Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/23

Rīgā 2015.gada 10.decembrī (prot. Nr.38, 1.p.)
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika
Izdota saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
9.panta pirmās daļas 2.punktu un 25.panta pirmo daļu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta trešās daļas 1.punktu un 41.panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Metodika nosaka kārtību, kādā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – Komersants) aprēķina tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanu (turpmāk – tarifa projekts) sadzīves atkritumu poligonā (turpmāk – poligons).

2. Komersants iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) tarifa projekta dokumenta oriģinālu (papīra formā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu ar elektronisko parakstu) un elektronisko formu (ja tarifa projekta oriģināls ir iesniegts papīra formā). Kopā ar tarifa projektu Komersants iesniedz tarifa projekta aprēķinā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus, kas noteikti Regulatora lēmumā par tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

3. Iesniedzot tarifa projektu, Komersants pievieno aprakstu, kas atspoguļo procesu, kādā sadzīves atkritumi tiek pieņemti, sagatavoti apglabāšanai un apglabāti poligonā, kā arī norāda attiecīgo darbību apjomus iepriekšējā un kārtējā gadā.

2. Tarifa projekta aprēķināšanas vispārīgie noteikumi

4. Komersants lieto izmaksu attiecināšanas modeli, kura pamatprincipus un specifikāciju iesniedz kopā ar tarifa projekta pamatojuma dokumentiem. Regulators tarifa projekta izvērtēšanas laikā var prasīt Komersantam pārskatīt un mainīt izmaksu attiecināšanas modeli.

5. Tarifa projektā izmaksas un sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā, attiecas uz vienu gadu ilgu laika periodu. Noteiktais tarifs ir spēkā līdz jauna tarifa noteikšanai.

6. Komersants tarifa projektā precīzi un pārskatāmi atspoguļo izmaksas, iekļaujot tajās tikai ar sadzīves atkritumu apglabāšanu saistītos aktīvus un darbības.

7. Komersants tarifa projektā iekļauj tikai tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma efektīvai sniegšanai.

8. Komersants pamato sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai procesā radušos blakusproduktu apsaimniekošanai un bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšanai un reģenerācijai izvēlēto risinājumu priekšrocības salīdzinājumā ar alternatīviem tehnoloģiski ekonomiskiem risinājumiem.

9. Tarifa projekta pārskatāmībai Komersants atsevišķi uzskaita un kopā ar tarifa projektu iesniedz Regulatoram pārskatu par attiecinātām izmaksām un ieņēmumiem, kas saistīti ar cita veida ienākumu gūšanu no poligona izmantošanas, tajā skaitā no biogāzes (metāna), elektroenerģijas, siltumenerģijas tirdzniecības, neietverot izmaksas un ieņēmumus par nošķiroto, atkārtoti izmantojamo sadzīves atkritumu tirdzniecību. Komersants samazina tarifa projektu veidojošās izmaksas par ieņēmumiem, kurus tas tieši vai pastarpināti gūst no poligona infrastruktūras izmantošanas.

10. Komersants samazina tarifa projektā iekļautās izmaksas par ieņēmumu daļu, kuru tas gūst no nošķiroto, atkārtoti izmantojamo sadzīves atkritumu tirdzniecības, ieņēmumus samazinot par izmaksām nošķiroto, atkārtoti izmantojamo sadzīves atkritumu sagatavošanai tirdzniecībai un priekšapstrādei.

11. Komersants tarifa projektā neiekļauj izmaksas un sadzīves atkritumu daudzumu, kas saistīts ar citu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu.

12. Komersants tarifa projektā peļņu novērtē kā darbības rezervēm un apgrozāmo līdzekļu piesaistei nepieciešamos līdzekļus. Peļņa procentuālā izteiksmē nevar pārsniegt rentabilitāti 7% apmērā, kas aprēķināta procentos no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksām.

13. Tarifa projekta aprēķināšanai Komersants izmanto sadzīves atkritumu daudzumu, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā. Prognozējot sadzīves atkritumu daudzumu, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā, Komersants ņem vērā iepriekšējā gada faktisko pieņemto atkritumu daudzumu, plānotās izmaiņas kārtējā gadā, kā arī atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus un pašvaldību plānus, ja tādi ir apstiprināti. Kopā ar tarifa projektu Komersants iesniedz skaidrojumu un pamatojumu plānotajām pieņemtā sadzīves atkritumu daudzuma izmaiņām.

