Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 25

Rīgā 2016. gada 27. janvārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 5 2. p.)
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 34.2 panta ceturto daļu
un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likuma 47. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (tālāk tekstā – NILLTF) riska pārvaldīšanas minimālās prasības un ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm (tālāk tekstā – kredītiestāde). Kredītiestādes ievēro šo noteikumu prasības individuāli un konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, nodrošinot konsolidācijas grupā vai apakšgrupā, kā arī ikvienā meitas sabiedrībā noteikumu prasībām atbilstošu NILLTF riska pārvaldīšanu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. NILLTF risks – ietekme un iespējamība, ka kredītiestāde var tikt izmantota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai terorisma finansēšanā saistībā ar tās sniegtajiem finanšu pakalpojumiem, klientu bāzi, klientu darbības ģeogrāfisko profilu, kā arī produktu un pakalpojumu piegādes kanāliem;

2.2. privātbaņķiera pakalpojumi – finanšu pakalpojumi, kas tiek sniegti kredītiestādes iekšējos normatīvajos aktos noteiktai klientu kategorijai (high net worth customers), pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem:

2.2.1. klienta darījumu apgrozījums mēnesī pārsniedz kredītiestādes noteiktu vispārējo robežlielumu;

2.2.2. kredītiestāde ir noteikusi saziņai ar klientu speciālus noteikumus, kas neatbilst vispārēji noteiktajai saziņas kārtībai ar citiem klientiem;

2.2.3. kredītiestāde sniedz klientam nodokļu konsultācijas;

2.2.4. kredītiestāde sniedz klientam aktīvu pārvaldības konsultācijas (wealth management) vai dzīves stila (concierge) pakalpojumus;

2.2.5. kredītiestāde sniedz klientam tam piederošo aktīvu pārvaldes pakalpojumus.

II. NILLTF novēršanas iekšējās kontroles sistēma

3. Kredītiestāde, izveidojot NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, tajā ietver vismaz:

3.1. kredītiestādes NILLTF riska pārvaldības stratēģiju;

3.2. NILLTF novēršanas iekšējo procedūru un politiku nodrošinājuma prasības un to regulāras pārskatīšanas prasības atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos vai kredītiestādes darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos;

3.3. kredītiestādes iekšējās procedūras un politikas, kas nosaka NILLTF riska pārvaldības funkcijas struktūru un darbības organizāciju, kā arī kārtību, kādā tiek veikta personu pilnvarošana;

3.4. kredītiestādes iekšējās procedūras un politikas, kas nosaka NILLTF riska identificēšanas un pārvaldīšanas procesus, tai skaitā mērīšanu, novērtēšanu, kontroli un riska pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu kredītiestādes vadībai;

3.5. kredītiestādes NILLTF riska segšanai nepieciešamā kapitāla pietiekamības uzturēšanas prasības;

3.6. kredītiestādes iekšējās procedūras un politikas, kas nosaka klientu informācijas un darījumu precīzu grāmatvedības uzskaiti;

3.7. kredītiestādes NILLTF riska pārvaldībā lietoto informācijas tehnoloģiju (tālāk tekstā – IT) risinājumu prasības;

3.8. kredītiestādes NILLTF riska pārvaldībā iesaistīto informācijas sistēmu aizsardzības prasības;

3.9. kredītiestādes iekšējās procedūras un politikas, kas nosaka iekšējās kontroles sistēmas regulāras pārskatīšanas, efektivitātes novērtēšanas un pilnveidošanas kārtību, ņemot vērā izmaiņas kredītiestādes darbībā un ārējos apstākļus, kas ietekmē kredītiestādes riskus un darbību;

3.10. kredītiestādes NILLTF riska pārvaldībā iesaistīto darbinieku atalgojuma sistēmas neatkarības no kredītiestādes saimnieciskās darbības rezultātiem nodrošināšanas prasības.

4. Kredītiestāde izveido savai saimnieciskajai darbībai piemērotu NILLTF riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, ņemot vērā tās klientu bāzei, finanšu pakalpojumiem un produktiem piemītošo NILLTF riska līmeni un tā apjomu, darbības ģeogrāfijas un piegādes kanālu riska līmeni, kā arī NILLTF riska pārvaldīšanā iesaistītās struktūrvienības un citus faktorus, kuri būtiski ietekmē kredītiestādes NILLTF riska līmeni. Kredītiestāde nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanu, ņemot vērā tā mijiedarbību ar pārējiem kredītiestādes darbībai piemītošajiem riskiem. NILLTF riska pārvaldīšana tiek veikta nepārtraukti visā NILLTF riskam pakļautajā kredītiestādes darbības laikā.

