Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.154

Rīgā 2015.gada 9.jūnijā (prot. Nr.56, 36.§)
Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 2.punktu un
likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
13.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku (turpmāk – aizsargājamie koki) statusu, uzturēšanas un aizsardzības kārtību, kā arī administratīvo atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes kontroli.

2. Aizsargājamie koki ir:

2.1. vietējo un citzemju sugu koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla nav mazāks par saistošo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem izmēriem, bet ir mazāks par Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2.pielikumā minētajiem izmēriem;

2.2. koki, kuriem pašvaldība noteikusi īpašas aizsardzības statusu, pamatojoties uz to dendroloģisko, ekoloģisko, kultūrvēsturisko, estētisko vai cita veida īpašu vērtību, un kuri minēti saistošo noteikumu 2.pielikumā.

3. Visiem aizsargājamiem kokiem ir īpaša dendroloģiskā, ekoloģiskā, ainaviskā un sabiedriskā vērtība, un tie uzskatāmi par pilsētas kultūrvēsturisko un dabas mantojumu.

II. Aizsargājamo koku uzturēšana un aizsardzība

4. Šīs nodaļas prasības attiecas uz aizsargājamiem kokiem un teritoriju zem koku vainagiem, kā arī 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka stumbra ārējās malas.

5. Aizsargājamā koka aizsardzības teritorijā aizliegts:

5.1. veikt jebkādas darbības, kas var tieši vai netieši bojāt vai iznīcināt aizsargājamo koku;

5.2. negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanas apstākļus un dabisko attīstību, samazināt tā augtspēju vai stabilitāti;

5.3. kurināt ugunskurus un dedzināt lapas;

5.4. novietot lietas (būvmateriāli, malka u.c.), kas aizsedz skatu uz aizsargājamo koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

5.5. veikt darbības (veidot konstrukcijas u.c.), kas var mazināt aizsargājamā koka kā ainavas elementa vērtību.

6. Aizliegts veikt darbības, kas var izmainīt mikroklimatu koka dobumos (aizmūrēt, piegružot, paplašināt u.tml.).

7. Zemesgabala īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums:

7.1. nodrošināt un nepasliktināt savā īpašumā esošā aizsargājamā koka augšanas apstākļus, tā dendroloģisko, ainavisko un ekoloģisko vērtību;

7.2. organizēt aizsargājamā koka vainaga kopšanas un koka nostiprināšanas darbus, pieaicinot to veikšanai arboristu, un nedēļas laikā pēc darbu veikšanas informēt Rīgas pilsētas būvvaldi (turpmāk – Būvvalde) par veiktajiem darbiem un arboristu, kurš darbus veicis;

7.3. kopt aizsargājamo koku un uzturēt kārtībā tā aizsardzības teritoriju atbilstoši apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības prasībām;

7.4. nekavējoties informēt Būvvaldi par konstatētajiem saistošo noteikumu 5. un 6.punkta pārkāpumiem, kā arī, ja novērojama aizsargājamā koka augšanas apstākļu, ainaviskās, dendroloģiskās vērtības pasliktināšanās, tas kļuvis bīstams, apdraud cilvēku veselību un dzīvību vai tuvumā esošās būves vai aizsargājamais koks ir gājis bojā.

8. Aizsargājamo koku aizliegts cirst, izņemot gadījumus:

8.1. ja aizsargājamais koks ir bīstams (ar vizuāli redzamiem bojājumiem – aizlūzis, sašķelts, sasvēries ar aprautu vai paceltu sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies vecuma dēļ vai dabas apstākļu/stihiju rezultātā), tā nociršana nav atliekama un ir veikti visi iespējamie koka saglabāšanas pasākumi;

8.2. ja aizsargājamais koks nenovēršami bojā tuvumā esošo valsts kultūras pieminekli, pilsētas maģistrālās infrastruktūras objektu vai traucē tā darbību (ko apliecina Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, arborista, kā arī būves tehniskās apsekošanas atzinums un citi dokumenti) un šo ietekmi nav iespējams novērst;

8.3. ja aizsargājamā koka atrašanās vietā plānota nacionālo interešu objekta, sabiedrībai nozīmīga objekta vai pilsētas maģistrālās infrastruktūras būvniecība vai pārbūve un saņemts arborista un būvinženiera atzinums par to, ka nav iespējami tehniskie risinājumi, lai saglabātu aizsargājamo koku.

