Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 26. novembra noteikumus Nr. 557 "Noteikumi par valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 680

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 1. §)
Kārtība, kādā Privatizācijas aģentūrai veicami atskaitījumi par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, kā arī izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk – aģentūra) veicami atskaitījumi no valsts īpašuma – ēku (būvju) (izņemot dzīvojamās mājas un dzīvokļa īpašumus), apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu, kapitālsabiedrību, kapitāla daļu vai citas mantas, kas ir valsts īpašumā, – privatizācijas, valsts kapitāla daļu atsavināšanas un valsts kapitāla pārvaldīšanas rezultātā iegūtajiem naudas līdzekļiem un citiem ieņēmumiem (turpmāk – aģentūrai paredzētie atskaitījumi), kā arī šo atskaitījumu apmēru;

1.2. aģentūras rezerves fonda līdzekļu izlietošanas nosacījumus un kārtību.

2. Visi ieņēmumi no valsts īpašuma privatizācijas un valsts kapitāla daļu atsavināšanas, kā arī ieņēmumi no aģentūras valdījumā esošā valstij piederošā un piekrītošā īpašuma nomas un nomas ar izpirkumu ieskaitāmi aģentūras kontos.

II. Valsts īpašuma privatizācijas, valsts īpašumā un valdījumā esošo īpašumu nomas un valsts kapitāla daļu pārvaldīšanas un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu iemaksāšana valsts budžetā

3. Valsts budžetā ieskaitāmo naudas līdzekļu apmēru nosaka, no kopējiem privatizācijas ieņēmumiem atņemot:

3.1. atskaitījumus privatizācijas izdevumu segšanai;

3.2. atskaitījumus aģentūras rezerves fondā.

4. Privatizācijas procesā iegūtos naudas līdzekļus reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam pēc šo noteikumu 3. punktā minēto atskaitījumu veikšanas ieskaita valsts budžetā.

5. Valsts kapitāla daļu atsavināšanas un valsts kapitāla pārvaldīšanas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus, kas saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu iemaksāti aģentūras kontos, reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam pēc aģentūrai paredzēto atskaitījumu veikšanas ieskaita valsts budžetā.

III. Aģentūras finansēšanai nepieciešamie līdzekļi

6. Izdevumus, kas saistīti ar privatizācijas sertifikātu piešķiršanu un apriti, aģentūrai sedz saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi".

7. Ja aģentūrai uzdod veikt citas funkcijas, tiesību aktā paredz attiecīgās funkcijas finansēšanas avotu un kārtību.

8. Aģentūrai paredzētos atskaitījumus attiecīgajā mēnesī aprēķina atbilstoši normatīviem un uzskaita kā saņemtos avansa maksājumus.

9. Ja attiecīgā valsts īpašuma privatizēšanai, valsts kapitāla daļu atsavināšanai, novērtēšanai vai citu darbību veikšanai rīko konkursu, aģentūrai paredzētos atskaitījumus veic saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

10. Aģentūrai paredzētos atskaitījumus par valsts īpašuma privatizāciju vai valsts kapitāla daļu atsavināšanu veic, pamatojoties uz likumu vai Ministru kabineta rīkojumu par attiecīgā īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu.

IV. Aģentūrai paredzēto atskaitījumu normatīvi

11. Lietas vešanai un juridiskajiem pakalpojumiem, valsts īpašuma (izņemot nekustamos īpašumus un zemesgabalus) privatizācijas noteikumu, konkursa noteikumu, līguma un citu ar tiem saistīto dokumentu nosacījumu izpildes nodrošināšanai, pamatojoties uz valsts īpašumu lietas nodošanas un pieņemšanas aktu, noteikti šādi atskaitījumu normatīvi:

11.1. mazāk par 100 darbiniekiem – 4325,53 euro par objektu;

11.2. no 100 līdz 499 darbiniekiem – 11041,49 euro par objektu;

11.3. no 500 līdz 999 darbiniekiem – 21422,76 euro par objektu;

11.4. 1000 darbinieku un vairāk – 35924,67 euro par objektu.

