Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 799

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 71. §)
Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13. panta otrās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas, licencētās vēžošanas un licencēto zemūdens medību (turpmāk – licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības) kārtību.

2. Licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības īsteno Zvejniecības likuma 10. panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.

3. Licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi, vai tās pilnvarota persona, bet privātos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, – privāto ūdeņu īpašnieks vai tā pilnvarota persona (turpmāk – organizētājs).

(MK 19.10.2021. noteikumu Nr. 701 redakcijā)

4. Ūdeņos, kuros īsteno licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības, zivju ieguvei nepieciešama īpaša atļauja – licence (turpmāk – licence), bet personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot personas ar invaliditāti, papildus licencei nepieciešama arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte. Vienai personai publiskajos ūdeņos vienlaikus atļauts izmantot ne vairāk kā viena veida licenci.

II. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību ieviešanas pamatojums

5. Licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības var ieviest visā attiecīgo ūdeņu platībā vai to daļā, kā arī jūras piekrastes ūdeņu joslā, ja ir spēkā kāds no šādiem nosacījumiem:

5.1. zinātnisks pamatojums, lai atļautu noteiktas zivju vai vēžu sugas limitētu ieguvi noteiktā laikā un vietā, kurā saskaņā ar makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības ir ierobežotas vai aizliegtas, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

5.2. pamatota nepieciešamība attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņos limitēt vērtīgu zivju un vēžu sugu ieguvi, regulējot makšķernieku, vēžotāju vai zemūdens mednieku skaitu, lai samazinātu ietekmi uz zivju krājumiem un vidi;

5.3. no makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumiem atšķirīga makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību kārtība ir pamatota ar ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos, ūdenstilpes nomas līgumā vai pašvaldības vai ūdeņu īpašnieka līgumā ar organizētāju noteiktām papildu prasībām attiecīgo ūdeņu vides un zivju resursu aizsardzībai, ūdeņu apsaimniekošanai un licencētai makšķerēšanai, vēžošanai un zemūdens medībām paredzēto zivju (arī vēžu) sugu regulārai pavairošanai, un organizētājs ir sniedzis apliecinājumu par zivju un vēžu ieguves kontroles nodrošināšanu.

6. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto zinātnisko pamatojumu noteiktam laikposmam izstrādā Zvejniecības likuma 5. panta otrajā daļā minētā institūcija.

III. Organizētāja pienākumi

7. Organizētājs, ievērojot šo noteikumu 5. punktu un IV nodaļu, izstrādā attiecīgo ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumu (turpmāk – nolikums).

8. Organizētājam ir šādi pienākumi:

8.1. sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību ieviešanu konkrētajos ūdeņos un nodrošināt atbilstošu norāžu izvietošanu ūdeņos vai to piekrastē;

8.2. nodrošināt licenču pieejamību (tostarp licenču saņemšanu klātienē, attiecīgo ūdeņu tuvumā un, ja iespējams, elektroniski), kā arī publicēt vietējos laikrakstos un attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē informāciju par licenču pārdošanu un izsniegšanu un nodrošināt šādas informācijas pieejamību vietējās pašvaldības telpās;

8.3. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās licences;

8.4. nodrošināt no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali:

8.4.1. reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – pārskaitīt valsts pamatbudžetā no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu V nodaļai;

8.4.2. organizētāja rīcībā esošo līdzekļu daļu izmantot atbilstoši nolikumam, daļu līdzekļu ieguldot zivju krājumu pavairošanā, saglabāšanā un aizsardzībā, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanā, kā arī to pārvaldes un kontroles nodrošināšanā;

8.5. divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām iepriekšējā pusgadā (1. pielikums). Ja organizētājs nav pašvaldība, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņo ar attiecīgo pašvaldību;

8.6. papildināt zivju krājumus ūdeņos, ja tas ir paredzēts saskaņā ar zinātniski pamatotām rekomendācijām, ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem, ūdenstilpes nomas līgumu vai nolikumu;

8.7. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi Valsts vides dienesta vai pašvaldības pilnvarotās personas – sabiedriskā vides inspektora – statusu un piedalās zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

8.8. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu (2. pielikums). Ja organizētājs nav pašvaldība, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņo ar attiecīgo pašvaldību;

8.9. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem (3. pielikums);

8.10. iepazīstināt makšķerniekus, vēžotājus vai zemūdens medniekus ar nolikuma prasībām un nodrošināt nolikuma publisku pieejamību, tostarp licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās;

8.11. reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņot par nepieciešamību 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu. Ja minētajā termiņā loma pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

8.12. informēt makšķerniekus, vēžotājus vai zemūdens medniekus par publiskām piekļuves vietām ūdenstilpēs, kurās ir organizēta licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības;

8.13. nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu uzskaiti.

(Grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 701)

IV. Nolikuma izstrādes kārtība

9. Nolikumā ietver licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumus attiecīgajos ūdeņos un norāda šādas ziņas:

9.1. vispārīgie jautājumi:

9.1.1. ūdeņu atrašanās vieta (novads, pagasts, pilsēta un norāde, ja attiecīgie ūdeņi atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā);

9.1.2. ūdeņu juridiskais statuss (publiski vai privāti un norāde, ja attiecīgie ūdeņi tiek nomāti);

9.1.3. zvejas tiesību piederība (valsts vai privātas);

9.1.4. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību ieviešanas pamatojums atbilstoši šo noteikumu 5. punktam;

9.1.5. ziņas par organizētāju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs, tīmekļvietne un e-pasta adrese);

9.2. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumi:

9.2.1. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību vietas robežas, nosakot attiecīgo robežu punktu koordinātas, ja licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības netiek organizētas visā ūdenstilpē;

9.2.2. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību laiks (gads, sezona, mēnesis, nedēļas dienas, diennakts stundas);

9.2.3. konkrēto zivju vai vēžu ieguves rīku skaits un veids;

9.2.4. limitētās zivju vai vēžu sugas;

9.2.5. loma lielums (zivju vai vēžu skaits, svars un izmērs);

9.2.6. pieļaujamais makšķernieku, vēžotāju vai zemūdens mednieku skaits vai citi ierobežojumi, tostarp, ja nepieciešams, nosacījumi zivju ieguvei ledus bīstamības periodā;

9.3. vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldības saistošie noteikumi (noteikumu nosaukums, spēkā stāšanās datums un numurs), kas jāievēro makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem. Nosakot licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumus, ņem vērā īpaši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktās prasības;

9.4. licenču veidi, skaits un maksa par licenci:

9.4.1. licences veids (piemēram, dienas, mēneša, sezonas, gada; spiningošanai no laivas, makšķerēšanai, vēžošanai, zemūdens medībām) un izmantošanas nosacījumi;

9.4.2. licenču daudzums (tai skaitā licences par samazinātu maksu un bezmaksas licences);

9.5. kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licenci saskaņā ar šo noteikumu 23., 24. un 25. punktu;

9.6. licences saturs un rekvizīti – licences veids, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, attiecīgās ūdenstilpes nosaukums, ziņas par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāju, licences izsniedzēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm), licences saņēmējs un tā personas kods, tālruņa numurs un saziņai izmantojamā elektroniskā pasta adrese, kā arī saņēmēja paraksts (izņemot elektroniskām licencēm) un licences izsniegšanas datums. Attiecīgās licences noformējuma paraugu iekļauj nolikuma pielikumā;

9.7. licences pārdošanas un izsniegšanas kārtība, norādot licences pārdošanas un izsniegšanas vietu (tai skaitā tālruņa numurs, darbalaiks, elektroniskā pasta adrese) vai informācijas avotu, kurā pieejama aktuālā informācija par licenču pārdošanas un izsniegšanas vietām;

9.8. no licenču pārdošanas iegūto līdzekļu izlietojums (valsts pamatbudžetā ieskaitāmā līdzekļu daļa, kā arī pārējo līdzekļu sadalījums un izmantošanas mērķis);

9.9. lomu uzskaites kārtība, paredzot, ka loma pārskatu iesniedz piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām;

9.10. makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību sacensību nosacījumi un to saskaņošanas kārtība;

9.11. organizētāja sniegtie papildu pakalpojumi un pienākumi, kas nav minēti šo noteikumu 8. punktā;

9.12. pasākumu plāns zivju resursu pavairošanai, saglabāšanai un aizsardzībai nolikuma darbības laikā, ievērojot zinātniski pamatotas rekomendācijas vai ūdenstilpes zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus;

