Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-22

Jelgavā 2015.gada 12.novembrī (prot. Nr.14/8)
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm

(Noteikumu nosaukums grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-17, kas piemērojami ar 01.07.2022.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu
Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu
(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-17 redakcijā, kas grozīta ar 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-22, kas piemērojami ar 01.08.2022.)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pabalsta bērnu uzturam, pabalsta apģērba, mīkstā inventāra, individuālo mācību piederumu iegādei, ēdināšanai izglītības iestādē un profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai, (turpmāk – pabalstu) un atlīdzības par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi (turpmāk – atlīdzības) apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-17, kas piemērojami ar 01.07.2022.)

2. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" (turpmāk - bāriņtiesa) lēmumu ir ievietots bērns.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-17, kas piemērojami ar 01.07.2022.)

3. Līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē ar attiecīgo ģimeni (turpmāk – līgums) slēdz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP).

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-17, kas piemērojami ar 01.07.2022.)

4. Pabalstus un atlīdzību piešķir, neizvērtējot audžuģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

5. Lēmumu par pabalstu vai atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.

6. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa lēmumu par pabalstu vai atlīdzību audžuģimenei piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, pieņem 10 (desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie dokumenti.

7. JSLP izmaksā pabalstus un atlīdzību audžuvecākam iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā līdz kārtējā mēneša 15.datumam.

II. Pabalsta bērna uzturam piešķiršanas un izmaksas kārtība

8. Pabalsts bērna uzturam mēnesī audžuģimenē tiek noteikts divkārša Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam.

(Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-4 redakcijā)

8.1 Pabalsts bērna uzturam tiek aprēķināts un piešķirts saskaņā ar noslēgto līgumu proporcionāli dienu skaitam, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

(Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-4 redakcijā)

9. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP iesniegumu par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu.

10. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad ar bāriņtiesas lēmumu tiek pārtraukta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

11. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē JSLP par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

12. Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas meklēšanā vai bērnam tiek piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, audžuģimene informē JSLP par bērna prombūtnes dienām. Informācija sniedzama ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta konstatēšanas. JSLP veic pabalsta bērna uzturam pārrēķinu atbilstoši bērna faktiskajām uzturēšanās dienām audžuģimenē.

13. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu bērna uzturam nav saņēmusi, pabalstu izmaksā par iepriekšējo periodu pēc faktiskās bērna ievietošanas dienas audžuģimenē, bet ne vairāk kā par pēdējiem trim mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

III. Pabalstu apģērba, mīkstā inventāra, individuālo mācību piederumu iegādei, ēdināšanai izglītības iestādē un profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķiršanas un izmaksas kārtība

14. Lai saņemtu pabalstu apģērba iegādei un vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei atbilstoši audžuģimenē ievietotā bērna vajadzībām, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP iesniegumu par minēto pabalstu piešķiršanu.

15. JSLP katra bērna uzturēšanai audžuģimenei piešķir:

15.1. pabalstu apģērba iegādei 100,00 euro apmērā katram 6 (sešu) mēnešu periodam;

15.2. vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei 150,00 euro, ievietojot bērnu audžuģimenē.

16. Audžuģimenē ievietotajam bērnam, kurš apgūst izglītību pirmsskolas vai vispārējās izglītības iestādē vai apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu pamatizglītības iegūšanai, piešķir pabalstu:

16.1. ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vai citas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu;

16.1.1 ēdināšanai profesionālās izglītības iestādē mācību gada laikā 70,00 euro apmērā mēnesī;

16.2. ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu kalendārajā gadā izglītojamajam no audžuģimenes piešķir:

16.2.1. no pusotra gada līdz trīs gadu vecuma sasniegšanai, nepārsniedzot 65,00 euro;

16.2.2. no trīs gadu vecuma sasniegšanas līdz pirmsskolas izglītības programmas apguvei, nepārsniedzot 70,00 euro;

16.3. individuālo mācību piederumu iegādei, ievietojot bērnu audžuģimenē mācību gada laikā un turpmāk, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim:

16.3.1. 70,00 euro apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam;

16.3.2. 35,00 euro apmērā bērnam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4; Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-17; 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-22, 25.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-28, kas piemērojami ar 01.09.2022.)

17. Pabalstu 15,00 euro apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot bērnus, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar citiem normatīviem aktiem.

18. Pabalstus, kuri ir noteikti 16.1., 16.2.apakšpunktā un 17.punktā, pārskaita iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

19. Pabalstus, kuri ir noteikti 15.punktā, 16.1.1 un 16.3.apakšpunktā, pārskaita audžuvecāka iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-4)

IV. Atlīdzības apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

20. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu tiek maksāta, ja bērni (bērns) audžuģimenē ievietoti uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu nosaka proporcionāli dienu skaitam, kuras bērni (bērns) dzīvo audžuģimenē, par pamatu ņemot valstī noteikto atlīdzības apmēru.

(Jelgavas pilsētas domes 22.02.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-4 redakcijā)

21. Lai saņemtu atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērni (bērns) audžuģimenē ievietoti uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, audžuvecāks, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP iesniegumu par atlīdzības par audžuģimenes pienākumu veikšanu piešķiršanu.

22. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērni (bērns) audžuģimenē ievietoti uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, pārskaita audžuvecāka iesniegumā norādītājā kredītiestādes kontā.

V. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas domes 2006.gada 23.marta saistošie noteikumi Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15-22Pieņemts: 12.11.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 234, 30.11.2015. OP numurs: 2015/234.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
278125
{"selected":{"value":"03.09.2022","content":"<font class='s-1'>03.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.09.2022","iso_value":"2022\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.08.2022","iso_value":"2022\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.2022.-02.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2022","iso_value":"2022\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2022.-05.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2018","iso_value":"2018\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2018.-13.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-28.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.09.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)