Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.154

Rīgā 2015.gada 9.jūnijā (prot. Nr.56, 36.§)
Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2.punktu un
likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
13.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku (turpmāk – aizsargājamie koki) statusu, uzturēšanas un aizsardzības kārtību, kā arī administratīvo atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontroli.

2. Aizsargājamie koki ir:

2.1. vietējo un citzemju sugu koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla nav mazāks par saistošo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem izmēriem, bet ir mazāks par Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2.pielikumā minētajiem izmēriem;

2.2. koki, kuriem pašvaldība noteikusi īpašas aizsardzības statusu, pamatojoties uz to dendroloģisko, ekoloģisko, kultūrvēsturisko, estētisko vai cita veida īpašu vērtību, un kuri minēti saistošo noteikumu 2.pielikumā.

3. Visiem aizsargājamiem kokiem ir īpaša dendroloģiskā, ekoloģiskā, ainaviskā un sabiedriskā vērtība, un tie uzskatāmi par pilsētas kultūrvēsturisko un dabas mantojumu.

II. Aizsargājamo koku uzturēšana un aizsardzība

4. Šīs nodaļas prasības attiecas uz aizsargājamiem kokiem un teritoriju zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka stumbra ārējās malas.

5. Aizsargājamā koka aizsardzības teritorijā aizliegts:

5.1. veikt jebkādas darbības, kas var tieši vai netieši bojāt vai iznīcināt aizsargājamo koku;

5.2. negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanas apstākļus un dabisko attīstību, samazināt tā augtspēju vai stabilitāti;

5.3. kurināt ugunskurus un dedzināt lapas;

5.4. novietot lietas (būvmateriāli, malka u.c.), kas aizsedz skatu uz aizsargājamo koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

5.5. veikt darbības (veidot konstrukcijas u.c.), kas var mazināt aizsargājamā koka kā ainavas elementa vērtību.

6. Aizliegts veikt darbības, kas var izmainīt mikroklimatu koka dobumos (aizmūrēt, piegružot, paplašināt u.tml.).

7. Zemesgabala īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums:

7.1. nodrošināt un nepasliktināt savā īpašumā esošā aizsargājamā koka augšanas apstākļus, tā dendroloģisko, ainavisko un ekoloģisko vērtību;

7.2. organizēt aizsargājamā koka vainaga kopšanas un koka nostiprināšanas darbus, pieaicinot to veikšanai arboristu, un nedēļas laikā pēc darbu veikšanas informēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu (turpmāk – Departaments) par veiktajiem darbiem un arboristu, kurš darbus veicis;

7.3. kopt aizsargājamo koku un uzturēt kārtībā tā aizsardzības teritoriju atbilstoši apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības prasībām;

7.4. nekavējoties informēt Departamentu par konstatētajiem saistošo noteikumu 5. un 6.punkta pārkāpumiem, kā arī, ja novērojama aizsargājamā koka augšanas apstākļu, ainaviskās, dendroloģiskās vērtības pasliktināšanās, tas kļuvis bīstams, apdraud cilvēku veselību un dzīvību vai tuvumā esošās būves vai aizsargājamais koks ir gājis bojā.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

8. Aizsargājamo koku aizliegts cirst, izņemot gadījumus:

8.1. ja aizsargājamais koks ir bīstams (ar vizuāli redzamiem bojājumiem – aizlūzis, sašķelts, sasvēries ar aprautu vai paceltu sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies vecuma dēļ vai dabas apstākļu/stihiju rezultātā), tā nociršana nav atliekama un ir veikti visi iespējamie koka saglabāšanas pasākumi;

8.2. ja aizsargājamais koks nenovēršami bojā tuvumā esošo valsts kultūras pieminekli, pilsētas maģistrālās infrastruktūras objektu vai traucē tā darbību (ko apliecina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, arborista, kā arī būves tehniskās apsekošanas atzinums un citi dokumenti) un šo ietekmi nav iespējams novērst;

8.3. ja aizsargājamā koka atrašanās vietā plānota nacionālo interešu objekta, sabiedrībai nozīmīga objekta vai pilsētas maģistrālās infrastruktūras būvniecība vai pārbūve un saņemts arborista un būvinženiera atzinums par to, ka nav iespējami tehniskie risinājumi, lai saglabātu aizsargājamo koku.