9.13. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole;

9.14. nolikuma darbības ilgums;

9.15. nolikuma pielikumi:

9.15.1. katra licences veida paraugs. Elektroniskās licences forma vizuāli var atšķirties no nolikuma pielikumā esošā licences parauga, bet tā satur visus šo noteikumu 9.6. apakšpunktā minētos rekvizītus, izņemot izsniedzēja un saņēmēja parakstu. Elektronisko licenci nav nepieciešams izdrukāt, un tās esību pārbauda pēc tās numura;

9.15.2. attiecīgo ūdeņu shēma vai karte ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību vietas norādi, ja licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības netiek organizētas visā ūdenstilpē;

9.15.3. nolikuma saskaņojumi.

(Grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 701)

10. Nolikumu (arī nolikumu, kas attiecas uz privātajiem ūdeņiem) organizētājs norādītajā secībā saskaņo ar:

10.1. Zemkopības ministriju;

10.2. institūtu;

10.3. Valsts vides dienestu;

10.4. Dabas aizsardzības pārvaldi, ja ūdeņi atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

10.5. attiecīgo pašvaldību, ja organizētājs nav pašvaldība.

11. Šo noteikumu 10. punktā minētās institūcijas saskaņojumu sniedz 30 darbdienu laikā pēc nolikuma saņemšanas. Ja organizētājs ir pašvaldības vai ūdeņu īpašnieka pilnvarota persona, tā uzrāda pašvaldības vai ūdeņu īpašnieka izdotu pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības.

12. Šo noteikumu 10. punktā minētās institūcijas ir tiesīgas nesaskaņot nolikumu, par to informējot organizētāju un pašvaldību, ja:

12.1. nav uzrādīts šo noteikumu 11. punktā minētais dokuments;

12.2. iepriekšējā nolikuma darbības periodā organizētājs nav pildījis šo noteikumu 8. punktā minētos pienākumus;

12.3. organizētājs nav pārskaitījis valsts pamatbudžetā šo noteikumu V nodaļā minēto naudas līdzekļu daļu, kas iegūta no licenču pārdošanas iepriekšējā periodā;

12.4. nolikumā nav ņemtas vērā īpaši aizsargājamo sugu un biotopu, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības prasības;

12.5. nolikums neatbilst šo noteikumu prasībām.

13. Attiecīgā pašvaldība ir atbildīga par nolikuma ieviešanu atbilstoši šiem noteikumiem, bet organizētājs atbild par nolikumā un šajos noteikumos ietverto prasību izpildi, kā arī par šo noteikumu 10. punktā minētajā kārtībā saskaņotā nolikuma iesniegšanu pašvaldībā (ja organizētājs nav pašvaldība).

14. Pašvaldība nodrošina sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību ieviešanu tās administratīvajā teritorijā esošajos publiskajos ūdeņos.

15. Pašvaldība pirms saistošo noteikumu izdošanas par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medībām pārliecinās, ka licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikums ir saskaņots ar šo noteikumu 10. punktā minētajām institūcijām un nosaka šo noteikumu 8.7. apakšpunktā minēto atbildīgo personu. Pašvaldības saistošie noteikumi par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medībām ir spēkā līdz konkrētam termiņam vai uz laikposmu, kam izstrādāts šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētais zinātniskais pamatojums.

16. Pašvaldība saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos nosūta Zemkopības ministrijai, Valsts vides dienestam, institūtam un Dabas aizsardzības pārvaldei (ja noteikumi attiecas uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdeņiem). Zemkopības ministrija apkopo no pašvaldībām saņemtos saistošos noteikumus un ievieto tos ministrijas tīmekļvietnē.

17. Ierosināt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos var organizētājs vai šo noteikumu 10. punktā minētās institūcijas.

