Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47

Daugavpilī 2015.gada 10.decembrī (prot. Nr.24, 19.§)
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālā atbalsta veidus, saņemšanas kārtību, personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu un ar atbalsta piešķiršanu saistīto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. Atsevišķi dzīvojoša persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena.

2.2. Bērns – šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājusies laulībā. Šī definīcija nav attiecināma uz daudzbērnu ģimenē esošajiem bērniem.

2.3. E-iesniegums – dokuments, kas ir nosūtīts izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai elektroniskais dokuments, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

2.4. Formas tērps – Daugavpils pilsētas izglītības iestādē ieviests vienotā parauga tērps, kurš ir noteikts izglītības iestādes iekšējas kārtības noteikumos.

2.5. Ģimene – laulātie, bērni un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.

2.6. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

2.7. Krīzes situācija – stāvoklis, kad kāda ģimene (persona) ir nonākusi tādā sociāli – ekonomiskā situācijā, ka nav spējīga apmierināt savas pamatvajadzības.

2.8. Mazaizsargāta persona – persona, kurai pienākas šajos noteikumos noteiktais materiālais atbalsts.

2.9. Pensijas vecuma persona – persona, kura sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju.

2.10. Vientuļa persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

3. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu izmaksu administrē Daugavpils pilsētas domes Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

4. Šajos noteikumos noteikto materiālo atbalstu sniedz tikai tām personām (ģimenēm), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Materiālā atbalsta veidi un tā piešķiršanas vispārīgā kārtība

5. Daugavpils pilsētas pašvaldības mazaizsargātajām personām paredzēti šādi materiālā atbalsta veidi:

5.1. Atbalsts daudzbērnu ģimenēm;

5.2. Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei;

5.3. Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai;

5.4. Atbalsts krīzes situācijā;

5.5. Atbalsts pirts izdevumu segšanai;

5.6. Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai;

5.7. Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai;

5.8. Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai;

5.9. Atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai;

5.10. Atbalsts personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai;

5.11. Atbalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas;

5.12. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

5.13. Atbalsts jubilejās;

5.14. Atbalsts Jaungada svētkos;

5.15. Atbalsts politiski represētajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.

6. Lai saņemtu šo noteikumu 5.punktā norādītos materiālo atbalsta veidus, atbalsta pieprasītājs iesniedz Sociālajam dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē (izņemot gadījumu, ja šajos noteikumos ir paredzēts, ka iesniegums nav jāiesniedz) un iesniedz ienākumus, materiālo stāvokli, izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) un citus apstākļus apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

7. Izdevumus apliecinošus dokumentus Sociālais dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

8. Sociālais dienests sniegtās ziņas pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no privātpersonām, ja informāciju nevar iegūt valsts informācijas sistēmā. Sociālajam dienestam, to pamatojot, ir tiesības pieprasīt atbalsta pieprasītājam dokumentus, kas nepieciešami nozīmīga fakta konstatēšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

9. Sociālais dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

10. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Sociālais dienests atbalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos (izņemot šo noteikumu 14.nodaļā noteiktos gadījumus), bet lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

3. Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

11. Daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt šādus atbalsta veidus:

11.1. atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot, ja vidējie ienākumi uz katru pilngadīgo darbspējīgo ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 25,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 125,00 euro mēnesī;

11.2. atbalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai šo noteikumu 11.1.punktā minētajām personām (ģimenēm) – 18,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

11.3. atbalsts gāzes vai cietā kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai, ja vidējie ienākumi uz katru pilngadīgo darbspējīgo ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 157,00 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā;

11.4. atbalsts dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts) un sanitārās uzturēšanas izdevumu segšanai pārvaldniekam, aukstā ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas izdevumu apmaksai, ja vidējie ienākumi uz katru pilngadīgo darbspējīgo ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 15,00 euro apmērā mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;

11.5. atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas uz triju mēnešu periodu. Pēc minētā termiņa notecējuma, atbalsta pieprasītājs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā var atkārtoti pieprasīt bērnu ēdināšanas atbalstu uz nākamo triju mēnešu periodu;

11.6. atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā (pusdienas un launagi), vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas;

11.7. atbalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, šādā apmērā:

11.7.1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 22,00 euro;

11.7.2. Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 43,00 euro;

11.7.3. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 29,00 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

12. Izvērtējot ģimenes atbilstību 11. punktā minēto ģimeņu kategorijām, Sociālais dienests izvērtē ģimenes ienākumu līmeni atbilstoši kārtībai, kuru piemēro piešķirot Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālos pabalstus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

13. Atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai un atbalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kredītiestādē.

14. Atbalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai, izmaksā skaidrā naudā, pārskaitījuma veidā uz atbalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē, vai pārskaitījuma veidā komersantam kā samaksu par iegādāto kurināmo.

15. Noteikumu 11.1.–11.4.apakšpunktā minēto atbalstu daudzbērnu ģimenēm, kuras dzīvo pašvaldībai piederošajā Sociālajā mājā, īres līguma darbības laikā piešķir atbalstu, kura apmērs nepārsniedz siltumenerģijas apmaksas rēķinā norādīto summu.

16. Bērnu ēdināšanas atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

16.1 Noteikumu 11.6.apakšpunktā minētais atbalsts ietver atbalstu bērnu ēdināšanas izdevumu kompensācijai par laiku, kad bija izskatīts ģimenes (personas) iesniegums par bērnu ēdināšanas atbalsta piešķiršanu.

(Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

16.2 Noteikumu 11.7.apakšpunktā minēto atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

(Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

17. Daudzbērnu ģimene nav tiesīga saņemt 11.punktā noteikto atbalstu, ja daudzbērnu ģimene saņēmusi attiecīgo materiālo atbalstu atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.

18. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists triju mēnešu laikā pēc atbalsta gāzes vai cietā kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķiršanas, apseko atbalsta saņēmēju dzīvesvietā un sastāda apsekošanas aktu par piešķirtā atbalsta izlietojuma atbilstību tam paredzētajam mērķim.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

4. Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei

19. Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei piešķir izglītojamiem, kuri iegūst izglītību Daugavpils izglītības iestādēs, kurās ir ievests formas tērps.

20. Tiesības saņemt atbalstu formas tērpa iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir:

20.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;

20.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

21. Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

22. Atbalsta pieprasītājs iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, vai rēķinu no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, ja pieprasīta izdevumu segšana.

23. Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei atbalsta pieprasītājs ir tiesīgs pieprasīt no katra gada 1.aprīļa.

5. Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai

24. Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai ir paredzēts šādiem mērķiem:

24.1. ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšana:

24.1.1. pacienta iemaksas par ārstēšanu slimnīcas dienas stacionārā vai diennakts stacionārā izdevumu segšanai vai kompensēšanai;

24.1.2. citiem ar ievietošanu slimnīcas diennakts stacionārā saistītiem izdevumiem;

24.2. ar tuberkulozi slimām personām;

24.3. citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem:

24.3.1. veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;

24.3.2. medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;

24.3.3. zobu protezēšanas, ārstēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

24.3.4. izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;

24.3.5. transporta pakalpojumu kompensācijai klientiem, kuriem nepieciešama hemodialīzes procedūra;

24.3.6. medicīnisko ierīču, inkontinences līdzekļu un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;

24.3.7. bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai;

24.3.8. plānveida operācijas izmaksu segšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

25. Ģimene (persona) nav tiesīga saņemt šajos saistošajos noteikumos noteikto atbalstu veselības aprūpei, izņemot atbalstu plānveida operācijas izmaksu segšanai, ja ģimene vai persona saņēmusi finansiālu atbalstu veselības aprūpes nodrošināšanai atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.

5.1. Atbalsts ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšanai

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

26. Atbalsts ir paredzēts:

26.1. pacienta iemaksas izdevumu segšanai par ārstēšanos SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionārā vai diennakts stacionārā;

26.2. pacienta iemaksas izdevumu kompensēšanai par ārstēšanos Latvijas Republikā reģistrētas, pielikumā norādītās ārstniecības iestādes (slimnīcas) diennakts stacionārā, izņemot ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības.

(Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

27. Tiesības saņemt atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz četrām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta iemaksas sedz no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem.

(Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

28. 26.1.apakšpunktā minētais atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" sniegto informāciju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

28.1 Atbalsta pieprasītājs 26.2.apakšpunktā minēta atbalsta saņemšanai iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt līguma par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu.

(Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā, kas grozīta ar 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

29.26.1.apakšpunktā minēto atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" norēķinu kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

29.1 Piešķirot 26.2.apakšpunktā minēto atbalstu, Sociālais dienests piešķir atbalsta pieprasītajam atbalstu 15,00 euro citiem ar ievietošanu slimnīcas diennakts stacionārā saistītiem izdevumiem, nepieprasot izdevumu apliecinošus dokumentus.

(Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā, kas grozīta ar 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

29.2 26.2.apakšpunktā un 29.1 punktā minēto atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

(Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

5.2. Atbalsts ar tuberkulozi slimām personām

30. Atbalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu ar tuberkulozi slimām personām ārstniecības kursa laikā.

31. Ar tuberkulozi slimas personas ārstniecības kursa laikā ir tiesīgas saņemt šādus atbalsta veidus:

32. materiālu atbalstu ceļa izdevumu kompensēšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, nokļūšanai uz tuberkulozes ārstniecības iestādi un atpakaļ – 100% apmērā;

33. bezmaksas pusdienas Sociālā dienesta norādītajā ēdnīcā vienu reizi dienā, piecas dienas nedēļā;

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

34. piena produktus 1,42 euro vērtībā nedēļā.

35. Atbalsts tiek sniegts, pamatojoties uz ārstniecības iestādes sniegto informāciju.

36. Atbalstu ceļa izdevumu kompensēšanai izmaksā skaidrā naudā. Atbalsts pusdienu vai piena produktu izdevumu segšanai tiek pārskaitīts uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

5.3. Atbalsts citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem

37. Šo noteikumu 24.3.1.–24.3.7.apakšpunktā noteiktus atbalstus ir tiesīgas saņemt šādas personas (ģimenes):

37.1. ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 115,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

37.2. ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas smagi slims gulošs bērns ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem – 175,00 euro apmērā kalendārajā gadā par katru smagi slimu gulošu bērnu ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem;

37.3. persona, kurai piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss – līdz 90,00 euro kalendārajā gadā;

37.4. smagi slima guļoša persona ar spināliem bojājumiem, kurai noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte – līdz 215,00 euro kalendārajā gadā;

37.5. personas, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras – 100,00 euro kalendārajā gadā saskaņā ar sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas Daugavpils nodaļas;

37.6. ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns – līdz 175,00 euro apmērā kalendārajā gadā noteikumu 24.3.7.punktā paredzētajam mērķim;

37.7. personas, kuras ir SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" donori – 5,00 euro apmērā par katru asins nodošanas reizi.

38. Šo noteikumu 24.3.1.apakšpunktā noteikto atbalstu ir tiesīgi saņemt Ļeņingradas blokādes dalībnieki – līdz 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

39. Ikviens Daugavpils pilsētas pašvaldības iedzīvotājs ir tiesīgs saņemt atbalstu tādas plānveida operācijas izmaksu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai), kuru, atbilstoši ārsta slēdzienam, ir nepieciešams veikt steidzamības kārtā – operācijas faktisko izmaksu apmērā, bet nepārsniedzot 1500,00 euro vienai personai (izņemot izmaksas, ko sedz valsts vai apdrošinātājs).

40. Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Sociālā dienesta rīcībā:

40.1. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas vai inkontinences līdzekļu iegādes nepieciešamību;

40.2. ārsta izziņu (forma 027/u) personām ar invaliditāti ar spināliem bojājumiem un pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

40.3. ārstniecības iestādes vadītāja parakstītu izziņu par attiecīgas operācijas rindas garumu, plānoto operācijas datumu rindas kārtībā, par plānotajām plānveida operācijas izmaksām un nepieciešamību veikt operāciju steidzamības kārtā, ja pieprasa atbalstu operācijas izmaksu segšanai;

40.4. izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija;

40.5. veselības apdrošināšanas polises kopiju, ja atbalstu pieprasa veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

41. 37.1.–37.6.apakšpunktos minētos atbalstus izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

42. 37.7.punktā minēta atbalsta izmaksu nodrošina ārstniecības iestāde, kurā persona ir nodevusi asinis, bez personas iesnieguma.

6. Atbalsts krīzes situācijā

43. Sociālais dienests, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, var piešķirt ģimenei (personai) atbalstu krīzes situācijā līdz 500,00 euro vienai ģimenei (personai) kalendārajā gada laikā, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

44. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par atbalsta krīzes situācijā nepieciešamību, ja ģimenes (personas) situācija neatbilst Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem un ģimene (persona) nevar apmierināt savas pamatvajadzības krīzes situācijā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

45. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru.

46. Sociālais dienests lēmumu par atbalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nosakot atbalsta apmēru, ņem vērā:

46.1. atbalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības krīzes situācijā;

46.2. krīzes situācijas sekas, kas skar bērnu, bērna tiesības un intereses.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

47. Atbalstu krīzes situācijā ir tiesības saņemt šādos gadījumos, šādiem mērķiem:

47.1. ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu ēdiena nodrošināšanai – pusdienu izdevumu 100% segšanai Sociālā dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā līdz 20 dienām kalendārajā gadā, vienu reizi dienā.

