Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.119

Jelgavā 2006.gada 23.martā
Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43. un 44.punktu
(Jelgavas pilsētas domes 28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-49 redakcijā)
1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Šie noteikumi nosaka Jelgavas pašvaldības pabalsta bērnu uzturam, pabalsta apģērba, mīkstā inventāra, mācību līdzekļu iegādei, ēdināšanai izglītības iestādēs, kā arī atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanas apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.169 redakcijā)

1.2. Šo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.169)

1.3. Līgumu par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu ar attiecīgo ģimeni slēdz pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk tekstā – JSLP).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.169)

2. Pabalsta bērna uzturam apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

2.1. Jelgavas pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts 5,69 euro dienā, un tas tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns dzīvo audžuģimenē.

(Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. saistošo noteikumu Nr.10-3 redakcijā, kas grozīta ar 23.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-8; 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-28; 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-49)

2.2. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, JSLP iesniedz:

2.2.1. iesniegumu par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu;

2.2.2. bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu norakstu;

2.2.3. bāriņtiesas lēmuma par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē norakstu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.169)

2.3. JSLP izskata 2.2. punktā minētos dokumentus un slēdz līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.169 redakcijā)

2.4. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot no dienas, kad bērns ievietots audžuģimenē.

2.5. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 16.datumam.

2.6. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes.

2.7. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē JSLP par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

2.8. Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas meklēšanā vai bērnam tiek piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, audžuģimene informē JSLP par bērna prombūtnes dienām. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta konstatēšanas. JSLP veic uzturnaudas pārrēķinu atbilstoši bērna faktiskajām uzturēšanās dienām ģimenē.

2.9. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu bērna uzturam nav saņēmusi, pabalstu bērna uzturam izmaksā par pagājušo laiku pēc faktiskās bērna ievietošanas dienas audžuģimenē, bet ne vairāk kā par pēdējiem trim mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

2.10. Ja audžuģimenē ievietotais bērns pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācīties vispārizglītojošā skolā, pabalsts bērna uzturam tiek saglabāts līdz vispārizglītojošās skolas beigšanai (bet ne ilgāk kā līdz bērna 24 gadu vecuma sasniegšanai).

3. Pabalsta apģērba, mīkstā inventāra, mācību līdzekļu iegādei un ēdināšanai izglītības iestādēs piešķiršanas un izmaksas kārtība

(Daļas nosaukums Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.169 redakcijā)

3.1. Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstoši audžuģimenē ievietotā bērna vajadzībām, viens no audžuvecākiem iesniedz JSLP:

3.1.1. iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu;

3.1.2. bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu norakstu;

3.1.3. Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmuma par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē norakstu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.169; 25.02.2010. Nr.10-3)

3.2. JSLP normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc 3.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, apmeklē personu tās dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, izvērtē pieprasītā pabalsta nepieciešamību bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei un lemj par pabalsta piešķiršanu.

(Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. saistošo noteikumu Nr.10-3 redakcijā)

3.3. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.10-3)

3.4. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.10-3)

3.5. Ja bērns ievietots ģimenē uz laiku ilgāku par 6 mēnešiem, tad JSLP pēc audžuģimenes iesnieguma saņemšanas piešķir pabalstu apģērba un apavu iegādei iepriekšminētajā kārtībā.

(Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. saistošo noteikumu Nr.10-3 redakcijā)

3.6. JSLP katra bērna uzturēšanai audžuģimenei piešķir:

3.6.1. vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei 142,29 euro, ievietojot bērnu audžuģimenē;

3.6.2. pabalstu apģērba iegādei 85,37 euro katram 6 mēnešu periodam.

(Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.169 redakcijā, kas grozīta ar 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-49)

3.7. Audžuģimenē ievietotajam bērnam, kurš mācās vispārizglītojošajā skolā vai apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu pamatizglītības iegūšanai, piešķir pabalstu:

3.7.1. ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā;

3.7.2. pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 128,06 euro apmērā uz trim mēnešiem, bet ne vairāk kā 469,55 euro apmērā kalendārajā gadā;

3.7.3. mācību līdzekļu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim:

3.7.3.1. 56,91 euro apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam;

3.7.3.2. 28,46 euro apmērā bērnam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei).

(Jelgavas pilsētas domes 21.03.2013. saistošo noteikumu Nr.13-8 redakcijā, kas grozīta ar 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-49)

3.7.1 Pabalstu 14,23 euro apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar citiem normatīviem aktiem.

(Jelgavas pilsētas domes 21.03.2013. saistošo noteikumu Nr.13-8 redakcijā, kas grozīta ar 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-49)

3.7.2 Pabalstus, kas ir noteikti 3.7.1., 3.7.2., 3.7.1punktā, pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

(Jelgavas pilsētas domes 21.03.2013. saistošo noteikumu Nr.13-8 redakcijā)

3.7.3 Pabalstu, kas ir noteikts 3.7.3.punktā, pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

(Jelgavas pilsētas domes 21.03.2013. saistošo noteikumu Nr.13-8 redakcijā)

3.8. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

4. Atlīdzības apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

4.1. (Izslēgts ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.09-3)

4.2. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu tiek maksāta, ja bērni (bērns) audžuģimenē ievietoti uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi. Neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita, atlīdzību nosaka proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns (bērni) dzīvo audžuģimenē, par pamatu ņemot valstī noteikto minimālo algu.

4.3. Lai saņemtu atlīdzību, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP:

4.3.1. iesniegumu par atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu pieprasīšanu;

4.3.2. bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu norakstu;

4.3.3. Jelgavas pilsētas bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu ģimenē norakstu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.169)

4.4. JSPL pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksāšanu tam ģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis līgumu ar JSLP.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.169)

5. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Daļa Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.169 redakcijā)

5.1. JSLP rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu, norādot lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

5.2. JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

(Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. saistošo noteikumu Nr.10-3 redakcijā)

5.3. Jelgavas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.10-3)

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
1.pielikums
Jelgavas domes 23.03. 2006.
saistošajiem noteikumiem Nr.119

(Pielikums izslēgts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.169)

2.pielikums
Jelgavas domes 23.03.2006.
saistošajiem noteikumiem Nr.119

(Pielikums izslēgts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.169)

3.pielikums
Jelgavas domes 23.03.2006.
saistošajiem noteikumiem Nr.119

(Pielikums izslēgts ar Jelgavas pilsētas domes 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.169)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 119Pieņemts: 23.03.2006.Stājas spēkā: 09.05.2006.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
134280
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.05.2013","iso_value":"2013\/05\/03","content":"<font class='s-1'>03.05.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2013","iso_value":"2013\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2013.-02.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2012","iso_value":"2012\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2012.-08.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2010","iso_value":"2010\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2010.-03.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2009","iso_value":"2009\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2009.-25.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2007","iso_value":"2007\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2007.-07.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2006","iso_value":"2006\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2006.-11.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)