18. Attiecīgās pašvaldības saistošo noteikumu darbību pirms termiņa var pārtraukt ne agrāk kā ar nākamo gadu vai nākamo sezonu, ja:

18.1. saskaņā ar vides aizsardzības institūcijas atzinumu vai zinātniski pamatotām rekomendācijām ir nepieciešami zivju resursu aizsardzības pasākumi un Zemkopības ministrija pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par to pieņem lēmumu, pēc kura stāšanās spēkā saistošo noteikumu, kā arī attiecīgā nolikuma turpmākā darbība nav iespējama;

18.2. organizētājs atkārtoti nenodrošina šajos noteikumos vai saistošajos noteikumos minēto prasību izpildi un tādēļ pašvaldība pēc savas iniciatīvas vai pēc Zemkopības ministrijas vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierosinājuma pieņem lēmumu par saistošo noteikumu atcelšanu un nolikuma darbības pārtraukšanu. Šādā gadījumā organizētājs atmaksā personām iegādāto, bet neizmantoto licenču vērtību, kā arī sedz tos pašvaldības izdevumus, kas saistīti ar licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pārtraukšanu, ja vien organizētājs nav pati pašvaldība.

V. No licenču pārdošanas iegūto līdzekļu sadalījums

19. Nolikumā norāda konkrēto no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, kas pārskaitāma valsts pamatbudžetā, ievērojot ūdeņu statusam atbilstošo pārskaitījuma apmēru:

19.1. ne mazāk par 20 procentiem – ja licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības notiek Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, publiskos ezeros un ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij, kā arī publiskās upēs un upēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij;

19.2. ne mazāk par 10 procentiem – ja licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības notiek privātos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder to īpašniekam.

20. No licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, kas paliek organizētāja rīcībā, izmanto licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai, kā arī zivju vai vēžu krājumu pavairošanai un saglabāšanai, tostarp to nārsta vietu atjaunošanai, kontroles nodrošināšanai un citiem nolikumā paredzētajiem mērķiem.

VI. Maksa par licencēm un maksas samazināšana

21. Maksu par licencēm nosaka nolikumā, ņemot vērā attiecīgo ūdeņu statusu, ieguvei atļauto zivju vai vēžu sugu sastāvu un daudzumu, kopējo licenču skaitu un pieprasījumu, kā arī izdevumus, kas nepieciešami licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai, un organizētāja ieguldījumu zivju vai vēžu krājumu pavairošanā, saglabāšanā un aizsardzībā.

22. Organizētājam, pārdodot un izsniedzot licences, ir tiesības iekasēt drošības naudu. Tā tiek atmaksāta licences iegādes vietā pēc tam, kad saskaņā ar nolikumā paredzēto lomu uzskaites kārtību ir iesniegta informācija par lomu.

23. Publiskajos ūdeņos (tostarp Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos), kā arī ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences piešķir:

23.1. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas ir vecākas par 65 gadiem;

23.2. personām ar invaliditāti un politiski represētām personām;

23.3. ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem;

23.4. personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība (turpmāk – Latvijas Goda ģimenes apliecības lietotāji).

(Grozīts ar MK 12.04.2022. noteikumiem Nr. 229; sk. 38.1 punktu)

24. Papildus šo noteikumu 23. punktā minētajām personām organizētājs licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences var piešķirt:

24.1. vietējo pašvaldību teritoriju maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;

24.2. personām, kas piedalās organizētāja rīkotajos zivju vai vēžu resursu un dabas aizsardzības un saglabāšanas pasākumos;

24.3. pašvaldību pilnvarotām personām, kas kontrolē zivju un vēžu ieguvi attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņos.

(Grozīts ar MK 12.04.2022. noteikumiem Nr. 229)

25. Licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences publiskos ezeros un ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij, var izsniegt arī tādu zivju sugu ieguvei, kurām saskaņā ar makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem nav noteikts lomā paturamo zivju skaita vai svara ierobežojums un kuru krājumi netiek speciāli pavairoti licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību vajadzībām, izmantojot tādus rīkus vai zivju ieguves periodus, kas ļauj izvairīties no makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošos normatīvajos aktos vai nolikumā limitēto zivju sugu ieguves.

25.1 Šo noteikumu 23. un 24. punktā minētajām personām zemūdens medību licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences var piešķirt, ja tas ir paredzēts nolikumā.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

26. Ja nolikumā ir norādīts personu loks, kurām ir tiesības iegādāties licenci par samazinātu maksu vai saņemt bezmaksas licenci, attiecīgās licences izsniedz saskaņā ar pašvaldības apstiprināto attiecīgo personu sarakstu un maksas samazināšanas pamatojumu.