47.2. ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu veselības aprūpes nodrošināšanai.

47.3. ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu kurināmā individuālās apkures nodrošināšanas iegādes izdevumu segšanai.

47.4. ģimenei (personai), kurai nepietiek naudas līdzekļu bērna nodrošināšanai ar mācību piederumiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

48. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kredītiestādē.

7. Atbalsts pirts izdevumu segšanai

49. Atbalsts pirts izdevumu segšanai ir paredzēts pirts apmeklējumu izdevumu segšanai līdz divām reizēm mēnesī gada laikā Sociālā dienesta norādītajā sabiedriskajā pirtī, nodrošinot higiēnas pamatvajadzību apmierināšanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

50. Atbalstu pirts izdevumu segšanai ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā:

50.1. vientuļai personai ar invaliditāti vai vientuļai politiski represētai personai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, vai valsts vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, un kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas;

50.2. vientuļai, 70 gadu vecumu sasniegušai pensijas vecuma personai, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, vai valsts vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības, un kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas;

50.3. 80 gadu vecumu sasniegušai personai, kuras vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas;

50.4. daudzbērnu ģimenei, kura dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas.

51. Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

8. Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai

52. Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai ir paredzēts personas izvēlētās televīzijas abonēšanas maksas daļējai apmaksai.

53. Tiesības saņemt atbalstu ir guļošām personām ar 1. vai 2.grupas invaliditātes grupu.

54. Atbalsta apmērs ir līdz 5,00 euro mēnesī.

55. Atbalsta saņemšanai persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un iesniedz šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja tie neatrodas Sociālā dienesta rīcībā:

55.1. ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu/izziņu (veidlapa Nr.27/u);

55.2. līguma kopiju ar televīzijas pakalpojuma sniedzēju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

56. Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.

9. Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai

57. Atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai) var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no personas nāves brīža, gadījumā, ja mirusi persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepienākas valsts nodrošināts apbedīšanas pabalsts un kurai uz nāves brīdi, vai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms tam bija piešķirts trūcīgās personas statuss.

58. Atbalstu apbedīšanas izdevumu segšanai trūcīgās personas nāves gadījumā piešķir tās tuvākajam ģimenes loceklim vai citai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu.

59. Atbalsta apmērs ir līdz 150,00 euro.

60. Atbalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot izziņu, kas apliecina, ka personai nav tiesību saņemt valsts nodrošinātu apbedīšanas pabalstu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

61. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

10. Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai

62. Atbalstu apbedīšanas organizēšanai piešķir personai bez radiniekiem un likumīgajiem apgādniekiem, vai vientuļām personām, kuras bija Nakts patversmes, Sociālās patversmes, mājas aprūpes vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijās īslaicīga sociālas aprūpes pakalpojuma saņēmēji, vai kurām nav piederīgo, un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

63. Atbalsts personas apbedīšanas organizēšanai iekļauj:

63.1. apbedīšanas procesa organizēšanu;

63.2. apbedīšanas pakalpojuma apmaksu.

64. Sociālais dienests apmaksā apbedīšanas pakalpojumu par personām, kurām miršanas brīdī nebija ienākumu un kurām nepienākas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalsts, bez personas iesnieguma.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

11. Atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai

65. Vienreizējs atbalsts dzīvojamās telpas remontam ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas remontam, kas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā piešķirta personai lietošanā.

66. Atbalstu ir tiesīgas pieprasīt šādas ģimenes un personas:

66.1. atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

66.2. ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss.

67. Atbalstu dzīvojamās telpas remontam nav tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kuras izliktas no dzīvojamās telpas par maksājumu parādiem ar tiesas spriedumu.

68. Atbalsta apmērs ir līdz 285,00 euro.

69. Atbalsta saņemšanai persona divu mēnešu laikā no dzīvojamas telpas piešķiršanas dienas iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt šādus dokumentus, ja tie neatrodas Sociālā dienesta rīcībā:

69.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

69.2. defektu aktu par nepieciešamiem remontdarbiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

70. Pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Sociālā dienesta darbinieki apseko atbalsta pieprasītāja dzīvojamo telpu un sastāda atzinumu par atbalsta izmaksas nepieciešamību un apmēru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

71. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

12. Atbalsts personu apliecinoša dokumenta atjaunošanai

72. Atbalstu personu apliecinošā dokumenta atjaunošanai ir tiesīga saņemt persona bez ienākumiem, kura saņem Nakts patversmes pakalpojumu un kurai nav personu apliecinošu dokumentu.

73. Atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt valsts nodevas apmēru par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu.

74. Atbalstu izmaksā ne biežāk, ka vienu reizi kalendārajā gadā.

75. Atbalstu izmaksā ar pārskaitījumu attiecīgajā valsts budžeta kontā Valsts kasē.

13. Atbalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas

76. Personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas, izņemot īslaicīgo brīvības atņemšanu, un kuru deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pašvaldības administratīvajā teritorijā, pienākas vienreizējs materiālais atbalsts.

77. Vienreizējā materiālā atbalsta apmērs ir 40,00 euro.

78. Atbalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt izziņas kopiju no ieslodzījuma vietas (uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

79. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

80. Atbalstu izmaksā, ja tas pieprasīts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no atbrīvošanās dienas.

14. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

81. Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir vienreiz izmaksājams atbalsts jaundzimušā pamatvajadzību apmierināšanai, ko izmaksā papildus valsts noteiktajam pabalstam.

82. Atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai citai personai, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns.

83. Atbalsta apmērs ir 150,00 euro par katru bērnu. Atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas.

84. Atbalsta saņemšanai viens no bērna vecākiem vai cita persona, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns, iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

85. Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

15. Atbalsts jubilejās

86. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 150,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 100 gadu vecumu.

87. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 15,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 70, 80 vai 90 gadu vecumu. Atbalstu izmaksā ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas.

88. Atbalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām.

89. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

16. Atbalsts Jaungada svētkos

90. Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.decembrim, bez personas iesnieguma.

91. Tiesības saņemt atbalstu ir šādām personām:

91.1. guļošām personām ar invaliditāti;

91.2. bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe;

91.3. bērniem ar invaliditāti;

91.4. bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss;

91.5. personām, kurām piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.

92. Sociālais dienests nodrošina atbalsta izmaksas laika paziņošanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

17. Atbalsts politiski represētajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu

93. Atbalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu.

94. Atbalsta apmērs ir 15,00 euro gadā vienai personai.

95. Atbalsts tiek piešķirts reizi gadā (no novembra) bez personas iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Sociālais dienests nodrošina atbalsta izmaksas laika paziņošanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

96. Ja atbalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt līdz nākamā gada 31.maijam.

97. Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

18. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

98. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

99. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību klients var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

19. Noslēguma jautājums

100. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošos noteikumus Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" ("Latvijas Vēstnesis", 36 (5354), 20.02.2015., 90 (5408), 11.05.2015.).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
Pielikums
Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.47 "Daugavpils pilsētas
pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām

(Pielikums Daugavpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā, kas grozīta ar 11.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 27)

Ārstniecības iestāžu (slimnīcu) saraksts, kurās Daugavpils pilsētas pašvaldība kompensē pacienta iemaksas izdevumus:

1. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

4. SIA "Jūrmalas slimnīca"

5. SIA "Ogres rajona slimnīca"

6. SIA "Tukuma slimnīca"

7. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca"

8. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

9. SIA "Kuldīgas slimnīca"

10. SIA "Rēzeknes slimnīca"

11. SIA "Preiļu slimnīca"

12. SIA "Krāslavas slimnīca"

13. SIA "Vidzemes slimnīca"

14. Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"

15. SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

16. SIA "Cēsu klīnika"

17. SIA "Alūksnes slimnīca"

18. SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca"

19. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

20. SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

21. SIA "Aizkraukles slimnīca"

22. SIA "Bauskas slimnīca"

23. Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"

24. SIA "Ludzas medicīnas centrs"

25. Rīgas rajona pašvaldības SIA "Rīgas rajona slimnīca"

26. SIA "Saldus medicīnas centrs"

27. SIA "Priekules slimnīca"

28. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

29. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

30. SIA "Rīgas 2.slimnīca"

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 10.12.2015.Stājas spēkā: 23.12.2015.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 22.12.2015. OP numurs: 2015/250.30
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
278698
{"selected":{"value":"22.09.2016","content":"<font class='s-1'>22.09.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.09.2016","iso_value":"2016\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2016","iso_value":"2016\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2016.-21.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2016","iso_value":"2016\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2016.-23.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2015","iso_value":"2015\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2015.-26.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.09.2016
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)