Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 30

Rīgā 2016. gada 12. janvārī (prot. Nr. 2 21. §)
Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanai un apkalpošanai uz Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētajiem kuģiem.

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. A, B, C, D kategorijas atpūtas kuģis – atpūtas kuģis, kas atbilst normatīvajos aktos par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū norādītajiem kritērijiem;

2.2. ciparu selektīvais izsaukums – sakaru veids, kur izsaukumam izmanto kodu paketes, kas ļauj radiostacijai nodibināt sakarus un noraidīt informāciju citai stacijai vai staciju grupai (turpmāk – DSC);

2.3. D klases DSC – ciparu selektīvā izsaukuma aprīkojums, kas atbilst Starptautiskās telekomunikāciju savienības (ITU) Radio noteikumos noteiktajām prasībām;

2.4. jauns zvejas kuģis – zvejas kuģis, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

2.4.1. līgums par kuģa būvi ir noslēgts 2003. gada 1. janvārī vai vēlāk;

2.4.2. līgums par kuģa būvi ir noslēgts pirms 2003. gada 1. janvāra, bet kuģis ir piegādāts pasūtītājam pēc 2006. gada 1. janvāra;

2.4.3. nav līguma par kuģa būvi, bet kuģa būves sākumu nosaka datums, kad ir ielikts kuģa ķīlis vai ir ielikta konstrukcija, vai ir samontēta konstrukcija (konstrukcijas svars ir mazākais no šādām vērtībām – 50 tonnas vai 1 % no paredzētās kuģa konstrukcijas svara), un šis datums ir 2003. gada 1. janvāris vai vēlāk;

2.5. esošs zvejas kuģis – zvejas kuģis, kas nav jauns zvejas kuģis;

2.6. jūras rajons A1 – rajons, kurā ir nodrošināta krasta ultraīsviļņu radiostacijas darbība, kas strādā telefonijas režīmā un veic nepārtrauktu sardzi DSC sistēmā;

2.7. jūras rajons A2 – rajons (izņemot jūras rajonu A1), kurā ir nodrošināti vidējo viļņu radiotelefona sakari ar vismaz vienu krasta radiostaciju, kura nodrošina pastāvīgu iespēju avārijas izsaukuma pārraidei, izmantojot DSC;

2.8. jūras rajons A3 – rajons (izņemot jūras rajonus A1 un A2), kurā ir nodrošināta pastāvīga avārijas ziņojuma pārraide, izmantojot Starptautiskās jūras satelītu sakaru sistēmas (turpmāk – Inmarsat) ģeostacionāro satelītu sistēmu;

2.9. jūras rajons A4 – rajons, kas atrodas ārpus jūras rajoniem A1, A2 un A3;

2.10. NAVTEX uztvērējs – uztvērējs, kas automātiski saņem kuģošanas drošības informāciju 518 kHz frekvencē, izmantojot šaurjoslas tiešās drukas telegrāfiju;

2.11. ziemeļu teritoriālais rajons – jūras rajons, kas atbilst normatīvajos aktos par jūras zvejas kuģu drošību norādītajai definīcijai;

2.12. iekšējie ūdeņi – Latvijas iekšējie ūdeņi no jūras krasta līnijas uz sauszemes pusi;

2.13. kravas kuģis – pašgājējs kuģis, kas nav pasažieru, atpūtas vai zvejas kuģis.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

2. Radio aprīkojuma prasības

3. Šī nodaļa attiecas uz kuģiem, kas nav pakļauti 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (un tās 1988. gada protokola (ar grozījumiem)) (turpmāk – SOLAS konvencija) IV nodaļas prasībām, t. i., uz:

3.1. kravas kuģiem, kuru bruto tilpība ir mazāka par 300;

3.2. pasažieru kuģiem, kas neveic starptautiskus reisus;

3.3. kravas kuģiem, kuru bruto tilpība ir 300 un lielāka un kuri neveic starptautiskus reisus;

3.4. zvejas kuģiem;

3.5. atpūtas kuģiem.

2.1. Vispārīgās prasības

4. Uz katra kuģa, kas atrodas jūrā, ir radio aprīkojums, ar kuru var:

4.1. pārraidīt avārijas ziņojumu krasta radiostacijai, izmantojot vismaz divus dažādus neatkarīgus līdzekļus, kas izmanto atšķirīgas radiosakaru sistēmas;

4.2. saņemt avārijas ziņojumus, ko pārraida no krasta uz kuģi;

4.3. pārraidīt un saņemt avārijas ziņojumus, ko pārraida no viena kuģa uz otru;

4.4. pārraidīt un saņemt meklēšanas un glābšanas koordinācijas ziņojumus;

4.5. pārraidīt un saņemt atrašanās vietas noteikšanas signālus;

4.6. pārraidīt un saņemt kuģošanas drošības informāciju;

4.7. pārraidīt un saņemt vispārējās nozīmes radiosakarus uz krasta radiostacijām vai tīkliem;

4.8. nodrošināt divpusējus sakarus no kuģa uz kuģi.

5. Kuģi aprīko ar radioiekārtām, kas nodrošina šo noteikumu 4. punktā minēto prasību izpildi visos jūras rajonos, kuros kuģis atradīsies paredzēto braucienu laikā.

6. Katra radioiekārta ir:

6.1. izvietota tā, lai mehāniskas, elektriskas vai citas izcelsmes kaitīgas ietekmes neiespaido tās lietošanu, kā arī lai nodrošinātu elektromagnētisko saderību un izvairīšanos no kaitīgas mijiedarbības ar citu aprīkojumu;

6.2. izvietota tā, lai nodrošinātu vieglu pieejamību un drošu izmantošanu;

6.3. aizsargāta pret ūdens, temperatūras un citu nelabvēlīgu vides apstākļu iedarbību;

6.4. apgādāta ar drošu, pastāvīgi nostiprinātu elektrisko apgaismojumu, kas ir neatkarīgs no galvenā un avārijas elektriskās enerģijas avota un nodrošina radioiekārtas pilnvērtīgu izmantošanu;

6.5. skaidri marķēta ar izsaukuma signālu, kuģa stacijas identifikatoru un citiem kodiem, kas nepieciešami, izmantojot radioiekārtu;

6.6. apgādāta ar antenu izvietojuma plānu, lietošanas instrukcijām un diagrammām avārijas sakaru nodrošināšanai.

7. Radioiekārtas, kas paredzētas avārijas signāla pārraidīšanai, nodrošina ar nepārtrauktu automātisku informāciju par kuģa pozīciju. Aktivizējot avārijas pogu, minētā informācija tiek iekļauta avārijas ziņojumā.

8. Ultraīsviļņu radiotelefona kanālu vadība, kas nepieciešama kuģošanas drošībai, ir ērti pieejama stūres mājā kuģa vadīšanas vietā un nodrošina radiosakaru iespēju no stūres mājas spārniem.

9. Ja šo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošs kuģis, kas nav aprīkots jūras rajonu A1, A2 vai A3 šķērsošanai, šķērso minētos jūras rajonus vienu reizi, tam šo noteikumu 11., 12., 13. un 14. punktā minētās prasības nepiemēro.

10. Kuģus, kas kuģo iekšējos ūdeņos ostu akvatorijās, aprīko ar šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā minēto iekārtu. Šajā punktā minēto prasību kuģa īpašnieks piemēro pēc saviem ieskatiem kuģiem, kas kuģo iekšējos ūdeņos ārpus ostu akvatorijām.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

2.2. Prasības radio aprīkojumam

(Apakšnodaļas nosaukums MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

2.2.1. Kravas kuģi

11. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1, aprīko ar:

11.1. ultraīsviļņu radioiekārtu, kas nodrošina:

11.1.1. divpusējus radiotelefona sakarus 156,800 MHz (16. kanāls), 156,650 MHz (13. kanāls) un 156,300 MHz (6. kanāls) frekvencēs;

11.1.2. vismaz D klases DSC sistēmas izsaukuma noraidīšanu 156,525 MHz frekvencē (70. kanāls) ar iespēju nosūtīt avārijas izsaukumu 70. kanālā no kuģa vadības vietas;

11.2. atsevišķu radioiekārtu (vai kombinētu ar šo noteikumu 11.1.2. apakšpunktā minēto iekārtu), kas nodrošina DSC dežūruztveršanu ultraīsviļņu 70. kanālā;

11.3. atsevišķu ultraīsviļņu radiostaciju (vai kombinētu ar šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto iekārtu), kas nodrošina vispārējas nozīmes radiosakarus, izmantojot radiotelefoniju;

11.4. pārnēsājamo globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (turpmāk – GMDSS) ultraīsviļņu radiostaciju;

11.5. avārijas radioboju (EPIRB), kas:

11.5.1. noraida avārijas ziņojumu, izmantojot satelītu sistēmu, kas darbojas 406 MHz frekvencē;

11.5.2. nostiprināta viegli sasniedzamā vietā;

11.5.3. aktivizējama un pārvietojama ar rokām, lai viens cilvēks to varētu aiznest līdz glābšanas līdzeklim;

11.5.4. brīvi uzpeld un automātiski aktivizējas, ja kuģis grimst.

12. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1 un A2, papildus šo noteikumu 11. punktā minētajām prasībām aprīko ar:

12.1. vidējo viļņu radioiekārtu, kas noraida un saņem avārijas un drošības signālus:

12.1.1. 2187,5 kHz frekvencē, izmantojot DSC;

12.1.2. 2182 kHz frekvencē, izmantojot radiotelefoniju;

12.1.3. atsevišķu radioiekārtu (vai kombinētu ar šo noteikumu 12.1.1. apakšpunktā minēto iekārtu), kas nodrošina DSC dežūruztveršanu 2187,5 kHz frekvencē;

12.2. atsevišķu vidējo viļņu radiostaciju (vai kombinētu ar šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto iekārtu), kas nodrošina vispārējas nozīmes radiosakarus, izmantojot radiotelefoniju;

12.3. kādu no iekārtām, kas avārijas ziņojumu noraidīšanai no kuģa uz krasta staciju izmanto radiosakarus, atšķirīgus no vidējiem viļņiem. Šim nolūkam parasti izmanto avārijas radioboju;

12.4. radiolokācijas atbildētāju (turpmāk – SART) vai automātiskās identifikācijas sistēmas meklēšanas un glābšanas raidītāju (turpmāk – AIS-SART), kas ir novietots tā, lai to varētu ērti izmantot;

12.5. NAVTEX uztvērēju.

13. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1, A2 un A3, papildus šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām aprīko ar vienu no šādām iekārtām:

13.1. Inmarsat kuģa zemes staciju, kas var:

13.1.1. noraidīt un saņemt avārijas un drošības ziņojumus ar tiešās drukas telegrāfiju (turpmāk – NBDP);

13.1.2. nosūtīt un saņemt avārijas izsaukumus;

13.1.3. nodrošināt dežūru avārijas trauksmes ziņojumiem, kas raidīti no krasta uz kuģi (ieskaitot tādus, kas adresēti noteiktiem ģeogrāfiskiem rajoniem);

13.1.4. noraidīt un saņemt vispārējas nozīmes radiosakarus, izmantojot NBDP;

13.2. vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtu, kas var:

13.2.1. noraidīt un saņemt avārijas un drošības ziņojumus visās avārijas un drošības frekvencēs no 1605 kHz līdz 4000 kHz un no 4000 kHz līdz 27500 kHz, izmantojot DSC, radiotelefoniju un NBDP;

13.2.2. nodrošināt DSC dežūruztveršanu 2187,5 kHz frekvencē, 8414,5 kHz frekvencē un vienā no DSC avārijas un drošības frekvencēm 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz vai 16804,5 kHz kā atsevišķa iekārta vai kombinēta ar šo noteikumu 13.2.1. apakšpunktā minēto iekārtu;

13.2.3. nodrošināt iespēju noraidīt un saņemt vispārējas nozīmes radiosakarus, izmantojot radiotelefoniju vai NBDP, ar atsevišķu vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtu (vai kombinētu ar šo noteikumu 13.2.1. apakšpunktā minēto iekārtu) no 1605 kHz līdz 4000 kHz frekvenču joslā un no 4000 kHz līdz 27500 kHz frekvenču joslā.

14. Šo noteikumu 11. (izņemot 11.5. apakšpunktu), 12. un 13. punktā minēto radio aprīkojumu uzstāda kuģa vadības vietā.

2.2.2. Pasažieru kuģi

15. Pasažieru kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1, aprīko saskaņā ar šo noteikumu 11. punktā minētajām prasībām, papildus uzstādot šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto SART vai AIS-SART.

16. Pasažieru kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1 un A2, aprīko saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām.

2.2.3. Zvejas kuģi

17. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1, aprīko saskaņā ar šo noteikumu 11. punktā minētajām prasībām.

18. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1 un A2, aprīko saskaņā ar šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām.

19. Kuģus, kas kuģo jūras rajonā A1, A2 un A3, aprīko saskaņā ar šo noteikumu 13. punktā minētajām prasībām.

20. Aprīkojot kuģus saskaņā ar šo noteikumu 17., 18. un 19. punktā minētajām prasībām, ņem vērā, ka:

20.1. katru jaunu kuģi, kura garums ir 24 metri un lielāks, un katru esošo kuģi, kura garums ir 45 metri un lielāks, aprīko vismaz ar trim divpusējām ultraīsviļņu pārnēsājamām GMDSS radiostacijām;

20.2. uz jauniem kuģiem, kuru garums ir 24 metri un lielāks, bet mazāks par 45 metriem, saskaņojot ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija), ir atļauts šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minēto radiostaciju skaitu samazināt līdz divām, ja, ņemot vērā kuģa ekspluatācijas rajonu un apkalpes locekļu skaitu, trīs radiostacijas nav nepieciešamas;

20.3. uz esošajiem kuģiem, kuru garums ir 24 metri un lielāks, bet mazāks par 45 metriem, pārnēsājamo ultraīsviļņu radiotelefonu skaitu var samazināt līdz vienam;

20.4. uz kuģiem, kuru garums ir 45 metri un lielāks, uz katra borta uzstāda vismaz vienu SART vai AIS-SART, ko izvieto tā, lai to varētu viegli novietot kolektīvajā glābšanas līdzeklī, vai arī katrā kolektīvajā glābšanas līdzeklī izvieto vienu SART vai AIS-SART;

20.5. uz kuģiem, kuri kuģo ziemeļu teritoriālajā rajonā, katra glābšanas laiva, glābšanas plosts un glābējlaiva papildus ir stacionāri aprīkota ar SART vai AIS-SART;

20.6. uz kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem, uzstāda vismaz vienu SART vai AIS-SART;

20.7. esošos kuģus, kuru garums ir mazāks par 24 metriem un kuri kuģo tikai rajonā A1, saskaņojot ar Jūras administrāciju, ir atļauts atbrīvot no prasības par SART vai AIS-SART nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

21. Zvejas kuģiem, ņemot vērā kuģa ekspluatācijas rajonu un saskaņojot ar Jūras administrāciju, ir atļauts nepiemērot šo noteikumu 17., 18., 19. un 20. punktā minētās prasības vai piemērot tās ar nosacījumiem, nodrošinot, ka šādi kuģi:

21.1. atbilst šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām;

21.2. neapdraud kuģošanas drošību kopumā.

2.2.4. Atpūtas kuģi

22. Radio aprīkojums uz atpūtas kuģiem, kuru korpusa garums ir lielāks par 24 metriem, atbilst prasībām, kas noteiktas kravas kuģiem.

23. A un B kategorijas atpūtas kuģi, kura korpusa garums ir 24 metri un mazāks, aprīko ar:

23.1. ultraīsviļņu radioiekārtu, kas nodrošina vismaz D klases DSC sistēmas ziņojuma noraidīšanu 156,525 MHz frekvencē (70. kanāls) ar iespēju nosūtīt avārijas ziņojumu 70. kanālā no kuģa vadības vietas;

23.2. vismaz vienu pārnēsājamu šļakatu necaurlaidīgu ultraīsviļņu radiostaciju. Ja kuģis ir aprīkots ar vairāk nekā vienu glābšanas plostu, nodrošina glābšanas plostu skaitam atbilstošu vai lielāku pārnēsājamo radiostaciju skaitu;

23.3. vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtu, kas noraida un saņem avārijas un drošības signālus, izmantojot DSC un radiotelefoniju 2182 kHz frekvencē (var neaprīkot B kategorijas atpūtas kuģus, kuri nav paredzēti komercdarbībai);

23.4. jūras satelītsakaru iekārtām (šo noteikumu 23.3. apakšpunktā minētās radioiekārtas vietā vai paralēli tai), kas var:

23.4.1. nosūtīt un saņemt avārijas izsaukumus;

23.4.2. nodrošināt dežūru avārijas trauksmes ziņojumiem, kas raidīti no krasta uz kuģi (ieskaitot tādus, kas adresēti noteiktiem ģeogrāfiskiem rajoniem);

23.5. NAVTEX uztvērēju;

23.6. avārijas radioboju (var neaprīkot B kategorijas atpūtas kuģus, kuri nav paredzēti komercdarbībai), kas:

23.6.1. noraida avārijas ziņojumu, izmantojot satelītu sistēmu, kas darbojas 406 MHz frekvencē;

23.6.2. ir nostiprināta viegli sasniedzamā vietā;

23.6.3. ir aktivizējama un viegli pārvietojama (viens cilvēks to var aiznest līdz glābšanas līdzeklim).

24. C kategorijas atpūtas kuģi, kura korpusa garums ir 24 metri un mazāks:

24.1. aprīko ar ultraīsviļņu radioiekārtu, kas nodrošina DSC sistēmas izsaukuma noraidīšanu 156,525 MHz frekvencē (70. kanāls) ar iespēju nosūtīt avārijas izsaukumu 70. kanālā no kuģa vadības vietas (var neaprīkot atpūtas kuģus, kas nav paredzēti komercdarbībai);

24.2. aprīko ar vismaz vienu pārnēsājamu šļakatu necaurlaidīgu ultraīsviļņu radiostaciju;

24.3. ieteicams aprīkot ar vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtu, kas pārraida un saņem avārijas un drošības signālus, izmantojot DSC un radiotelefoniju 2182 kHz frekvencē;

24.4. ieteicams aprīkot ar NAVTEX uztvērēju.