27. Maksu par licenci nesamazina un bezmaksas licenci neizsniedz īpaši aizsargājamo ierobežoti izmantojamo zivju sugu – laša un taimiņa –, kā arī platspīļu vēžu ieguvei.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

28. Organizētājs numurē visas licences, arī licences par samazinātu maksu un bezmaksas licences. Ja pašvaldības saistošie noteikumi paredz licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences noteiktām personām, elektroniski tās var iegādāties bērni līdz 16 gadu vecumam, personas, kas vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti un Latvijas Goda ģimenes apliecības lietotāji. Pārējās personas licenci par samazinātu maksu vai bezmaksas licenci saņem pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 229 redakcijā; sk. 38.1 punktu)

VII. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kontrole

29. Šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minēto licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumu ievērošanu uzrauga Zvejniecības likuma 18. pantā minētās institūcijas, un uzraudzībā piedalās arī Zvejniecības likuma 20. pantā minētās personas.

30. Šajos noteikumos minēto organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildes kontroli atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Lauku atbalsta dienests un attiecīgā pašvaldība, ja vien organizētājs nav pati pašvaldība.

31. Lauku atbalsta dienests:

31.1. apkopo šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minēto pārskatu datus un publicē tos Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē:

31.1.1. pārskatu par pirmo pusgadu – līdz kārtējā gada 31. jūlijam;

31.1.2. pārskatu par otro pusgadu un kopējiem gada rezultātiem – līdz nākamā gada 31. janvārim;

31.1.1 pēc šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas nosūta institūtam informāciju par pārdoto un atdoto licenču skaitu;

31.2. izsūta organizētājiem atgādinājumu, ja šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minētais pārskats nav iesniegts;

31.3. informē pašvaldību un Zemkopības ministriju par šo noteikumu 8.4.1. apakšpunktā minēto prasību pārkāpumiem.

(Grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 701)

32. Valsts vides dienests šo noteikumu 8.8. apakšpunktā minētos pārskatus un institūts šo noteikumu 8.9. apakšpunktā minētos pārskatus publicē attiecīgi savā tīmekļvietnē.

33. Persona, kas ir pārkāpusi šos noteikumus, saucama pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un tai ir pienākums atlīdzināt zivju resursiem nodarīto zaudējumu makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra noteikumus Nr. 574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 147. nr.; 2006, 83. nr.; 2009, 50., 203. nr.; 2011, 36. nr.; 2013, 153. nr.).

35. Līdz 2017. gada 1. janvārim šo noteikumu 4. punktā minētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes vietā persona uzrāda Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 19. punktā minēto makšķerēšanas karti.

36. Ūdenstilpju licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumi, kas pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ir apstiprināti ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, ir spēkā līdz to darbības termiņa beigām.

37. Šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētā prasība piemērojama ar 2017. gada 1. janvāri.

38. Līdz 2016. gada 31. decembrim valsts pamatbudžetā pārskaitāma no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu daļa, ievērojot šādu ūdeņu statusam atbilstošo pārskaitījuma apmēru:

38.1. ne mazāk par 40 procentiem – ja licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības tiek organizētas publiskās upēs un upēs, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij;

38.2. ne mazāk par 30 procentiem – ja licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības tiek organizētas Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, publiskos ezeros un ezeros, kuros zvejas tiesības pieder vienīgi valstij;

38.3. ne mazāk par 20 procentiem – ja licencētā makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības tiek organizētas iznomātos publiskos ezeros un ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

38.1 Šo noteikumu 23.4. apakšpunktā un 28. punktā minētie nosacījumi par licences par samazinātu maksu vai bezmaksas licences piešķiršanu Latvijas Goda ģimenes apliecības lietotājiem piemērojami pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas pašvaldību saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medībām, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 1. janvārim.

(MK 12.04.2022. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

39. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. februārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 799

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 701)

Pārskats par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām
20___. gada ____ pusgadā

(iesniedz Lauku atbalsta dienestā katru gadu līdz 15. jūlijam un 15. janvārim)

 
(ūdeņu nosaukums, atrašanās vieta (novads, pilsēta))

 

Nr.p. k.Licences veidsLicenču skaitsMaksa par licenci (euro)Pārdoto licenču skaitsAtdoto licenču skaitsIeņēmumi no pārdotajām licencēm (euro)Pārskaitījumi valsts pamatbudžeta ieņēmumos
pārskaitītā summa (euro)pārskaitīšanas datums (dd.mm.gggg.)
         