III. Aizsargājamiem kokiem nodarīto zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība un samaksātās zaudējumu atlīdzības sadalījums

9. Būvvalde aprēķina zaudējumus par aizsargājamiem kokiem nodarīto kaitējumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā novērtējams dabas pieminekļiem nodarītais kaitējums un aprēķināmas sanācijas pasākumu izmaksas. Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kontā.

(Rīgas domes 17.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā)

10. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, ja aizsargājamais koks tiek nocirsts saistošo noteikumu 8.punktā minētajos gadījumos, aprēķina normatīvajos aktos par koku ciršanu mežā un ārpus meža noteiktajā kārtībā.

11. Saskaņā ar saistošo noteikumu 9.punktu iemaksātie līdzekļi izmantojami šādi:

11.1. 100% no kopējiem ieņēmumiem tiek izlietoti Rīgas pilsētas apstādījumu atjaunošanai, t.sk. budžeta programmas "Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana" realizācijai;

11.2. (svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 102).

(Grozīts ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 102; Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 35)

IV. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu, saistošo noteikumu izpildes kontrole, kā arī lēmumu pārsūdzēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Rīgas domes 17.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

12. Par saistošo noteikumu 5.2.–5.5. apakšpunkta un 6. punkta prasību neievērošanu piemēro fiziskām personām brīdinājumu vai naudas sodu no 6 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 14 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 102 redakcijā)

13. Par saistošo noteikumu 7.2. apakšpunkta prasību neievērošanu piemēro fiziskām personām brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 6 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 10 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 102 redakcijā)

14. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 102)

15. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 102)

16. Personas saukšana pie administratīvās atbildības neatbrīvo viņu no pienākuma samaksāt zaudējumu atlīdzību.

17. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

17.1. Būvvaldes amatpersonas;

17.2. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas;

17.3. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 102 redakcijā)

17.1 Saistošo noteikumu 17. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt institūcijas, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 102 redakcijā)

18. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Būvvaldes amatpersona. Būvvaldes amatpersonas pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt Būvvaldes vadītājam.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

19. (Svītrots ar Rīgas domes 17.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

20. Būvvaldei ir tiesības uzdot personai izpildīt saistošajos noteikumos noteikto pienākumu vai pārtraukt veikt darbības, par kurām persona tiek saukta pie administratīvās atbildības.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

21. Būvvalde, konstatējot saistošo noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu veikt noteiktas darbības vai atturēties no noteiktām darbībām saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai.

V. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005.gada 10.marta saistošos noteikumus Nr.94 "Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, Nr.52).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.154
Kritēriji vietējas nozīmes aizsargājamā koka statusa piešķiršanai
Nr. p. k. Nosaukums latviešu valodā Nosaukums latīņu valodā Apkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla (metros)
I. Vietējās sugas
1. Alksnis, baltais; baltalksnis Alnus incana 1,3
2. Alksnis, hibrīdais Alnus x pubescens 1,3
3. Alksnis, melnais; melnalksnis Alnus glutinosa 2,4
4. Apse, parastā Populus tremula 3,0
5. Ābele, meža Malus sylvestris 1,3
6. Bērzs, āra Betula pendula 2,5
7. Bērzs, purva Betula pubescens 2,5
8. Bumbiere, meža Pyrus pyraster 1,3
9. Egle, parastā Picea abies 2,5
10. Goba, parastā Ulmus glabra 3,2
11. Ieva, parastā Padus avium 1,5
12. Īve, parastā Taxus baccata 0,5
13. Kadiķis, parastais Juniperus communis 0,7
14. Kļava, parastā Acer platanoides 3,0
15. Liepa, parastā Tilia cordata 3,3
16. Osis, parastais Fraxinus excelsior 3,0
17. Ozols, parastais Quercus robur 3,5
18. Pīlādzis, parastais Sorbus aucuparia 1,0
19. Priede, parastā Pinus sylvestris 2,4
20. Pūpolvītols Salix caprea 1,6
21. Segliņš, Eiropas Euonymus europaeus 0,6
22. Skābardis, parastais Carpinus betulus 1,4
23. Šķetra Salix pentandra 1,5
24. Vīksna, parastā Ulmus laevis 3,2
25. Vītols, trauslais Salix fragilis 3,5
II. Citzemju sugas un dekoratīvās sugas
26. Apse, baltā Populus alba 4,0
27. Baltegle, balzama Abies balsamea 1,4
28. Baltegle, Eiropas Abies alba 1,6
29. Baltegle, garzvīņu Abies x phanerolepis 1,5
30. Baltegle, Sibīrijas Abies sibirica 1,1
31. Baltegle, vienkrāsas Abies concolor 1,2
32. Bērzs, āra 'Crispa' Betula pendula 'Crispa' 0,7
33. Bērzs, āra 'Youngii' Betula pendula 'Youngii' 0,7
34. Bērzs, dzeltenais Betula alleghaniensis 1,0
35. Bērzs, papīra Betula papyrifera 1,0
36. Ciedrupriede, Eiropas Pinus cembra 1,4
37. Ciedrupriede, Sibīrijas Pinus sibirica 1,4
38. Dižskābardis, parastais Fagus sylvatica 2,0
39. Dižskābardis, sarkanlapu formas Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia’ 1,0
40. Duglāzija, Menzīsa Pseudotsuga menziesii 1,5
41. Dzeltenkoks, Amerikas Cladrastris kentukea 0,8
42. Egle, asā Picea pungens 1,3
43. Egle, Engelmaņa Picea engelmannii 1,3
44. Egle, parastā 'Virgata'; čūskegle Picea abies 'Virgata' 0,7
45. Egle, Serbijas Picea omorika 0,7
46. Ginks, divdaivu Ginkgo biloba 0,5
47. Goba, Britānijas Ulmus glabra var. montana 1,8
48. Goba, parastā 'Exoniensis' Ulmus glabra 'Exoniensis' 1,3
49. Goba, parastā 'Camperdown' Ulmus glabra 'Camperdown' 1,5
50. Goba, stepes Ulmus minor 1,9
51. Hemlokegle, Kanādas Tsuga canadensis 0,6
52. Ieva, Māka Padus maackii 1,0
53. Ieva, Virdžīnijas Padus virginiana 0,8
54. Katalpa, olveida Catalpa ovata 0,5
55. Katalpa, krāšņā Catalpa speciosa 0,5
56. Katsura, Japānas Cercidiphyllum japonicum 0,5
57. Kļava, kalnu Acer pseudoplatanus 2,0
58. Kļava, lauku Acer campestre 0,7
59. Kļava, parastā 'Rubrum' Acer platanoides 'Rubrum' 1,2
60. Kļava, parastā 'Schwedleri' Acer platanoides 'Schwedleri' 2,0
61. Kļava, sudraba; sudrabkļava Acer saccharinum 2,5
62. Kļava, sudraba 'Wierii' Acer saccharinum 'Wierii' 2,0
63. Kļava, Tatārijas Acer tataricum 0,7
