Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 661

Rīgā 2015. gada 24. novembrī (prot. Nr. 62 3. §)
Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 8. punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ar radiācijas drošību saistītas būves vai tās daļas (valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta) (turpmāk – būve) būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. gadījumus, kad nepieciešams informēt sabiedrību par būvniecības ieceri, un šādas informēšanas kārtību;

1.5. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.6. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.7. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.8. būves konservācijas kārtību;

1.9. būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā būve pieņemama ekspluatācijā;

1.10. būvdarbu garantijas termiņus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā.

2. Noteikumi attiecas uz būves būvniecību, kurai piemēro ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punktam.

3. Par šajos noteikumos minēto būvju būvniecības procesa (izņemot būvdarbus un būvju pieņemšanu ekspluatācijā) kontroli un tiesiskumu, pildot Būvniecības likuma 12. panta trešās daļas 1., 3., 4., 5., 5.2, 6., 9. un 10. punktā noteiktās būvvaldes funkcijas, ir atbildīgs Valsts vides dienests (turpmāk – dienests), bet par būvdarbu kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā ir atbildīgs Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs).

4. Būves būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt atbilstošo pakalpojumu projektēšanas jomā.

5. Būvdarbu veikšanai būvkomersantam atbilstoši normatīvajiem aktiem radiācijas drošības un kodoldrošības jomā nepieciešama licence darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

2. Būvniecības ieceres dokumentācija un tās izstrāde

6. Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju par attiecīgajai būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi un noslēdz attiecīgu līgumu.

7. Pirms būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes veic būvprojektēšanas sagatavošanas darbus. Līgumā par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi norāda, kura no pusēm uzņemas tos veikt.

8. Līgumam par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi pievieno projektēšanas uzdevumu, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Projektēšanas uzdevumu sagatavo un paraksta būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs.

9. Projektēšanas uzdevumā norāda projektējamās būves vai tajā veicamo izmaiņu raksturlielumus, to skaitā lietošanas, kā arī teritorijas plānojuma un inženiertīklu projektēšanas prasības. Ja nepieciešams, norāda īpašos nosacījumus (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas vai būvizstrādājumi, tehnoloģija, detalizācija). Ja būvi nojauc, projektēšanas uzdevumā norāda prasības nojaukšanai.

10. Ja būvniecības iecere paredz objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām, projektēšanas uzdevumā norāda katrā kārtā ietveramo apjomu.

11. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus, radiācijas drošību un kodoldrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

12. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra formā, to sagatavo četros oriģinālos eksemplāros un dienests, birojs, būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs glabā pa vienam eksemplāram.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

13. Ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības iesniegumam (1. pielikums) pievieno:

13.1. būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja būvniecības ieceres iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;

13.2. atbilstošam būvniecības veidam izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā;

13.3. tehniskos vai īpašos noteikumus, ja tie saņemti pirms būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas;

13.4. citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

14. Personas saskaņojumu noformē uz projektējamās teritorijas vispārīgā plāna ar būvju, labiekārtojuma elementu un inženiertīklu piesaisti zemes gabalam (turpmāk – būvprojekta ģenerālplāns) vai kā atsevišķu vienošanos tā, lai no tās izrietētu nepārprotama personas piekrišana būvniecības iecerei.

15. Jaunas būves būvniecībai paredzētais būvprojekts minimālā sastāvā ietver:

15.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;

15.2. būvprojekta ģenerālplānu vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500 vai M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;

15.3. stāvu un jumta plānus ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju un telpu grupu lietošanas veidiem atbilstoši būvju klasifikācijai;

15.4. ēkas fasāžu rasējumus ar augstuma atzīmēm;

15.5. raksturīgo griezumu rasējumus ar augstuma atzīmēm;

15.6. rasējumus, kuros norādītas būves kārtu robežas un secība, ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām;

15.7. labiekārtošanas risinājuma plānu, ja ir paredzēts labiekārtojums;

15.8. citus dokumentus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajam;

15.9. informāciju par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

16. Būves novietošanai paredzētais būvprojekts minimālā sastāvā ietver:

16.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;

16.2. būvprojekta ģenerālplānu vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500 vai M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna;

16.3. ražotāja gatavā būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju un grafiskos dokumentus ar fasādes un stāvu plāniem, ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju un telpu grupu lietošanas veidiem atbilstoši būvju klasifikācijai;

16.4. rasējumus, norādot būves kārtu robežas un secību, ja būvniecība vai nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām;

16.5. labiekārtošanas risinājuma plānu, ja ir paredzēts labiekārtojums;

16.6. citus dokumentus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktajam;

16.7. informāciju par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

17. Būves atjaunošanai paredzētais būvprojekts minimālā sastāvā ietver:

17.1. skaidrojošu aprakstu par plānotajām izmaiņām, tai skaitā aprakstu par radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām un radioaktīvo atkritumu pārvaldību;

17.2. grafiskos dokumentus, kuros parādītas plānotās izmaiņas un/vai uzlabojumi būvē, kā arī ēkas fasādē, ēkas vai tās daļas stāvos un telpās, ja atjaunošana ir paredzēta ēkā.