25. Šo noteikumu 24.3. apakšpunktā minētās radioiekārtas vietā vai paralēli tai atļauts izmantot jūras satelītsakaru ierīces, kas var:

25.1. nosūtīt un saņemt avārijas izsaukumus;

25.2. nodrošināt dežūru avārijas trauksmes ziņojumiem, kas raidīti no krasta uz kuģi (ieskaitot tādus, kas adresēti noteiktiem ģeogrāfiskiem rajoniem).

26. D kategorijas atpūtas kuģi, kura korpusa garums ir 12 metri un lielāks, un visus D kategorijas atpūtas kuģus, kuri kuģo ostu akvatorijās, aprīko ar vismaz vienu pārnēsājamu šļakatu necaurlaidīgu ultraīsviļņu radiostaciju, kas nodrošina avārijas un drošības signālu noraidīšanu un saņemšanu 156,800 MHz frekvencē (16. kanāls).

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

2.3. Radio aprīkojuma uzstādīšana un uzturēšana darba kārtībā

27. Aprīkojumu uzstāda atbilstoši projektam, kas saskaņots ar Jūras administrāciju. Aprīkojums ir viegli pieejams pārbaudēm un apkalpošanai uz kuģa.

28. Aprīkojumu nodrošina ar nepieciešamo informāciju tā pareizai lietošanai un apkalpošanai saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju.

29. Aprīkojumu apgādā ar piemērotiem instrumentiem un rezerves daļām, kas nodrošina tā apkalpošanu un lietošanu.

30. Aprīkojumu uztur tā, lai nodrošinātu šo noteikumu 6. punktā minēto prasību izpildi.

31. Lai nodrošinātu aprīkojuma nepārtrauktu darbību:

31.1. dublē kuģa aprīkojumu;

31.2. veic aparatūras apkopi krasta apkalpošanas punktos, noslēdzot līgumu ar komersantu, kuru sertificējusi Jūras administrācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu aprīkojumu (turpmāk – sertificēts komersants);

31.3. kuģa komandā iekļauj radioelektronikas speciālistu, kurš apkalpo aparatūru jūrā.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

32. Ja kuģis kuģo jūras rajonā A1 vai A2, kuģa aprīkojuma darbību nodrošina vienā no šo noteikumu 31. punktā minētajiem aprīkojuma nepārtrauktas darbības nodrošināšanas veidiem, bet, ja kuģis kuģo jūras rajonos A3 vai A4, – divos no tiem.

33. Ņemot vērā kuģa tipu un darbības veidu, Jūras administrācija var atbrīvot kuģi no šo noteikumu 31. punktā minētajiem aprīkojuma nepārtrauktas darbības nodrošinājuma veidiem vai atļaut izmantot vienu no tiem.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

34. Šajos noteikumos minētajam aprīkojumam, ko paredzēts uzstādīt uz kuģa, ir atbilstības sertifikāts saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par kuģu aprīkojumu.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

35. Aprīkojuma uzstādīšanu, remontu un apkopi krastā veic sertificēts komersants.

36. Šo noteikumu 2. nodaļā minētā aprīkojuma pārbaudi veic ne retāk kā reizi trijos gados pēc sākotnējās radio aprīkojuma pārbaudes veikšanas. Pārbaudi veic sertificēts komersants vai klasifikācijas sabiedrība (atzīta organizācija), ar kuru Jūras administrācija ir noslēgusi pilnvarojuma līgumu par kuģa tehnisko uzraudzību (turpmāk – atzīta organizācija).

37. Par šo noteikumu 36. punktā minētās pārbaudes rezultātiem sastāda kuģa radio aprīkojuma pārbaudes aktu (1.pielikums). Minēto aktu glabā uz kuģa.

38. Saņemot informāciju par aprīkojuma neatbilstību šo noteikumu prasībām, Jūras administrācija veic aprīkojuma ārpuskārtas pārbaudi.

2.4. Elektroenerģijas avoti

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

39. Kuģa darbības laikā nodrošina pietiekamu elektroenerģijas padevi radio aprīkojuma darbībai, kā arī rezerves elektroenerģijas avota uzlādēšanai.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

40. Kuģus aprīko ar radio aprīkojuma rezerves elektroenerģijas avotu, kas nodrošina avārijas un drošības radiosakarus, ja galvenais un avārijas elektroenerģijas avots nedarbojas. Rezerves elektroenerģijas avots nodrošina vienlaicīgu ultraīsviļņu radioiekārtas un vidējo viļņu un īsviļņu radioiekārtas vai Inmarsat kuģa zemes stacijas un papildu slodžu darbību jebkuros laikapstākļos laikposmā, kas nav mazāks par:

40.1. sešām stundām;

40.2. vienu stundu, ja avārijas elektroenerģijas avots pilnībā nodrošina nepieciešamo elektrisko un radioiekārtu apgādi laikposmā, kas nav mazāks par sešām stundām.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

41. Rezerves elektroenerģijas avots (avoti) ir neatkarīgs no kuģa enerģētiskās iekārtas un elektriskā tīkla.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

42. Ja papildus ultraīsviļņu radioiekārtai ir uzstādītas vismaz divas radioiekārtas, kuras var pieslēgt rezerves elektroenerģijas avotam (avotiem), to nodrošina ar pietiekamu kapacitāti, lai šo noteikumu 40.1. un 40.2. apakšpunktā minētajos laikposmos attiecīgi apgādātu:

42.1. ultraīsviļņu radioiekārtu un visas pārējās radioiekārtas, kas vienlaicīgi var būt pieslēgtas rezerves elektroenerģijas avotam;

42.2. ultraīsviļņu radioiekārtu un to radioiekārtu, kas patērē visvairāk enerģijas, ja rezerves elektroenerģijas avotam vienlaikus ar ultraīsviļņu radioiekārtu var pieslēgt tikai vienu papildu radioiekārtu.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

43. Rezerves elektroenerģijas avotu izmanto, lai pieslēgtu šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minēto elektrisko apgaismojumu.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

44. Ja rezerves elektroenerģijas avots ir uzlādējams akumulators (akumulatori):

44.1. akumulatoru nodrošina ar automātisku uzlādēšanas iekārtu, kas spēj to uzlādēt līdz minimālajai kapacitātei 10 stundu laikā;

44.2. akumulatoru kapacitāti, izmantojot piemērotu metodi, pārbauda ne retāk kā reizi gadā. Pārbaudi veic, kuģim atrodoties piestātnē.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

45. Akumulatoru baterijas, kas ir rezerves enerģijas avots, izvieto un saslēdz tā, lai nodrošinātu:

45.1. augstu apkalpošanas iespēju;

45.2. pietiekamu kalpošanas laiku;

45.3. pietiekamu drošību;

45.4. akumulatoru bateriju temperatūru ražotāja noteiktajās robežās gan uzlādējot, gan bez slodzes.

46. Ja ir nepieciešams nepārtraukti ievadīt radioiekārtās šajā nodaļā noteikto informāciju no kuģa navigācijas vai cita aprīkojuma, tad, lai nodrošinātu radioiekārtas pareizu darbību, paredz līdzekļus, lai kuģa galvenā vai avārijas elektroenerģijas avota bojājuma gadījumā nodrošinātu šīs informācijas ievadīšanas nepārtrauktību.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

3. Radiosardzes

47. Uz kuģa uztur nepārtrauktu sardzi:

47.1. ultraīsviļņu 16. kanālā, ja tas saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir aprīkots ar ultraīsviļņu radioiekārtu;

47.2. ultraīsviļņu DSC 70. kanālā, ja tas saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir aprīkots ar ultraīsviļņu DSC radioiekārtu;

47.3. avārijas un drošības DSC frekvencē 2187,5 kHz, ja tas saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir aprīkots ar vidējo viļņu radioiekārtu;

47.4. avārijas un drošības DSC frekvencēs 2187,5 kHz un 8414,5 kHz, kā arī vismaz vienā no avārijas un drošības DSC frekvencēm 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz vai 16804,5 kHz atbilstoši dienas laikam un kuģa ģeogrāfiskajai vietai, ja kuģis saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir aprīkots ar īsviļņu un vidējo viļņu radioiekārtu. Šo sardzi uztur, izmantojot skenējošo uztvērēju;

47.5. satelītu avārijas ziņojumu saņemšanai no krasta uz kuģi, ja kuģis saskaņā ar šo noteikumu prasībām ir aprīkots ar Inmarsat kuģa zemes staciju.

48. Uz kuģa uztur radiosardzi kuģošanas drošības informācijas radioraidījumu saņemšanai atbilstošā frekvencē (frekvencēs), kurā šo informāciju pārraida rajonā, kur kuģo kuģis.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

49. Uz kuģa, kas kuģo ostas teritorijā, papildus šo noteikumu 47. punktā minētajam uztur sardzi saskaņā ar attiecīgās ostas noteikumiem.