14. Tarifa projektu Komersants aprēķina euro par vienu tonnu sadzīves atkritumu, kas pieņemti poligonā.

15. Tarifa projekta aprēķinu un tarifa projektā iekļautās izmaksas Komersants norāda saskaņā ar metodikas 1.pielikumu.

16. Ja vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie pieņemtā sadzīves atkritumu daudzuma rādītāji vai vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, Komersants iesniedz Regulatoram jaunu tarifa projektu, kas aprēķināts, pamatojoties uz koriģētu pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu un ar to saistītajām izmaksām, vai kopā ar Regulatoram iesniedzamo ikgadējo atskaiti par sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām un ieņēmumiem iesniedz Regulatoram skaidrojumu par izmaiņu iemesliem.

3. Tarifa projektā iekļaujamās izmaksas

17. Tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas (IP) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

IP= (Inol + Iekspl + Inod + Ik) – Ieņ + Ir ,

kur

Inol – pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR);

Iekspl – ekspluatācijas izmaksas (EUR);

Inod – nodokļu maksājumi (EUR);

Ik – ilgtermiņa kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu (EUR);

Ieņ – ieņēmumi saskaņā ar metodikas 9. un 10.punktu (EUR);

Ir – peļņa, kas aprēķināta tā, lai rentabilitāte (R) atbilstu metodikas 12.punkta nosacījumiem (R=Ir/IP≤7%) (EUR).

3.1. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums

18. Pamatlīdzekļu nolietojumu un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Inol = Inol.pam + Inol.nem ,

kur

Inol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR);

Inol.pam – pamatlīdzekļu nolietojums (EUR);

Inol.nem – nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (EUR).

19. Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina saskaņā ar spēkā esošajiem grāmatvedības kārtošanas normatīvajiem aktiem un Komersanta pieņemto grāmatvedības politiku.

20. Ja Komersants izmanto metodikas 31.punktā paredzēto ilgtermiņa kredīta pamatsummas atmaksas iekļaušanu tarifa projektā, tad aprēķināto nolietojumu samazina par metodikas 31.punktā norādīto pamatlīdzekļu atlikušajai vērtībai atbilstošo nolietojuma summu.

21. Ja pamatlīdzekļi nav pilnībā noslogoti, aprēķināto nolietojumu koriģē atbilstoši pamatlīdzekļu lietderīgai izmantošanai.

22. Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu aprēķina Komersanta attīstības izmaksām, koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un citu nemateriālo ieguldījumu izmaksām (izņemot Komersanta nemateriālo vērtību), ņemot vērā Komersanta pieņemto grāmatvedības politiku.

23. Aprēķinot nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas finansēti no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas un institūcijas saņemtas finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta, pamatlīdzekļu vērtību samazina par attiecīgās finanšu palīdzības vai finanšu atbalsta vērtību, kas norādīta Komersanta bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi" un noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā.

3.2. Ekspluatācijas izmaksas

24. Ekspluatācijas izmaksas (Iekspl) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Iekspl = Ipers + Isaimn ,

kur

Ipers – personāla izmaksas (EUR);

Isaimn – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (EUR).

25. Personāla izmaksas (Ipers) aprēķina saskaņā ar darba tiesisko attiecību un sociālās apdrošināšanas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Personāls ir visi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanā iesaistītie Komersanta darbinieki (tajā skaitā arī administratīvais personāls) atbilstoši Komersanta izstrādātajam un kopā ar tarifa projektu iesniegtajam izmaksu attiecināšanas modelim.

26. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (Isaimn) ir ar Komersanta saimniecisko darbību saistītās izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu pakalpojumu, un nav iekļautas citās izmaksu pozīcijās. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksās ietver metodikas 1.pielikuma 3.punktā minētās izmaksas:

26.1. transportlīdzekļu, iekārtu, mehānismu un būvju ekspluatācijas un remontu izmaksas – iekļauj attiecīgajā metodikas 1.pielikuma 3.1.punktā minētajā procesā iesaistīto transportlīdzekļu, iekārtu, mehānismu un būvju ekspluatācijas, uzturēšanas, tehnisko apkopju un remontu izmaksas, degvielas un elektrības izmaksas, tehnisko apskašu un apdrošināšanas izmaksas, izmaksas par transportlīdzekļa, iekārtas, mehānisma vai būves nomu, izmaksas, ja kādu no pakalpojumiem Komersants iepērk kā ārpakalpojumu, un citas līdzīga veida izmaksas;

26.2. izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai un izmaksas, kas saistītas ar atkritumu slāņa regulāru pārklāšanu ar inertu pārsegumu – iekļauj materiālu, to sagatavošanas un ieklāšanas izmaksas šūnas starpslāņu klājumu un nogāžu veidošanai, izmaksas šūnas ceļu izbūvei un to uzturēšanai, materiālu izmaksas gāzes savākšanas sistēmas uzturēšanai un gāzes utilizācijai un citas līdzīga veida izmaksas;

26.3. izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā – iekļauj vides monitoringa izmaksas poligona darbības laikā, deratizācijas un dezinfekcijas izmaksas, poligona atkritumu noglabāšanas krātuves topogrāfiskās uzmērīšanas izmaksas, smaku emisijas mērījumu un novēršanas izmaksas un citas līdzīga veida izmaksas;

26.4. sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu nodošanas izmaksas – iekļauj izmaksas no sadzīves atkritumiem atdalīto, bīstamo atkritumu uzglabāšanai, transportēšanai un nodošanai apglabāšanai bīstamo atkritumu poligonā;

26.5. izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā – iekļauj izmaksas plānotajiem sabiedrības izglītošanas pasākumiem saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas reģionālajiem plāniem un pašvaldību plāniem, ja tādi ir apstiprināti; minētās izmaksas nevar pārsniegt 2% no tarifa projektā iekļautajām pilnajām izmaksām;

26.6. poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu, aprēķina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

26.7. pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citās izmaksu grupās –administratīvo telpu nomas un uzturēšanas izmaksas, sakaru un pasta pakalpojumu izmaksas, gada pārskata sagatavošanas, revīzijas un juridisko pakalpojumu izmaksas, biroja tehnikas apkalpošanas izmaksas, dienesta komandējumu, apmācību un semināru izmaksas, kancelejas, biroja un reprezentācijas izmaksas, administratīvā transporta remonta, uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas un citas līdzīga veida izmaksas;

26.8. nodevu maksājumi – iekļauj izmaksas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas maksājumus, nodevas maksājumus par piesārņojošās darbības atļauju izsniegšanu;

26.9. pārējās izmaksas – iekļauj poligona apsardzes, ugunsdrošības un poligona teritorijas apsaimniekošanas izmaksas, darba aizsardzības līdzekļu iegādes izmaksas, darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas, elektroenerģijas izmaksas, kas nav iekļautas citās izmaksu grupās, un citas līdzīga veida izmaksas.

3.3. Nodokļi

27. Tarifa projektā Komersants atsevišķi norāda šādus saskaņā ar normatīvajiem aktiem aprēķinātos nodokļus (Inod):

27.1. nekustamā īpašuma nodoklis par Komersanta īpašumā, valdījumā un turējumā esošām ēkām, būvēm un zemi, kas tiek izmantota sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanai;

27.2. uzņēmuma ienākuma nodoklis par ienākumu, kas gūts no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanas;

27.3. dabas resursu nodoklis par piesārņojošo vielu emisiju vidē.

28. Tarifa projektā neiekļauj dabas resursu nodokli par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

3.4. Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu

29. Komersants tarifa projektā iekļauj ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) procentu maksājumus, ja ilgtermiņa kredīts izmantots jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai pakalpojuma sniegšanai.

30. Komersants var iekļaut tarifa projektā pamatotus īstermiņa kredīta (līdz 5 gadi) procentu maksājumus, ja attiecīgais kredīts ir saistīts ar jaunu pamatlīdzekļu izveidošanu pakalpojuma sniegšanai un ir paredzēta naudas līdzekļu piesaistīšana no valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas vai institūcijas.