18. Pārbūvei paredzētais būvprojekts minimālā sastāvā ietver:

18.1. skaidrojošo aprakstu par plānotajām izmaiņām, tai skaitā aprakstu par radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām un radioaktīvo atkritumu pārvaldību;

18.2. būvprojekta ģenerālplānu vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500 vai M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna, mainot būves apjomu;

18.3. grafiskos dokumentus, kuros parādītas plānotās izmaiņas būvē;

18.4. raksturīgo griezumu rasējumus ar augstuma atzīmēm.

19. Būves konservācijai paredzētais būvprojekts minimālā sastāvā ietver:

19.1. skaidrojošu aprakstu par konservācijas veikšanu;

19.2. nepieciešamo konservācijas darbu sarakstu;

19.3. risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un būves elementu turpmākas bojāšanās novēršanai;

19.4. risinājumus, lai novērstu bīstamību cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi;

19.5. citus dokumentus, kas raksturo būvi.

20. Būves nojaukšanai paredzētais būvprojekts minimālā sastāvā ietver:

20.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā aprakstu par radiācijas drošības un kodoldrošības prasībām un radioaktīvo atkritumu pārvaldību;

20.2. būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500 vai M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna, norādot tajā nojaucamo būvi un demontējamos inženiertīklus.

21. Būvprojektam minimālā sastāvā pievieno skaidrojošo aprakstu, norādot šādu informāciju:

21.1. būvniecības ieceres apraksts un plānotais būvniecības veids;

21.2. plānotais būvdarbu apjoms un veikšanas metode;

21.3. būves kārtu robežas un secība, ja nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām;

21.4. demontējamie inženiertīkli, ja šāda veida būvdarbi paredzēti;

21.5. plānoto būvniecības atkritumu (arī radioaktīvo atkritumu) apjoms un veids;

21.6. plānotie vides pieejamības risinājumi, ja ir jānodrošina vides pieejamība;

21.7. plānotie aizsargājamo kultūras pieminekļu un to kultūrvēsturiskās vides pārveidojumi, ja būvniecības ieceri paredzēts realizēt kultūras pieminekļa aizsargjoslā.

3. Būvniecības ieceres izskatīšana un būvatļaujas izdošana

22. Dienests Būvniecības likuma 12. panta ceturtās daļas 1. punktā noteiktajā termiņā izvērtē būvniecības iesniegumu un šajos noteikumos norādītos dokumentus un pieņem lēmumu par būvatļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt būvatļauju. Būvvalde būvatļaujā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

23. Būvatļaujā iekļauj:

23.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

23.1.1. iesniedzamās būvprojekta daļas un citas ar būvprojekta detalizāciju saistītas prasības atbilstoši vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem;

23.1.2. prasību par būvprojekta risinājumu saskaņošanu ar būves īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja šādas tiesības pielīgtas;

23.1.3. tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanas nepieciešamību no valsts un pašvaldību institūcijām;

23.1.4. tehnisko noteikumu saņemšanas nepieciešamību inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

23.1.5. vides pieejamības prasības, ja ir jānodrošina vides pieejamība;

23.1.6. citus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasītos dokumentus, licences, atļaujas vai saskaņojumus;

23.1.7. citas prasības, tai skaitā prasības fasādes apdarei izmantojamiem būvizstrādājumiem vai to ekvivalentiem atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts);

23.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

23.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

23.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns);

23.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

23.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;

23.3. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

24. Būvatļaujā nosacījumus iekļauj atbilstoši būvniecības iecerei. Ja paredzēta būves konservācija, dienests var neizvirzīt projektēšanas nosacījumus. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi četru gadu laikā no atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

4. Sabiedrības informēšana

25. Par jaunai būvniecībai vai pārbūvei saņemto būvatļauju būvniecības ierosinātājs Būvniecības likuma 14. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā informē sabiedrību, izvietojot būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A 1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējās vides iedarbību) zemes gabalā, kurā atļauta būves būvniecība.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

26. Būvtāfeli izvieto uz laiku, kas nav īsāks par būvatļaujas apstrīdēšanas laiku.

27. Būvtāfeli pilsētās un ciemos pavērš pret publisku vietu, bet ārpus pilsētām un ciemiem – pret autoceļu. Būvtāfelē norāda šādas ziņas:

27.1. būvniecības iecere (būvniecības veids un adrese);

27.2. būvniecības ierosinātājs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

27.3. būvprojekta izstrādātājs (juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

27.4. būvniecības ieceres plāns ar būves novietojumu;

27.5. informācija par būvatļaujas spēkā stāšanās laiku, lēmuma pieņemšanas datumu un numuru.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

5. Projektēšana
5.1. Būvprojekta izstrādāšana un tā sastāvs

28. Saņemot būvatļauju, būvniecības ierosinātājs organizē būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa attiecīgajās institūcijās, ja tie nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

29. Būvprojektu izstrādā tādā apjomā, kāds ir noteikts šajos noteikumos un nepieciešams būvniecības ieceres īstenošanai, kā arī norādīts būvatļaujā.