4. Radio aprīkojuma apkalpošana

50. Kuģa radio aprīkojuma apkalpošanu nodrošina kvalificēti radio operatori.

51. Personāla kvalifikāciju apliecina Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par jūrnieku sertificēšanu.

52. Vienu no sardzes stūrmaņiem kuģa kapteinis norīko par atbildīgo personu radiosakaru uzturēšanai avārijas gadījumā.

53. Ierakstus par radiosakariem, kas ir svarīgi cilvēku dzīvībai un drošībai jūrā, izdara kuģa GMDSS radio žurnālā saskaņā ar Jūras administrācijas prasībām. Uz kuģiem, kas kuģo iekšējos ūdeņos vai jūras rajonā A1, ierakstus par radiosakariem izdara kuģa žurnālā.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

5. Avārijas radiobojas kodēšana, reģistrēšana un apkalpošana

54. Uz Latvijas kuģiem uzstāda avārijas radiobojas, kurām ir starptautiskās satelītu sistēmas, kas paredzēta avārijas radioboju briesmu signālu uztveršanai un avārijas vietas noteikšanai (COSPAS-SARSAT), tipa atzīšanas sertifikāts. Sertifikāta numuru ražotājs norāda avārijas radiobojas tehniskajā dokumentācijā.

55. Uz Latvijas kuģiem uzstādāmās vai esošās avārijas radiobojas kodē vai pārkodē sertificēts komersants, kodēšanai izmantojot lietotāja protokolu ar deviņu ciparu kuģa, krasta radiostacijas vai kuģu grupas identifikācijas kodu (turpmāk – MMSI numurs), ko piešķir valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari".

56. Avārijas radioboju pārkodē, ja:

56.1. kuģi, uz kura tā atrodas, izslēdz no Latvijas Kuģu reģistra;

56.2. kuģim, uz kura tā atrodas, maina MMSI numuru;

56.3. to uzstāda uz cita kuģa.

57. Uz Latvijas kuģiem uzstādītās avārijas radiobojas reģistrē Jūras administrācijā.

58. Avārijas radiobojas reģistrēšanai nepieciešami šādi dati:

58.1. reģistrācijas nolūks;

58.2. informācija par ražotāju;

58.3. informācija par lietotāju;

58.4. informācija par kuģi;

58.5. kodēšanas protokola kopija;

58.6. ikgadējās pārbaudes akts ar iekodētās informācijas izdruku.

59. Avārijas radioboju reģistrē pēc kodēšanas, pārkodēšanas, kā arī tad, ja ir mainīta:

59.1. informācija par lietotāju:

59.1.1. īpašnieks;

59.1.2. adrese;

59.1.3. avārijas kontakttelefona numurs;

59.2. informācija par kuģi:

59.2.1. vārds, izsaukuma signāls;

59.2.2. kuģa izmēri, korpusa krāsa;

59.2.3. pieļaujamais cilvēku skaits uz kuģa;

59.2.4. radiosakaru iekārtas.

60. Jūras administrācija pēc avārijas radiobojas reģistrācijas izsniedz lietotājam reģistrācijas karti (2. pielikums) un nosūta tās kopiju Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (turpmāk – MRCC).

61. MRCC reizi gadā kopā ar Jūras administrāciju salīdzina avārijas radioboju datubāzē reģistrēto informāciju.

62. Katra avārijas radioboja, kas uzstādīta uz Latvijas kuģa, ir apgādāta ar tehnisko dokumentāciju.

63. Avārijas radioboju uzstāda vietā, kur:

63.1. tai piekļūt un novietot to glābšanas līdzeklī var viens cilvēks;

63.2. piekļuvei netiek izmantots vertikālais traps;

63.3. peldošā līne uzpeldēšanas laikā neaizķeras aiz kuģa konstrukcijām.

64. Uz avārijas radiobojas ir uzlīme ar šādu informāciju:

64.1. īsa lietošanas instrukcija;

64.2. ieprogrammētais 15 zīmju heksadecimālais identifikācijas kods (MMSI numurs un tehniskā informācija par avārijas radioboju, ko ieprogrammē sertificēts komersants);

64.3. baterijas derīguma termiņš;

64.4. sertificēta komersanta nosaukums un veiktās pārbaudes datums.

65. Avārijas radioboju pārbauda reizi mēnesī saskaņā ar ražotāja instrukciju un izdara attiecīgu ierakstu GMDSS radio žurnālā.

66. Par avārijas radiobojas nozaudēšanu kuģis nekavējoties informē tuvāko jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru.

67. Avārijas radioboju aktivizē avārijas situācijā. Ja avārijas situācijas nav un aktivizēšana notikusi kļūdaini:

67.1. pārtrauc avārijas signāla pārraidi;

67.2. paziņo par kļūdu tuvākajam jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram, norādot kuģa vārdu, izsaukuma signālu un MMSI numuru.

68. Reizi gadā avārijas radioboju pārbauda sertificēts komersants. Maksimāli pieļaujamais laika intervāls starp pārbaudēm ir 17 mēneši. Pēc pārbaudes aizpilda ikgadējās pārbaudes aktu (3. pielikums). Pārbaudēs izmanto kalibrētu mēraparatūru. Kalibrēšanas biežumu nosaka mēraparatūras ražotājs.

69. Ikgadējā avārijas radiobojas pārbaude ietver:

69.1. uzstādīšanas vietas un montāžas pārbaudi;

69.2. līnes esības, tās stiprinājuma un stāvokļa pārbaudi (līne ir satīta un nav saistīta ar kuģi vai montāžas kronšteinu);

69.3. vizuālo apskati defektu atklāšanai;

69.4. paštestēšanu;

69.5. identifikāciju, uzlīmes ar 15 zīmju heksadecimālo identifikācijas kodu pārbaudi;

69.6. pārraidītā signāla dekodēšanu, 15 zīmju heksadecimālā identifikācijas koda un citas raidītā signāla informācijas pārbaudi, pārbaudi par 15 zīmju heksadecimālā identifikācijas koda un MMSI numura atbilstību uzlīmē norādītajam;

69.7. reģistrācijas dokumentu pārbaudi;

69.8. baterijas derīguma termiņa pārbaudi;

69.9. hidrostata darbības un derīguma termiņa pārbaudi;

69.10. pārbaudi izstarojuma 406 MHz frekvencē, izmantojot paštestēšanas metodi vai ierīci, lai izvairītos no briesmu signāla noraidīšanas satelītu sistēmai;

69.11. pārbaudi izstarojuma 121,5 MHz frekvencē, izmantojot paštestēšanas metodi vai ierīci, lai izvairītos no satelītu sistēmas aktivizēšanas;

69.12. avārijas radiobojas novietošanu atpakaļ montāžas kronšteinā, pārliecinoties, vai nenotiek raidīšana;

69.13. pārbaudi par lietošanas instrukcijas esību uz kuģa.

70. Reizi piecos gados pēc uzstādīšanas avārijas radiobojas pārbaudi pēc ražotāja apstiprinātas programmas vienlaikus ar akumulatoru baterijas maiņu veic sertificēts komersants.

71. Šo noteikumu 69. un 70. punktā minētos pārbaužu aktus glabā uz kuģa.

6. Navigācijas aprīkojuma prasības

72. Šajā nodaļā minētās prasības piemēro kuģiem saskaņā ar SOLAS konvencijas V nodaļas 1. noteikuma 4. punktu, un tās attiecas uz:

72.1. kuģiem, kuru bruto tilpība ir mazāka par 150;

72.2. kuģiem, kuru bruto tilpība ir mazāka par 500 un kuri neveic starptautiskus reisus;

72.3. zvejas kuģiem.

73. Saskaņā ar SOLAS konvencijas V nodaļas 1. noteikuma 4. punktu uz šo noteikumu 72. punktā minētajiem kuģiem attiecina SOLAS konvencijas V nodaļas 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22. (izņemot zvejas kuģus), 23., 24., 25., 26. un 27. noteikuma prasības.

74. Jūras administrācija saskaņā ar SOLAS konvencijas V nodaļas 3. noteikumu var piešķirt izņēmumus šajā nodaļā noteikto prasību piemērošanā.

75. Kuģiem, kuri kuģo iekšējos ūdeņos, ieskaitot ostu akvatorijas, šīs nodaļas prasības piemēro, ja, ņemot vērā kuģošanas rajona apstākļus, tas ir lietderīgi un praktiski iespējams.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

76. Šīs nodaļas nosacījumus kuģa īpašnieks piemēro pēc saviem ieskatiem atpūtas kuģiem, kuru korpusa garums ir 12 metri un mazāks. Atpūtas kuģiem, kuru korpusa garums ir lielāks par 24 metriem, navigācijas aprīkojums atbilst kravas kuģu aprīkojumam noteiktajām prasībām.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

6.1. Vispārīgās prasības

77. Aprīkojums, kuru paredzēts uzstādīt uz kuģa, atbilst normatīvajiem aktiem par kuģu aprīkojumu.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

78. Uz kuģa ir kuģa žurnāls, kurā ieraksta precīzu informāciju par visiem ar kuģošanu saistītajiem notikumiem un apstākļiem, kas radušies reisa laikā.

79. Kuģiem, kuri aprīkoti ar automātiskās identifikācijas sistēmu (AIS), nodrošina šīs aparatūras nepārtrauktu darbību. Ārkārtējos apstākļos automātiskās identifikācijas sistēmu drīkst izslēgt, ja kapteinis uzskata, ka tas ir nepieciešams kuģa drošības vai aizsardzības interesēs.

80. Uz kuģa uzstādītajam automātiskās identifikācijas sistēmas aprīkojumam ir obligātas ikgadējās pārbaudes, kuras veic sertificēts komersants. Pārbaudes aktu glabā uz kuģa.