31. Komersants var iekļaut tarifa projektā ilgtermiņa kredīta (5 gadi un ilgāk) pamatsummas atmaksu, ja tarifa projektā netiek iekļauts par attiecīgo kredītu iegādātu pamatlīdzekļu nolietojums visā pamatlīdzekļu lietošanas laikā, nodrošinot uzskaites sistēmā šādu pamatlīdzekļu atsevišķu uzskaiti.

32. Ja spēkā esošā sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifā iekļauta kredīta pamatsummas atmaksa saskaņā ar metodikas 31.punktu, Komersants ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms attiecīgā kredīta pamatsummas atmaksas beigām iesniedz Regulatorā jaunu tarifa projektu, neiekļaujot tarifa projektā par attiecīgo kredītu iegādāto pamatlīdzekļu nolietojumu.

33. Ja mainās apstiprinātā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa veidojošajās izmaksās iekļautā kredīta termiņš, kredīta procentu maksājumu vai pamatsummas atmaksas nosacījumi, Komersants viena mēneša laikā pēc izmaiņu veikšanas līgumā ar kredīta devēju informē Regulatoru par attiecīgajām izmaiņām.

4. Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekta aprēķināšana

34. Tarifa projektu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

TAP = IP / QAP ,

kur

TAP – sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs (EUR/t);

IP – tarifa projektā iekļautās pilnās izmaksas (EUR);

QAP – sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t).

5. Izmaksu un ieņēmumu uzskaite

35. Tarifa aprēķinam Komersants izmanto izmaksu un ieņēmumu uzskaiti, kas atbilst likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajam, ka Komersants kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram sabiedriskā pakalpojuma veidam. Izmaksu uzskaiti kopējā grāmatvedības uzskaitē Komersants nodala, izmantojot kontus, apakškontus vai citas pazīmes, kas tiek nodrošinātas ar Komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību.

36. Komersants grāmatvedības uzskaiti kārto tā, lai Regulators varētu izsekot visiem ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu saistītajiem saimnieciskajiem darījumiem no to sākuma līdz beigām.

37. Tarifa projekta pamatojumam Komersants grāmatvedības uzskaitē izdala šādus ieņēmumu kontus:

37.1. ieņēmumi no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa piemērošanas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumam;

37.2. ieņēmumi dabas resursu nodokļa segšanai par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā;

37.3. ieņēmumi pa darbības veidiem saskaņā ar metodikas 9. un 10.punktu;

37.4. pārējie Komersanta pamata saimnieciskās darbības ieņēmumi (Komersants dala sīkāk pēc nepieciešamības).

38. Izmaksas, kuras grāmatošanas brīdī nav iespējams tieši attiecināt uz sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, sadala, izmantojot izmaksu attiecināšanas metodes, kuras norādītas metodikas 4.punktā noteiktajā izmaksu attiecināšanas modelī.

39. Komersants grāmatvedības politikā iekļauj informāciju par izmaksu un ieņēmumu kontiem, apakškontiem un citām pazīmēm, kas tiek nodrošinātas ar Komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību un kas veido sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, saskaņā ar metodikas 2.pielikumu.

6. Noslēguma jautājumi

40. Tarifa projekts, kuru Komersants iesniedzis Regulatorā līdz 2016.gada 1.janvārim un kura izvērtēšana nav pabeigta, tiek izvērtēts saskaņā ar šo metodiku.

41. Komersants grāmatvedības politiku atbilstoši metodikas prasībām papildina līdz 2016.gada 1.februārim.

42. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 9.marta lēmumu Nr.1/1 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika" (Latvijas Vēstnesis 2011, 41.nr., 2012, 56.nr., 2013, 192.nr.).

43. Metodika stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš

1.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
10.12.2015. lēmumam Nr. 1/23
Komersanta nosaukums: 
Vienotais reģistrācijas numurs: 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta aprēķins

PosteņiTarifa projekta aprēķins*)
1.Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums 
1.1.Pamatlīdzekļu nolietojums 
1.1.1.t.sk. ēkas, būves 
1.1.2.iekārtas mehānismi 
1.1.3.pārējie 
1.2.Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums 
   
Ekspluatācijas izmaksas, EUR (2.+3.) 
   
