Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 526

Rīgā 2015. gada 15. septembrī (prot. Nr. 47 8. §)
Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā un atgūstams programmas finansējums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.–2020. gadam programmu (turpmāk – programmas) finansēto projektu ieviešanā un atgūst programmas finansējumu.

2. Programmu finansētie projekti šo noteikumu izpratnē ir Latvijā reģistrēto programmas finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmēji) programmās īstenotie projekti.

3. Nacionālā atbildīgā iestāde veic programmas vadošās iestādes pieņemto lēmumu uzskaiti par neatbilstībām, nodrošina ziņojuma sniegšanu Eiropas Komisijai un informatīvā ziņojuma sagatavošanu Ministru kabinetam ne retāk kā reizi gadā, kā arī atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus no finansējuma saņēmēja.

II. Neatbilstības izvērtēšana un lēmuma pieņemšana

4. Jebkura programmas vadībā iesaistītā institūcija, identificējot iespējamu neatbilstību programmas finansēto projektu ieviešanā, ziņo par to programmas vadošajai iestādei.

5. Sniedzot šo noteikumu 4. punktā minēto informāciju, institūcija, kura konstatējusi iespējamu neatbilstību, norāda (ja tās rīcībā ir atbilstoša informācija):

5.1. finansējuma saņēmēju, kura īstenotajā projektā ir konstatēta iespējamā neatbilstība;

5.2. programmas nosaukumu, finansēšanas līguma numuru, projekta numuru un nosaukumu;

5.3. iespējami neatbilstoši veikto izdevumu summu, tai skaitā neattiecināmo Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējumu un neattiecināmo nacionālo finansējumu;

5.4. iespējamās neatbilstības būtību (t. sk. izmaksu pozīciju);

5.5. veidu, kādā iespējamā neatbilstība atklāta;

5.6. tās institūcijas kontaktinformāciju, kura konstatējusi iespējamo neatbilstību.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 530)

6. Saņemot vadošās iestādes pieprasījumu par šo noteikumu 4. punktā minētās informācijas izvērtējumu, nacionālā atbildīgā iestāde sadarbībā ar finanšu kontroles institūciju izvērtē katru konstatēto iespējamo neatbilstību atbilstoši attiecīgās programmas nosacījumiem, Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, kas reglamentē programmu ieviešanu, un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību, darba samaksas kārtību, finanšu vadību un iepirkumu procedūru, un sniedz atbildi programmas vadošajai iestādei tās noteiktajos termiņos. Ja precīzu neatbilstoši veikto izdevumu apjomu nav iespējams noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt projekta attiecināmo izmaksu apjomu par visu neatbilstoši veikto izdevumu summu, nacionālā atbildīgā iestāde sniedz priekšlikumu programmas vadošajai iestādei par proporcionālas finanšu korekcijas piemērošanu.

7. Programmas vadošā iestāde pēc šo noteikumu 6. punktā minētā informācijas izvērtējuma saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu par neatbilstību un, ja tāda konstatēta, arī par darbībām konstatētās neatbilstības novēršanai vai par piešķirtā finansējuma atgūšanu, ja finansējuma saņēmējam ir izmaksāts programmas finansējums par izdevumiem, kas atzīti par neatbilstoši veiktiem. Programmas vadošā iestāde par lēmumu informē nacionālo atbildīgo iestādi un finansējuma saņēmēju.

III. Programmas finansējuma atgūšana un uzskaite

8. Finansējuma saņēmējs, kas ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, saņemot programmas vadošās iestādes lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu vai atgūšanu, 10 darbdienu laikā sniedz informāciju nacionālajai atbildīgajai iestādei par lēmuma ietekmi uz valsts budžetu saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu.

9. Nacionālā atbildīgā iestāde, saņemot šo noteikumu 8. punktā minēto informāciju, sagatavo un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par programmas finansētajā projektā neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un to ieturēšanu, kā arī par nepieciešamību atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus attiecīgās programmas budžetā. Informatīvajā ziņojumā norāda šo noteikumu 5. un 7. punktā minētās ziņas, kā arī attiecīgās programmas vadošās iestādes programmas budžeta kontu un atmaksāšanas termiņu.

10. Šo noteikumu 8. punktā minētais finansējuma saņēmējs pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanai 10 darbdienu laikā no dienas, kad kontā ir pieejami finanšu līdzekļi, iemaksā tos programmas vadošās iestādes programmas budžeta kontā un nosūta nacionālajai atbildīgajai iestādei atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai sagatavota un apliecināta maksājuma rīkojuma kopiju.

11. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, saņemot programmas vadošās iestādes lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un pamatojoties uz finansēšanas līgumu, noteiktajos termiņos atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus programmas vadošās iestādes programmas budžeta kontā un triju darbdienu laikā nosūta nacionālajai atbildīgajai iestādei atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtībai sagatavota un apliecināta maksājuma rīkojuma kopiju.

12. Ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams atgūt saskaņā ar šo noteikumu 11. punktu, nacionālā atbildīgā iestāde finansējumu atgūst civiltiesiskā kārtībā atbilstoši Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likuma 17. panta otrajai daļai vai Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenojamo Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likuma 17. panta otrajai daļai.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 530)

13. Ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams atgūt saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu un šo noteikumu 11. punktā minētajam finansējuma saņēmējam ir izmaksāts programmas finansējums par izdevumiem, kas atzīti par neatbilstoši veiktiem:

13.1. nacionālā atbildīgā iestāde atbilstoši šo noteikumu 3. punktam sagatavo un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs iesniedz Ministru kabinetā izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai informatīvo ziņojumu par nepieciešamību atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus programmas budžetā. Informatīvajā ziņojumā norāda šo noteikumu 5. un 7. punktā minētās ziņas, kā arī nacionālās atbildīgās iestādes budžeta kontu un atmaksāšanas termiņu;

13.2. pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanai nacionālā atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā no dienas, kad kontā ir pieejami finanšu līdzekļi, iemaksā tos programmas vadošās iestādes programmas budžeta kontā.

14. Šo noteikumu 10., 11., 12. un 13. punktā minētajos gadījumos par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata datumu, kad neatbilstoši veikto izdevumu summa ir atmaksāta programmas vadošās iestādes programmas budžeta kontā.

15. Nacionālā atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzskaiti par katru neatbilstību, par kuru attiecīgās programmas vadošā iestāde ir pieņēmusi lēmumu un sniegusi informāciju par tās ievadīšanu programmas vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam, kā arī par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu. Informāciju uzskaita nacionālās atbildīgās iestādes izveidotajā neatbilstību uzskaites reģistrā.

IV. Ziņošana Eiropas Komisijai par konstatēto neatbilstību

16. Nacionālā atbildīgā iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 122. panta 2. punktā un Komisijas 2014. gada 18. augusta īstenošanas regulas (ES) Nr. 897/2014, ar ko paredz īpašus noteikumus to pārrobežu sadarbības programmu īstenošanai, kuras finansē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 232/2014, ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu, 31. panta 3. punktā noteiktajā gadījumā ziņo Eiropas Komisijai par neatbilstību, izmantojot Eiropas Komisijas izveidotu un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja uzturētu datu apmaiņas sistēmu, kas nodrošina drošu datu apmaiņu starp Eiropas Komisiju un katru Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 530)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un investīciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 526Pieņemts: 15.09.2015.Stājas spēkā: 22.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 21.09.2015. OP numurs: 2015/184.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
276619
{"selected":{"value":"12.08.2016","content":"<font class='s-1'>12.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.08.2016","iso_value":"2016\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2015","iso_value":"2015\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2015.-11.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.08.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)