Jelgavā

Datums _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums _________________________________________

Informācijai – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos: 63012465, mājas lapa: www.jip.jelgava.lv


2. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3

(Pielikums grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
  
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss,
tālrunis 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski
e-pasts: 

iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu veikt izmaiņas pieteikumā Nr.______________________________________

Vēlamā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde:

Pirmsskolas izglītības iestāde
(Ar ciparu atzīmēt ne vairāk kā trīs vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā)
Adrese
"Gaismiņa"Vaļņu iela 5, Jelgava
"Kamolītis"Meiju ceļš 31, Jelgava
"Kāpēcīši"Ganību iela 66, Jelgava
"Ķipari"Pulkveža Brieža iela 23A, Jelgava
"Lācītis"Māras iela 2, Jelgava
"Pasaciņa"Aspazijas iela 18, Jelgava
"Rotaļa"Lāčplēša iela 5, Jelgava
"Sprīdītis"Tērvetes iela 6, Jelgava
"Vārpiņa"Kronvalda iela 22, Jelgava
"Zemenīte"Blaumaņa iela 14, Jelgava
"Zīļuks"Skautu iela 1A, Jelgava

Vieta pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešama _____________ no mācību gada.

Esmu informēts, ka :

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" nosacījumiem.

Jelgavā

Datums _____/_____/______

Paraksts, atšifrējums _________________________________________

Informācijai – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos: 63012465, mājas lapa: www.jip.jelgava.lv.

 


3. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3

(Pielikums grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
  

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Lūdzu atsaukt pieteikumu Nr. __________________________

par 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods:_____________ - _____________

reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Jelgavā

Datums ______/_____/_____________

Paraksts, atšifrējums __________________________

 


4. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3

(Pielikums grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-pasts: 

IESNIEGUMS vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas

Lūdzu piešķirt vietu ārpus kārtas pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

  
iestādes nosaukums
  
 bērna vārds, uzvārds
personas kods ______________ - ____________________
deklarētās dzīvesvietas adrese 
Pamatojums –
  
  

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Jelgavā

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

Informācijai – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos 63012465, mājas lapa www.jip.jelgava.lv.

 


5. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-pasts: 

atteikums no piešķirtās vietas
pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Atsakos no 
 bērna vārds, uzvārds
personas kods: _____________ - _____________
deklarētās dzīvesvietas adrese 

,

piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
 
iestādes nosaukums

  Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas ir norādīta kā viena no vēlamajām

  Vieta piešķirta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas nav norādīta kā vēlamā

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Jelgavā

Datums _______/______/___________

Paraksts, atšifrējums __________________________________________________


6. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3

(Pielikums grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 
 pirmsskolas izglītības iestādes 
  iestādes nosaukums
 vadītājam 
  vārds, uzvārds
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 

Iesniegums
bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Lūdzu uzņemt 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods __________________ - _________________

deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss 

pirmsskolas izglītības programmas apguvei no _______ gada _______________ .

Jelgavā

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

 


7. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-pasts: 

Iesniegums
vietas maiņai no vienas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz citu

Lūdzu mainīt vietu pirmsskolas izglītības programmas apguvei

 ,
(bērna vārds, uzvārds) 

personas kods _________________ - _________________

bērna deklarētā dzīvesvieta – 
no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes"_____________________"
iestādes nosaukums
uz 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi"_____________________".
iestādes nosaukums
  

Jelgavā

Datums _____/_____/_______________

Paraksts, atšifrējums ____________________________________

8.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu viena bērna vidējās izmaksas norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm

(Pielikums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 03.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-3 redakcijā)

Ekonomiskās klasifikācijas kods

Budžeta izdevumi
saskaņā ar iepriekšējā gada (2021) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

Kopā (euro)

1100

Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

3 233 351,63

1200

Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta)

898 437,94

2100

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem)

719,60

2200

Pakalpojumu samaksa

544 560,25

2210

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem

11 261,57

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

330 221,45

2230

Dažādi pakalpojumi

18 820,63

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)

158 387,40

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

12 510,42

2260

Īre un noma

13 358,78

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā

167 076,24

2310

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru

56 662,59

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

1 775,99

2340

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

1 943,28

2350

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

61 098,04

2360

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

10 622,23

2370

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei)

