Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 23. septembra saistošos noteikumus "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-19

Jelgavā 2015.gada 12.novembrī (prot. Nr.14/5)
Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantu un Pārejas noteikumu 37.1 punktu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
27.30. , 31. un 31.1 punktu
(Jelgavas pilsētas domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-8 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās veidus Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, to apmēru, piešķiršanas kārtību, to personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt.

2. Noteikumu izpratnē sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (turpmāk – pabalsti) ir pabalsti, kurus pašvaldība piešķir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus ģimenei (personai), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot 10.3, 10.5. un 10.6.apakšpunktā minētos pabalstus.

4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, izņemot 10.4.apakšpunktā minēto pabalstu, pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.

5. JSLP izmaksā pabalstus, izņemot noteikumu 10.4.apakšpunktā minēto pabalstu, divas reizes mēnesī pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. un 30.datumam.

II. Noteikumos lietotie termini

6. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona vai līdziesniedzējs (pilnvarots pilngadīgs ģimenes loceklis), kurš vēršas JSLP un pieprasa sociālās palīdzības pabalstu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-24)

7. Ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-24)

8. Darbspējīga persona – šo noteikumu izpratnē persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personas, kurām noteikta invaliditāte, un personas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuras iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.

9. Apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina personas ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī saņemtā pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem (kvīts, čeks, kredītiestādes konta pārskats un citi).

9.1 Dzīvojamā telpa – šo noteikumu izpratnē ir atsevišķs dzīvokļa īpašums daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (tā daļa) vai viendzīvokļa dzīvojamā māja (tās daļa).

(Jelgavas pilsētas domes 23.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-13 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.08.2019.; sk. grozījumu 2. punktu)

III. Pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

10. Pabalstu veidi:

10.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI);

10.2. dzīvokļa pabalsts;

10.3. dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;

10.4. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;

10.5. vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;

10.6. pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-24)

11. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar iesniegumu un citiem apliecinošiem dokumentiem un izziņām, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-24)

11.1 Parakstot šo noteikumu 11.punktā minēto iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu līdziesniedzēju, kurš veiks nepieciešamās darbības ģimenes materiālās situācijas novērtēšanai un/vai sociālās palīdzības pabalsta pieprasīšanai.

(Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-24 redakcijā)

12. Noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktā minētos pabalstus piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli.

(Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-24 redakcijā)

13. Noteikumu 10.3–10.6.apakšpunktā minētos pabalstus piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli.

(Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-24 redakcijā)

14. Pabalsta pieprasītāja pienākums ir:

14.1. sadarboties ar sociālā darba speciālistu, lai pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavotu iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas;

14.2. parakstīt pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot sniegtās informācijas patiesumu;

14.3. iesniegt apliecinošos dokumentus un izziņas, kurus JSLP pieprasa lēmuma pieņemšanai;

14.4. atļaut apsekot dzīvesvietu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

14.5. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu pabalstu saņemšanai.

(Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-24 redakcijā)

15. Darbspējīgu personu, kura saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā minētās personas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, var iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz piecpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām.

(Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-3 redakcijā)

16. JSLP sociālā darba speciālists saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:

16.1. sadarbībā ar pabalsta pieprasītāju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un iesniegtos apliecinošos dokumentus un izziņas, apliecina deklarācijas pieņemšanu un to reģistrē;

16.2. pārbauda deklarācijā iekļauto ziņu patiesumu, ja nepieciešams, apseko ģimenes (personas) dzīvesvietu un sastāda apsekošanas aktu;

16.3. veic ģimenes (personas) sociālās situācijas izvērtēšanu;

16.4. sagatavo vienošanos par līdzdarbību.

(Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-24 redakcijā)

17. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa lēmumu par pabalsta, izņemot 10.4.apakšpunktā minēto pabalstu, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.

18. JSLP informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Atteikuma gadījumā par pieņemto lēmumu informē rakstiski Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Ja pabalsta pieprasītājs informē JSLP par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā, tiek veikta atkārtota ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.

IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

20. GMI aprēķina, piešķir un izmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

21. Tiesības saņemt GMI ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kura pilda līdzdarbības pienākumus.

22. Pašvaldībā noteiktais GMI ir vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika periodā valstī noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni.

23. GMI izmaksu veic, pārskaitot iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā vai, pēc vienošanās ar pabalsta pieprasītāju, pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

V. Dzīvokļa pabalsts

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 23.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-13 redakcijā; nodaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.08.2019, sk. grozījumu 2. punktu)

24. Dzīvokļa pabalstu piešķir:

24.1. īres maksas apmaksai par pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo telpu;

24.2. īres maksas apmaksai par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošu dzīvojamo telpu;

24.3. pakalpojumu apmaksai, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, neatkarīgi no īpašuma piederības;

24.4. individuālās apkures nodrošināšanai neatkarīgi no īpašuma piederības.

(Jelgavas pilsētas domes 23.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-13 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

25. Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgai ģimenei (personai) vai maznodrošinātai ģimenei (personai) uz laiku, kamēr ir noteikts attiecīgs statuss.

(Jelgavas pilsētas domes 23.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-13 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

26. Dzīvokļa pabalsta pieprasītājam, kurš dzīvo īrētā dzīvojamā telpā, papildus noteikumu 11.punktā norādītajiem dokumentiem, JSLP jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu).

(Jelgavas pilsētas domes 23.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-13 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

27. 24.1. un 24.3.apakšpunktā minēto pabalstu, nepārsniedzot faktiskās izmaksas, piešķir šādā apmērā:

27.1. ģimenei (personai), kura dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtā dzīvojamā telpā:

27.1.1. 159,00 euro apmērā uz trim mēnešiem – trūcīgai ģimenei, kurā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;

27.1.2. 144,00 euro apmērā uz trim mēnešiem – trūcīgai ģimenei (personai);

27.1.3. 144,00 euro apmērā – maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai personai ar invaliditāti;

27.1.4. 108,00 euro apmērā – maznodrošinātai ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu;

27.1.5. 60,00 euro uz trim mēnešiem maznodrošinātai ģimenei, kurā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;

27.2. ģimenei (personai), kura dzīvo dzīvojamā telpā, kas nav pieslēgta Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai:

27.2.1. 57,00 euro apmērā uz trim mēnešiem trūcīgai ģimenei (personai);

27.2.2. 57,00 euro apmērā uz trim mēnešiem maznodrošinātai ģimenei, kurā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.

(Jelgavas pilsētas domes 23.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-13 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

28. Noteikumu 27.1.3. un 27.1.4.apakšpunktā minēto pabalstu piešķir divas reizes gadā laika periodā:

28.1. no 1.janvāra līdz 30.jūnijam par pirmo pusgadu;

28.2. no 1.jūlija līdz 31.decembrim par otro pusgadu.

(Jelgavas pilsētas domes 23.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-13 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

29. 24.2.apakšpunktā minēto pabalstu 100,00 euro apmērā mēnesī, nepārsniedzot faktiskās izmaksas, ir tiesīga saņemt trūcīga vai maznodrošināta persona, ne ilgāk kā uz dzīvojamās telpas īres līguma darbības laiku, kura atbilst:

29.1. visiem šādiem kritērijiem:

29.1.1. kuras īpašumā nav dzīvojamās telpas;

29.1.2. faktiskā dzīvesvieta ir īrētajā dzīvojamā telpā, izņemot gadījumus, kad persona dzīvo pašvaldībai vai apgādniekam piederošā dzīvojamā telpā;

29.2. un vienam no šādiem kritērijiem:

29.2.1. audzina vismaz vienu nepilngadīgu bērnu;

29.2.2. ir atsevišķi dzīvojoša pensijas vecuma persona;

29.2.3. ir atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti;

29.2.4. ģimenē nav darbspējīgu personu.

(Jelgavas pilsētas domes 23.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-13 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

30. 24.4. apakšpunktā minēto pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) 210,00 euro apmērā.

(Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-3 redakcijā)

31. Dzīvokļa pabalstu, kas norādīts noteikumu:

31.1. 24.1. un 24.3.apakšpunktā pārskaita katru mēnesi attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā;

31.2. 24.2.apakšpunktā pārskaita pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā;

31.3. 24.4.apakšpunktā pārskaita pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā vai attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

(Jelgavas pilsētas domes 23.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-13 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

32. 24.2. un/vai 24.4.apakšpunktā minētā pabalsta saņēmēja līdzdarbības pienākums ir 3 (triju) mēnešu laikā no minētā pabalsta saņemšanas uzrādīt JSLP sociālajam darbiniekam attiecīgu apliecinošo dokumentu (kvīts, čeks, kredītiestādes konta pārskats u.c.), kas noformēts uz pabalsta saņēmēja vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim.

(Jelgavas pilsētas domes 23.05.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-13 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

VI. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

33. Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – dzīvokļa pabalsts bārenim), ir tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns), ja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" (turpmāk – bāriņtiesa) pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

34. Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli.

35. Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķināšanai piemēro dzīvojamās telpas kompensējamo platību:

35.1. pilnā apmērā par vienistabas dzīvojamo telpu;

35.2. līdz 30,0 m2 par vairāku istabu dzīvojamo telpu.

36. Dzīvokļa pabalsts bārenim netiek piešķirts par personām, kuras mitinās vienā dzīvojamajā telpā ar pilngadību sasniegušo bērnu.

37. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pilngadību sasniegušie bērni, tad katrs pilngadību sasniegušais bērns ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu bārenim 50% (piecdesmit procentu) apmērā no noteikumos noteiktā apmēra.

38. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bārenim, pilngadību sasniegušais bērns, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar iesniegumu.

39. Pilngadību sasniegušais bērns uzrāda šādus ar viņu noslēgtos līgumus:

39.1. līgumu par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu, vai īpašumtiesības apliecinošu dokumentu;

39.2. līgumu ar siltumenerģijas piegādātāju par siltumenerģijas pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

39.3. līgumu ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

39.4. līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

39.5. līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts;

39.6. līgumu ar gāzes piegādātāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts.

40. JSLP pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ievērojot šajā punktā noteiktos izdevumu segšanas normatīvus vienai personai:

40.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) līdz 1,00 euro/m2 mēnesī;

40.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

40.2.1. siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā 5,00 euro/m3 līdz 2 m3 mēnesī;

40.2.2. siltumenerģijai apkures nodrošināšanai līdz 1,50 euro/m2 mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā gadā (apkures sezonā);

40.2.3. ūdensapgādei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem ne vairāk kā 1,95 euro/m3 līdz 4 m3 mēnesī;

40.2.4. kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2,75 euro/ m3 līdz 4 m3 mēnesī;

40.2.5. asenizācijas pakalpojumiem līdz 49,60 euro kalendārajā gadā;

40.2.6. kompleksajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2,13 euro/ m3 līdz 4 m3 mēnesī;

40.2.7. dabasgāzei, atbilstoši skaitītāja rādītājiem līdz 0,823 euro/m3 līdz 3 m3 mēnesī;

40.2.8. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai līdz 2,50 euro mēnesī;

40.2.9. dzīvojamās telpas apkures nodrošināšanai:

40.2.9.1. ar cieto kurināmo līdz 250,00 euro kalendārajā gadā;

40.2.9.2. ar gāzi un elektroenerģiju ne vairāk kā 1,229 euro/m2 mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā gadā (apkures sezonā);

40.3. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem līdz 100 kWh mēnesī;

40.4. gāzes balona (ar tilpumu ne vairāk kā 27 litru):

40.4.1. iegādei līdz 50,00 euro vienu reizi vienai dzīvojamajai telpai;

40.4.2. uzpildei divas reizes kalendārajā gadā līdz 30,00 euro.

41. Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķinam pilngadību sasniegušais bērns iesniedz apmaksātus rēķinus, čekus un kvītis par saņemtajiem pakalpojumiem un izdevumiem par iepriekšējiem mēnešiem, bet ne retāk kā vienu reizi 3 (trijos) mēnešos JSLP.

42. Dzīvokļa pabalsta bārenim apmērs nevar pārsniegt faktiskos izdevumus.

43. Dzīvokļa pabalstu bārenim pārskaita pilngadību sasniegušā bērna iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

44. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums informēt JSLP, ja tiek mainīts, pārtraukts vai noslēgts jauns līgums ar kādu no noteikumu 39.punktā norādīto pakalpojumu sniedzējiem.

45. Ja laika posmā, kad pilngadību sasniegušais bērns saņem dzīvokļa pabalstu bārenim, mainās viņa dzīvesvieta vai tiek mainīts, pārtraukts vai noslēgts jauns līgums ar kādu no noteikumu 39.punktā norādīto pakalpojumu sniedzējiem, JSLP no jauna izvērtē dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī dzīvokļa pabalsta bārenim apmēru.

VII. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-24)

46. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, kuras dēļ persona nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir naudā vai natūrā vienai personai:

46.1. līdz 65,00 euro apmērā;

46.2. nestandarta malkas piegāde 3 (trīs) m3 apjomā;

46.3. līdz 100,00 euro apmērā faktisko ēdināšanas izdevumu segšanai:

46.3.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" struktūrvienību klientiem, kuri saņem sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu, kuriem konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un kuri ir izolēti SIA "Sporta komplekss "Zemgale-V"" viesnīcā Skautu ielā 2, Jelgavā;

46.3.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības Sociālās dzīvojamajās mājas iedzīvotājiem, kuriem nav iespējama izolācija dzīvesvietā, kurām konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un kuri ir izolēti SIA "Sporta komplekss "Zemgale-V"" viesnīcā Skautu ielā 2, Jelgavā.

(Jelgavas pilsētas domes 18.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-9 redakcijā, kas grozīta ar 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-24; 21.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-2, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

47. Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-24)

48. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-24; 23.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-13)

49. Lēmumu par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 10 (desmit) darbdienu laikā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-24)

50. 46.1.apakšpunktā minēto pabalstu naudā pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai izmaksā JSLP kasē.

(Jelgavas pilsētas domes 18.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-9 redakcijā)

50.1 46.2.apakšpunktā minēto pabalstu natūrā, ja nestandarta malka ir pieejama, piegādā pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" noslēgusi līgumu par koku izzāģēšanu.

(Jelgavas pilsētas domes 18.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-9 redakcijā)

50.2 46.3. apakšpunktā minēto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā saskaņā ar noslēgto līgumu starp pakalpojuma sniedzēju un JSLP.

(Jelgavas pilsētas domes 21.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-2 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

VIII. Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei

51. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi bāriņtiesa, pēc ārpusģimenes aprūpes pabeigšanās, piešķir:

51.1. vienreizēju pabalstu 820,05 euro apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

51.2. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218,00 euro vai personai ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro.

(Jelgavas pilsētas domes 21.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-2 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

52. Pabalstu neizmaksā, ja pilngadību sasniegušais bērns atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Pabalstu izmaksā pilngadību sasniegušajam bērnam pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes, ja iesniegums par pabalsta pieprasīšanu ir iesniegts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

53. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

IX. Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības

54. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi bāriņtiesa, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir ikmēneša pabalstu 109 euro un personai ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro apmērā, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējā vai profesionālajā izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-2, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

55. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-4)

56. Pabalstu neizmaksā, ja pilngadību sasniegušais bērna atrodas brīvības atņemšanas iestādē.

57. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

X. Noslēguma jautājumi

58. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

59. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.12-25 "Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi".

60. Ģimenēm (personām), kuras ir saņēmušas 24.4. apakšpunktā minēto pabalstu līdz brīdim, kad stājās spēkā grozījumi noteikumu 30. punktā, ir tiesības vērsties ar iesniegumu JSLP, lai saņemtu 2020. gadā pabalsta summas starpību, kas izveidojusies pēc minētā pabalsta apmēra palielināšanas.

(Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-3 redakcijā)

61. Mājsaimniecībai, kura nonākusi krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, piešķir pabalstu krīzes situācijā 150,00 euro mēnesī katrai personai mājsaimniecībā no 01.02.2021. līdz 30.06.2021.

(Jelgavas pilsētas domes 25.02.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-8 redakcijā)

62. Lai saņemtu noteikumu 61. punktā minēto pabalstu, persona iesniedz JSLP argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-13 redakcijā)

63. Noteikumu 61. punktā minēto pabalstu krīzes situācijā pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-13 redakcijā)

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15-19Pieņemts: 12.11.2015.Stājas spēkā: 01.01.2016.Zaudē spēku: 30.09.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 234, 30.11.2015. OP numurs: 2015/234.14
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
278120
{"selected":{"value":"03.03.2021","content":"<font class='s-1'>03.03.2021.-29.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.03.2021","iso_value":"2021\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2021.-29.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2021","iso_value":"2021\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2021.-02.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2020","iso_value":"2020\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2020.-29.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2020","iso_value":"2020\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2020.-26.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2019","iso_value":"2019\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2019.-21.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2019","iso_value":"2019\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2019.-27.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2019","iso_value":"2019\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2019.-31.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.01.2018","iso_value":"2018\/01\/17","content":"<font class='s-1'>17.01.2018.-03.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2017","iso_value":"2017\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2017.-16.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-15.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.03.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)