30. Būvprojektu var izstrādāt, piemērojot citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības, ja tas saskaņots ar dienestu. Nav pieļaujama vienlaikus vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu vai būvnormatīvu piemērošana viena konstruktīvā elementa vai vienas inženiertehniskās sistēmas projektēšanā viena objekta būvprojektā.

31. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

32. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

33. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

34. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

35. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

36. Būves būvprojektam (izņemot būves nojaukšanas būvprojektu) ir šādas sastāvdaļas:

36.1. vispārīgā daļa:

36.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

36.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti;

36.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par būves tehniskajiem rādītājiem un galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu), kā arī norādīta vispārīga informācija par vides pieejamības risinājumiem;

36.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

36.1.5. licences, atļaujas un saskaņojumi;

36.1.6. vispārīgo rādītāju lapa;

36.1.7. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500 vai M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, ja plānota jauna būvniecība, novietošana vai pārbūve, izmainot būves apjomu;

36.1.8. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500 vai M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, ja plānota inženiertīklu būvniecība vai izmaiņas tajā;

36.2. arhitektūras daļa:

36.2.1. teritorijas sadaļa:

36.2.1.1. teritorijas vertikālais plānojums, ja paredzētas izmaiņas teritorijas vertikālajā plānojumā;

36.2.1.2. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja paredzēti labiekārtojumi vai apstādījumi;

36.2.2. arhitektūras sadaļa:

36.2.2.1. grafiskie dokumenti ar būves vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, ja būvei ir paredzēta virszemes daļa;

36.2.2.2. būves stāvu un jumta plāni ar būves un telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam;

36.2.2.3. būves fasādes ar augstuma atzīmēm;

36.2.2.4. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

36.2.2.5. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

36.3. inženierrisinājumu daļa:

36.3.1. būvkonstrukcijas;

36.3.2. nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija; apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana; elektroapgāde; siltumapgāde; gāzes apgāde; elektronisko sakaru tīkli) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi);

36.3.3. tehniskās shēmas un aprēķini. Veicot pārbūvi, ja tiek likvidēts jonizējošā starojuma objekts, pievieno arī detalizētu objekta likvidēšanas plānu;

36.3.4. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

36.3.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

36.3.6. vides aizsardzības un radiācijas drošības un kodoldrošības pasākumi (tai skaitā arī vides radiācijas monitoringa pasākumi);

36.3.7. citi inženierrisinājumi;

36.4. darbu organizēšanas projekts;

36.5. ugunsdrošības pasākumu pārskats:

36.5.1. apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus;

36.5.2. ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (būvju izvietošana, ārējo inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana);

36.5.3. ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un risinājumiem (piemēram, ugunsbīstamības risku izvērtēšana un ugunsbīstamo zonu apraksts, būvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, ugunsslodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā būvju īpatnības);

36.5.4. evakuācijas nodrošināšana;

36.5.5. aizsardzība pret sprādzieniem, ja būve paredzēta sprādzienbīstamas vielas transportēšanai, ražošanai, apstrādei vai ieguvei;

36.5.6. ugunsaizsardzības sistēmas (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas);

36.5.7. inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi;

36.5.8. nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām;

36.5.9. īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas laikā;

36.6. tehnoloģiskā daļa:

36.6.1. ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas;

36.6.2. iekārtu izvietojums, shēmas un apraksti;

36.6.3. ražošanas procesa tehniskie noteikumi vai apraksti;

36.7. ekonomiskā daļa:

36.7.1. iekārtu, konstrukciju un materiālu aprakstu kopsavilkums;

36.7.2. būvdarbu apjoms;

36.7.3. izmaksu aprēķins (tāme).

37. Būvju nojaukšanas būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:

37.1. vispārīgā daļa:

37.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

37.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

37.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par būves nojaukšanas metodi, demontējamiem inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;

37.1.4. tehniskie vai īpašie noteikumi;

37.1.5. atļaujas un saskaņojumi;

37.1.6. vispārīgo rādītāju lapa;

37.1.7. teritorijas daļa:

37.1.7.1. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500 vai M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

37.1.7.2. savietotais demontējamo inženiertīklu plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500 vai M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna;

37.1.7.3. teritorijas vertikālais plānojums;

37.1.7.4. labiekārtojuma un apstādījumu plāns, ja paredzēts labiekārtot teritoriju;

37.2. darbu organizēšanas projekts.