5. Kredītiestādei NILLTF riska vērtēšana ir jāveic attiecībā uz kredītiestādes sniegtajiem pakalpojumiem un produktiem, klientiem, darbības ģeogrāfiju, piegādes kanāliem, kā arī ar tiem saistītajiem procesiem un citiem faktoriem, kas var ietekmēt NILLTF risku, kam pakļauta kredītiestāde.

6. Lai nodrošinātu efektīvu NILLTF riska pārvaldīšanu, kredītiestāde:

6.1. izstrādā un apstiprina NILLTF riska pārvaldības stratēģiju un politikas, kā arī nosaka kredītiestādes vadības atbildību NILLTF riska pārvaldīšanas jomā, nodrošinot tās darbībai atbilstošu NILLTF riska pārvaldīšanas sistēmu;

6.2. izstrādā procedūras NILLTF riska savlaicīgai un precīzai noteikšanai visiem kredītiestādes sniegtajiem finanšu pakalpojumiem un produktiem, kā arī kredītiestādes iekšējiem procesiem;

6.3. izstrādā tās saimnieciskās darbības raksturam un apmēram atbilstošus raksturlielumus NILLTF riska ekspozīcijas novērtēšanai, kā arī regulāri apkopo informāciju, izvērtē tās attīstības dinamiku un veic nepieciešamos precizējumus kredītiestādes NILLTF riska pārvaldības stratēģijā un procesos;

6.4. nodrošina regulāru (ne retāk kā reizi 18 kalendāro mēnešu laikā) NILLTF novēršanas iekšējās kontroles sistēmas darbības neatkarīgu vērtējumu, izmantojot neatkarīgu un profesionālu trešo pušu piesaisti;

6.5. izveido un uztur NILLTF riska pārvaldībai nepieciešamo IT nodrošinājumu saskaņā ar noteiktajām funkcionālajām un drošības prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izstrādātajiem ieteikumiem;

6.6. nodrošina NILLTF riska pārvaldības funkcijas izpildei nepieciešamos personāla resursus un to profesionālo kvalifikāciju, ņemot vērā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumus.

7. Par NILLTF riska efektīvu pārvaldīšanu ir atbildīga kredītiestādes padome un valde. Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi atbildīgais valdes loceklis ir atbildīgs par šādām jomām:

7.1. kredītiestādes darbībai piemītošā NILLTF riska pietiekamu un efektīvu pārvaldi un regulāras kontroles nodrošināšanu;

7.2. kredītiestādes padomes regulāru informēšanu par kredītiestādes NILLTF riska pārvaldības stratēģijas prasību izpildes rezultātiem, tai skaitā sniedzot precīzu un pilnīgu informāciju par NILLTF riska ekspozīciju un tā dinamiku;

7.3. NILLTF riska pārvaldības pasākumu pietiekamību un nepieciešamo izmaiņu savlaicīgu nodrošināšanu;

7.4. ziņojumu sniegšanu valdei par visiem gadījumiem, kad NILLTF riska pārvaldības gaitā konstatētas situācijas, kas neatbilst kredītiestādes NILLTF riska pārvaldības stratēģijai.

III. NILLTF riska pārvaldības stratēģija, politikas un procedūras

8. Kredītiestāde NILLTF riska pārvaldības stratēģijā nosaka pieļaujamo NILLTF riska līmeni, definējot kvalitatīvus un kvantitatīvus NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus atbilstoši šo noteikumu 10. punkta prasībām. Pieļaujamā NILLTF riska līmeņa un to raksturojošo rādītāju noteikšana balstās uz kredītiestādes spēju uzņemties NILLTF risku, kas saistīts ar tās esošās un paredzamās darbības raksturu, kā arī NILLTF riska pārvaldībai pieejamajiem resursiem.