64. Korķkoks, Amūras Phellodendron amurense 0,8
65. Krustābele, vilkābele Crataegus spp. 0,6
66. Ķirsis, saldais Cerasus avium 1,3
67. Lapegle, Eiropas Larix decidua 2,5
68. Lapegle, Japānas Larix x kaempferi 1,0
69. Lapegle, Krievijas Larix ledebourii 2,0
70. Lapegle, Polijas Larix x polonica 1,3
71. Lazda, kokveida Corylus colurna 0,5
72. Liepa, Amerikas Tilia americana 0,8
73. Liepa, Holandes Tilia x europaea, sin. Tilia x vulgaris 2,5
74. Liepa, Krimas Tilia x euchlora 1,4
75. Liepa, Moltkes Tilia x moltkei 0,8
76. Liepa, platlapu Tilia platyphyllos 2,6
77. Magnolija, gurķu Magnolia acuminata 0,6
78. Magnolija, kobus Magnolia kobus 0,6
79. Osis, parastais 'Pendula' Fraxinus excelsior 'Pendula' 1,5
80. Osis, Pensilvānijas Fraxinus pennsylvanica 1,8
81. Ozols, klinšu 'Mespilifolia' Quercus petraea 'Mespilifolia' 1,0
82. Ozols, parastais 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' 1,9
83. Ozols, parastais 'Tortuosa' Quercus robur 'Tortuosa' 0,6
84. Ozols, sarkanais Quercus rubra 1,8
85. Ozols, šarlaksarkanais Quercus coccinea 1,0
86. Ozols, purva Quercus palustris 1,0
87. Paciprese, zirņu; savara Chamaecyparis pisifera 0,6
88. Papele Populus spp. 4,0
89. Papele, balzama Populus balsamifera 4,0
90. Papele, Berlīnes Populus x berolinensis 'B tips' 4,5
91. Papele, Kanādas Populus x canadensis 5,0
92. Papele, Kanādas 'Aurea' Populus x canadensis 'Aurea' 3,0
93. Papele, Ķīnas 'Fastigiata' Populus x simonii 'Fastigiata' 1,0
94. Papele, laurlapu Populus laurifolia 3,0
95. Papele, melnā Populus nigra 4,0
96. Papele, melnā 'Italica' Populus nigra 'Italica' 2,7
97. Papele, pelēcīgā Populus x canescens 4,0
98. Papele, Petrovskas Populus x petrowskyana 4,0
99. Pīlādzis, Tīringes 'Fastigiata' Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata' 0,6
100. Pīlādzis, Zviedrijas Sorbus intermedia 1,2
101. Priede, Benksa Pinus banksiana 0,6
102. Priede, melnā Pinus nigra 1,4
103. Priede, Veimuta Pinus strobus 1,4
104. Pterokārija, ošlapu Pterocarya fraxinifolia 0,6
105. Ragukoks, Kanādas Gymnocladus dioicus 1,0
106. Riekstkoks, īstais; valriekstkoks Juglans regia 1,0
107. Riekstkoks, Mandžūrijas Juglans mandshurica 1,5
108. Riekstkoks, melnais Juglans nigra 1,0
109. Riekstkoks, pelēkais Juglans cinerea 1,8
110. Robīnija, baltā Robinia pseudoacacia 1,6
111. Robīnija, greznā Robinia luxurians 1,0
112. Robīnija, Hartviga Robinia hartwigii 0,8
113. Tūja, rietumu Thuja occidentalis 1,2
114. Vītols, baltais Salix alba 4,0
115. Vītols, burvīgais Salix x blanda 1,3
116. Vītols, nokarenais zeltzaru Salix x sepulcralis 2,0
117. Vītols, sarkstošais Salix x rubens 3,0
118. Vītols, trauslais 'Bullata' Salix fragilis 'Bullata' 1,5
119. Zeltlietus, Alpu Laburnum alpinum 0,5
120. Zīdkoks, baltais Morus alba 0,6
121. Zirgkastaņa, dzeltenā Aesculus flava 1,0
122. Zirgkastaņa, hibrīdā Aesculus x hybrida 1,0
123. Zirgkastaņa, kailā Aesculus glabra 1,0
124. Zirgkastaņa, neievērotā Aesculus x neglecta 1,0
125. Zirgkastaņa, parastā Aesculus hippocastanum 2,6
126. Zirgkastaņa, sārtā Aesculus x carnea 0,6
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2.pielikums
Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.154
Vietējas nozīmes aizsargājamo koku saraksts