5.2. Darbu organizēšanas projekta saturs

38. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam). Darbu organizēšanas projektam ir šādas sastāvdaļas:

38.1. skaidrojošs apraksts;

38.2. būvdarbu ģenerālplāns;

38.3. darba aizsardzības plāns, kurā ietver arī radiācijas drošības un kodoldrošības prasības;

38.4. būvdarbu kalendāra plāns, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

39. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, kā arī norāda būvdarbu kopējā ilguma pamatojumu un svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai un organizēšanai būvlaukumā.

40. Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības posmiem. Tajā atzīmē jaunceļamās, esošās un nojaucamās būves, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu (arī montāžas celtņu) izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī materiālu un konstrukciju nokraušanas laukumus.

41. Izstrādājot darbu organizācijas projektu ekspluatācijā esošas būves pārbūvei vai atjaunošanai, kas jāveic, nepārtraucot būves pamatfunkciju izpildi, darbu organizēšanas projektā papildus norāda:

41.1. kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju izpildi, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos veicami paredzēto pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

41.2. būvdarbu ģenerālplānos – būves, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

41.3. skaidrojošajā aprakstā – pasākumus, kas potenciāli nodrošinās netraucētu būves pamatfunkciju izpildi un būvdarbu veikšanu;

41.4. būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, izmantošanas nosacījumus un aprēķinus par būvmateriālu pieļaujamo svaru un montāžas slodzi uz nesošajām konstrukcijām.

5.3. Būvprojekta atkāpes no tehniskajām prasībām un to saskaņošana

42. Ja kādas tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņo ar institūcijām, kuras noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem saskaņo laikus projektēšanas gaitā. Atzīmi par saskaņojumu izdara uz būvprojekta ģenerālplāna vai atbilstoši izmaina tehniskos vai īpašos noteikumus.

43. Ja būvniecību regulējošo normatīvo aktu tehniskās prasības nevar izpildīt, Būvniecības likuma 9.1 pantā noteiktajos gadījumos tās pieļaujams saskaņot ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām. Saskaņošanu veic būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā. Atzīmi par saskaņojumu izdara uz būvprojekta ģenerālplāna.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

5.4. Būvprojekta ekspertīze

44. Būvprojekta (izņemot nojaukšanas būvprojektu) ekspertīzi veic:

44.1. inženierrisinājumu daļai;

44.2. darbu organizēšanas projektam;

44.3. ekonomiskajai daļai, izvērtējot materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību;

44.4. ugunsdrošības pasākumu pārskatam, kā arī citu būvprojekta sadaļu ugunsdrošības risinājumiem.

45. Ja risināmi strīdi starp būvniecības dalībniekiem par būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajos vai īpašajos noteikumos norādītajām prasībām, būvprojekta ekspertīzi veic tām būvprojekta daļām vai sadaļām, par kurām būvniecības dalībniekiem ir strīds.

46. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu būvniecības ierosinātājs pievieno būvprojekta dokumentācijai.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

5.5. Būvprojekta saskaņošana un izskatīšana

47. Izstrādāto būvprojektu saskaņo būvniecības ierosinātājs un citas personas atbilstoši projektēšanas nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

48. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvprojektu izstrādā papīra dokumenta formā, tad būvprojektu izstrādā četros eksemplāros (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna). Izstrādāto būvprojektu un, ja nepieciešams, arī būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz dienestā būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņā. Dienests, birojs, būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs glabā pa vienam būvprojekta eksemplāram.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

49. Dienests izvērtē izstrādātā būvprojekta atbilstību būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem.

50. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, dienests Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

51. Ja dienests konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi vai atļaujas, tas uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu vai saņemt trūkstošos saskaņojumus vai atļaujas.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

52. Pēc konstatēto trūkumu novēršanas būvniecības ierosinātājs būvprojektu atkārtoti iesniedz izvērtēšanai dienestā būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņā saskaņā ar šo noteikumu 48. punktu.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

53. Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildes būvniecības ierosinātājs dienestā iesniedz būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

6. Būvdarbi
6.1. Būvatļaujas būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde un būvdarbu veikšanas termiņš

54. Ja būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi ir izpildīti un būvniecības ierosinātājs ir iesniedzis visus būvatļaujā norādītos dokumentus, dienests Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā:

54.1. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603);

54.2. būvatļaujā norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam termiņam, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanu) un līdz kuram būve nododama ekspluatācijā;

54.3. būvatļaujai pievieno būvatļaujas pielikumu, kurā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

55. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja par to informē dienestu un iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro)) un viņa profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc jauna būvatļaujas pielikuma izsniegšanas.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

55.1 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs būvvaldē iesniedz informāciju par jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

56. Dienests var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu pēc šo noteikumu 57. punktā minēto nosacījumu izpildes.