9. Kredītiestāde izvērtē savu spēju uzņemties NILLTF risku, ņemot vērā citus kredītiestādes darbībai piemītošos riskus, kas izriet no kredītiestādes risku stratēģijas. Kredītiestāde izstrādā un piemēro metodoloģiju kredītiestādes spējai uzņemties NILLTF risku, kurā nosaka izmantojamās metodes, kā arī to rādītājus un iespējamās attīstības tendences. Ņemot vērā, ka kredītiestādes spēja uzņemties NILLTF risku ir atkarīga no kredītiestādes rīcībā esošajiem resursiem (kapitāla apmēra, personāla un tehnoloģiskajiem resursiem, kas nepieciešami NILLTF riska pietiekamai pārvaldībai), kā arī kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas apmēra un specifikas, kredītiestāde, izstrādājot metodoloģiju, vadās no šādiem kredītiestādes NILLTF riska ekspozīciju raksturojošajiem rādītājiem:

9.1. iepriekšējo gadu un plānotais NILLTF riska segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs;

9.2. ar iepriekšējo periodu kredītiestādes NILLTF riska ekspozīciju un tās pārvaldīšanu saistītie ienākumi un izdevumi, kā arī ar kredītiestādes plānoto NILLTF riska apetīti un ar tās pārvaldību saistītie ienākumi un izdevumi un to iespējamās izmaiņās saistībā ar kredītiestādes darbības attīstības prognozēm;

9.3. korespondējošo attiecību riska un citu veidu riska stresa testa rezultāti saskaņā ar šo noteikuma VI nodaļā noteikto.

10. Kredītiestāde izstrādā NILLTF riska pārvaldības stratēģiju atbilstoši kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijai, ko veido kredītiestādes klientu bāzei, produktu un pakalpojumu portfelim un to piegādes kanāliem, kā arī darbības ģeogrāfijai piemītošie riska faktori un to mijiedarbība. Kredītiestāde stratēģijā nosaka:

10.1. kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas rādītājus, ietverot vismaz šādus rādītājus:

10.1.1. kredītiestādes klientu bāzei piemītošā NILLTF riska ekspozīciju raksturojošos rādītājus un robežvērtību, līdz kurai kredītiestādes iekšējā kontroles sistēma spēj nodrošināt NILLTF riska pārvaldību atbilstoši normatīvajām prasībām, tai skaitā:

10.1.1.1. klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei, noguldījumu un apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā noguldījumu un apgrozījuma apmērā,

10.1.1.2. peļņas, kas gūta no klientiem, kuri pakļauti padziļinātai izpētei, sniegtajiem pakalpojumiem, īpatsvaru kopējā kredītiestādes peļņas apmērā,

10.1.1.3. klientu, kas atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 24.8. punkta prasībām, noguldījumu un apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā noguldījumu un apgrozījuma apmērā,

10.1.1.4. peļņas, kas gūta no pakalpojumiem, kas sniegti klientiem, kuri atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2015. normatīvo noteikumu Nr. 234 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm" 24.8. punkta prasībām, īpatsvaru kopējā kredītiestādes peļņas apmērā,

10.1.1.5. kredītiestādes 20 pēc kopējā apgrozījuma lielāko saistīto klientu grupu, kas pakļautas padziļinātai izpētei, noguldījumu un apgrozījuma īpatsvaru kredītiestādes klientu, kas pakļauti padziļinātai izpētei, kopējā noguldījumu un apgrozījuma apmērā,

10.1.1.6. peļņas, kas gūta no pakalpojumiem, kas sniegti kredītiestādes 20 pēc kopējā apgrozījuma lielākajām saistīto klientu grupām, kuras pakļautas padziļinātai izpētei, īpatsvaru kopējā kredītiestādes peļņas apmērā;

10.1.2. kredītiestādes pakalpojumu un produktu portfelim piemītošā NILLTF riska ekspozīciju raksturojošo rādītāju robežvērtības, tai skaitā:

10.1.2.1. privātbaņķiera pakalpojumu ietvaros veikto darījumu apmēra un gūtās peļņas īpatsvaru kopējā kredītiestādes darījumu un peļņas apmērā,

10.1.2.2. klientiem izsniegto aizdevumu, kas tiek nodrošināti ar finanšu instrumentu nodrošinājumu vai citas valsts kredītiestādes izsniegtu garantiju, izņemot gadījumus, kad tiek veikti repo darījumi, apmēra īpatsvaru kopējā klientiem izsniegto kredītu apmērā,

10.1.2.3. trasta vai fiduciāro darījumu apmēru;

10.1.3. kredītiestādes pakalpojumu un produktu piegādes veidam (kanālam) piemītošā NILLTF riska ekspozīciju raksturojošo rādītāju robežvērtības, tai skaitā:

10.1.3.1. klientu, kuru identifikācija veikta neklātienē (klients fiziski nav piedalījies identifikācijā), noguldījumu un apgrozījuma apmēra īpatsvaru kopējā klientu noguldījumu un apgrozījuma apmērā,

10.1.3.2. klientu, kuru identifikācija veikta, izmantojot trešās personas (aģentus, starpniekus), noguldījumu un apgrozījuma apmēra īpatsvaru kopējā klientu noguldījumu un apgrozījuma apmērā,

10.1.3.3. darījumu, kas veikti, izmantojot pakalpojumu piegādes kanālus ar paaugstinātu NILLTF risku (e-komercija un tās paveidi), apmēra īpatsvaru kredītiestādes klientu kopējā darījumu apmērā;

10.1.4. kredītiestādes korespondējošo attiecību riska profila raksturojumu, tai skaitā:

10.1.4.1. kredītiestādes loro korespondentu (respondentu) apgrozījumu sadalījumā pa loro korespondentu (respondentu) reģistrācijas valstīm, kas sadalītas pa valstu grupām, kuras noteiktas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumos, kas nosaka prasības klientu padziļinātai izpētei,

10.1.4.2. kredītiestādes katras korespondējošās kredītiestādes, kurā atvērts nostro konts (korespondējošais konts), pieprasījumu ietvaros minēto darījumu apmēra īpatsvaru kopējā kredītiestādes klientu darījumu, kas veikti, izmantojot korespondējošo kontu attiecīgajā korespondējošajā kredītiestādē, apmērā;

10.1.5. katram no šo noteikumu 10.1. punktā noteiktajiem kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas rādītājiem kredītiestāde NILLTF novēršanas stratēģijas ietvaros nosaka pieļaujamās robežvērtības atbilstošajam periodam, uz kuru ir attiecināma NILLTF novēršanas stratēģija;

10.2. principus, pēc kuriem kredītiestāde vadās, nodrošinot Latvijas Republikas un starptautisko institūciju noteikto sankciju prasību izpildi, tai skaitā:

10.2.1. NILLTF risku ierobežojošos (de-risking) nosacījumus (piemēram, valstis, klientu tipi, politiski nozīmīgas personas statuss, klienta saimnieciskās darbības nozares);

10.2.2. paredzētās NILLTF riska mazināšanas metodes;

10.2.3. personāla, kas nodrošina NILLTF riska pārvaldības funkciju izpildi, resursu pietiekamības kritērijus un kompetences prasības atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumiem;

10.2.4. personāla pilnvarojuma sistēmas izveides principus attiecībā uz lēmumiem, kas ietekmē iestādes NILLTF riska līmeni;

10.2.5. principus NILLTF riska pārvaldības funkciju izpildei nepieciešamā IT nodrošinājuma pietiekamības vērtēšanai, kā arī IT sistēmu, kas nodrošina NILLTF riska kontroles funkciju, neatkarīgas pārbaudes kārtību atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumiem;

10.2.6. publiski un no datu bāzēm pieejamās informācijas izmantošanas principus klienta saimnieciskās darbības pārzināšanas mērķiem;

10.3. NILLTF riska pārvaldības efektivitātes vērtēšanas kārtību, tai skaitā:

10.3.1. kredītiestādes iekšējās kontroles sistēmas NILLTF novēršanas jomā neatkarīgas pārbaudes kārtību;

10.3.2. informācijas sniegšanu vadībai par NILLTF novēršanas stratēģijas prasību izpildi;

10.3.3. ziņošanas principus kredītiestādes vadībai par atkāpēm no apstiprinātajām NILLTF riska pārvaldības politikām un procedūrām;

10.4. paredzamo peļņu, kādu kredītiestāde vēlas iegūt, uzņemoties NILLTF riska pārvaldības stratēģijā noteikto NILLTF risku;

10.5. NILLTF riska segšanai nepieciešamo kapitālu.

11. Kredītiestādes NILLTF riska politikas un procedūras nodrošina NILLTF riska stratēģijas īstenošanu un nosaka pilnvaras un noteikumus efektīvai NILLTF riska identifikācijai, novērtēšanai, mazināšanai un pārvaldīšanai, tai skaitā nodrošinot kredītiestādes un tās darbinieku atbildību par NILLTF riska pārvaldības prasību izpildi, kā arī atbilstošo atskaišu un kredītiestādei saistošo pieprasījumu informācijas precīzu un savlaicīgu sagatavošanu.