         
         
         
   

Kopā

     

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētājs

 
(juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja kods vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

 

Atbildīgā persona     
 (vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 799

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 701)

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu
  20__. gadā 
 (ūdeņu nosaukums)  

 

Nr.
p. k.
PasākumsMērvienībaDaudzumsPapildu informācija
1.Dabas aizsardzība   
1.1.sakopti ūdeņu krastim2  
1.2.izvietoti atkritumu konteineriskaits  
1.3.ierīkotas ugunskuru vietasvietu skaits  
1.4.ierīkotas tualetesvietu skaits  
1.5.izveidotas autostāvvietasautomašīnu vietu skaits  
1.6.ierīkotas telšu vietastelšu vietu skaits  
1.7.ūdeņu aizauguma likvidēšanaha  
1.8.gultnes attīrīšanaha  
1.9.citi ar ūdeņu sakopšanu saistīti pasākumi   
2.Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībāatbildīgo personu skaits  
2.1.licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrolereidu skaits (stundas)  
2.2.noformētie ziņojumi par konstatētajiem makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiemskaits  
2.3.izcelti neatļauti izmantoti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai rūpnieciskās zvejas rīki, kuru īpašnieks nav noskaidrojamsskaits, tīkliem – garums (m)  
2.4.izcelti nelikumīgi zivju ieguves rīki administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai, ja to īpašnieks ir noskaidrojamsskaits, tīkliem – garums (m)  
2.5.citi ar zivju un vēžu resursu aizsardzību saistīti pasākumi   
3.Zivju un vēžu resursu papildināšana un dzīvotņu uzlabošana   
3.1.rekultivētas nārsta vietasskaits/m2  
3.2.ierīkotas mākslīgās zivju nārsta vietasskaits/m2  
3.3.ūdenstilpē ielaisti zivju vai vēžu kāpuri vai mazuļi (norādīt zivju vai vēžu sugu, mazuļu vecumu, vidējo svaru)skaits  
3.3.1. skaits (tūkst.)  
3.3.2. skaits (tūkst.)  
3.3.3. skaits (tūkst.)  
3.3.4. skaits (tūkst.)  
3.3.5. skaits (tūkst.)  
3.4.citi ar zivju un vēžu resursu papildināšanu un dzīvotņu uzlabošanu saistīti pasākumi   
4.Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumi   
4.1.izvietotas vai atjaunotas informatīvās zīmes par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medībāmskaits  
4.2.ierīkotas vietas makšķerēšanai no krastaskaits  
4.3.ierīkotas makšķerēšanas laipasskaits  
4.4.ierīkotas laivu piestātneslaivu vietu skaits  
4.5.piedāvātas iespējas laivu nomailaivu skaits  
4.6.sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, vēžotājiem vai zemūdens medniekiem (piemēram, par makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību īpatnībām konkrētajos ūdeņos, tuvākajām naktsmītnēm)konsultāciju skaits  
4.7.sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību gida pakalpojumipakalpojumu skaits  
4.8.citi ar makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību pakalpojumiem saistīti pasākumi   

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgā persona

     
(vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)

Valsts vides dienesta apstiprinājums

     
(vārds, uzvārds) (paraksts*) (datums*)
   Z. v.* 

Piezīmes.

1. Valsts vides dienests katru gadu līdz 15. janvārim pārskatus publicē savā tīmekļvietnē.

2. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z. v." (zīmoga vieta) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 799
Pārskats par lomiem, kas iegūti licencētā makšķerēšanā, vēžošanā vai zemūdens medībās 20___. gadā
(ūdeņu nosaukums, atrašanās vieta (novads, pilsēta))

 

MēnesisNoķerto zivju daudzums pa sugām (kg)Kopā (kg)
Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētājs

(juridiskās personas nosaukums, atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts, datums*)

Piezīmes.

1. Pārskatu par iepriekšējo gadu iesniedz valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" līdz kārtējā gada 1. februārim.

2. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 799Pieņemts: 22.12.2015.Stājas spēkā: 01.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 14.01.2016. OP numurs: 2016/9.14
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
279203
{"selected":{"value":"20.04.2022","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.04.2022","iso_value":"2022\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2021","iso_value":"2021\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2021.-19.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2016","iso_value":"2016\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2016.-21.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"