III. Aizsargājamiem kokiem nodarīto zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība un samaksātās zaudējumu atlīdzības sadalījums

9. Departaments aprēķina zaudējumus par aizsargājamiem kokiem nodarīto kaitējumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā novērtējams dabas pieminekļiem nodarītais kaitējums un aprēķināmas sanācijas pasākumu izmaksas. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kontā.

(Rīgas domes 17.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

10. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, ja aizsargājamais koks tiek nocirsts saistošo noteikumu 8.punktā minētajos gadījumos, aprēķina normatīvajos aktos par koku ciršanu mežā un ārpus meža noteiktajā kārtībā.

11. Saskaņā ar saistošo noteikumu 9.punktu iemaksātie līdzekļi izmantojami šādi:

11.1. 100% no kopējiem ieņēmumiem tiek izlietoti Rīgas pilsētas apstādījumu atjaunošanai, t.sk. budžeta programmas "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" realizācijai;

11.2. (svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 102).

(Grozīts ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 102; Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

IV. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu, saistošo noteikumu izpildes kontrole, kā arī lēmumu pārsūdzēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Rīgas domes 17.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

12. Par saistošo noteikumu 5.2.–5.5. apakšpunkta un 6. punkta prasību neievērošanu piemēro fiziskām personām brīdinājumu vai naudas sodu no 6 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 14 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 102 redakcijā)

13. Par saistošo noteikumu 7.2. apakšpunkta prasību neievērošanu piemēro fiziskām personām brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 10 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 102 redakcijā)

14. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 102)

15. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 102)

16. Personas saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt zaudējumu atlīdzību.

17. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

17.1. Departamenta amatpersonas;

17.2. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas;

17.3. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 102 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

17.1 Saistošo noteikumu 17. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt institūcijas, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 102 redakcijā)

18. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Departamenta amatpersona. Departamenta amatpersonas pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt Departamenta direktoram.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

19. (Svītrots ar Rīgas domes 17.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

20. Departamentam ir tiesības uzdot personai izpildīt saistošajos noteikumos noteikto pienākumu vai pārtraukt veikt darbības, par kurām persona tiek saukta pie administratīvās atbildības.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

21. Departaments, konstatējot saistošo noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu veikt noteiktas darbības vai atturēties no noteiktām darbībām saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

V. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005.gada 10.marta saistošos noteikumus Nr.94 "Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, Nr.52).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.154
Kritēriji vietējas nozīmes aizsargājamā koka statusa piešķiršanai
Nr. p. k.Nosaukums latviešu valodāNosaukums latīņu valodāApkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla (metros)
I. Vietējās sugas
1.Alksnis, baltais; baltalksnisAlnus incana1,3
2.Alksnis, hibrīdaisAlnus x pubescens1,3
3.Alksnis, melnais; melnalksnisAlnus glutinosa2,4
4.Apse, parastāPopulus tremula3,0
5.Ābele, mežaMalus sylvestris1,3
6.Bērzs, āraBetula pendula2,5
7.Bērzs, purvaBetula pubescens2,5
8.Bumbiere, mežaPyrus pyraster1,3
9.Egle, parastāPicea abies2,5
10.Goba, parastāUlmus glabra3,2
11.Ieva, parastāPadus avium1,5
12.Īve, parastāTaxus baccata0,5
13.Kadiķis, parastaisJuniperus communis0,7
14.Kļava, parastāAcer platanoides3,0
15.Liepa, parastāTilia cordata3,3
16.Osis, parastaisFraxinus excelsior3,0
17.Ozols, parastaisQuercus robur3,5
18.Pīlādzis, parastaisSorbus aucuparia1,0
19.Priede, parastāPinus sylvestris2,4
20.PūpolvītolsSalix caprea1,6
21.Segliņš, EiropasEuonymus europaeus0,6
22.Skābardis, parastaisCarpinus betulus1,4
23.ŠķetraSalix pentandra1,5
24.Vīksna, parastāUlmus laevis3,2
25.Vītols, trauslaisSalix fragilis3,5
II. Citzemju sugas un dekoratīvās sugas
26.Apse, baltāPopulus alba4,0
27.Baltegle, balzamaAbies balsamea1,4
28.Baltegle, EiropasAbies alba1,6
29.Baltegle, garzvīņuAbies x phanerolepis1,5
30.Baltegle, SibīrijasAbies sibirica1,1
31.Baltegle, vienkrāsasAbies concolor1,2
32.Bērzs, āra 'Crispa'Betula pendula 'Crispa'0,7
33.Bērzs, āra 'Youngii'Betula pendula 'Youngii'0,7
34.Bērzs, dzeltenaisBetula alleghaniensis1,0
35.Bērzs, papīraBetula papyrifera1,0
36.Ciedrupriede, EiropasPinus cembra1,4
37.Ciedrupriede, SibīrijasPinus sibirica1,4
38.Dižskābardis, parastaisFagus sylvatica2,0
39.Dižskābardis, sarkanlapu formasFagus sylvatica 'Purpurea Latifolia’1,0
40.Duglāzija, MenzīsaPseudotsuga menziesii1,5
41.Dzeltenkoks, AmerikasCladrastris kentukea0,8
42.Egle, asāPicea pungens1,3
43.Egle, EngelmaņaPicea engelmannii1,3
44.Egle, parastā 'Virgata'; čūskeglePicea abies 'Virgata'0,7
45.Egle, SerbijasPicea omorika0,7
46.Ginks, divdaivuGinkgo biloba0,5
47.Goba, BritānijasUlmus glabra var. montana1,8
48.Goba, parastā 'Exoniensis'Ulmus glabra 'Exoniensis'1,3
49.Goba, parastā 'Camperdown'Ulmus glabra 'Camperdown'1,5
50.Goba, stepesUlmus minor1,9
51.Hemlokegle, KanādasTsuga canadensis0,6
52.Ieva, MākaPadus maackii1,0
53.Ieva, VirdžīnijasPadus virginiana0,8
54.Katalpa, olveidaCatalpa ovata0,5
55.Katalpa, krāšņāCatalpa speciosa0,5
56.Katsura, JapānasCercidiphyllum japonicum0,5
57.Kļava, kalnuAcer pseudoplatanus2,0
58.Kļava, laukuAcer campestre0,7
59.Kļava, parastā 'Rubrum'Acer platanoides 'Rubrum'1,2
60.Kļava, parastā 'Schwedleri'Acer platanoides 'Schwedleri'2,0
61.Kļava, sudraba; sudrabkļavaAcer saccharinum2,5
62.Kļava, sudraba 'Wierii'Acer saccharinum 'Wierii'2,0
63.Kļava, TatārijasAcer tataricum0,7
64.Korķkoks, AmūrasPhellodendron amurense0,8
