Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 344

Rīgā 2001.gada 31.jūlijā (prot. Nr. 36, 15.§)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 4.panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi reglamentē kārtību, kādā nosakāmi un sistematizējami nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

3. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk - lietošanas mērķis) nosaka visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un reģistrē nekustamo īpašumu valsts kadastrā (turpmāk - kadastrs).

4. Pašvaldība, kuras teritorijā atrodas konkrētie nekustamie īpašumi, nosaka un ar lēmumu apstiprina to lietošanas mērķus, izņemot:

4.1. valsts aizsardzības nozīmes valsts nekustamos īpašumus;

4.2. valsts nekustamos īpašumus, kas nodoti lietošanā valsts drošības, policijas, ugunsdrošības un soda izciešanas iestādēm.

5. Šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu lietošanas mērķus nosaka valsts institūcija, kuras īpašumā vai valdījumā ir konkrētie nekustamie īpašumi.

6. Informācija par nekustamo īpašumu lietošanas mērķiem ir publiska un pieejama visām personām. Šo informāciju sniedz attiecīgā Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība. Pēc personas pieprasījuma Valsts zemes dienesta teritoriālā nodaļa izsniedz rakstisku izziņu par konkrētajam nekustamajam īpašumam noteiktajiem un kadastrā reģistrētajiem lietošanas mērķiem.

7. Lietošanas mērķus nosaka:

7.1. no jauna izveidotiem nekustamajiem īpašumiem un nekustamajiem īpašumiem, kam nav noteikti lietošanas mērķi;

7.2. nekustamajiem īpašumiem, kam ir noteikti un kadastrā reģistrēti lietošanas mērķi, ja nepieciešama lietošanas mērķu maiņa.

8. Lietošanas mērķu noteikšanu pašvaldībai vai šo noteikumu 5.punktā minētajai valsts institūcijai saskaņā ar šiem noteikumiem ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai valsts vai pašvaldību institūcija.

II. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu pirmreizējā noteikšana

9. Lietošanas mērķu pirmreizējo noteikšanu ierosina šo noteikumu 8.punktā minētā attiecīgā persona, ja:

9.1. no esoša nekustamā īpašuma tiek nodalīts jauns nekustamais īpašums tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

9.2. kadastrā iesniegts pieteikums reģistrēt jaunu nekustamo īpašumu, kam nav noteikti lietošanas mērķi;

9.3. nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, valsts un pašvaldību nekustamā īpašuma lietotājs vai nomnieks saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" piesakās pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs un ar nodokli apliekamajam nekustamajam īpašumam nav noteikts lietošanas mērķis.

10. No jauna izveidotam nekustamajam īpašumam, kā arī nekustamajam īpašumam, kuram nav noteikti lietošanas mērķi, tos pirmreizēji nosaka atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumā atļautajai teritorijas izmantošanai un apstiprinātajiem apbūves noteikumiem, izņemot šo noteikumu 11.punktā minēto gadījumu.

11. Nekustamajam īpašumam, kuram līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai nav noteikti lietošanas mērķi, tie pirmreizēji nosakāmi atbilstoši likumīgi uzsāktai zemes un ēku izmantošanai, ja:

11.1. nekustamais īpašums atrodas teritorijā, kurai nav izstrādāts un stājies spēkā pašvaldības teritorijas plānojums (turpmāk - teritorijas plānojums) saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu;

11.2. nekustamais īpašums atrodas teritorijā, kurai ir izstrādāts teritorijas plānojums, bet pēc tā stāšanās spēkā nav notikusi nekustamā īpašuma īpašnieka maiņa un pašvaldība nav noteikusi citu, no likumīgi uzsāktās (faktiskās) izmantošanas atšķirīgu, atļauto izmantošanu.

12. Nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes, ēku vai to daļu likumīgi uzsāktu izmantošanu apliecina:

12.1. lēmumi par būvtiesību īstenošanu, atļaujot teritoriju apbūvi, esošo ēku rekonstrukciju, pārbūvi vai ēku lietošanas veida maiņu;

12.2. valsts vai pašvaldību institūciju lēmumi vai to izsniegtā dokumentācija par atļauto ekonomisko (saimniecisko) darbību nekustamajā īpašumā, atļauto zemes lietošanu vai noteikto zemes lietošanas veidu, kā arī zemes lietošanas transformācijas atļaujas;

12.3. akts par ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā, ja pēc ekspluatācijas uzsākšanas nav mainīts ēkas (būves) lietošanas veids (veidi) vai uzsākta pārbūve;

12.4. tehniskās inventarizācijas lieta ēkām (būvēm), kas celtas pirms 1940.gada, vai ēkām, kam nav saglabājusies būvniecības dokumentācija.

13. Ēkas vai tās daļas likumīgi uzsāktu izmantošanu apliecina būves vai telpu grupas tehniskās inventarizācijas lieta, ja kopš tajā uzrādītā ēkas apsekošanas datuma nav pagājis vairāk par pieciem gadiem.

14. Dzīvokļa īpašuma likumīgi uzsāktu izmantošanu apliecina dokumenti, kas izsniegti atbilstoši likuma "Par dzīvokļa īpašumu" prasībām, ja dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai nedzīvojamā telpa nodota īpašumā:

14.1. privatizējot valsts vai pašvaldību dzīvojamo māju, kā arī līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

14.2. saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju";

14.3. saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju";

14.4. citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā sadalot dzīvokļa īpašumos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kas ir valsts vai pašvaldības un kādas citas personas kopīpašums vai īpašums.

15. Dzīvokļa īpašumam lietošanas mērķi pirmreizēji nosaka pēc lietošanas mērķu noteikšanas nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir konkrētais dzīvokļa īpašums.

16. No jauna izveidotam nekustamajam īpašumam, kas atrodas teritorijā, kurai nav izstrādāts un nav stājies spēkā teritorijas plānojums, lietošanas mērķi pirmreizēji nosaka atbilstoši ēku likumīgi uzsāktajai izmantošanai un pašvaldības noteiktajai teritorijas izmantošanai, kas norādīta:

16.1. dažādos plānojumos un apbūves projektos (līdz teritorijas plānojuma izstrādei);

16.2. pašvaldību lēmumos par zemes neatbilstoša izmantojuma statusa piešķiršanu;

16.3. pašvaldību lēmumos par zemes neatbilstoša izmantojuma statusa zaudēšanu, ja tiek mainīts īpašnieks.

17. Ja teritorijas plānojumā un atbilstoši tam izstrādātajos apbūves noteikumos vai citos plānojumos un apbūves projektos (līdz teritorijas plānojuma izstrādei) norādītā teritoriju atļautā izmantošana nav attiecināma uz konkrētu nekustamo īpašumu, tā īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības ierosināt vienu, vairākus vai visus atļautos teritorijas izmantošanas veidus.

18. Lai šo noteikumu 17.punktā noteiktajos gadījumos realizētu savas izvēles tiesības uz atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem, kā arī šo noteikumu 9.punktā noteiktajos gadījumos, bet izņemot šo noteikuma 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētos gadījumus, nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas konkrētais īpašums, rakstisku nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja paziņojumu (1.pielikums).

19. Pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja paziņojuma saņemšanas to izskata un sniedz apstiprinājumu vai motivētu rakstisku atteikumu minētā paziņojuma iesniedzējam.

20. Nekustamajam īpašumam lietošanas mērķi pirmreizēji nosaka atbilstoši šo noteikumu 9., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā noteiktajai kārtībai saskaņā ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikatoru (2.pielikums).

21. Nekustamajam īpašumam, tai skaitā dzīvokļa īpašumam, kura sastāvā ir zeme, vienlaikus ar lietošanas mērķiem nosaka arī šiem mērķiem piekrītošās zemes platības katrai nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai. Īpašuma nomas gadījumos lietošanas mērķiem piekrītošās zemes platības nosaka arī zemes vienību daļām.

22. Noteiktajam lietošanas mērķim piekrītošajai zemes platībai vai noteiktajiem lietošanas mērķiem piekrītošo visu zemes platību summai jābūt vienādai ar nekustamā īpašuma zemes kopplatību.

23. Nekustamajam īpašumam, tai skaitā dzīvokļa īpašumam, kura sastāvā ir zeme, lietošanas mērķiem piekrītošās zemes platības nosaka atbilstoši Valsts zemes dienesta izstrādātiem un tieslietu ministra apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem.