57. Ja būve nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā un ir mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika sākta būvniecība, būvniecības ierosinātājam likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajā kārtībā jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums. Ja ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, dienests var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas plānojumam neatbilstošas būves nojaukšanu.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

58. Ja saskaņā ar šo noteikumu 57. punktu ir atkārtoti izvērtēta būvniecības iecere, būvatļauju (būvdarbu veikšanas ilgumu) pagarina uz dienesta noteikto laiku, bet ne ilgāk kā uz trim gadiem, ja dienestā ir uzrādīta aktuālā būves kadastrālās uzmērīšanas lieta (būvei, kurai normatīvajos aktos ir paredzēta kadastrālā uzmērīšana) un iesniegts izpildmērījuma plāns par būves novietojuma pārbaudi, kā arī atbilstoša attiecīgā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija. Ja būve minētajā termiņā netiek nodota ekspluatācijā un ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta būvniecība, dienests var pieņemt lēmumu par pašvaldības teritorijas plānojumam neatbilstošas būves nojaukšanu.

6.2. Būvdarbu sagatavošana

59. Būvdarbus sagatavo un izpilda būvdarbu veicējs.

60. Būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja savstarpējās saistības nosaka atbilstoši šiem noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem noslēgtais būvdarbu līgums, kurā minēti arī būvdarbu sagatavošanas darbi.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

61. Būvniecības ierosinātājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas un pirms būvdarbu uzsākšanas:

61.1. izsniedz būvdarbu veicējam tam nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

61.2. atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

62. Būvdarbu veicējs nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetento speciālistu vai institūciju atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā.

63. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš katram no tiem izsniedz nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

64. Būvdarbu sagatavošanas procesā veic nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, kā arī darbus būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību.

65. Būvdarbu veicējs, saņemot būvprojektu, pārliecinās par detalizētāku papildu rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis detalizētākus rasējumus vai pats nav tos izstrādājis, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tos saskaņo ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

66. Galveno būvasu nospraušanas aktu būvniecības ierosinātājs iesniedz birojā septiņu dienu laikā, skaitot no akta parakstīšanas dienas. Kad nospraustas galvenās būvasis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvdarbu veicējs veic nepieciešamos pasākumus, lai būvniecības ieceres teritoriju aizsargātu pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām (piemēram, applūšanu, noslīdeņiem), kas norādītas šo noteikumu 70. punktā minētajā darbu veikšanas projektā.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

67. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētos pasākumus darbu veikšanas projektā saskaņo ar skarto inženiertīklu un ēku īpašniekiem.

6.3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

68. Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt risinājumus, kas ir atšķirīgi no būvprojektā paredzētajiem risinājumiem, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas Būvniecības likumā un vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

69. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

70. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbu veikšanas projektu, bet projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

71. Atkarībā no būvdarbu apjoma un paredzētā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visai būvei vai būvdarbu ciklam (piemēram, pazemes ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas ciklam, būves sekcijai, laidumam, stāvam).

72. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošai būvei, ievēro tās īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja prasības un situāciju objektā.

73. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minēto projektu saskaņo ar galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz būvkomersanta vadītāja izdotu pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja būvspeciālists. Būves konservācijas, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas projektu saskaņo arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

74. Darbu veikšanas projektu nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas.

75. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontrolējošām institūcijām.

76. Būvdarbu vadītājs katru darbdienu veic ierakstus būvdarbu žurnālā, lai raksturotu faktisko situāciju būvlaukumā. Būvdarbu žurnālā izteiktie būvuzrauga un autoruzrauga iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs izdarījis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā par saviem veiktajiem darbiem veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji.

6.4. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole

77. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei ir atbildīgs būvdarbu veicēja (galvenā būvdarbu veicēja) atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji. Būvdarbu vadītāji ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

78. Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.

79. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs.

80. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

80.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

80.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

80.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

81. Darbus, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņem uzreiz pēc to izpildes, sastādot segto darbu pieņemšanas aktu.

82. Pabeigtās nozīmīgās konstrukcijas un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu (5., 6. un 7. pielikums).

82.1 Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktu paraksta būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība), atbildīgais būvdarbu vadītājs un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

82.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam pievieno šādus dokumentus:

82.1. segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktam –būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus;

82.2. ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktam – sistēmas iekārtu, ierīču tehniskās pases vai būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, sistēmas ekspluatācijas dokumentāciju (instrukciju) vai citu tehnisko dokumentāciju, kas raksturo sistēmu un tās darbības parametrus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

83. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja tiek veikta būvuzraudzība) un būvdarbu veicēju pārstāvji nav sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi parakstījuši attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

84. Ja būvdarbu gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms būvdarbu atsākšanas veic atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi un sastāda attiecīgu aktu.