12. Privatizējamo vai atsavināmo valsts īpašumu novērtēšanai atskaitījumi noteikti izdevumu faktiskajā apmērā.

13. Nekustamā īpašuma (arī zemesgabalu) privatizācijas noteiktais atskaitījums ir 50 procenti no pārdošanas cenas, bet ne mazāk kā 1422,87 euro. Ja tiek koriģēta pārdošanas cena, attiecīgi koriģē arī summu, kas aprēķināta, izmantojot atskaitījumu normatīvus.

14. Pirkuma līguma kontrolei no līguma parakstīšanas dienas līdz privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos vai līgumā noteiktā apgrūtinājumu izpildes termiņa beigām, kā arī valsts īpašuma privatizācijas noteikumu, konkursa noteikumu, līguma un citu ar tiem saistīto dokumentu nosacījumu izpildes kontrolei noteiktais atskaitījums ir 108,14 euro par līgumu mēnesī.

15. Privatizējamā vai likvidējamā valsts īpašuma, tā saistību un mantas pārdošanai un valsts kapitāla daļas atsavināšanai noteiktais atskaitījums ir pieci procenti no pārdošanas cenas. Ja tiek koriģēta pārdošanas cena, attiecīgi koriģē arī summu, kas aprēķināta, izmantojot attiecīgos atskaitījumu normatīvus.

16. Nekustamā īpašuma īpašumtiesību noformēšanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā atskaitījumi noteikti izdevumu faktiskajā apmērā.

17. Aģentūras valdījumā esošo valstij piederošo un piekrītošo īpašumu nomas līgumu kontrolei noteiktais atskaitījums ir 50 procenti no nomas maksas, bet ne vairāk kā 108,14 euro par līgumu mēnesī.

V. Aģentūras rezerves fonda izlietošana

18. Rezerves fonda līdzekļus aģentūra izlieto:

18.1. lai segtu izdevumus, kas saistīti ar pirkuma līgumu atcelšanu un pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesību īstenošanu (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram);

18.2. lai segtu Latvijas Nacionālā arhīva fonda uzraudzības iestāžu izdevumus, kas saistīti ar arhīva dokumentu sakārtošanu valsts kapitālsabiedrībām, kuras nodotas privatizācijai saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", un valsts kapitālsabiedrībām, kuras nodotas likvidācijai saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram);

18.3. aģentūras valdījumā pārņemto privatizējamo valsts īpašumu apsardzes un apsaimniekošanas izdevumu segšanai (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram), ja tos nav iespējams segt no valsts īpašuma nomnieka vai privatizācijas subjekta līdzekļiem;

18.4. privatizējamo valsts īpašuma apdrošināšanas izdevumu segšanai, ja tos nav iespējams segt no privatizācijas subjekta līdzekļiem (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram);

18.5. šajos noteikumos minētajiem aģentūrai paredzētajiem atskaitījumiem par valsts īpašumiem tādā apmērā, kas nav nosedzams no īpašumu pārdošanas ieņēmumiem. Pēc attiecīgo valsts īpašumu pārdošanas vai papildu ieņēmumu gūšanas līdzekļi, kas saņemti avansā no rezerves fonda, pārskaitāmi atpakaļ aģentūras rezerves fondā;

18.6. to izdevumu segšanai, kas radušies, organizējot akciju izsoli – publisko piedāvājumu par privatizācijas sertifikātiem;

18.7. to tiesvedības izdevumu segšanai, kas saistīti ar aģentūras funkciju veikšanu (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram);

18.8. to izdevumu segšanai, kurus, pamatojoties uz aģentūras izdevumu tāmi, nav iespējams segt no šajos noteikumos minētajiem aģentūrai paredzētajiem atskaitījumiem. Pēc valsts īpašuma pārdošanas līdzekļi, kas saņemti avansā no rezerves fonda, pārskaitāmi atpakaļ aģentūras rezerves fondā;

18.9. pašvaldību, kredītiestāžu un aģentūras, kā arī citu institūciju ar privatizācijas sertifikātu piešķiršanu un apriti saistīto izdevumu segšanai, ja šo noteikumu 7. punktā minētie ieņēmumi ir mazāki par Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumos Nr. 71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi" paredzētajiem izdevumiem;