12. Kredītiestāde ievēro noteiktos NILLTF riska ekspozīcijas rādītāju robežlielumus un nepielāgo tos savas saimnieciskās darbības mērķu vai klientu interešu apmierināšanas vajadzībām. Ja kredītiestādes politikās ārkārtas gadījumos paredzēta iespēja atkāpties no noteiktajiem limitiem, šo atkāpšanos apstiprina valde, būtisku noviržu (10 procentu virs noteiktā robežlieluma) gadījumā sniedzot ziņojumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

13. Kredītiestāde nodrošina visu NILLTF riska pārvaldības pasākumu izpildi arī attiecībā uz personām, kas saistītas ar kredītiestādi, un to darījumiem.

14. Pirms jauna finanšu pakalpojuma ieviešanas vai pirms darbības sākšanas jaunā finanšu pakalpojumu tirgū kredītiestāde izvērtē ar šiem pakalpojumiem un tirgiem saistīto iespējamo NILLTF riska apmēru un tā ietekmi uz kredītiestādes NILLTF riska segšanai nepieciešamo kapitālu. Kredītiestāde izvērtē nepieciešamību izstrādāt jaunas šo finanšu pakalpojumu NILLTF riska pārvaldīšanas politikas un procedūras vai veikt grozījumus spēkā esošajās politikās vai procedūrās. Minētās prasības attiecas ne tikai uz jaunajiem finanšu pakalpojumiem, bet arī uz tādiem esošajiem finanšu pakalpojumiem, kuru nosacījumi tiek būtiski mainīti.

IV. Kredītiestādes padomes un valdes atbildība NILLTF novēršanas jomā

15. Kredītiestādes padome ir atbildīga par NILLTF riska pārvaldīšanu, un tā:

15.1. apstiprina NILLTF riska stratēģiju, kurā noteikts pieļaujamais NILLTF riska līmenis un darbības mērķi, kurus kredītiestāde plāno sasniegt, veicot NILLTF riskam pakļautos darījumus;

15.2. apstiprina NILLTF riska stratēģijas īstenošanas politikas;

15.3. uzrauga un kontrolē, kā kredītiestādes valde pārvalda kredītiestādes darbībai piemītošo NILLTF risku un vai šī darbība notiek saskaņā ar NILLTF riska pārvaldības stratēģiju un politikām;

15.4. nosaka, ka iekšējā audita struktūrvienība regulāri pārbauda un novērtē kredītiestādes darbības atbilstību tās NILLTF riska stratēģijai, politikām un procedūrām un ziņo padomei par pārbaužu rezultātiem;

15.5. nosaka informācijas apmaiņas kārtību starp kredītiestādes padomi un valdi, piemēram, valde reizi ceturksnī iesniedz kredītiestādes padomei ziņojumu par NILLTF riska pārvaldīšanu, kurā apkopo informāciju par NILLTF riska pārvaldības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu;

15.6. nosaka, ka kredītiestādes atalgojuma politika nav pretrunā ar tās NILLTF riska pārvaldības stratēģiju un neveicina īstermiņa peļņas gūšanu, veicot darījumus, kuriem piemīt vai kuri rada paaugstinātu NILLTF risku, kā arī nosaka, ka iekšējās kontroles sistēmas struktūrvienību darbinieku, kuru amata pienākumos ir ietverta NILLTF riska kontrole, atalgojums nav atkarīgs no kredītiestādes saimnieciskās darbības rādītājiem;

15.7. regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā, pamatojoties uz kredītiestādes darbības finansiālajiem rezultātiem, darbības plāniem un ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos, ekonomiskajā situācijā, tirgos un tirgus attīstības prognozēs, kā arī jaunu finanšu pakalpojumu ieviešanu, pārskata NILLTF riska pārvaldības stratēģiju un svarīgākās politikas un novērtē kredītiestādes pašu kapitāla pietiekamību NILLTF riska, kuru tā uzņēmusies vai uzņemsies, segšanai.