85. Būvniecības ierosinātājs būvdarbu kvalitātes kontrolei vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos pieaicina būvuzraugu.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

86. Būvniecības ierosinātājs autoruzraudzības veikšanai vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos pieaicina būvprojekta izstrādātāju.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

87. Birojs var pieprasīt pēc pamatu izbūves iesniegt pamatu izpildmērījuma plānu, ja rodas pamatotas šaubas, ka plānotais objekts tiek būvēts, pārsniedzot būvniecības ieceres dokumentācijā saskaņoto attālumu, kā arī strīda gadījumā.

6.5. Vides aizsardzības nosacījumi

88. Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

89. Konservējot, atjaunojot, pārbūvējot vai nojaucot būvi, ja iespējams, veic būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, un radioaktīvos atkritumus apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem.

90. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai.

91. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstoši normatīvajiem aktiem piesārņojuma novēršanas jomā.

92. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredz darbu veikšanas projektā.

93. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veic pasākumus, lai novērstu pazemes ūdeņu nelietderīgu izplūšanu un ūdens nesējhorizontu piesārņošanu.

94. Pastiprinot grunti, novērš pazemes ūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošanu. Nepieciešamos pasākumus paredz darbu veikšanas projektā.

95. Būvdarbu procesā var mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (piemēram, aizbērt karjerus, izrakt dīķus, ierīkot drenāžu), ja minētie pasākumi paredzēti būvprojektā vai ja to nosaka ģeotehniskā kontrole (ģeotehniskie darbi, ko veic būvniecības gaitā, lai noskaidrotu būvprojekta atbilstību faktiskajiem ģeotehniskajiem datiem un, ja nepieciešams, koriģētu būvprojektu).

6.6. Būves konservācija būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā

96. Būves konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas dēļ var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai un veselībai vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās.

97. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu var pieņemt būvniecības ierosinātājs, par to paziņojot dienestam un birojam. Šo noteikumu 96. punktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu pārtraukšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz saskaņošanai dienestā būves konservācijas darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

98. Būves konservācijas darbu veikšanas projektā norāda:

98.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

98.2. risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un būves elementu turpmākas bojāšanās novēršanai;

98.3. risinājumus, lai novērstu bīstamību cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi;

98.4. būves konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

99. Ja iestāde, kas nav dienests, atbilstoši kompetencei ir apturējusi būvdarbus, iestāde par to nekavējoties paziņo dienestam.

100. Dienests sadarbībā ar biroju 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 97. un 99. punktā minētās informācijas saņemšanas apseko objektu (izņemot gadījumu, ja būvdarbus apturējis birojs) un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo būves konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par būves konservāciju.

101. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēta būves konservācijas nepieciešamība un būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis dienestā būves konservācijas darbu veikšanas projektu, dienests lēmumā par būves konservāciju norāda:

101.1. būves konservācijas iemeslus;

101.2. būves konservācijas nosacījumus (arī pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu būves konstrukciju drošību, stabilitāti un neaizskaramību, kā arī, ja nepieciešams, būves konservācijas darbu veikšanas projekta apjomu);

101.3. termiņu būves konservācijas darbu veikšanas projekta iesniegšanai.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

102. Dienests 14 dienu laikā pēc būves konservācijas darbu veikšanas projekta saņemšanas, izvērtējot tā atbilstību normatīvo aktu prasībām, saskaņo to vai pieņem lēmumu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu.

103. Pēc šo noteikumu 102. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti iesniedz dienestā būves konservācijas darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

104. Uz būves konservācijas darbiem ir attiecināmas būvdarbu veikšanas prasības, tai skaitā prasība par būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu. Būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu konservācijas darbu īstenošanas laiku.

105. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad dienests ir pieņēmis lēmumu par būvdarbu apturēšanu vai kad būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis būves konservācijas darbus atbilstoši dienesta saskaņotajam būves konservācijas darbu veikšanas projektam.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

106. Ja būvniecības ierosinātājs neizpilda šo noteikumu prasības, dienests ir tiesīgs, iepriekš brīdinot būvniecības ierosinātāju, veikt būves konservācijas darbus. Visus ar būves konservāciju saistītos izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

107. Ja pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laikposmā dienests konstatē, ka būve var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai un veselībai vai ka tai ir bīstami bojātas konstrukcijas, dienests pieņem lēmumu par būves konservāciju šajā nodaļā minētajā kārtībā.

108. Ja pēc būvdarbu apturēšanas dienests vai birojs konstatē, ka nepieciešama būves konservācija, dienests pieņem lēmumu par būves konservāciju šajā nodaļā minētajā kārtībā.