65.Krustābele, vilkābeleCrataegus spp.0,6
66.Ķirsis, saldaisCerasus avium1,3
67.Lapegle, EiropasLarix decidua2,5
68.Lapegle, JapānasLarix x kaempferi1,0
69.Lapegle, KrievijasLarix ledebourii2,0
70.Lapegle, PolijasLarix x polonica1,3
71.Lazda, kokveidaCorylus colurna0,5
72.Liepa, AmerikasTilia americana0,8
73.Liepa, HolandesTilia x europaea, sin. Tilia x vulgaris2,5
74.Liepa, KrimasTilia x euchlora1,4
75.Liepa, MoltkesTilia x moltkei0,8
76.Liepa, platlapuTilia platyphyllos2,6
77.Magnolija, gurķuMagnolia acuminata0,6
78.Magnolija, kobusMagnolia kobus0,6
79.Osis, parastais 'Pendula'Fraxinus excelsior 'Pendula'1,5
80.Osis, PensilvānijasFraxinus pennsylvanica1,8
81.Ozols, klinšu 'Mespilifolia'Quercus petraea 'Mespilifolia'1,0
82.Ozols, parastais 'Fastigiata'Quercus robur 'Fastigiata'1,9
83.Ozols, parastais 'Tortuosa'Quercus robur 'Tortuosa'0,6
84.Ozols, sarkanaisQuercus rubra1,8
85.Ozols, šarlaksarkanaisQuercus coccinea1,0
86.Ozols, purvaQuercus palustris1,0
87.Paciprese, zirņu; savaraChamaecyparis pisifera0,6
88.PapelePopulus spp.4,0
89.Papele, balzamaPopulus balsamifera4,0
90.Papele, BerlīnesPopulus x berolinensis 'B tips'4,5
91.Papele, KanādasPopulus x canadensis5,0
92.Papele, Kanādas 'Aurea'Populus x canadensis 'Aurea'3,0
93.Papele, Ķīnas 'Fastigiata'Populus x simonii 'Fastigiata'1,0
94.Papele, laurlapuPopulus laurifolia3,0
95.Papele, melnāPopulus nigra4,0
96.Papele, melnā 'Italica'Populus nigra 'Italica'2,7
97.Papele, pelēcīgāPopulus x canescens4,0
98.Papele, PetrovskasPopulus x petrowskyana4,0
99.Pīlādzis, Tīringes 'Fastigiata'Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'0,6
100.Pīlādzis, ZviedrijasSorbus intermedia1,2
101.Priede, BenksaPinus banksiana0,6
102.Priede, melnāPinus nigra1,4
103.Priede, VeimutaPinus strobus1,4
104.Pterokārija, ošlapuPterocarya fraxinifolia0,6
105.Ragukoks, KanādasGymnocladus dioicus1,0
106.Riekstkoks, īstais; valriekstkoksJuglans regia1,0
107.Riekstkoks, MandžūrijasJuglans mandshurica1,5
108.Riekstkoks, melnaisJuglans nigra1,0
109.Riekstkoks, pelēkaisJuglans cinerea1,8
110.Robīnija, baltāRobinia pseudoacacia1,6
111.Robīnija, greznāRobinia luxurians1,0
112.Robīnija, HartvigaRobinia hartwigii0,8
113.Tūja, rietumuThuja occidentalis1,2
114.Vītols, baltaisSalix alba4,0
115.Vītols, burvīgaisSalix x blanda1,3
116.Vītols, nokarenais zeltzaruSalix x sepulcralis2,0
117.Vītols, sarkstošaisSalix x rubens3,0
118.Vītols, trauslais 'Bullata'Salix fragilis 'Bullata'1,5
119.Zeltlietus, AlpuLaburnum alpinum0,5
120.Zīdkoks, baltaisMorus alba0,6
121.Zirgkastaņa, dzeltenāAesculus flava1,0
122.Zirgkastaņa, hibrīdāAesculus x hybrida1,0
123.Zirgkastaņa, kailāAesculus glabra1,0
124.Zirgkastaņa, neievērotāAesculus x neglecta1,0
125.Zirgkastaņa, parastāAesculus hippocastanum2,6
126.Zirgkastaņa, sārtāAesculus x carnea0,6
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2.pielikums
Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.154
Vietējas nozīmes aizsargājamo koku saraksts
Nr. p.k.Koka sugaApkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla (centimetros)Atrašanās vietaPamatojums