16. Kredītiestādes valde ir atbildīga par kredītiestādes padomes apstiprinātās NILLTF riska pārvaldības stratēģijas īstenošanu un NILLTF riska pārvaldīšanu, un tā:

16.1. nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanas politiku un procedūru izstrādi un ievērošanu;

16.2. nodrošina kredītiestādes NILLTF riska pārvaldības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un NILLTF riska pārvaldīšanas politiku un procedūru piemērošanu visās kredītiestādes struktūrvienībās Latvijas Republikā un citās valstīs;

16.3. nosaka pilnvaru, pienākumu un atbildības par NILLTF riska pārvaldīšanu sadalījumu starp kredītiestādes struktūrvienībām un atbildīgajiem darbiniekiem;

16.4. nodrošina NILLTF riska pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku informēšanu par NILLTF riska pārvaldības stratēģiju, politikām un procedūrām un atbildību par kredītiestādes politiku un procedūru ievērošanu;

16.5. nodrošina tādu darbinieku piesaisti, kuru kvalifikācija atbilst veicamajiem pienākumiem NILLTF riska pārvaldīšanas jomā;

16.6. nodrošina, ka, veicot NILLTF riska pārvaldīšanu, pastāvīgi tiek uzturēti augsti ētikas standarti, tai skaitā novērsti interešu konflikti, kas paaugstina vai var paaugstināt NILLTF risku, piemēram, sniedzot pakalpojumus ar kredītiestādi saistītām personām.

V. NILLTF riska ekspozīcijas uzraudzība

17. Kredītiestāde nosaka NILLTF riska ekspozīciju raksturojošās informācijas apkopošanas un izvērtēšanas kārtību, tai skaitā nosaka:

17.1. informācijas avotus;

17.2. informācijas iegūšanas un pārbaudes kārtību;

17.3. kredītiestādes amatpersonas, kas ir tiesīgas sagatavot, izvērtēt un pārbaudīt NILLTF riska ekspozīciju raksturojošo informāciju;

17.4. kārtību un apjomu, kādā NILLTF riska ekspozīciju raksturojošā informācija tiek sniegta kredītiestādes valdei un padomei, kā arī veidu, kādā sniedzami paskaidrojumi par NILLTF riska pārvaldības stratēģijā noteikto robežlielumu pārsniegšanu;

17.5. amatpersonu, kas, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Datu ziņošanas sistēmu:

17.5.1. līdz katra kalendārā ceturkšņa pirmā mēneša 15. datumam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktā kārtībā iesniedz tai pārskatu par kredītiestādes NILLTF riska ekspozīcijas raksturojumu;

17.5.2. iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai informāciju par katru gadījumu, kad ir konstatēta esoša vai potenciāla būtiska neatbilstība kredītiestādes NILLTF riska pārvaldības stratēģijas prasībām.

VI. NILLTF riska stresa testēšana

18. Kredītiestāde regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā veic NILLTF riska stresa testus vismaz attiecībā uz šādiem riska faktoriem:

18.1. korespondējošo attiecību pārtraukšana ar kredītiestādes tiešajiem korespondentiem, sadarbībā ar kuriem tiek veikti maksājumi būtiskajās valūtās (30 procentu no kopējiem maksājumiem);

18.2. ģeopolitisko notikumu ietekmē zaudētie tirgus segmenti;

18.3. iespējamo administratīvo sankciju ietvaros noteikto darbības ierobežojumu ietekmē zaudētie tirgus segmenti.

19. Kredītiestāde izstrādā minēto stresa testu scenārijus atbilstoši kredītiestādes darbības profilam piemītošajam NILLTF riskam.

20. Kredītiestāde apkopo stresa testu rezultātus, analizē to ietvaros atklātos riskus un ietekmi uz likviditāti, kapitālu un finanšu rādītājiem, kā arī sniedz ziņojumu valdei. Valde apstiprina izstrādātos nepieciešamos korektīvos pasākumus vai nepieciešamības gadījumā izstrādā izmaiņas NILLTF riska pārvaldības stratēģijā un iesniedz tās apstiprināšanai kredītiestādes padomē.

21. Stresa testu rezultātus un uz to pamata pieņemtos lēmumus par NILLTF riska pārvaldību kredītiestāde iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 30 dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas.

VII. Noslēguma jautājums

22. Kredītiestāde nodrošina šo noteikumu 17.5.1. punkta prasību izpildi no 2016. gada 30. jūnija.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks P.Putniņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas normatīvie .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 27.01.2016.Stājas spēkā: 03.02.2016.Zaudē spēku: 28.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 02.02.2016. OP numurs: 2016/22.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
279960
03.02.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)