Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 671

Rīgā 2015. gada 27. novembrī (prot. Nr. 63 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un
jūras drošības likuma
45. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 126. nr.; 2010, 192. nr.; 2012, 79., 138. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā saīsinājumu "EK SSN" ar saīsinājumu "ES SSN".

2. Aizstāt 2. punktā vārdu "Kopienas" ar vārdu "Savienības".

3. Papildināt noteikumus ar 2.1, 2.2 un 2.3 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Nacionālā SSN sistēma ir valsts informācijas sistēma, tās pārzinis ir Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests.

2.2 Piekļuvi nacionālajai SSN sistēmai un tās integrāciju ar ES SSN sistēmu un šo noteikumu 23. punktā minēto institūciju un lietotāju pārziņā esošajām informācijas sistēmām centralizētai ostu formalitāšu un jūras kravu pārvadājumu loģistikas datu elektroniskai apmaiņai nodrošina Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma (turpmāk - SKLOIS sistēma).

2.3 Datus, kas jau vienreiz iesniegti informācijas sistēmās, kuras ir integrētas ar SKLOIS sistēmu, nepieprasa iesniegt atkārtoti, un tie normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieejami visām šajos noteikumos minētajām institūcijām."

4. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Satiksmes ministrija nodrošina koordināciju starp LRIT sistēmas dalībniekiem."

5. Izteikt 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.5. sniedz kuģu īpašniekiem informāciju par Eiropas Savienības datu centru, LRIT sistēmas lietošanas pakalpojumu sniedzēju un testēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas novērtē kuģa spēju strādāt ar LRIT sistēmu (turpmāk - testēšanas pakalpojumu sniedzēji);".

6. Papildināt noteikumus ar 17.7. un 17.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.7. apstiprina testēšanas pakalpojumu sniedzējus saskaņā ar IMO rezolūciju MSC.263(84) "Kuģu Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas pārstrādātie darbības standarti un funkcionālās prasības" un IMO cirkulāru MSC.1/Circ.1307 "Vadlīnijas kuģu apskatēm un sertifikācijai, lai novērtētu kuģu atbilstību LRIT informācijas nosūtīšanas prasībām", ar jaunākajiem grozījumiem;

17.8. publicē savā tīmekļvietnē www.lja.lv IMO rezolūcijas MSC.263(84) "Kuģu Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas pārstrādātie darbības standarti un funkcionālās prasības" un IMO cirkulāru MSC.1/Circ.1307 "Vadlīnijas kuģu apskatēm un sertifikācijai, lai novērtētu kuģu atbilstību LRIT informācijas nosūtīšanas prasībām" aktuālās versijas latviešu valodā."

7. Aizstāt 19.2. un 19.3. apakšpunktā vārdu "lietošanas" ar vārdu "testēšanas".

8. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Šo noteikumu izpratnē kuģošanas informācija ir ziņojumi, brīdinājumi, kuru apmaiņa un iesniegšana ir jānodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem jūras transporta jomā, šo noteikumu 1. pielikumā noteiktā informācija un informācija saskaņā ar ES SSN sistēmas un nacionālās SSN sistēmas darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem."

9. Papildināt noteikumus ar 22.1 un 22.2 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Nacionālā SSN sistēma nodrošina kuģošanas informācijas apmaiņu un iesniegšanu, izmantojot SKLOIS sistēmas tiešsaistes elektronisko datu ievades formas vai tīmekļa pakalpes XML formātā.

22.2 SKLOIS sistēma ir valsts informācijas sistēmu savietotājs, un tās pārzinis ir Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrija:

22.2 1. organizē un vada SKLOIS sistēmas darbību, nodrošina nepieciešamās infrastruktūras un programmatūras izveidi un uzturēšanu, kā arī informācijas apriti;

22.2 2. izstrādā un publicē savā tīmekļvietnē SKLOIS sistēmas tīmekļa pakalpju datu apmaiņas formātu tehnisko specifikāciju, kā arī tehnisko informāciju par pieslēgšanās iespējām SKLOIS sistēmai datu apmaiņas funkcionalitātes nodrošināšanai;

22.2 3. Eiropas Savienības nolīgumu ietvaros vai saskaņā ar Eiropas Savienības starpreģionālajiem vai starptautiskajiem projektiem un sadarbībā ar Krasta apsardzes dienestu nodrošina, lai SKLOIS sistēma atbilstu šo noteikumu prasībām un būtu savietojama un saslēgta ar ES SSN sistēmu."

10. Papildināt noteikumus ar 24.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.7. nodrošina kuģošanas informācijas apmaiņu ar SKLOIS."

11. Izteikt 27.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.5. komercsabiedrība, kas sniedz citus pakalpojumus ostā."

12. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Ja vietējo kompetento institūciju amatpersona vai darbinieks, vai autorizētā sistēmas lietotāja darbinieks ir kļuvis par nacionālās SSN sistēmas lietotāju saskaņā ar šo noteikumu 26., 28. vai 29. punktu, šim lietotājam piešķirtie identifikatori un paroles uzskatāmas par elektronisko parakstu un šī lietotāja nacionālajā SSN sistēmā iesniegtie dokumenti uzskatāmi par parakstītiem saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu."

13. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Nacionālā SSN sistēma un SKLOIS atbilst šādiem nosacījumiem:

36.1. kuģošanas informācijas apstrāde notiek elektroniski;

36.2. kuģošanas informācijas apstrādi nodrošina 24 stundas diennaktī;

36.3. nodrošina automātisku informācijas apmaiņu ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām institūcijām, izmantojot ES SSN sistēmu;

36.4. nodrošina tikai autorizētu lietotāju piekļuvi;

36.5. nodrošina automātisku elektronisko datu apmaiņu starp vietējo kompetento institūciju un autorizēto lietotāju pārziņā esošajām integrētajām informācijas sistēmām."

14. Papildināt noteikumus ar 38.4 un 38.5 punktu šādā redakcijā:

"38.4 SKLOIS un nacionālās SSN sistēmas informācijas aprites nodrošināšanai Satiksmes ministrija un Nacionālie bruņotie spēki slēdz vienošanos par SKLOIS ekspluatāciju.

38.5 Satiksmes ministrija slēdz vienošanos ar vietējo kompetento institūciju informācijas sistēmu pārziņiem par informācijas aprites nodrošināšanu."

15. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājumi".

16. Papildināt noteikumus ar 40., 41. un 42. punktu šādā redakcijā:

"40. Satiksmes ministrija līdz 2015. gada 31. decembrim publicē savā tīmekļvietnē šo noteikumu 22.2 2. apakšpunktā minēto tehnisko specifikāciju un tehnisko informāciju.

41. Šo noteikumu 17.8. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

42. Šo noteikumu 2.3 punkts stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā."

17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Komisijas 2014. gada 28. oktobra Direktīvas 2014/100/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu."

18. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 4. augusta
noteikumiem Nr. 857

Nacionālās SSN sistēmas un SKLOIS lietotāju piekļuves tiesības

Krasta apsardzes dienests Ostas pārvaldes Latvijas Jūras adminis-trācija Valsts vides dienests Valsts robež-sardze Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes Pārtikas un veteri-nārais dienests Vese-
lības inspek-
cija
Slimību profilakses un kontroles centrs Valsts uguns-dzēsības un glābšanas dienests Valsts policija Drošības policija Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklē-
šanas birojs
Kuģis (kapteinis, īpašnieks, valdītājs, aģents) Kravas īpašnieks, valdītājs vai kravas aģents Komerc-sabiedrība, kas ostā pieņem un apsaimnieko kuģu radītos atkritumus Komerc-sabiedrība, kas sniedz citus pakalpo-
jumus
ostā
1. Vispārējais paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP PI,
TA
TA*
2. Paziņojums par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām (HAZMAT) TP TP* TP* TP* TP* TP PI,
TA
TP*,
TA*
3. Paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu TP TP* TP* TP PI,
TA
TP,
TA

TP*,
TA

4. Paziņojums par kuģa atkritumu saņemšanu TP TI/
TP*
TP* TP PI,
TA
5. Aizsardzības informācijas deklarācija TP TPd* TP* TPd* TPd* TP PI,
TA
TP*,
TA*
6. Paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli TP TP TP TP PI,
TA
TP*,
TA*
7. Vispārējā deklarācija (FAL 1. veidlapa) TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP PI,
TA
TPd* TPd* TPd*
8. Kuģa manifests TP TP* TP* TP TP TP* TP PI,
TA
TP*,
TA*
9. Kuģa krājumu deklarācija (FAL 3. veidlapa) TP TP TP PI,
TA
10. Apkalpes mantu deklarācija (FAL 4. veidlapa) TP TP TP PI,
TA
11. Apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa) TP TP* TP* TP TP,
TA
TP PI,
TA
TP*,
TA*
12. Pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa) TP TP* TP* TP TP,
TA
TP PI,
TA
TP*,
TA*
13. Jūras sanitārā deklarācija TP TP* TP* TP TP TP PI,
TA
TP*,
TA*
14. Iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai TP TP,
TA
TP PI,
TA
14.1. Ziņas par preču izkraušanu, lai nodrošinātu to turpmāko transportēšanu no ostas TA TI,TP,
TA
15. Iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai TP TP,
TA
TP PI,
TA
15.1. Ziņas par preču iekraušanu, lai nodrošinātu to turpmāko transportēšanu no ostas TA TI,TP,
TA
16. Ziņojums par nepieciešamību veikt paplašinātu inspekciju ostas valsts kontroles ietvaros TP TP TP PI,
TA
17. Paziņojums par kuģa pienākšanas aktuālo laiku (ATA) TP PI TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
18. Paziņojums par kuģa iziešanas aktuālo laiku (ATD) TP PI TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
19. Pieprasījums no ES SSN sistēmas centrālā servera TP TPd* TP* TP*
20. Ostas paziņojumi (PortPlus notification) PI
21. Brīdinājuma paziņojumi
21.1. Par incidentiem (SITREP) PI/
TP
TI/
TP
TP TP* TP* TP TP TP TP
21.2. Par jūras vides piesārņojumu (POLREP) PI/
TP
TI/
TP
TP TI/
TP
TP* TP* TP TP TP TP
21.3. Par dreifējošiem konteineriem vai citiem kuģošanas drošībai bīstamiem objektiem PI/
TP
TI/
TP
TP TP* TP* TP* TP TP TP TP
21.4. Par atkritumiem (WASTE) PI/
TP
TI/
TP
TP TI/
TP
TP* TP* TP TP TP TP TP TI
21.5. Citi brīdinājumi PI/
TP
TI/
TP
TI/
TP
TP* TP* TP* TI TI TI TP TP TP TP

Piezīmes.