6.2. Kravas un pasažieru kuģi

81. Kuģi, kuru bruto tilpība ir lielāka par 300, un pasažieru kuģi neatkarīgi no to tilpības ir aprīkoti ar A klases automātiskās identifikācijas sistēmu.

82. Kuģi ir aprīkoti ar globālās navigācijas satelītu sistēmas vai zemes radionavigācijas sistēmas uztvērēju vai citiem līdzekļiem, kas piemēroti nepārtrauktai lietošanai paredzētā reisa laikā, nodrošinot automātisku kuģa atrašanās vietas noteikšanu un atjaunošanu.

82.1 Kuģi apgādā ar oficiālām, atjauninātām navigācijas kartēm un navigācijas publikācijām (turpmāk – atbilstošas navigācijas kartes un publikācijas), kas nepieciešamas reisa plānošanai un tā laikā. Ja kuģi aprīko ar elektronisko navigācijas karšu attēlošanas un informācijas sistēmu (turpmāk – ECDIS), uzstāda dublējošo aprīkojumu.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

6.2.1. Kuģi, kas būvēti pirms 2002. gada 1. jūlija

83. Kuģi, kuru bruto tilpība ir mazāka par 150, ir aprīkoti ar stūrēšanas kompasu un peilēšanas ierīci.

84. Kuģi, kuru bruto tilpība ir lielāka par 150, papildus šo noteikumu 83. punktā minētajam ir aprīkoti ar:

84.1. galveno magnētisko kompasu ar attiecīgi koriģētu deviāciju un noteiktu tās atlikušo vērtību vai citiem līdzekļiem, kas nav atkarīgi no strāvas avota, ar iespēju noteikt un parādīt kompasa kursu galvenajā stūrēšanas vietā;

84.2. pelorusu, peilēšanas ierīci vai citiem līdzekļiem, kas nav atkarīgi no strāvas avota, ar iespēju peilēt 360° pa horizonta loku;

84.3. rezerves magnētisko kompasu, šo noteikumu 84.1. apakšpunktā minētā galvenā magnētiskā kompasa aizvietotāju vai iekārtu, kas veic šo noteikumu 84.1. apakšpunktā minētās funkcijas vai žirokompasu;

84.4. komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēmu (BNWAS). Ar minēto sistēmu aprīko arī pasažieru kuģus neatkarīgi no to tilpības.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

85. Kuģi, kuru bruto tilpība ir lielāka par 300, un pasažieru kuģi neatkarīgi no to izmēra papildus ir aprīkoti ar 9 GHz radiolokācijas iekārtu, lai noteiktu un parādītu attālumu, peilējumu radiolokācijas atbildētājiem, virsūdens objektiem, šķēršļiem, krasta līnijām un navigācijas tehniskajiem līdzekļiem, kas sniedz palīdzību kuģošanā un ļauj izvairīties no sadursmēm.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

86. Uz visiem kuģiem neatkarīgi no to izmēra ir sakaru līdzeklis, lai nodotu informāciju par kuģa kursu komunikācijai ar avārijas stūrēšanas vietu, ja tāda ir.

6.2.2. Kuģi, kas būvēti pēc 2002. gada 1. jūlija

87. Uz visiem kuģiem neatkarīgi no to izmēra ir:

87.1. galvenais magnētiskais kompass ar attiecīgi koriģētu deviāciju un noteiktu tās atlikušo vērtību vai citiem līdzekļiem, kas nav atkarīgi no strāvas avota, ar iespēju noteikt un parādīt kompasa kursu galvenajā stūrēšanas vietā;

87.2. peloruss, peilēšanas ierīce vai citi līdzekļi, kas nav atkarīgi no strāvas avota, ar iespēju peilēt 360° horizonta lokā;

87.3. korekcijas iespējas pārvērst magnētisko kursu un peilējumu īstajā;

87.4. skaņas uztveršanas sistēma, kas dod iespēju sardzes stūrmanim dzirdēt skaņas signālu un noteikt tā virzienu, ja kuģa komandtiltiņš ir pilnībā izolēts;

87.5. sakaru līdzeklis komunikācijai ar avārijas stūrēšanas vietu, ja tāda ir;

87.6. ja kuģa bruto tilpība ir mazāka par 150 un ja tas ir praktiski iespējams, – radiolokācijas atbildētājs vai citi līdzekļi, kas ļauj noteikt kuģi, izmantojot 9 GHz un 3 GHz radiolokācijas iekārtu.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

88. Kuģi, kuru bruto tilpība ir lielāka par 150, un pasažieru kuģi neatkarīgi no to tilpības papildus šo noteikumu 87. punktā minētajam ir aprīkoti ar:

88.1. rezerves magnētisko kompasu, šo noteikumu 87.1. apakšpunktā minētā galvenā magnētiskā kompasa aizvietotāju vai iekārtu, kas veic šo noteikumu 87.1. apakšpunktā minētās funkcijas;

88.2. dienasgaismas signalizācijas lampu, kas nodrošina iespēju noraidīt gaismas signālus dienā un naktī un kuras elektroenerģijas avots nav pilnīgi atkarīgs no kuģa elektroenerģijas padeves;

88.3. komandtiltiņa navigācijas sardzes signalizācijas sistēmu (BNWAS) (izņemot kuģus, kas kuģo tikai iekšējos ūdeņos).

89. Kuģi, kuru bruto tilpība ir no 300 līdz 500, un pasažieru kuģi neatkarīgi no to tilpības papildus šo noteikumu 88. punktā minētajam ir aprīkoti ar:

89.1. eholoti vai citu elektronisku līdzekli, ar ko mēra un parāda uz displeja ūdens dziļumu;

89.2. 9 GHz radiolokācijas iekārtu, lai noteiktu un parādītu attālumu, peilējumu radiolokācijas atbildētājiem, virsūdens objektiem, šķēršļiem, bojām, krasta līnijām un navigācijas zīmēm, kas sniedz palīdzību kuģošanā un ļauj izvairīties no sadursmēm;

89.3. elektronisku mērķu attāluma un peilējuma noteikšanas ierīci (EPA) sadursmes riska noteikšanai;

89.4. ātruma un attāluma mērīšanas ierīci, kas norāda kuģa ātrumu un noieto attālumu attiecībā pret ūdeni;

89.5. noregulētu kursa nodošanas ierīci, kas šo noteikumu 89.2. un 89.3. apakšpunktā minētās iekārtas apgādā ar informāciju par kuģa kursu.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

6.3. Zvejas kuģi

90. Ja nav noteiks citādi, šī nodaļa attiecas uz jauniem un esošiem zvejas kuģiem, kuru garums ir 15 metri un lielāks.

91. Zvejas kuģis, kura garums ir 24 metri un lielāks, ir aprīkots ar:

91.1. galveno magnētisko kompasu (izņemot šo noteikumu 94. punktā minēto gadījumu);

91.2. magnētisko kompasu kursa ievērošanai (izņemot gadījumu, ja kursa informācija no šo noteikumu 91.1. apakšpunktā minētā galvenā magnētiskā kompasa ir pieejama un skaidri saprotama stūres vīram galvenajā stūrēšanas vietā);

91.3. piemērotiem sakaru līdzekļiem starp galveno magnētisko kompasu un kuģa vadīšanas vietu;

91.4. iekārtu, kas nodrošina iespēju peilēt, cik vien tas ir praktiski iespējams, 360º horizonta lokā.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

92. Katru šo noteikumu 91. punktā minēto magnētisko kompasu pareizi noregulē, kā arī nodrošina tā atlikušās magnētiskās deviācijas tabulu vai līkni.

93. Kuģi apgādā ar rezerves magnētisko kompasu galvenā magnētiskā kompasa aizvietošanai (izņemot gadījumu, kad uz zvejas kuģa ir šo noteikumu 91.2. apakšpunktā minētais magnētiskais kompass stūrēšanas vietā vai žirokompass).

94. Saskaņojot ar Jūras administrāciju un ņemot vērā zvejas kuģa kuģošanas rajonu, zvejas kuģa attālināšanos no krasta vai zvejas kuģa tipu, atsevišķiem zvejas kuģiem vai kuģu klasēm ir atļauts nepiemērot prasību par galvenā magnētiskā kompasa nepieciešamību, ja zvejas kuģis ir apgādāts ar piemērotu magnētisko kompasu stūrēšanas vietā.

95. Zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 24 metriem, saskaņojot ar Jūras administrāciju, apgādā ar kompasu stūrēšanas vietā un iekārtu, kas nodrošina peilēšanas iespēju.

96. Zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks un kuri būvēti pēc 1984. gada 1. septembra, apgādā ar žirokompasu, kas atbilst šādām prasībām:

96.1. žirokompasa vai tā repitera rādītāji ir labi redzami stūres vīram galvenajā stūrēšanas vietā;

96.2. uz zvejas kuģiem, kuru garums ir 75 metri un lielāks, žirokompasa repitera vai repiteru izvietojums nodrošina iespēju peilēt, cik vien tas praktiski iespējams, 360º horizonta lokā.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

97. Zvejas kuģus, kuru garums ir 75 metri un lielāks un kuri būvēti pirms 1984. gada 1. septembra, apgādā ar žirokompasu, kas atbilst šo noteikumu 96. punktā minētajām prasībām.