34 974,11

2400

Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

0,00

 Kopā pašvaldības līdzekļi

4 844 145,66

 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums

301 677,50

 Kopējie izdevumi

5 145 823,16

 Valsts budžeta mērķdotācija (pedagogu atalgojums, VSAOI, mācību līdzekļi)

1 147 436,16

Kopējie pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi

6 293 259,32

Bērnu skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 2021. gada 1. septembrī

1 195

Bērnu skaits obligātās sagatavošanas vecumā pamatizglītības ieguvei 2021. gada 1. septembrī

1 014

Izmaksas mēnesī vienam bērnam no pusotra līdz četru gadu vecumam

237,41

Izmaksas mēnesī vienam bērnam obligātās sagatavošanas vecumā pamatizglītības ieguvei

143,11

9. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-3

(Pielikums grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-18)

Vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
Deklarētās dzīvesvietas adrese, indekss, tālrunis 
  
Vēlos saņemt informāciju elektroniski  e-pasts: 

IESNIEGUMS pašvaldības atbalsta saņemšanai pirmsskolas
izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē

Lūdzu reģistrēt 
 bērna vārds, uzvārds

personas kods: _____________ - _____________

deklarētās dzīvesvietas adrese ,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsta saņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē.

Informācija par privāto izglītības iestādi:

 
Iestādes nosaukums

 

adrese

Datums, no kura bērns apmeklē privāto izglītības iestādi ___________/________/______________

Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība".

Jelgavā

Datums _______/______/___________

Paraksts, atšifrējums __________________________

Informācijai – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenais speciālists pirmsskolas izglītības jautājumos: 63012465, mājas lapa: www.jip.jelgava.lv.

10. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16-3

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

Izglītības iestādes nosaukums 
  
Reģistrācijas Nr.  
   
Juridiskā adrese 
 
 
Kontakttālrunis  E-pasts 

IESNIEGUMS pašvaldības atbalsta PIEŠĶIRŠANAI PrivātaI IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI

Lūdzu izvērtēt privātās izglītības iestādes 
 

Nosaukums

darba rezultātus 20__. gadā un piešķirt pašvaldības atbalstu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 16-3 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" 29.3. punktā noteiktā apmērā.

Pielikumā: Izglītības iestādes darba izvērtējums uz ____ lapām.

Jelgavā,

Datums _______/______/___________

Amats, paraksts, atšifrējums ____________________________________________________

11. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16-3

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 04.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-3 redakcijā)

Izglītības iestādes nosaukums 
  
Reģistrācijas Nr.  
   
Juridiskā adrese 
 
 
Kontakttālrunis  E-pasts 

Kritēriji privātās izglītības iestādes darba izvērtējumam

Kritēriji

Apliecinoši fakti

Kvalitatīvs, iekļaujošs izglītības process:
1. Izglītības pieejamība bērniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām 
2. Atbalsta personāla nodrošinājums un profesionālā kapacitāte 
Izglītības vides attīstība:
3. Attīstību veicinošā un drošā infrastruktūrā 
4. Digitalizācija un inovācijas. Atbalsta nodrošināšana pedagogiem digitālam darbam 
Laba pārvaldība:
5. Motivācijas sistēma personālam, ieguldījumi personāla profesionālās kompetences pilnveidē 
6. Organizācijas kultūra, pieredzes pārnese un pasākumi vecāku izglītošanai, privātās izglītības iestādes veiktās aptaujas 

Sagatavoja:

   

Amats, vārds, uzvārds

 

paraksts, atšifrējums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16-3Pieņemts: 28.01.2016.Stājas spēkā: 11.02.2016.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 10.02.2016. OP numurs: 2016/28.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
280152
{"selected":{"value":"05.11.2022","content":"<font class='s-1'>05.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.11.2022","iso_value":"2022\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2022","iso_value":"2022\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2022.-04.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2021","iso_value":"2021\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2021.-14.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2021","iso_value":"2021\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2021.-02.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2020","iso_value":"2020\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2020.-17.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2020","iso_value":"2020\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2020.-30.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2019","iso_value":"2019\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2019.-07.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2018","iso_value":"2018\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2018.-08.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2017","iso_value":"2017\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2017.-05.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2016","iso_value":"2016\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2016.-13.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2016","iso_value":"2016\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2016.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.11.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)