24. Šo noteikumu 4. un 5.punktā minētās institūcijas rakstiski iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajās struktūrvienībās (pēc nekustamo īpašumu atrašanās vietas) informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kuriem atbilstoši šiem noteikumiem pirmreizēji noteikti lietošanas mērķi. Minēto informāciju iesniedz mēneša laikā pēc lietošanas mērķu noteikšanas, norādot:

24.1. nekustamā īpašuma adresi un nosaukumu;

24.2. nekustamā īpašuma kadastra numuru;

24.3. nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru;

24.4. zemes vienības kadastra apzīmējumu (par katru īpašumā esošu zemes vienību);

24.5. zemes vienības platību (par katru īpašumā esošu zemes vienību);

24.6. zemes kopplatību;

24.7. būves kadastra apzīmējumu (par katru īpašumā esošu ēku);

24.8. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tā kodu atbilstoši klasifikatoram (par katru noteikto lietošanas mērķi);

24.9. noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību (par katru noteikto lietošanas mērķi un zemes vienību).

III. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņa

25. Lietošanas mērķu maiņu ierosina šo noteikumu 8.punktā minētā attiecīgā persona, ja:

25.1. tiesību aktos noteiktajā kārtībā kadastrā reģistrētam nekustamajam īpašumam tiek nodalīta vai tiek pievienota cita īpašuma viena vai vairākas zemes vienības daļas ar vai bez ēkām;

25.2. kadastrā reģistrētam nekustamajam īpašumam, kuram noteikti divi vai vairāki lietošanas mērķi, instrumentāli uzmērot zemes vienības robežu, tiek precizēta zemes kopējā platība;

25.3. kadastrā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā esošai ēkai mainījies galvenais lietošanas veids;

25.4. nekustamajam īpašumam noteiktais lietošanas mērķis (mērķi) neatbilst īpašnieka vai tiesiskā valdītāja plānotajai nekustamā īpašuma izmantošanai (arī īstenojot būvtiesības) un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar teritorijas plānojumu un šajos noteikumos noteikto kārtību;

25.5. nekustamajam īpašumam maināms noteiktais lietošanas mērķis (mērķi), jo stājies spēkā jauns teritorijas plānojums vai apstiprināti grozījumi jau esošajā;

25.6. nekustamajam īpašumam noteiktais lietošanas mērķis (mērķi) un tam piekrītošās zemes platības pēc likumīgi veiktajām izmaiņām īpašumā neatbilst tā faktiskajam stāvoklim;

25.7. nekustamajam īpašumam noteiktais lietošanas mērķis (mērķi) un tam piekrītošās zemes platības neatbilst tā faktiskajam stāvoklim, jo nekustamais īpašums cietis dabas stihijā, ugunsgrēkā vai citā negadījumā.

26. Noteikto lietošanas mērķu maiņu neierosina, bet precizē lietošanas mērķiem piekrītošās zemes platības, ja kadastrā tiek reģistrētas:

26.1. izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā esošo ēku apjomā. Mainās tikai ēkas izmantošanas veidu īpatsvars, bet nemainās ēkas galvenais izmantošanas veids;

26.2. izmaiņas tāda nekustamā īpašuma kopējā platībā, kuram ir noteikts viens lietošanas mērķis, un šīm izmaiņām par iemeslu ir zemes vienību robežu precizēšana, tās instrumentāli uzmērot.

27. Ēkas galveno lietošanas veidu un pārējos lietošanas veidus nosaka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes apstiprinātajā klasifikācijā "Būvju klasifikācija CC" noteiktajai kārtībai. Ēkas lietošanas veidi tiek norādīti ēku (būvju) un telpu grupu tehniskās inventarizācijas lietās.

28. Noteiktajam lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētajā gadījumā precizē atbilstoši šo noteikumu 23.punktā noteiktajai kārtībai.

29. Noteiktajam lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības šo noteikumu 26.2.apakšpunktā minētajā gadījumā precizē Valsts zemes dienests, minētajām platībām pievienojot starpību starp zemes vienību vai to daļu iepriekš kadastrā reģistrētajām platībām un precizētajām platībām.