98. Zvejas kuģus, kuriem ir avārijas stūrēšanas vieta, aprīko vismaz ar telefonu vai citu sakaru līdzekli, lai nodotu uz šo vietu informāciju par zvejas kuģa kustības virzienu. Zvejas kuģiem, kuru garums ir 45 metri un lielāks un kuri būvēti 1992. gada 1. februārī vai vēlāk, nodrošina vizuālu kompasa rādījumu pieejamību avārijas stūrēšanas vietā.

99. Zvejas kuģus, kuru garums ir 24 metri un lielāks, apgādā ar radiolokācijas iekārtu, kas darbojas 9 GHz frekvenču joslā. Zvejas kuģiem, kuru garums ir 35 metri un lielāks, bet mazāks par 45 metriem, var piešķirt izņēmumu saskaņā ar šo noteikumu 109. punktā minētajām prasībām, nodrošinot zvejas kuģa aprīkojuma pilnīgu savietojamību ar meklēšanas un glābšanas radiolokācijas atbildētāju.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

100. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

101. Kuģus, kas saskaņā ar šo noteikumu 99. punktu ir aprīkoti ar 9 GHz radiolokācijas iekārtu, papildus aprīko ar elektronisku mērķu attāluma un peilējuma noteikšanas līdzekli (RPA) sadursmes riska noteikšanai. Zvejas kuģus, kuru garums ir 75 metri un lielāks un kuri būvēti 1984. gada 1. septembrī vai vēlāk, aprīko ar automātisku radiolokācijas iekārtas mērķu attāluma un peilējuma noteikšanas līdzekli (ARPA) sadursmes riska noteikšanai.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

102. Zvejas kuģus, kuru garums ir 75 metri un lielāks un kuri būvēti pirms 1980. gada 25. maija, un zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks un kuri būvēti 1990. gada 25. maijā un vēlāk, aprīko ar eholoti.

103. Zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 45 metriem, apgādā ar līdzekļiem dziļuma noteikšanai zem zvejas kuģa.

104. Zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks un kuri būvēti 1984. gada 1. septembrī vai vēlāk, apgādā ar ierīci ātruma un noietā attāluma uzrādīšanai.

105. Zvejas kuģus, kuru garums ir 75 metri un lielāks un kuri būvēti pirms 1984. gada 1. septembra, un zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks un kuri būvēti 1984. gada 1. septembrī un vēlāk, aprīko ar indikatoriem, kas parāda stūres pagrieziena leņķi un katras dzenskrūves griešanās ātrumu, bet, ja zvejas kuģis ir aprīkots ar maināma soļa dzenskrūvēm vai piestūrēšanas iekārtām, papildus parāda arī šādu dzenskrūvju soli un to darba režīmu. Visus indikatorus izvieto vienā vietā.

106. Zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 24 metriem, aprīko ar radiolokācijas atstarotāju.

107. Zvejas kuģi, kura pilnais garums pārsniedz 15 metrus, ir aprīkoti ar A klases automātiskās identifikācijas sistēmu.

108. Kuģi ir aprīkoti ar globālās navigācijas satelītu sistēmas vai zemes radionavigācijas sistēmas uztvērēju vai citiem līdzekļiem, kas piemēroti nepārtrauktai lietošanai paredzētā reisa laikā, nodrošinot automātisku kuģa atrašanās vietas noteikšanu un atjaunošanu.

109. Visu veidu aprīkojumu, ko saskaņā ar šiem noteikumiem uzstāda uz zvejas kuģiem, apstiprina Jūras administrācija. Aprīkojumu, kas uzstādīts pirms attiecīgu aprīkojuma uzstādīšanas prasību pieņemšanas, var atbrīvot no pilnas atbilstības šīm prasībām, saskaņojot ar Jūras administrāciju.

6.3.1. Signalizēšanas aprīkojums

110. Zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks, apgādā ar dienasgaismas signalizācijas lampu, kura nav atkarīga tikai no zvejas kuģa galvenā elektriskās enerģijas avota. Paredz enerģijas apgādi arī no pārnēsājamiem akumulatoriem. Zvejas kuģus, kuri strādā ūdeņos, kur var būt dreifējošais ledus, apgādā ar meklēšanas prožektoru, kas spēj nodrošināt vienu luksu stipru apgaismojumu 750 metru attālumā.

111. Zvejas kuģus, kuru garums ir 45 metri un lielāks, apgādā ar pilnu signālkarogu komplektu.

6.3.2. Redzamība no navigācijas tiltiņa

112. Jauni kuģi, kuru garums ir 45 metri un lielāks, atbilst šādām prasībām:

112.1. jūras virsmas redzamība no zvejas kuģa vadības vietas uz priekšu no zvejas kuģa priekšgala 10º uz katru pusi nav ierobežota vairāk par diviem zvejas kuģa garumiem vai 500 metriem (izvēlas mazāko garumu) neatkarīgi no zvejas kuģa iegrimes vai galsveres;

112.2. nepārredzamais sektors, ko rada zvejas rīki vai citi šķēršļi ārpus stūres mājas virzienā uz priekšu, kas ierobežo jūras virsmas pārredzamību no zvejas kuģa vadības vietas, nepārsniedz 10º. Kopējais nepārredzamā sektora loks nepārsniedz 20º. Pārredzamos sektorus starp nepārredzamiem sektoriem nodrošina vismaz piecu grādu lokā. Noteiktajā lokā katrs nepārredzamais sektors nepārsniedz 5º;

112.3. stūres mājas priekšējo iluminatoru apakšējās malas augstumu nosaka pēc iespējas mazāku. Iluminatoru apakšējā mala nav šķērslis redzamībai uz priekšu;

112.4. stūres mājas priekšējo iluminatoru augšējās malas augstumu nosaka tādu, lai nodrošinātu horizonta redzamību uz priekšu personai ar acu augstumu 1800 mm virs stūres mājas klāja vietā, no kuras vada kuģi. Ja administrācija atzīst, ka 1800 mm augstums virs stūres mājas klāja nav nepieciešams un ir nepraktisks, to var samazināt, bet ne zemāk par 1600 mm virs stūres mājas klāja;

112.5. horizontālo redzamības loku no zvejas kuģa vadības vietas nosaka ne mazāku par 225º virzienā tieši uz priekšu un līdz 22,5º uz aizmuguri no dvarsa katrā zvejas kuģa pusē;

112.6. horizontālo redzamības loku no stūres mājas spārniem nosaka ne mazāku par 225º (vismaz 45º no pretējā bortā priekšgala līdz 180º uz tā paša borta aizmuguri);

112.7. horizontālo redzamības loku no galvenās stūrēšanas vietas nosaka ne mazāku par 60º no virziena tieši uz priekšu uz katru zvejas kuģa pusi;

112.8. zvejas kuģa sāna pārredzamība no stūres mājas spārna.

113. Nodrošina, lai stūres mājas logi atbilstu šādām prasībām:

113.1. logu karkass ir pēc iespējas mazāks, un tas neatrodas tieši pretī darba vietai;

113.2. lai samazinātu atstarošanos, stūres mājas priekšējie logi ir izvietoti slīpi pret vertikāli ar augšējo malu uz āru leņķī, ne mazākā par 10º un ne lielākā par 25º;

113.3. logi nav polarizēti vai tonēti;

113.4. vismaz divi stūres mājas priekšējie logi un – atkarībā no stūres mājas formas – papildu logi ir skaidri caurredzami neatkarīgi no laikapstākļiem.

114. Uz esošiem zvejas kuģiem, ja tas ir praktiski iespējams, ievēro šo noteikumu 113. punktā minētās prasības. Konstruktīvas izmaiņas vai papildu aprīkojumu nepieprasa.

115. Uz nestandarta konstrukcijas zvejas kuģiem, uz kuriem nav iespējams nodrošināt atbilstību šīs apakšnodaļas prasībām, veic pasākumus, lai sasniegtu tādu pārredzamības pakāpi, kas ir pēc iespējas tuvāka noteiktajai.

6.3.3. Zvejas kuģa navigācijas instrumenti un publikācijas

116. Zvejas kuģus apgādā ar atbilstošām navigācijas kartēm un publikācijām, kas nepieciešamas reisa plānošanai un tā laikā.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

117. ECDIS uzskata par atbilstošu šo noteikumu 116. punktā minētajām prasībām attiecībā uz kartēm.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 510)

118. Uz zvejas kuģa uzstāda dublējošo aprīkojumu, lai nodrošinātu šo noteikumu 116. punktā minēto prasību izpildi, ja aprīkojuma funkcijas pilnībā vai daļēji pilda elektroniski līdzekļi.