7. Pieņemšana ekspluatācijā un nojaukšanas darbu pieņemšana

109. Būves pieņemšanu ekspluatācijā vai nojaukšanas darbu pieņemšanu ierosina būvniecības ierosinātājs. Pirms ierosināta būves pieņemšana ekspluatācijā, veic:

109.1. inženierbūves, ārējo inženiertīklu, horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumus, norādot inženierbūves apjomus atbilstoši inženierbūves tipu apjoma rādītājiem, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumus veic, ja mainījusies situācija apvidū;

109.2. ēkas kadastrālo uzmērīšanu atbilstoši normatīvajam aktam par būvju kadastrālo uzmērīšanu, izņemot gadījumu, ja ēka ir nojaukta vai veikta tās konservācija.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

110. Pēc būvniecības ierosinātāja rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, pārbauda un 14 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

111. Pēc būvniecības ierosinātāja rakstiska pieprasījuma 14 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sniedz atzinumu par būves atbilstību ugunsdrošības prasībām, bet Veselības inspekcija – par atbilstību obligātajām higiēnas prasībām, ja nododamajai būvei normatīvajos aktos ir noteiktas obligātās higiēnas prasības.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

112. Ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā vai nojaukšanas darbu pieņemšanu, būvniecības ierosinātājs birojā iesniedz šādus dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā:

112.1. apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai vai par būves nojaukšanu (8. pielikums);

112.2. dokumentāciju par būvprojekta izmainītajām daļām, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

112.3. būves novietnes izpildmērījuma plānu ar reljefa un būvju augstuma atzīmēm, izņemot gadījumu, ja būve nojaukta vai veikta tās konservācija;

112.4. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, kura sagatavota atbilstoši normatīvajam aktam par būvju kadastrālo uzmērīšanu, izņemot gadījumu, ja ēka nojaukta vai veikta tās konservācija;

112.5. šo noteikumu 110. un 111. punktā minēto institūciju atzinumus;

112.6. nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus, izņemot gadījumu, ja būve nojaukta;

112.7. būvdarbu žurnālu;

112.8. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstību apliecinošu dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja būve nojaukta vai veikta tās konservācija;

112.9. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;

112.10. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603);

112.11. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603);

112.12. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

112.13. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, ja veikta būves konservācija.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

112.1 Apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu paraksta būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

113. Šo noteikumu 112.1., 112.2., 112.3., 112.4., 112.6., 112.12. un 112.13. apakšpunktā minētos dokumentus būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā birojam, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

114. Būvdarbus pieņem birojs. Birojs pieaicina piedalīties pieņemšanā dienesta amatpersonu.

115. Būvniecības ierosinātājs, pieaicinot būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, uzrāda birojam būvi vai būvlaukumu.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339)

116. Biroja uzdevums ir novērtēt būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas darbus, pamatojoties uz birojā iesniegtajiem šo noteikumu 112. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam.

117. Birojam ir tiesības būves pieņemšanā vai būves nojaukšanas pieņemšanā pieaicināt būvuzraugu un būvprojekta izstrādātāju.

118. Birojs nav tiesīgs pieņemt būvi ekspluatācijā vai pieņemt būves nojaukšanu, ja kāda no šo noteikumu 110. vai 111. punktā minētajām institūcijām nav sniegusi pozitīvu atzinumu par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā vai veikto būves nojaukšanu.

119. Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss būvprojektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.

120. Pārbūvējamas vai atjaunojamas būves inženiertīklus, par kuru izbūvi izsniegta ar attiecīgo būvi vienota būvatļauja, atļauts pievienot ekspluatācijā esošajiem inženiertīkliem un uzsākt to ekspluatāciju, pirms izdots akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – akts), ja par attiecīgo inženiertīklu gatavību pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši būvprojektam un izpilddokumentācijai ir parakstīti šo noteikumu 110. punktā minētie atzinumi.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

120.1 Aktā būvvalde ietver apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

121. Birojs 14 dienu laikā pēc tam, kad saņemts apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju būves vai būvlaukuma uzrādīšanas termiņu, pieņem veiktos būvdarbus un sastāda aktu vai, ja būve nojaukta, izdod izziņu par būves neesību vai pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm. Izziņā par būves neesību būvvalde ietver apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2. un 1.3. apakšpunktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par nojaukto objektu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

122. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:

122.1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

122.2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

122.3. pēdējās septiņas zīmes – būves teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

123. Aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus (trūkumus), kas atklājušies pēc būvdarbu pieņemšanas. Minētais termiņš, skaitot no akta izdošanas dienas, nedrīkst būt mazāks par 10 gadiem.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

124. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

125. Ja, pamatojoties uz vienu būvprojektu un būvatļauju, ekspluatācijā tiek pieņemtas vairākas būves, būves tehniski ekonomiskos rādītājus norāda par katru būvi.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

126. Ja būvprojektā paredzēts labiekārtot teritoriju, bet tas nav veikts, birojs var pieņemt būvi ekspluatācijā vai pieņemt būves nojaukšanas darbus, nosakot, ka teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšana atliekama uz laiku līdz 10 mēnešiem, bet ne ilgāk par nākamā gada 1. jūniju.