1.Kļava, kalnu 'Purpurescens'84/90/97/102Kalpaka bulvāris 13
(9.grupa, 57.grunts),
pie Latvijas Mākslas akadēmijas galvenās ieejas, labajā pusē pie sētas
Reta forma
2.Ābele, izskatīgā150Brīvības bulvāris 23
(9.grupa, 1.grunts),
pie Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāles, kreisajā pusē no ieejas
Reta suga
3.Egle, asā 'Columnaris'110Koku iela 14
(53.grupa, 235.grunts),
mājas priekšā, starp ielu un ēku
Reta forma
4.Egle, parastā 'Ohlendorfii'200Aleksandra Bieziņa iela 10
(99.grupa, 2174.grunts),
starp deviņstāvu dzīvojamo ēku un ielu
Reta forma
5.Aprikoze, parastā60/65Auces iela 1A
(58.grupa, 203.grunts),
ielas malā
Reta suga
6.Lapegle, Amerikas120Ostas prospekts 11, Mežaparks
(95.grupa, 40.grunts),
aiz estrādes, stāvlaukuma malā
Reta suga
7.Īve, parastā 'Dovastoniana'37, 22Meža prospekts 1, Ezermalas iela 44A
(94.grupa, 267.grunts),
Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs, pie flamingo mājas
Reta forma
8.Bērzs, purva f. rhombifolia120Mazā Nometņu iela bez numura
(57.grupa, 244.grunts),
Kobes (Meteora) dārza ZR daļā, celiņa malā
Reta forma
9.Priede, parastā236Saulgriežu iela 11
(120.grupa, 2232.grunts),
25 m uz ZR no Saulgriežu ielas 10
Vilkaču priede
10.Priede, parastā150/150Šmerļa mežs
(29.grupa, 22.grunts),
100 m uz R no Brīvības ielas 386, 20 m uz D no ielas malas
Vilkaču priede
11.Bērzs, parastais210Biķernieku iela 156
(122.grupa, 151.grunts)
Prof. Paula Stradiņa bērzs
12.Priede, parastā205Ķīšezera krasts
(127.grupa, 529.grunts),
pie peldvietas, 30 m uz R no Uguns ielas 4
Priede ar izteiktu vējslotu
13.Ozols, parastais227Ezermalas iela 24/26
(84.grupa, 40.grunts),
30 m uz DR no Grāves muižas ēkas
Matīsa Kaudzītes piemiņas ozols
14.Dižskābardis, parastais214, 200, 160, 255, 275, 265, 153Eksporta iela 8, Viesturdārzs
(11.grupa, 39.grunts),
45 m uz A no baseina ZA stūra
Iespējams, lielākā dižskābaržu grupa Latvijas parkos
15.Krustābele41–110Jāņa Asara iela 24,
Grīziņkalna parks
(36.grupa, 2.grunts), parka DA stūrī
Apļveida krustābeļu stādījums, 21 koks
16.Kļava, ošlapu265Margrietas iela 23
(60.grupa, 122.grunts),
Mazās Kuldīgas ielas malā, pie žoga
Izteikti grubuļains stumbrs
17.Kļava, ošlapu278Daugavgrīvas iela 112
(63.grupa, 55.grunts),
uz krustojuma ar Balto ielu
Izteikti grubuļains stumbrs, kā arī, iespējams, resnākā ošlapu kļava Latvijā
18.Ozols, parastais230, 260Herdera laukums
(7.grupa, 153.grunts),
pie Doma baznīcas galvenās ieejas
Johana Gotfrīda Herdera piemiņas ozoli
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 154Pieņemts: 09.06.2015.Stājas spēkā: 02.09.2015.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 01.09.2015. OP numurs: 2015/170.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
276163
{"selected":{"value":"01.09.2021","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2020","iso_value":"2020\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2020.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-01.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2015","iso_value":"2015\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2015.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)