6.4. Atpūtas kuģi

(Apakšnodaļa MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

118.1 Atpūtas kuģi aprīko vismaz ar:

118.11. magnētisko kompasu;

118.12. atbilstošām navigācijas kartēm un publikācijām, kas nepieciešamas reisa plānošanai un tā laikā, un stūrmaņa instrumentiem;

118.13. eholoti vai rokas loti.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

118.2 A un B kategorijas atpūtas kuģus aprīko ar lagu vai citu noietās distances mērīšanas instrumentu.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

118.3 Atpūtas kuģi aprīko ar pasīvu radiolokācijas atstarotāju (radiolokācijas atstarotāju bez enerģijas avota).

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

118.4 Radiolokācijas atstarotājam piemēro normatīvajos aktos par kuģu aprīkojumu noteiktās prasības.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

118.5 Navigācijas ugunis, signālus un zīmes uzstāda atbilstoši 1972. gada Konvencijas par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG) prasībām.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

118.6 A, B, C un D kategorijas atpūtas kuģus, kuru korpusa garums ir lielāks par 12 metriem, aprīko ar skaņas signālu (miglas tauri). Pārējiem atpūtas kuģiem skaņas signāla vietā var izmantot citas ierīces efektīvas skaņas radīšanai.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

118.7 Ja konstruktīvi nav iespējams izpildīt šo noteikumu 118.6 punktā minētās prasības, izmanto citas ekvivalentas iekārtas, iepriekš saskaņojot ar Jūras administrāciju.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 510 redakcijā)

7. Noslēguma jautājums

119. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumus Nr. 144 "Noteikumi par Latvijas kuģu radio un navigācijas aprīkojuma drošības prasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 37. nr.; 2012, 85. nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1993. gada 23. novembra Direktīvas 93/103/EK par drošības un veselības prasību minimumu darbā uz zvejas kuģiem (trīspadsmitās individuālās direktīvas Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē);

2) Padomes 1997. gada 11. decembra Direktīvas 97/70/EK, ar ko nosaka saskaņotu drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks;

3) Komisijas 1999. gada 18. marta Direktīvas 1999/19/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 97/70/EK, ar ko nosaka saskaņotu drošības režīmu zvejas kuģiem, kuru garums ir 24 metri vai lielāks.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. janvāra
noteikumiem Nr. 30
Kuģa radio aprīkojuma pārbaudes
AKTS

Pārbaude veikta atbilstoši IMO SOLAS Konvencijas, ITU Radio noteikumu un Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumu Nr. 30 "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi" prasībām.

Kuģa vārds Numurs Latvijas Kuģu reģistrā 
Kuģa tips Tilpība 
Būves gads un vieta Garums 
Pieraksta osta   

Spēkā esoša kuģa radiostacijas atļauja Nr. ______, kas izdota ____. gada ___. ___________, ir / nav1) pieejama uz kuģa.

Derīguma termiņš ________________

Izsaukuma signāls MMSI numurs 
NBDP numurs Inmarsat ____ numurs 

Jūras rajoni, kuros kuģis ir sertificēts strādāt:

A1 A1 + A2 A1 + A2 + A3 A1 + A2 + A3 + A4

1. Vispārīgās prasības

 Stāvoklis*
Radio aprīkojums 
Atrašanās vieta 
Aizsargāts pret ūdens, temperatūras un citu nelabvēlīgu vides apstākļu iedarbību
Aprīkots ar drošu, pastāvīgi nostiprinātu elektrisko apgaismojumu, kas nodrošināts arī ar atbilstošu rezerves barošanas avotu
Skaidri marķēts ar kuģa izsaukuma signālu, kuģa stacijas identifikatoru un citiem kodiem, kas tiek izmantoti radiosakaros
________________________________________
* X – atbilst, ―  – neatbilst, NA – nav piemērojams.
1) Nevajadzīgo svītrot.
 
2. Radio iekārtas
2.1. Ultraīsviļņu (VHF) aparatūra

 

2.1.1.VHF radiotelefonijas stacijaStāvoklis*
 Ražotājs ___________ 
 Tips _____________Sērijas Nr. _____________ 
 Darbības pārbaudes rezultāts
 
2.1.2.VHF DSC iekārta
 Ražotājs ________________
 Tips ________________Klase ________________Sērijas Nr. ________________ 
 Pozīcijas atjaunošana: automātiska manuāla 
 Darbības pārbaudes rezultāts
 MMSI numurs korekti ieprogrammēts aparatūrā
 Vieta, no kuras tiek pārraidīts avārijas izsaukuma signāls  
   
2.1.3. Papildus VHF radiotelefonijas stacija
 Ražotājs ________________  
 Tips ________________Sērijas Nr. ________________ 
 Darbības pārbaudes rezultāts
 ________________________________________
* X – atbilst, ―    – neatbilst, NA – nav piemērojams.
1) Nevajadzīgo svītrot.
 
 
2.2. MF/HF aparatūra

 

2.2.1. MF/HF radiotelefonijas stacija Stāvoklis*
 Ražotājs ________________  
 Tips ________________Sērijas Nr. ________________ 
 Darbības pārbaudes rezultāts
 
2.2.2. MF/HF DSC iekārta
 Ražotājs ______________ 
 Tips _____________Klase _____________Sērijas Nr. _____________ 
 Pozīcijas atjaunošana: automātiska manuāla 
 Darbības pārbaudes rezultāts
 MMSI numurs korekti ieprogrammēts aparatūrā
 Vieta, no kuras tiek pārraidīts avārijas izsaukuma signāls  
 
2.3. NAVTEX uztvērējs
 Ražotājs ________________  
 Tips ________________Sērijas Nr. ________________ 
 Pārbaudīts, vērtējot saņemtos ziņojumus vai to kopijas
 Darbības pārbaudes rezultāts
  
SecinājumsAparatūra ir / nav1) atbilstošā darba kārtībā
  
________________________________________
* X – atbilst, ―    – neatbilst, NA – nav piemērojams.
1) Nevajadzīgo svītrot.
 
  
2.4. Inmarsat ____ kuģa zemes stacijaStāvoklis*
 Ražotājs ________________  
 Tips ________________Sērijas Nr. ________________  
 Pozīcijas atjaunošana: automātiska manuāla 
 Iebūvētais EGC uztvērējs nodrošina MSI ziņojumu saņemšanu
 Darbības pārbaudes rezultāts
     
2.5. Avārijas radioboja (EPIRB)

 

 Ražotājs ________________ 
 Tips ________________Sērijas Nr. ________________ 
    
 Frekvences: 406 MHz 121 MHz 
 Uzstādīšanas vieta un veids nodrošina radiobojas automātisku aktivizēšanu un brīvu uzpeldēšanu
 Uzstādīšanas vieta   
    
 Radiobojas identifikators un cita informācija (ieskaitot kuģa izsaukuma signālu) ir skaidri norādīta uz iekārtas korpusa
 Pareizs radiobojas identifikators un cita informācija ir ieprogrammēta radiobojā un atbilst uz radiobojas korpusa norādītajiem datiem
 Peldošā aukla ir nostiprināta, labā stāvoklī un nav piesieta kuģim vai radiobojas uzstādīšanas kronšteinam
   
Darbības pārbaude 
Ikgadējā pārbaudePēdējā ikgadējā pārbaude veikta ____. gada ___. _____________
Pārbaudes akts ir / nav1) pievienots
Krasta apkalpošanaPēdējā krasta apkalpošana veikta ____. gada ___. _____________
Pārbaudes akts ir / nav1) pievienots
Baterijas derīguma termiņš 
Hidrostata (HDR) derīguma termiņš 
Piezīmes 
SecinājumsAparatūra ir / nav1) atbilstošā darba kārtībā
________________________________________
* X – atbilst, ―    – neatbilst, NA – nav piemērojams.
1) Nevajadzīgo svītrot.
 

2.6. Radiolokācijas atbildētāji (SART)

 Nr. 1Nr. 2
Ražotājs  
Tips  
Sērijas Nr.  
Baterijas derīguma termiņš  
Darbības pārbaudes rezultāts
Piezīmes  
SecinājumsAparatūra ir / nav1) atbilstošā darba kārtībāAparatūra ir / nav1) atbilstošā darba kārtībā
________________________________________
1) 
Nevajadzīgo svītrot.
 

2.7. Portatīvās VHF radiostacijas

 Nr. 1Nr. 2Nr. 3
Ražotājs   
Tips   
Sērijas Nr.   
Primārās avārijas baterijas derīguma termiņš   
Darbības pārbaudes rezultāts
(aizliegts izmantot pārbaudei primāro avārijas bateriju)
Piezīmes   
SecinājumsAparatūra ir / nav1) atbilstošā darba kārtībāAparatūra ir / nav1) atbilstošā darba kārtībāAparatūra ir / nav1) atbilstošā darba kārtībā
________________________________________
1) 
Nevajadzīgo svītrot.
 
  
3. Elektriskās enerģijas avotiStāvoklis*
3.1. Primārais enerģijas avots:spriegums:________ Vfrekvence: ______ Hz 
3.2. Avārijas enerģijas avots:spriegums: ________ Vfrekvence: ______ Hz 
Avārijas enerģijas avots pilnībā nodrošina atbilstošā radio aprīkojuma apgādi
3.3. Rezerves enerģijas avots
3.3.1. Akumulatoru baterija 
 Atrašanās vieta  
    
Ražotājs 
Tips 
Izgatavošanas datums 
Nominālā kapacitāte (Аh) 
Nominālais spriegums (V) 
Baterijas kapacitāte nodrošina radio aparatūras darbību1 stundu / 3 stundas / 6 stundas1)
Pēdējās kapacitātes pārbaudes datums un rezultāti 
Mērījumu rezultāti (baterijas atlikusī kapacitāte, elektrolīta relatīvais blīvums u. c.) 
SecinājumsAkumulatoru baterija ir / nav1) atbilstošā darba kārtībā
 
3.3.2. Akumulatoru baterijas lādētājs

 

 Atrašanās vieta  
 Ražotājs   
 
Tips: automātisks / manuāls1)Nominālā uzlādes strāva (A):
Akumulatoru baterija tiek uzlādēta ne vairāk kā 10 stundu laikā:Nodrošina / nenodrošina / nav pārbaudīts1)
SecinājumsAkumulatoru baterijas lādētājs ir / nav1) atbilstošā darba kārtībā
________________________________________
* X – atbilst, ―    – neatbilst, NA – nav piemērojams.
1) Nevajadzīgo svītrot.
 
  
4. Aprīkojuma darbības nodrošināšanaStāvoklis*
Darbība tiek nodrošināta, izmantojot šādas metodes (jūras rajonos A1 un A2 – vismaz viena metode, jūras rajonos A3 un A4 – vismaz divas metodes): 
4.1. Aparatūras dublēšana
4.2. Krasta tehniskā apkope un uzturēšana
 Līgums ar komersantu, kas nodrošina tehniskās apkopes un uzturēšanas iespējas
 kuģa darbības rajonā uz izsaukuma pamata  
 Komersanta nosaukums  
 Līgums ar krasta tehniskās apkopes komersantu ir / nav1) pieejams uz borta. 
4.3. Tehniskās apkopes un uzturēšanas iespējas jūrā
 
5. Pārbaudē izmantotās testēšanas un mēraparatūras saraksts

 

5.1.Aparatūra sprieguma, strāvas stipruma, pretestības un frekvences mērīšanai
 Tips un sērijas numurs: 
   
   
   
5.2.Aparatūra VHF un MF/HF raidītāju izstarojuma jaudas un atstarojuma efekta mērīšanai
 Tips un sērijas numurs: 
   
   
   
5.3.Aparatūra VHF un MF/HF signālu modulācijas mērīšanai
 Tips un sērijas numurs: 
   
   
   
5.4.Ierīce akumulatoru baterijas kapacitātes un elektrolīta blīvuma noteikšanai
 Tips un sērijas numurs: 
   
   
   
5.5.Avārijas radiobojas (EPIRB) testeris i
 Tips un sērijas numurs: 
   
   
   
5.6.Cita testēšanas / mērīšanas aparatūra
 Tips un sērijas numurs: 
   
   
   
________________________________________
 
* X – atbilst, ―    – neatbilst, NA – nav piemērojams.
1) Nevajadzīgo svītrot.
 
6. Konstatētās neatbilstības, piezīmes, komentāri
 
 
 
 
 
 
 
7. Prasības
 
 
 
 
 
 
 

Pēc prasību izpildes informēt Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekciju.

Atzinums

Veiktās pārbaudes rezultātā konstatēts, ka kuģa radio aprīkojums atrodas tehniski ___________ stāvoklī un tam atļauts / aizliegts1) kuģot rajonā, kas norādīts Kuģošanas spējas apliecībā, ar nosacījumu, ka ir izpildītas noteiktās prasības.

Nākamās pārbaudes termiņš 
Pārbaudi veica  
   
(vārds, uzvārds) (paraksts)
   
(komersants, amats)
   
(pārbaudes veikšanas vieta) (datums)
Pārbaudes laikā klātesošās oficiālās personas:
 
(amats, vārds, uzvārds)
 
 
Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. janvāra
noteikumiem Nr. 30
406 MHz COSPAS-SARSAT JŪRAS AVĀRIJAS RADIOBOJAS
REĢISTRĀCIJAS KARTE
REGISTRATION CARD FOR 406 MHz EPIRB
1. Informācija par radiobojas ražotāju
EPIRB information
 Izgatavotājs
Manufacturerr
 
 Modelis
Model
 
Sērijas numurs
Serial number
 Automātiskā aktivācija
Automatic activation
  Manuālā aktivācija
Manual activation
   
  
Ražotāja vai pārdevēja adrese
Address of manufacturer or dealer
 
  
  
Telefons
Phone
 Fakss
Fax
 

Radiobojas 15 zīmju heksadecimālais identifikācijas kods
15 digit hexadecimal identification code of EPIRB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 

2. Informācija par radiobojas lietotāju
User information
Īpašnieks
Owner
 
Adrese
Address
 
 
Tālrunis
Phone
 Fakss
Fax
 

Kontakttelefoni avārijas gadījumos
Emergency contact phone

 
 
 
 

 

3. Informācija par kuģi
Information on ship
Kuģa vārds
Name of ship
  Gaitas nodrošinājums (atzīmēt ar V)
Propulsion (tick V)
Izsaukuma signāls
Call sign
 Buras
Sails
 1 masts
1 mast
 2 masti
2 masts
 3 masti
3 masts
 
MMSI numurs (9 cipari)
MMSI number (9 digits)
 Dzinējs
Engine
 Stacionārais
Built in
 Piekaramais
Outboard
 
LKR numurs
Registry number
 Kuģa tips (atzīmēt ar V)
Type of ship (tick V)
IMO numurs
IMO number
 Kravas
Cargo
 Pasažieru
Passenger
 Ro-ro pasažieru
Ro-ro passenger
 
Kuģa garums
Lengths
 GT Zvejas
Fishing
 Atpūtas
Recreational
 Cita tipa
Other
 
Kuģa korpusa krāsa
Colour of hull
  
Pieraksta osta
Port of registry
  
Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits uz kuģa
Number of persons allowed on board
 

Kuģa radiosakaru iekārtas (atzīmēt ar V)
Ship’s radio appliances (tick V)
 

VHF
 
MF
 
HF
 
DSC
 
Inmarsat A
 
Inmarsat B
 
Inmarsat C
 
Inmarsat M
 
Cita
 

 

Mobilais tālrunis
Mobile phone
Inmarsat tālruņa Nr.
No. of MARSAT phone
 
 

 

4. Reģistrācijas adrese
Address of registry

 

 

 

 

Latvijas Jūras administrācija, Kuģošanas drošības inspekcija
Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: +371 67062168, +371 67062101
Fakss: +371 67860083

 

 

 

 

 

 

 

5. Atzīme par reģistrāciju
Mark of registry

 

 

 

 

Radioboja reģistrēta Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijā
EPIRB has been registered in Maritime Safety Inspectorate of
the Maritime Administration of Latvia

 

Datums
Date
 
Paraksts
Signature
 
Z. v.
Seal
 
 
 
 
 
Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 12. janvāra
noteikumiem Nr. 30
406 MHz avārijas radiobojas (EPIRB) ikgadējās pārbaudes
AKTS
Annual Testing Certificate of 406 MHz EPIRB

Pārbaude veikta atbilstoši SOLAS konvencijas IV nodaļas 15. noteikuma 9. punktam un Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumu Nr. 30 "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi" prasībām.

Testing is conducted in accordance with SOLAS Reg. IV/15.9 and requirements laid down in Regulation of the Cabinet of Ministers No. 30 "Regulations on Use and Servicing of Ship’s Radio and Navigation Equipment" of 12 January 2016

1. Kuģa dati
Vessel particulars

Kuģa vārds
Name of vessel
 IMO numurs
IMO No.
 
Izsaukuma signāls
Call sign
 MMSI numurs
MMSI No.
 

2. EPIRB dati
EPIRB particulars

Ražotājs un tips
Manufacturer and type
 
Sērijas numurs
Serial No.
 
Baterijas derīguma termiņš
Expiry date of battery
 
Izmērītā 406 MHz frekvence
Measured value of 406 MHz frequency
 
Pārraidītais identifikators
Transmitted identificator
 
121,5 MHz nesēja pieejamība
Availability of 121.5 MHz carrier
 
YesNo
Izvietojums/stiprinājums atbilst prasībām
Location/mounted according to requirements
 
YesNo
Vizuālās pārbaudes rezultāts apmierinošs
Satisfactory result of visual inspection
 
YesNo
Iekšējā testa rezultāts apmierinošs
Satisfactory result of self test
 
YesNo
Identifikators skaidri norādīts uz korpusa
EPIRB ID clearly marked on the beacon
 
YesNo
Pārraidītais heksadecimālais identifikators atbilst uz korpusa norādītajam
Transmitted 15 Hex ID is identical to marked on the beacon
 
YesNo
Reģistrācijas dokumenti ir pārbaudīti
Registration documentation checked
 
YesNo
Lietošanas instrukcija ir pieejama
Operating instructions available
 
YesNo

3. Hidrostata mehānisms
Hydro-static release unit

Ražotājs un tips
Manufacturer and type
 
Derīguma termiņš
Expiry date
 

4. Pārbaudes dati
Survey particulars

Pārbaudes vieta (pilsēta, valsts)
Place of survey (city/country)
 
Pārbaudes datums
Date of survey
 
Atzītais radio uzņēmums (zīmogs)
Approved radio company (stamp)
 
Radio pārbaudītāja vārds, uzvārds
Radio surveyor’s name, surname (capital letters)
 
Radio pārbaudītāja paraksts
Radio surveyor’s signature
 
Dokumenta numurs
Document number
 
Nākamās ikgadējās pārbaudes datums
Next annual test date
 
Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 30Pieņemts: 12.01.2016.Stājas spēkā: 30.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 20, 29.01.2016. OP numurs: 2016/20.7
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
279823
{"selected":{"value":"17.08.2018","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.08.2018","iso_value":"2018\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2016","iso_value":"2016\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2016.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.08.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"