1. TI - tiesības iesniegt.

2. PI - pienākums iesniegt.

3. TP - tiesības piekļūt.

4. TPd - tiesības piekļūt tikai daļai no informācijas (atbilstoši kompetencei).

5. TA - tiesības apstrādāt, izmantojot tīmekļa saskarnes.

6. * Tiesības piekļūt informācijai ir tikai noteiktām struktūrvienībām vai personām (atbilstoši kompetencei).

2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 4. augusta
noteikumiem Nr. 857

Nacionālās SafeSeaNet sistēmas lietotāja pieteikuma veidlapas paraugs

Nacionālās SafeSeaNet sistēmas lietotāja pieteikums

20___. gada ________

1. Informācija par vietējo kompetento institūciju/autorizēto sistēmas lietotāju (aizpilda pieteikuma iesniedzējs, ja lietotājs pārstāv institūciju vai komercsabiedrību).

Nosaukums
   
Adrese Reģistrācijas Nr.
   
Tālrunis e-pasts
   
2. Informācija par datu apmaiņas veidu (aizpilda pieteikuma iesniedzējs, norādot datu apstrādes veidu vai veidus).
   
Tiešsaistes datu ievade tīmekļa pārlūkā
   

Tīmekļa pakalpes

   
3. Informācija par amatpersonu/darbinieku (lietotāju) (aizpilda pieteikuma iesniedzējs, ja kā datu apmaiņas veids ir norādīta tiešsaistes datu ievade).
   
Lietotājs Personas kods
   
Tālrunis   e-pasts
     
Amats  
 
Piesaistītā IP adrese (ja nepieciešams) ____.____.____.____
 
Lietotāja autentifikācijas rīkus (kodu karti) nosūtīt pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi
 

 

 

 
4. Informācija, kuras iegūšanai nepieciešamas piekļuves tiesības (aizpilda pieteikuma iesniedzējs, norādot nepieciešamos datus).
Vispārējais paziņojums par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās

Paziņojums par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām (HAZMAT)

Paziņojums par kuģa atkritumu nodošanu

Paziņojums par kuģa atkritumu saņemšanu

Aizsardzības informācijas deklarācija

Paziņojums par personu, kas nokļuvusi un uzturas uz kuģa nelegāli

Vispārējā deklarācija (FAL 1. veidlapa)

Kuģa manifests (FAL 2. veidlapa)

Kuģa krājumu deklarācija (FAL 3. veidlapa)

Apkalpes mantu deklarācija (FAL 4. veidlapa)

Apkalpes saraksts (FAL 5. veidlapa)

Pasažieru saraksts (FAL 6. veidlapa)

Jūras sanitārā deklarācija

Iesniegums preču izkraušanas atļaujas saņemšanai

Iesniegums preču iekraušanas atļaujas saņemšanai

Ziņojums par nepieciešamību veikt paplašinātu inspekciju ostas valsts kontroles ietvaros

Paziņojums par kuģa pienākšanas aktuālo laiku (ATA)

Paziņojums par kuģa iziešanas aktuālo laiku (ATD)

Pieprasījums no ES SSN sistēmas centrālā servera

Ostas paziņojumi (PortPlus notification)


Brīdinājuma paziņojumi:

Par incidentiem (SITREP)

Par jūras vides piesārņojumu (POLREP)

Par dreifējošiem konteineriem vai citiem kuģošanas drošībai bīstamiem objektiem

Par atkritumiem (WASTE)

Citi brīdinājumi


Cits _____________________________________

Pieteikumam pievienoju šādus dokumentus:

(aizpilda saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumu Nr. 857 "Kārtība, kādā nodrošināma sakaru tīklu darbība Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas ietvaros" 28.1. apakšpunktu)

Pieteikuma iesniedzējs
   
(vārds, uzvārds)   (paraksts)   (datums)

5. Krasta apsardzes dienesta atzīmes par pieteikuma izpildi.

Piešķirts lietotājvārds ________________________________

Atteiktas piekļuves tiesības SafeSeaNet sistēmai.

Krasta apsardzes dienesta
pilnvarotā persona

   
(vārds, uzvārds)   (paraksts)   (datums)"

Ministru prezidenta vietā -
iekšlietu ministrs, satiksmes ministra
pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 857 "Kārtība, kādā nodrošināma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 671Pieņemts: 27.11.2015.Stājas spēkā: 23.12.2015.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 22.12.2015. OP numurs: 2015/250.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278695
23.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)