Nr. p.k. Koka suga Apkārtmērs 1,3 metru augstumā no sakņu kakla (centimetros) Atrašanās vieta Pamatojums
1. Kļava, kalnu 'Purpurescens' 84/90/97/102 Kalpaka bulvāris 13
(9.grupa, 57.grunts),
pie Latvijas Mākslas akadēmijas galvenās ieejas, labajā pusē pie sētas
Reta forma
2. Ābele, izskatīgā 150 Brīvības bulvāris 23
(9.grupa, 1.grunts),
pie Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrāles, kreisajā pusē no ieejas
Reta suga
3. Egle, asā 'Columnaris' 110 Koku iela 14
(53.grupa, 235.grunts),
mājas priekšā, starp ielu un ēku
Reta forma
4. Egle, parastā 'Ohlendorfii' 200 Aleksandra Bieziņa iela 10
(99.grupa, 2174.grunts),
starp deviņstāvu dzīvojamo ēku un ielu
Reta forma
5. Aprikoze, parastā 60/65 Auces iela 1A
(58.grupa, 203.grunts),
ielas malā
Reta suga
6. Lapegle, Amerikas 120 Ostas prospekts 11, Mežaparks
(95.grupa, 40.grunts),
aiz estrādes, stāvlaukuma malā
Reta suga
7. Īve, parastā 'Dovastoniana' 37, 22 Meža prospekts 1, Ezermalas iela 44A
(94.grupa, 267.grunts),
Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs, pie flamingo mājas
Reta forma
8. Bērzs, purva f. rhombifolia 120 Mazā Nometņu iela bez numura
(57.grupa, 244.grunts),
Kobes (Meteora) dārza ZR daļā, celiņa malā
Reta forma
9. Priede, parastā 236 Saulgriežu iela 11
(120.grupa, 2232.grunts),
25 m uz ZR no Saulgriežu ielas 10
Vilkaču priede
10. Priede, parastā 150/150 Šmerļa mežs
(29.grupa, 22.grunts),
100 m uz R no Brīvības ielas 386, 20 m uz D no ielas malas
Vilkaču priede
11. Bērzs, parastais 210 Biķernieku iela 156
(122.grupa, 151.grunts)
Prof. Paula Stradiņa bērzs
12. Priede, parastā 205 Ķīšezera krasts
(127.grupa, 529.grunts),
pie peldvietas, 30 m uz R no Uguns ielas 4
Priede ar izteiktu vējslotu
13. Ozols, parastais 227 Ezermalas iela 24/26
(84.grupa, 40.grunts),
30 m uz DR no Grāves muižas ēkas
Matīsa Kaudzītes piemiņas ozols
14. Dižskābardis, parastais 214, 200, 160, 255, 275, 265, 153 Eksporta iela 8, Viesturdārzs
(11.grupa, 39.grunts),
45 m uz A no baseina ZA stūra
Iespējams, lielākā dižskābaržu grupa Latvijas parkos
15. Krustābele 41–110 Jāņa Asara iela 24,
Grīziņkalna parks
(36.grupa, 2.grunts), parka DA stūrī
Apļveida krustābeļu stādījums, 21 koks
16. Kļava, ošlapu 265 Margrietas iela 23
(60.grupa, 122.grunts),
Mazās Kuldīgas ielas malā, pie žoga
Izteikti grubuļains stumbrs
17. Kļava, ošlapu 278 Daugavgrīvas iela 112
(63.grupa, 55.grunts),
uz krustojuma ar Balto ielu
Izteikti grubuļains stumbrs, kā arī, iespējams, resnākā ošlapu kļava Latvijā
18. Ozols, parastais 230, 260 Herdera laukums
(7.grupa, 153.grunts),
pie Doma baznīcas galvenās ieejas
Johana Gotfrīda Herdera piemiņas ozoli
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 154Pieņemts: 09.06.2015.Stājas spēkā: 02.09.2015.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 01.09.2015. OP numurs: 2015/170.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
276163
{"selected":{"value":"01.05.2021","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2020","iso_value":"2020\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2020.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-01.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2015","iso_value":"2015\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2015.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)