2.Personāla izmaksas 
2.1.Darba samaksa 
2.2.Sociālās apdrošināšanas izmaksas 
   
3.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 
3.1.Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, t.sk.: 
3.1.1.transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kas nodrošina sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai (reģenerējamo, kompostējamo un bīstamo atkritumu atdalīšana), izmaksas, kas saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabājamā daudzuma samazināšanu, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerāciju 
3.1.2.transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kas nodrošina infiltrāta apsaimniekošanu 
3.1.3.transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kas nodrošina sadzīves atkritumu pieņemšanu pārkraušanas stacijās un nogādāšanu uz poligonu 
3.1.4.pārējiem transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, ko izmanto sadzīves atkritumu pieņemšanā un apglabāšanā un kas nav iekļautas citās izmaksu grupās 
3.2.Izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai un izmaksas, kas saistītas ar atkritumu slāņa regulāru pārklāšanu ar inertu pārsegumu 
3.3.Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā 
3.4.Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu nodošanas izmaksas 
3.5.Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
3.6.Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
3.7.Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citās izmaksu grupās 
3.8.Nodevu maksājumi 
3.9.Pārējās izmaksas 
   
4.Nodokļu maksājumi 
   
5.Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 
   
6.Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 9. un 10.punktu 
   
Izmaksas kopā, EUR (1.+2.+3.+4.+5.) -6.
   
7.Rentabilitāte 
   
Pilnās izmaksas (ar rentabilitāti), EUR
   
Sadzīves atkritumu daudzums, kuru plānots pieņemt poligonā kārtējā gadā (t) 
   
Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs EUR/t
*) tarifa projekta aprēķinā iekļautās gala summas tiek atšifrētas detalizētāk pa pozīcijām tarifa projekta veidojošo izmaksu pamatojumā

Datums _____._____._______________

Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 paraksts un atšifrējums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš

2.pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
10.12.2015. lēmumam Nr. 1/23
Komersanta nosaukums: 

Sadzīves atkritumu pakalpojuma tarifa projekta aprēķinā izmantotie konti, apakškonti un pazīmes

Tarifu veidojošie izmaksu un ieņēmumu posteņiKonta, apakškonta Nr. vai citas pazīmes, kas tiek nodrošinātas ar Komersanta grāmatvedības programmas un iekšējās uzskaites sistēmas palīdzību
1.Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums 
2.Personāla izmaksas 
3.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 
3.1.Ekspluatācijas, remontu un uzturēšanas izmaksas transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm t.sk.: 
3.1.1.transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kas nodrošina sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai (reģenerējamo, kompostējamo un bīstamo atkritumu atdalīšana), izmaksas, kas saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabājamā daudzuma samazināšanu, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerāciju 
3.1.2.transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kas nodrošina infiltrāta apsaimniekošanu 
3.1.3.transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, kas nodrošina sadzīves atkritumu pieņemšanu pārkraušanas stacijās un nogādāšanu uz poligonu 
3.1.4.pārējiem transportlīdzekļiem, iekārtām, mehānismiem un būvēm, ko izmanto sadzīves atkritumu pieņemšanā un apglabāšanā un kas nav iekļautas citās izmaksu grupās 
3.2.Izmaksas materiāliem sadzīves atkritumu apglabāšanas nodrošināšanai un izmaksas, kas saistītas ar atkritumu slāņa regulāru pārklāšanu ar inertu pārsegumu 
3.3.Izmaksas vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai poligona darbības laikā 
3.4.Sadzīves atkritumos konstatēto bīstamo atkritumu nodošanas izmaksas 
3.5.Izmaksas sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā 
3.6.Poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar slēgtā poligona monitoringu un uzturēšanu 
3.7.Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citās izmaksu grupās 
3.8.Nodevu maksājumi 
3.9.Pārējās izmaksas 
4.Nodokļu maksājumi 
5.Kredīta procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar poligona apsaimniekotāja finansiālo vai citu līdzvērtīgu nodrošinājumu 
6.Ieņēmumi saskaņā ar metodikas 9. un 10.punktu 
Persona,
kura tiesīga pārstāvēt komersantu
 
 paraksts un atšifrējums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/23Pieņemts: 10.12.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Zaudē spēku: 18.02.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 244, 14.12.2015. OP numurs: 2015/244.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
278476
01.01.2016
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)