18.10. privatizācijas sertifikātu dzēšanai normatīvajos aktos noteiktajām personām;

18.11. saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 16. oktobra noteikumiem Nr. 711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību" izveidotās privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licencēšanas komisijas darbības nodrošināšanai;

18.12. šādu darbību nodrošināšanai, ja valsts budžeta likumā kārtējam gadam tam nav paredzēts finansējums:

18.12.1. lai segtu izdevumus, kas aģentūrai nepieciešami likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" noteikto funkciju pildīšanai – privatizācijai, tās pabeigšanai, aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanai, dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;

18.12.2. aģentūras valdījumā esošo valsts neprivatizēto dzīvokļu īpašumu (kuri nav izīrēti vai iznomāti) pārvaldīšanas, maksas par sniegtajiem pakalpojumiem un funkcionāli nepieciešamā zemesgabala nomas maksas (ja dzīvojamā māja atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes) segšanai;

18.12.3. aģentūras valdījumā esošo izīrēto vai iznomāto valsts dzīvokļa īpašumu pārvaldīšanas, maksas par sniegtajiem pakalpojumiem, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu segšanai, ja tos nav iespējams segt no valsts dzīvokļa īpašuma privatizācijas subjekta, īrnieka vai nomnieka līdzekļiem pēc tam, kad spēkā stājies tiesas spriedums par īres vai nomas līguma izbeigšanu un īrnieka vai nomnieka izlikšanu no attiecīgajām īres vai nomas telpām;

18.12.4. to izdevumu segšanai, kas radušies, nododot pašvaldībām aģentūras valdījumā esošo neprivatizēto valsts dzīvojamo māju, to daļu un dzīvokļa īpašumus, kā arī šo īpašumu atsavināšanas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam;

18.12.5. dzīvojamo māju privatizācijas informācijas sistēmas nodrošināšanai;

18.12.6. to izdevumu segšanai, kas radušies, apzinot dzīvojamās mājas vai to reālās vai domājamās daļas, kā arī elektrotīklus, kas piekrīt valstij kā bezīpašnieka un bezmantinieka manta;

18.12.7. valstij piekritīgās bezmantinieka un bezīpašnieka mantas pārvaldīšanas, maksas par sniegtajiem pakalpojumiem, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu (ja dzīvojamā māja atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes) segšanai, kā arī aģentūras valdījumā esošo neprivatizēto dzīvojamo māju, to daļu un dzīvokļu īpašumu atsavināšanas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam;

18.12.8. to izdevumu segšanai, kas saistīti ar aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju un to palīgēku patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu un valsts dzīvojamo māju (graustu) nojaukšanu;

18.12.9. to izdevumu segšanai, kuri radušies, izpildot spriedumus, kas saistīti ar valsts īpašumā un aģentūras valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, to daļām un dzīvokļa īpašumiem;

18.13. aģentūras valdījumā pārņemto privatizējamo valsts īpašumu nodokļu un nodevu maksājumu segšanai (atbilstoši minēto izdevumu faktiskajam apmēram), ja tos nav iespējams segt no valsts īpašuma nomnieka vai privatizācijas subjekta līdzekļiem;

18.14. citu ar aģentūrai doto uzdevumu veikšanu saistīto izdevumu segšanai atbilstoši tiesību aktiem vai administratīviem aktiem;

18.15. aģentūras likvidācijas izdevumu segšanai (ja tos nav iespējams segt no aģentūras līdzekļiem).

VI. Noslēguma jautājums

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumus Nr. 976 "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos tiesību aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds, un veicami maksājumi valsts budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 202. nr.; 2013, 250. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Privatizācijas aģentūrai veicami atskaitījumi par valsts īpašuma privatizāciju, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 680Pieņemts: 01.12.2015.Stājas spēkā: 09.12.2015.Zaudē spēku: 29.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 08.12.2015. OP numurs: 2015/240.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278319
09.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)