30. Šo noteikumu 25.punktā noteiktajos gadījumos pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja motivēta rakstiska iesnieguma saņemšanas pašvaldība, kuras teritorijā atrodas konkrētais nekustamais īpašums, vai valsts institūcijas, kas noteiktas šo noteikumu 5.punktā, mēneša laikā pieņem lēmumu par lietošanas mērķa maiņu vai atteikumu. Piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju.

31. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņa veicama atbilstoši šo noteikumu 17., 18., 19., 25. un 30.punktā noteiktajai kārtībai.

32. Pieņemot lēmumu par lietošanas mērķu maiņu nekustamajam īpašumam, kura sastāvā ir zeme, ņem vērā, ka mainītajiem un iepriekšējiem lietošanas mērķiem noteikto piekrītošo zemes platību summai jābūt vienādai ar nekustamā īpašuma zemes kopplatību.

33. Informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kam mainīti lietošanas mērķi, šo noteikumu 4. un 5.punktā minētās institūcijas iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajās struktūrvienībās atbilstoši šo noteikumu 24.punktam.

IV. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu sistematizācija

34. Kadastrālās vērtēšanas un kadastra uzskaites vajadzībām Valsts zemes dienests nosaka nekustamā īpašuma galveno lietošanas mērķi atbilstoši kadastrā reģistrētajām lietošanas mērķiem piekrītošajām zemes platībām, ņemot vērā lielāko piekrītošo zemes platību vai lietošanas mērķim atbilstošo lielāko ēku apbūves laukumu, vai teritoriju detālajos plānojumos konkrētam nekustamajam īpašumam noteikto primāro teritorijas izmantošanas veidu.

35. Lai nodrošinātu vienotu lietošanas mērķu apzināšanas, noteikšanas, uzskaites un identificēšanas kārtību, lietošanas mērķi tiek sistematizēti, piešķirot katram lietošanas mērķim kodu saskaņā ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikatoru (2.pielikums). Nekustamo īpašumu lietošanas mērķu kodu veido lietošanas mērķa grupas apzīmējums un tā kārtas numurs grupā.

36. Lietošanas mērķu grupā tiek iekļauti nekustamie īpašumi un to sastāvdaļas pēc ekonomiskās darbības, ēku lietošanas veidu līdzības pazīmēm, kā arī pēc teritoriju plānojumos norādītās zemes atļautās izmantošanas un tās veidu līdzības pazīmēm. Lietošanas mērķu klasifikatorā norādītās grupas un to skaits ir nemainīgs līdz visu nekustamo īpašumu masveidīgai pārvērtēšanai Ministru kabineta noteiktajā datumā.

37. Lietošanas mērķu klasifikatoru atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumos Nr.222 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu" noteiktajai kārtībai aktualizē Valsts zemes dienests.

38. Valsts zemes dienests sniedz pašvaldību un valsts institūcijām nepieciešamo metodisko palīdzību lietošanas mērķu noteikšanā un to apzināšanā.

V. Noslēguma jautājumi

39. Pašvaldības un valsts institūcijas izskata iesniegumus, nosaka lietošanas mērķus un mēneša laikā informē par pieņemto lēmumu nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

40. Valsts zemes dienests, saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, līdz 2001.gada 15.novembrim izstrādā un tieslietu ministrs līdz 2002.gada 1.janvārim apstiprina metodiskos norādījumus par nekustamā īpašuma (kura sastāvā ir zeme) lietošanas mērķiem piekrītošo zemes platību noteikšanu.

41. Līdz 2002.gada 1.februārim:

41.1. valsts un pašvaldību institūcijas nosaka lietošanas mērķus atbilstoši lietošanas mērķu pārejas tabulai (3.pielikums) un šo noteikumu 20.punkta prasībām;

41.2. Valsts zemes dienests izstrādā nepieciešamo kadastra programmnodrošinājumu lietošanas mērķu reģistrācijai atbilstoši nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikatoram (2.pielikums).

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 5.maija noteikumus Nr.166 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 127.nr.; 2000, 180./181.nr.).

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Tieslietu ministre I.Labucka 

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 344

Nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja paziņojums

Tieslietu ministre I.Labucka 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.344

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikators

Kods Grupas nosaukums NĪLM kods Nosaukums
01 Lauksaimniecība 0101 Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
0102 Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
0103 Specializētas uzņēmējsabiedrības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
0104 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve
0105 Pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme
0106 Dīķsaimniecība
02 Mežsaimniecība 0201 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā mežsaimniecībā izmantojamā zeme
03 Ūdenssaimniecība 0301 Publiskie ūdeņi
0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
0303 Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve
04 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 0401 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
05 Zvejniecība un zivsaimniecība, t.sk. zivaudzētavas 0501 Zvejniecība un zivsaimniecība, t.sk. zivaudzētavas
06 Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve 0601 Vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve
0602 Vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai
0603 Dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu) ēku apbūve
07 Daudzdzīvokļu māju apbūve 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
0703 Sešstāvu un vairāk stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
08 Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve 0801 Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve
09 Sabiedriskas nozīmes objekti 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
0904 Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve
0905 Reliģisko iestāžu ēku apbūve
0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdrošības un soda izciešanas iestāžu apbūve
0907 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir aizliegta
0908 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa
0909 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
0910 Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve
10 Rūpniecības objekti 1001 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
1002 Noliktavu apbūve
11 Satiksmes infrastruktūras objekti 1101 Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c.
1102 Zeme zem ceļiem, kas ir personu īpašumā un kuriem nav koplietošanas izmantošanas statusa
1103 Zeme zem dzelzceļa sliežu ceļiem
1104 Dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu, upju ostu, kuģojamo kanālu apbūve
1105 Lidlauku apbūve
1106 Transportlīdzekļu garāžu apbūve
1107 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
1108 Daudzstāvu autostāvvietu apbūve
12 Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
13 Pārējie objekti 1301 Atkritumu izgāztuvju, beigto dzīvnieku apglabāšanas vietu teritorijas
1302 Iepriekš neklasificētu objektu apbūve
14 Jūras ostas un jūras ostu terminālu apbūve 1401 Jūras ostas un jūras ostu terminālu apbūve

Tieslietu ministre I.Labucka 

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 31.jūlija
noteikumiem Nr.344

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu pārejas tabula

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi,
kas nosakāmi līdz 2002.gada 1.februārim
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi,
kas nosakāmi pēc 2002.gada 1.februāra
kods
(līdz 01.02.2002.)
nosaukums kods
(pēc 01.02.2002.)
nosaukums
011201 Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība 0101 Zemnieku saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
011202 Piemājas saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība 0102 Piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
011203 Specializētās valsts saimniecības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība 0103 Specializētas uzņēmējsabiedrības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
011204 Atsevišķi nodalītas lauksaimniecības servisa uzņēmumu (mehāniskās darbnīcas, kaltes, noliktavas, pagrabi, saldētavas, lopkautuves) apbūves teritorijas 0104 Lauksaimniecības uzņēmumu apbūve
011205 Atsevišķi nodalītas lauksaimniecības ražošanas uzņēmumu (liellopu, zirgu, cūku, putnu vai kažokzvēru fermas) apbūves teritorijas
011206 Atsevišķi nodalītas augļkopībai, dārzeņkopībai, puķkopībai, sēņkopībai un zemstikla kultūru audzēšanai izmantojamās teritorijas 0103 Specializētas uzņēmējsabiedrības, kuru galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
010007 Personīgo palīgsaimniecību zemes (pilsētās - sakņu dārzi) 0105 Pārējā lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamā zeme
010096 Pārējā zeme, kurai saskaņā ar teritorijas plānojumu galvenais zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība 0106 Dīķsaimniecība
020001 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie aizsargājamie meži 0201 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie meži un pārējā zeme, uz kuras galvenā ekonomiskā darbība ir mežsaimniecība
020002 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie saudzējamie meži
020003 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošie saimnieciskie meži
020096 Pārējā zeme, kurai saskaņā ar teritorijas plānojumu galvenais zemes lietošanas mērķis ir mežsaimniecība
030001 Publiskie ūdeņi 0301 Publiskie ūdeņi
030002 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošu ūdeņu teritorijas 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
032103 Zemes apūdeņošanas un meliorācijas sistēmu būves 0303 Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve
032104 Ūdens uzkrāšanas būves, dambji, aizsprosti, krasta hidroaizsardzības būves
041201 Kūdras ieguves uzņēmumu teritorijas 0401 Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
041202 Akmeņu ieguves uzņēmumu teritorijas
041203 Kaļķakmens un ģipša ieguves uzņēmumu teritorijas
041204 Grants un smilts karjeru izstrādes teritorijas
041205 Māla ieguves teritorijas
040090 Teritorijas plānojumos noteiktās perspektīvās ieguves un karjeru izstrādes teritorijas
051201 Zvejniecības uzņēmumu apbūves teritorijas, izņemot ostu teritorijas 0501 Zvejniecība un zivsaimniecība, t.sk. zivaudzētavas
051202 Zivaudzētavu un zivsaimniecības apbūves teritorijas (pilsētās)
050090 Neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām
061101 Vienģimenes dzīvojamo māju apbūve 0601 Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve
061102 Divģimeņu dzīvojamo māju apbūve
061103 Vasarnīcu apbūve 0602 Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, ko neizmanto pastāvīgai dzīvošanai
061104 Dārzkopības sabiebrību (individuālo augļu dārzu) apbūve 0603 Dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu) ēku apbūve
060090 Neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām 0601 Vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve
060095 Vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei izmantojamās zemes
071101 Mazstāvu (trīs un vairāk dzīvokļu) namu apbūve (vienstāva un divstāvu) 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
071102 Daudzstāvu (daudzdzīvokļu) namu apbūve (trīs, četru un piecu stāvu, kā arī ja stāvu skaits nav norādīts) 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
071102 Daudzstāvu (daudzdzīvokļu) namu apbūve (sešstāvu un vairāk stāvu) 0703 Sešstāvu un vairāk stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
071103 Pagaidu uzturēšanās ēku apbūve (vienstāva un divstāvu, kā arī ja stāvu skaits nav norādīts) 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
071103 Pagaidu uzturēšanās ēku apbūve (trīs, četru un piecu stāvu) 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
071103 Pagaidu uzturēšanās ēku apbūve (sešstāvu un vairāk stāvu) 0703 Sešstāvu un vairāk stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
070090 Neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām (vienstāva un divstāvu, kā arī ja stāvu skaits nav norādīts) 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
070090 Neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām (trīs, četru un piecu stāvu) 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
070090 Neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām (sešstāvu un vairāk stāvu) 0703 Sešstāvu un vairāk stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
070095 Vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei izmantojamās zemes (vienstāva un divstāvu, kā arī ja stāvu skaits nav norādīts) 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
070095 Vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei izmantojamās zemes (trīs, četru un piecu stāvu) 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
070095 Vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei izmantojamās zemes (sešstāvu un vairāk stāvu) 0703 Sešstāvu un vairāk stāvu daudzdzīvokļu un pagaidu uzturēšanās māju apbūve
081201 Finansu un kredītiestāžu, biroju un kantoru ēku apbūve 0801 Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve
081202 Konferencēm, gadatirgiem, izsolēm un izstādēm izmantoto izstāžu ēku apbūve
081203 Tirdzniecības centru, universālveikalu, atsevišķu veikalu, tirgu un pārējo tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu ēku (izņemot komunālos pakalpojumus) apbūve
081204 Restorānu, kafejnīcu, bāru un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve 0801 Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve
081205 Viesnīcu, moteļu un citu īslaicīgas apmešanās ēku apbūve
081206 Atsevišķi nodalītas azartspēļu telpas un azartspēļu ēku apbūve
081207 Transporta tehniskās apkopes stacijas
081208 Degvielas uzpildes stacijas
081209 Vairumtirdzniecības iestāžu apbūve
080090 Neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām
080095 Vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei izmantojamās zemes
091201 Izglītības iestāžu apbūve 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
091202 Zinātnes iestāžu apbūve 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
091203 Veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve 0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
091204 Pasta, radio un televīzijas, telefona centrāļu, sakaru centru ēku apbūve 0910 Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti
091205 Masu izklaides un atpūtas pasākumu ēku apbūve
091206 Muzeju, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve
091207 Apjumto sporta būvju apbūve
091208 Atklāto sporta būvju apbūve
091209 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve 0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
091210 Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve 0904 Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve
091211 Sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve 0910 Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti
091212 Reliģisko iestāžu ēku apbūve 0905 Reliģisko iestāžu ēku apbūve
091213 Kapsētu teritoriju un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve 0909 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
091214 Veterinārās ārstniecības iestāžu apbūve 0910 Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti
091215 Soda izciešanas iestāžu, policijas, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības, robežapsardzības un glābšanas dienestu apbūve 0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdrošības un soda izciešanas iestāžu apbūve
091216 Parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un pārējo koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja uz tām atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa 0908 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas, rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja uz tām atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa
090090 Neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām 0910 Pārējie sabiedriskās nozīmes objekti un to apbūve
090095 Vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei izmantojamās zemes
0909 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta
101201 Vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmumu apbūves teritorijas 1001 Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
101202 Vispārīgas ražošanas uzņēmumu apbūves teritorijas
101203 Elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu teritorijas
101204 Siltumenerģētisko ražotņu teritorijas
101205 Transporta uzņēmumu apbūves teritorijas
101206 Atsevišķu noliktavu, rezervuāru, bunkuru, pazemes glabātavu izbūves teritorijas
101207 Kravu stacijas
101208 Komunālo uzņēmumu un iestāžu, kā arī atkritumu vākšanas, apstrādes un pārstrādes uzņēmumu apbūves teritorijas
101209 Ķīmisko vielu un radioaktīvo atkritumu glabātavu teritorijas
101210 Pārstrādes uzņēmumu apbūve un atsevišķi nodalītas zemes
100090 Neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām
010095 Vietējas nozīmes inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei izmantojamās zemes
1002 Noliktavu apbūve
112101 Autoceļi un ielas 1101 Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c.
112102 Dzelzceļa sliežu ceļi 1103 Zeme zem dzelzceļa sliežu ceļiem
112103 Tramvaju, trolejbusu ceļu būves 1101 Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c.
112104 Lidlauki un lidmašīnu angāri 1105 Lidlauku apbūve
112105 Civilo lidostu ēku, dzelzceļa staciju, autoostu terminālu apbūve 1104 Dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu, upju ostu, kuģojamo kanālu apbūve
112106 Upju ostas un kuģojamie kanāli
112107 Upju un kanālu hidrotehniskās būves
112108 Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi 1101 Zeme zem koplietošanas ceļiem - ielām, šosejām, tuneļiem, tiltiem, estakādēm u.c.
112109 Sabiedriskās garāžas 1107 Transportlīdzekļu garāžu apbūve
112110 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas 1108 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
    1102 Zemes zem ceļiem, kas ir personu īpašumā un kuriem nav koplietošanas izmantošanas statusa
1109 Daudzstāvu autostāvvietu apbūve
122201 Maģistrālās elektropārvades līnijas un ar tām saistītās būves 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
122202 Maģistrālās sakaru līnijas un ar tām saistītās būves
122203 Maģistrālie naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes cauruļvadi un ar tiem saistītās būves
122204 Maģistrālie ūdensapgādes, notekūdeņu, siltumapgādes cauruļvadi un ar tiem saistītās būves
122205 Ūdens ņemšanas iekārtas, notekūdeņu attīrīšanas ierīces un būves
122206 Tehniskās apbūves teritorijas, izņemot dzelzceļus un garāžu apbūvi
132401 Valsts nozīmes aizsardzības objektu apbūves teritorijas 0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdrošības un soda izciešanas iestāžu apbūve
132496 Pārējā zeme, kurai saskaņā ar teritorijas plānojumu ir noteikts šāds zemes lietošanas mērķis
142401 Atkritumu izgāztuves, beigto dzīvnieku apbedīšanas vietas 1301 Atkritumu izgāztuvju, beigto dzīvnieku apglabāšanas vietu teritorijas
142499 Citi civilās celtniecības objekti 1302 Iepriekš neklasificētu objektu apbūve
152101 Jūras ostas un jūras ostu termināli 1401 Jūras ostas un jūras ostu terminālu apbūve

Tieslietu ministre I.Labucka 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 344Pieņemts: 31.07.2001.Stājas spēkā: 04.08.2001.Zaudē spēku: 01.05.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 03.08.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
27981
04.08.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)