127. Saskaņā ar šo noteikumu 126. punktu atliktos būvdarbus un to pabeigšanas termiņus ieraksta aktā vai izziņā par būves neesību. Aktā vai izziņā par būves neesību minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos kontrolē biroja būvinspektors.

128. Būve ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā pēc tam, kad ir izdots akts.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

129. Būve uzskatāma par nojauktu pēc tam, kad ir izdota izziņa par būves neesību.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

130. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, birojs lēmumā par konstatētajām atkāpēm norāda konstatētās atkāpes un šo atkāpju novēršanas termiņu.

131. Pēc šo noteikumu 130. punktā minētajā lēmumā norādīto atkāpju novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas birojā, iesniedzot lēmumā norādītos dokumentus. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādītās atkāpes, birojs pieņem būvi ekspluatācijā, sastādot aktu, vai izdod izziņu par būves neesību.

(Grozīts ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 339; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

132. Būves īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā un izpildmērījuma plānu.

Ministru prezidenta vietā –
iekšlietu ministrs, satiksmes ministra
pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
1.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661
Būvniecības iesniegums

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu (būve vai telpu grupa):

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, pārbūve, atjaunošana, nojaukšana vai konservācija);

2.2. būves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. būves kadastra apzīmējums;

2.4. būves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. būves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. būves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. būves apbūves laukums (m2);

2.7.2. būves paredzētais augstums (m);

2.7.3. virszemes stāvu skaits;

2.7.4. būves būvizstrādājumi;

2.7.5. būvei nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana vai nojaukšana;

2.7.6. būves nojaukšanas metode;

2.7.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.10. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvprojekta izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu un sadaļu izstrādi.

7. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto būves kadastra apzīmējumu norāda esošai būvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.6. apakšpunktā norādīto būves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja būvei tāds ir nosakāms.

6. Ja būve ir nojaukta, būvniecības iesnieguma 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. un 2.7.4. apakšpunktā minētās ziņas par būvi nenorāda.

7. Būvniecības iesnieguma 2.7.7., 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

8. Būvniecības iesnieguma 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

9. Ja vienlaikus ar būves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661
Būvatļauja Nr.__________

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661
Apliecinājumu paraugi

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661
Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Konstrukcijas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti nozīmīgo konstrukciju darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661
Segto darbu pieņemšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Darba nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

7. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Inženiertehniskās sistēmas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Institūcija vai persona, kas ierīkojusi ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu, kurai veic darbu kvalitātes un darbspējas pārbaudi:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas sertifikāta numurs vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese.

5. Pieņemšanai uzrādītā ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (kopumā vai sistēmas montāžas kārta).

6. Būvniecības ieceres dokumentācija, saskaņā ar kuru ierīkota ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniskā sistēma (attiecīgās sadaļas izstrādāšanas datums, nosaukums, numurs, rasējuma numurs).

7. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas ierīkošanai izmantotās pamata iekārtas, ierīces un būvizstrādājumi:

7.1. nosaukums;

7.2. tips/marka;

7.3. mērvienība;

7.4. skaits;

7.5. piezīmes.

8. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

8.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

8.2. rasējuma numurs;

8.3. saskaņošanas datums;

8.4. veiktie kompensējošie pasākumi.

9. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

9.1. dokumenta veids;

9.2. dokumenta nosaukums.

10. Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

8. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 603 redakcijā)

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. būves kadastra apzīmējums;

2.3. būves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. būves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. būves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. būves apbūves laukums (m2);

2.6.2. būves augstums (m);

2.6.3. virszemes stāvu skaits;

2.6.4. kopējā platība (m2);

2.6.5. būvtilpums (m3);

2.6.6. būves nesošās konstrukcijas, būvizstrādājumi un apdare:

2.6.6.1. pamati;

2.6.6.2. vertikālā konstrukcija;

2.6.6.3. starpstāvu pārsegumi;

2.6.6.4. jumta konstrukcija;

2.6.6.5. jumta segums;

2.6.6.6. fasādes apdare;

2.6.7. ugunsnoturības pakāpe.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista (-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista (-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas būves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai būvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto būves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 2.5. apakšpunktā norādīto būves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja būvei tāds ir nosakāms.

5. Ja būve ir nojaukta, apliecinājuma 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.

6. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

7. Ja vienlaikus ar būves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo citu būvi atbilstoši citos speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai.

9. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661
Apliecinājums par būves nojaukšanu

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

10. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

11. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 661
Izziņa par būves neesību

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 603)

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 661Pieņemts: 24.11.2015.Stājas spēkā: 05.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 238, 04.12.2015. OP numurs: 2015/238.6
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278199
{"selected":{"value":"28.09.2018","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.09.2018","iso_value":"2018\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2018","iso_value":"2018\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2018.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2015","iso_value":"2015\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2015.-21.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.09.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva