Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 467

Rīgā 2015. gada 11. augustā (prot. Nr. 38 20. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp bezdarbnieku, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, iekļaušanos darba tirgū" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.1.1.3. pasākumu "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.8. ar valsts atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 16)

2. Pasākuma mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Pasākuma mērķa grupa ir:

3.1. biedrības, nodibinājumi un komersanti, izņemot individuālos komersantus un personālsabiedrības (turpmāk – pasākuma dalībnieki);

3.1.1 sociālie uzņēmumi, kuri par visiem nodarbinātajiem veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā (turpmāk – sociālie uzņēmumi);

3.2. fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību (turpmāk – sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji);

3.3. nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki – ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem), bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, un bezdarbnieki ar invaliditāti;

3.4. personas ar invaliditāti un personas ar garīga rakstura traucējumiem;

3.5. sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

(Grozīts ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 282; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301; MK 14.06.2022. noteikumiem Nr. 344)

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 1 114 247 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, kas iesaistīti pasākumā, – 70;

4.2.2. iznākuma rādītājs – atbalstīto sociālo uzņēmumu skaits – 194.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 282 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 846; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 485; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 473; MK 14.06.2022. noteikumiem Nr. 344)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākuma ietvaros pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 17 083 768 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 14 521 202 euro un valsts budžeta finansējums – 2 562 566 euro.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301)

9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

10. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

11. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā valsts politiku darba jomā, – Labklājības ministrija.

12. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikumā noteiktajām prasībām sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu.

13. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

14. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanā piesaista sadarbības partneri – akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sadarbības partneris).

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 184)

15. Īstenojot šo noteikumu 14. punktā minēto sadarbību, finansējuma saņēmējs ar sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

16. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi nav noslēgts sadarbības līgums, projektam pievieno starp finansējuma saņēmēju un sadarbības partneri noslēgtu nodomu protokolu, kurā iekļauj vismaz šādu informāciju:

16.1. pušu apņemšanos sadarboties šo noteikumu 17.1., 17.2.1., 17.2.3. un 17.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros, tai skaitā noslēgt sadarbības līgumu, ja projekts tiek apstiprināts;

16.2. norādi par sadarbības partnera veicamajiem pienākumiem projekta īstenošanā, tai skaitā šo noteikumu 36.2., 36.3. un 36.4. apakšpunktā minēto datu iegūšanu;

16.3. norēķinu veikšanas kārtību sadarbības partnerim šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

17. Pasākuma ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

17.1. sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem, piemēram, informēšanas un izglītošanas pasākumiem, diskusijām, konsultācijām (turpmāk – sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi);

17.2. sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde:

17.2.1. sociālo uzņēmumu pazīmju, atlases kritēriju un to piemērošanas metodikas izstrāde, kā arī finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība;

17.2.2. pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu reģistra izstrāde un darbības nodrošināšana;

17.2.3. sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanas metodikas izstrāde, kā arī finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācība;

17.2.4. sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīniju izstrāde;

17.3. sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana:

17.3.1. sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana;

17.3.2. konsultāciju nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu izstrādei;

17.4. sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un pasākuma dalībnieku, sociālo uzņēmumu un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana;

17.4.1 konsultācijas sociālajiem uzņēmumiem, lai palīdzētu izstrādāt biznesa plānu;

17.4.2 atbalsts sociālajiem uzņēmumiem, kas nodarbina personas ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem;

17.4.3 pasākumi sociālo uzņēmumu ekosistēmas nostiprināšanai un attīstībai;

17.5. pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai, kā arī pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu darbības izvērtēšana;

17.5.1 pieredzes apmaiņas pasākumi par sociālo uzņēmējdarbību;

17.6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

17.7. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 184; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 282; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 846; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 10; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 16)

18. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

18.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

18.3. neparedzētās izmaksas.

19. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

19.1. tiešās personāla izmaksas (izņemot virsstundas). Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze. Personāla atlīdzības izmaksām jābūt līdzvērtīgām ar pārējo finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera darbinieku atalgojumu:

19.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam;

19.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas nepārsniedz 1 069 348 euro;

19.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas – finanšu atbalsts (dotācijas veidā) pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, konsultācijas sociālajiem uzņēmumiem šo noteikumu 17.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensācija un vienreizēja darba algas kompensācija šo noteikumu 17.4.2 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros. Finanšu atbalstu, konsultāciju atbalstu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensāciju un vienreizēju darba algas kompensāciju sniedz no pasākumam pieejamā finansējuma kā de minimis atbalstu, ņemot vērā šo noteikumu V nodaļā minētos de minimis atbalsta ierobežojumus. Iesniedzot finanšu atbalsta pieteikumu un piešķirot finanšu atbalstu, ievēro arī šādus nosacījumus:

19.2.1. finanšu atbalstu piešķir ilgtermiņa materiālajiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, apgrozāmajiem līdzekļiem, apmācību un konsultāciju izdevumiem, kā arī atlīdzības izmaksām sešus mēnešus biznesa plāna īstenošanas periodā, nepārsniedzot 80 procentus no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā. Pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu atlīdzības izmaksām šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētajām mērķa grupām biznesa plāna īstenošanas periodā piešķir jaunu darba vietu izveidei, nepārsniedzot 100 procentus no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā;

19.2.2. finanšu atbalsta apmēru pamato biznesa plānā. Minimālais finanšu atbalsta apmērs ir 5 000 euro, maksimālais finanšu atbalsts nepārsniedz:

19.2.2.1. (svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301);

19.2.2.2. 50 000 euro – pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru darbības laiks kopš reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir mazāks par trim gadiem;

19.2.2.3. 200 000 euro – pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru darbības laiks kopš reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir ilgāks par trim gadiem. Finanšu atbalstu nosaka atbilstoši saimnieciskās darbības apjomam, nepārsniedzot 50 procentus no vidējā apgrozījuma pēdējos trijos gados un 50 procentus no apgrozījuma pēdējā gadā (izvēlas mazākā aprēķinātā rādītāja vērtību). Ja atbilstoši apgrozījumam aprēķinātais finanšu atbalsta apmērs ir mazāks par 50 000 euro, bet biznesa plāna īstenošanai ir nepieciešams lielāks finanšu atbalsts, to nosaka atbilstoši biznesa plānam, bet nepārsniedzot 50 000 euro;

19.2.2.1 sociālajiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu šo noteikumu 19.2.2.2. un 19.2.2.3. apakšpunktā minētajā apmērā piešķir, ja atlīdzības izmaksas šo mērķa grupu nodarbinātajiem ir vismaz 40 procentu apmērā no kopējās finanšu atbalsta summas biznesa plāna īstenošanas periodā;

19.2.3. ja sociālā uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir biedrība vai nodibinājums, finanšu atbalsta apmēra noteikšanā ņem vērā biedrības vai nodibinājuma darbības ilgumu un finanšu rādītājus, kas minēti šo noteikumu 19.2.2.3. apakšpunktā;

19.2.4. (svītrots ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89);

19.2.5. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļu kompensē par kalendāra ceturksnī samaksāto summu – viena mēneša laikā pēc kompensācijas pieprasījuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos par valsts sociālo apdrošināšanu noteikto obligāto iemaksu likmi un nepārsniedzot summu, kas ir vienāda ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļu no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensāciju neizmaksā par nodarbinātajiem, kuru darba atlīdzība attiecīgajā laikposmā tiek kompensēta šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās darbības ietvaros;

19.2.6. vienreizēju darba algas kompensāciju sociālajiem uzņēmumiem šo noteikumu 17.4.2 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros piešķir viena mēneša laikā pēc kompensācijas pieprasījuma saņemšanas par šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas nodarbināšanu, kurai pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ir bijis bezdarbnieka statuss. Kompensācijas apmērs nepārsniedz 100 procentus no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā;

19.2.1 šo noteikumu 19.2.1. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu piešķir, ievērojot saimnieciskā izdevīguma principu un ja tas nepieciešams biznesa plāna sociālā mērķa sasniegšanai:

19.2.1 1. ilgtermiņa materiālajiem ieguldījumiem, kas ietver aprīkojuma, iekārtu un transportlīdzekļu iegādi, nomu un amortizāciju. Sociālajiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu piešķir tādiem ilgtermiņa materiālajiem ieguldījumiem, kas tieši saistīti ar šo mērķa grupu nodarbināto darba pienākumu izpildi;

19.2.1 2. ilgtermiņa nemateriālajiem ieguldījumiem, kas ietver patentu, licenču, prečzīmju, firmas zīmju, koncesiju un datorprogrammu iegādes izmaksas;

19.2.1 3. apgrozāmajiem līdzekļiem, kas ietver izejvielu un materiālu iegādes izmaksas, kā arī citas izmaksas, izņemot atlīdzības, ilgtermiņa materiālo un nemateriālo ieguldījumu, apmācību un konsultāciju izmaksas;

19.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

19.3.1. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā šo noteikumu 17.6. apakšpunktā minētajai atbalstāmajai darbībai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

19.3.2. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 17.1., 17.4., 17.5.1 un 17.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī ārvalstu komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētajam īstenošanas personālam un projekta vadītājam šo noteikumu 17.5.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

19.3.3. dalības maksa (ievērojot šo noteikumu 19.3.2. apakšpunktā minēto) šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 17.5.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;

19.3.3.1 projekta īstenošanai nepieciešamās informācijas iegūšanas izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros;

19.3.4. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 20.5. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā).

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 184; MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 282; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 846; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 10; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 473; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 16)

20. Šo noteikumu 19.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

20.1. šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajiem sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumiem, kā arī 17.2.1. un 17.2.3. apakšpunktā minētajām finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apmācībām var plānot izmaksas telpu nomai un kancelejas preču iegādei;

20.2. šo noteikumu 17.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas informācijas sistēmas izveidei, ieviešanai, nodrošināšanai un informācijas apmaiņas pakalpojumiem;

20.3. šo noteikumu 17.1., 17.2.1., 17.2.3., 17.2.4., 17.3., 17.4.1 un 17.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot izmaksas specifisku nozares ekspertu piesaistei sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumiem, sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izstrādei, sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju izvērtēšanai, konsultāciju nodrošināšanai biznesa plānu izstrādei un pasākuma starprezultātu novērtēšanai;

20.4. šo noteikumu 17.1., 17.4., 17.5.1 un 17.7. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas transporta nomas pakalpojumiem un transporta pakalpojumu pirkšanai;

20.4.1 šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai sadarbības partneris var plānot informācijas sistēmu pielāgošanas un pilnveidošanas izmaksas;

20.5. šo noteikumu 19.1.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosaka atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas un vadības personāls ir nodarbināts projektā;

20.6. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 282; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 846; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 10)

20.1 Finanšu atbalsta ietvaros nav attiecināmas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar biznesa plāna īstenošanu, kā arī izmaksas:

20.1 1. nekustamā īpašuma (ēkas un zemes) iegādei;

20.1 2. visu veidu infrastruktūras uzlabošanai, attīstībai, pārbūvei, kā arī telpu un ēku remontam, ēku un būvju nojaukšanai, restaurācijai, rekonstrukcijai, renovācijai, būvprojektēšanai, būvniecībai, teritorijas labiekārtošanai;

20.1 3. finanšu audita izdevumiem, finanšu līzingiem, finanšu transakcijām, procentu maksājumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumiem un valūtas svārstību radīto zaudējumu segšanai;

20.1 4. naudas sodu, līgumsodu, nokavējuma procentu, tiesāšanās izdevumu segšanai, muitas nodokļu un nodevu maksāšanai (izņemot pievienotās vērtības nodokli, tai skaitā ievērojot šo noteikumu 23. punktā minēto nosacījumu);

20.1 5. par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

21. Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām (proporcionāli no šo noteikumu 19.1.1. un 19.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām).

22. Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai nodrošinātu vienošanās par projekta īstenošanu izpildi) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs neparedzēto izmaksu izlietošanu saskaņo ar sadarbības iestādi saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 184)

23. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 18. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Pasākuma un projekta īstenošanas nosacījumi

24. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

25. Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt sociālu, sabiedrībai nozīmīgu problēmu, veicot saimniecisko darbību un ieguldot peļņu noteiktā mērķa sasniegšanai. Sociālās uzņēmējdarbības mērķis var būt arī šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minētās mērķa grupas integrācija darba tirgū. Šādā gadījumā pasākuma dalībnieks (ja tas integrē darba tirgū šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas) un sociālais uzņēmums (ja tas integrē darba tirgū šo noteikumu 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu) ir darba integrācijas sociālais uzņēmums.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā; punktā minētais regulējums attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem stājas spēkā 01.04.2018., sk. 49. punktu)

26. Pasākuma dalībnieki atbilst vismaz šādām pazīmēm:

26.1. statūtos ir noteikts sociālais mērķis un tam ir pozitīva sociāla ietekme;

26.2. peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai;

26.3. tiek nodarbināti algoti darbinieki.

26.1 Lai kļūtu par pasākuma dalībnieku, biedrība, nodibinājums vai komersants līdz 2018. gada 1. martam iesniedz finansējuma saņēmējam iesniegumu dalībai pasākumā, kas sagatavots atbilstoši finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē publicētajam iesnieguma veidlapas paraugam un iesnieguma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijām. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļvietnē publicē arī iesnieguma vērtēšanas vadlīnijas.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 282 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89)

26.2 Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 26.1 punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu atzīt vai neatzīt iesnieguma iesniedzēju par pasākuma dalībnieku. Iesniedzēju atzīst par pasākuma dalībnieku, ja:

26.2 1. tam statūtos ir noteikts sociālais mērķis un tam ir pozitīva sociāla ietekme;

26.2 2. tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kā biedrība, nodibinājums vai komersants, izņemot individuālo komersantu un personālsabiedrību;

26.2 3. tā saimnieciskā darbība vai darbība nav apturēta, tas nav likvidēts, tam nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;

26.2 4. tā dibinātājs, dalībnieks vai biedrs nav publiska persona;

26.2 5. tas kā biedrība vai nodibinājums iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mazāk nekā 12 mēnešus vai vairāk nekā 12 mēnešus, bet saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmo daļu nav iestājies gada pārskata (par pirmo pilno kalendāra gadu) iesniegšanas termiņš, un uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku. Ja iesniedzējs kā biedrība vai nodibinājums iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vairāk nekā 12 mēnešus un iepriekšējā kalendāra gada pārskats ir iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā, tad:

26.2 5.1. iepriekšējā kalendāra gadā tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas saistīta ar sociālā mērķa sasniegšanu, ir vismaz 10 procenti;

26.2 5.2. iepriekšējā kalendāra gadā tas ir nodarbinājis vai pēdējos trīs mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas nodarbina vismaz divus darbiniekus uz darba līguma pamata vai pēdējo divu kalendāra gadu laikā ir nodarbinājis vismaz vienu bezdarbnieku uz darba līguma pamata Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvo nodarbinātības pasākumu "Pasākumi noteiktām personu grupām", "Pirmā darba pieredze jaunietim" vai "Apmācība pie darba devēja" ietvaros;

26.2 6. tas kā komersants iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mazāk nekā 12 mēnešus vai vairāk nekā 12 mēnešus, bet saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta pirmo daļu nav iestājies gada pārskata (par pirmo pilno kalendāra gadu) iesniegšanas termiņš, un uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku. Ja iesniedzējs kā komersants iesnieguma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vairāk nekā 12 mēnešus un iepriekšējā kalendāra gada pārskats ir iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā, tad:

26.2 6.1. vismaz 50 procentus no iepriekšējā gada peļņas atlikuma ir izmantojis sociālā mērķa sasniegšanai vai, ja peļņas nav bijis, ir pieņēmis lēmumu par peļņas sadales aizliegumu, paredzot, ka peļņu izmantos sociālā mērķa sasniegšanai;

26.2 6.2. vismaz vienam no izpildinstitūcijas locekļiem vai vadības pārstāvjiem ir viena gada pieredze ar sociālo ietekmi saistītu procesu vadīšanā;

26.2 6.3. iepriekšējā kalendāra gadā ir nodarbinājis un kārtējā gadā nodarbina vismaz divus darbiniekus uz darba līguma pamata.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 282 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89)

26.3 Iesnieguma iesniedzējs un pasākuma dalībnieks nedarbojas vai neplāno darboties šādās nozarēs vai jomās:

26.3 1. sistemātisku darījumu veikšana ar vērtspapīriem un nekustamo īpašumu, izņemot telpu iznomāšanu vai izīrēšanu;

26.3 2. finanšu un apdrošināšanas darbības;

26.3 3. sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība;

26.3 4. alkoholisko dzērienu (izņemot mazajās alkoholisko dzērienu darītavās ražotos) un tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;

26.3 5. azartspēles un derības;

26.3 6. citas jomas, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 282 redakcijā)

26.4 Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji var saņemt finanšu atbalstu, ja tie ir ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.04.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

26.5 Finansējuma saņēmēja atbildīgās amatpersonas šo noteikumu 26.2, 26.6 un 26.7 punktā minēto lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Labklājības ministrijas valsts sekretāram. Labklājības ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 282 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89)

26.6 Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu, ar kuru atzīst pasākuma dalībnieku par neatbilstošu turpmākai dalībai pasākumā, šādos gadījumos:

26.6 1. saņemts attiecīgs pasākuma dalībnieka iesniegums par dalības pārtraukšanu pasākumā;

26.6 2. atbilstoši komercdarbību vai biedrību un nodibinājumu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem izbeigta pasākuma dalībnieka darbība;

26.6 3. konstatēta neatbilstība šo noteikumu 26., 26.2 (izņemot šo noteikumu 26.5. un 26.6. apakšpunktā minētos kritērijus) un 26.3 punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

26.7 Finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona var pieņemt lēmumu, ar kuru atzīst pasākuma dalībnieku par neatbilstošu turpmākai dalībai pasākumā, ja pasākuma dalībnieks līdz kārtējā gada 1. maijam nav iesniedzis Labklājības ministrijā iepriekšējā gada darbības pārskatu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 846 redakcijā)

27. Pasākuma dalībnieki, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas integrācija darba tirgū (darba integrācijas sociālais uzņēmums):

27.1. šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas iesaisti pasākumā koordinē ar Nodarbinātības valsts aģentūru;

27.2. šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minēto mērķa grupu pasākumā iesaista, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas, vai ārsta psihiatra izsniegtu atzinumu.

28. (Svītrots ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89)

29. (Svītrots ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89)

30. (Svītrots ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89)

31. (Svītrots ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89)

32. Lai pretendētu uz finanšu atbalstu, pasākuma dalībnieki, sociālie uzņēmumi un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji iesniedz sadarbības partnerim finanšu atbalsta pieteikumu un biznesa plānu. Pasākuma dalībnieki iesniedz finanšu atbalsta pieteikumu un biznesa plānu līdz 2018. gada 31. decembrim. Ja tiek pieņemts lēmums par finanšu atbalsta piešķiršanu, sadarbības partneris:

32.1. ar pasākuma dalībnieku vai sociālo uzņēmumu slēdz civiltiesisku līgumu (turpmāk – finanšu atbalsta līgums);

32.2. sociālās uzņēmējdarbības uzsācējam nosūta finanšu atbalsta piedāvājumu. Sociālās uzņēmējdarbības uzsācējs divu mēnešu laikā pēc finanšu atbalsta piedāvājuma saņemšanas iesniedz Labklājības ministrijā iesniegumu sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā; punktā minētais regulējums attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem stājas spēkā 01.04.2018., sk. 49. punktu)

32.1 Finanšu atbalsta intensitāte ir 90 procenti no biznesa plānā iekļautajām šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot maksimālo finanšu atbalsta apmēru – 200 000 euro, tai skaitā ievērojot šo noteikumu V nodaļā minētos de minimis atbalsta ierobežojumus. Sadarbības partneris šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu piešķir pamatotu un dzīvotspējīgu biznesa plānu īstenošanai. Pasākuma dalībnieki un sociālie uzņēmumi biznesa plāna īstenošanai izmanto arī savus resursus vai piesaista ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar komercdarbības atbalstu, vismaz 10 procentu apmērā no biznesa plānā iekļautajām šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā; punktā minētais regulējums attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem stājas spēkā 01.04.2018., sk. 49. punktu)

32.2 Pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, kuru mērķis ir šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu integrācija darba tirgū, finanšu atbalstu piešķir, ja tie plāno izveidot vismaz divas jaunas darba vietas, kurās uz darba līguma pamata tiks nodarbinātas šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu personas, un kopējais šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu darbinieku skaits uzņēmumā:

32.21. nebūs mazāks par 50 procentiem no ikgadējā vidējā darbinieku skaita, ja uzņēmumā ir mazāk par 10 nodarbinātajiem;

32.22.  būs vismaz 30 procenti no ikgadējā vidējā darbinieku skaita, bet ne mazāk kā piecas mērķa grupas personas, ja uzņēmumā ir vismaz 10 nodarbinātie.

(MK 14.06.2022. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

32.3 Finanšu atbalstu biznesa plāna īstenošanai piešķir, ievērojot šo noteikumu V nodaļā minētos de minimis nosacījumus, līdz diviem gadiem no finanšu atbalsta līguma noslēgšanas dienas. Sociālais uzņēmums var saņemt finanšu atbalstu vairāk nekā vienu reizi, ja ir iesniegts pārskats par iepriekšējā biznesa plāna īstenošanu un pasākuma dalībnieks un sociālais uzņēmums ir izpildījis iepriekšējā finanšu atbalsta līgumā noteiktos biznesa plāna īstenošanas nosacījumus.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 846)

32.4 Šo noteikumu 32.2. apakšpunktā minētais finanšu atbalsta piedāvājums sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem tiek sagatavots saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem finanšu atbalsta piešķiršanas nosacījumiem sociālajam uzņēmumam.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā; punktā minētais regulējums attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem stājas spēkā 01.04.2018., sk. 49. punktu)

32.5 Pasākuma dalībniekam un sociālajam uzņēmumam, tai skaitā arī tam, kas statusu ieguvis atbilstoši Sociālā uzņēmuma likuma 2. panta otrajai daļai, ir pienākums turpināt darbību, ievērojot tam šajos noteikumos un Sociālā uzņēmuma likumā noteiktās prasības:

32.5 1. vismaz divus gadus pēc biznesa plāna īstenošanas, ja finanšu atbalsts ir piešķirts apgrozāmajiem līdzekļiem, apmācību un konsultāciju izdevumiem, kā arī atlīdzības izmaksām;

32.5 2. vismaz piecus gadus pēc biznesa plāna īstenošanas, ja finanšu atbalsts ir piešķirts ilgtermiņa materiālajiem un nemateriālajiem ieguldījumiem.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā; punktā minētais regulējums attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem stājas spēkā 01.04.2018., sk. 49. un 50. punktu)

32.6 Ja pasākuma dalībnieks vai sociālais uzņēmums nepilda šo noteikumu 32.5 punktā noteikto, tam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam saņemto finanšu atbalstu proporcionāli laikposmam, kurā pēc biznesa plāna īstenošanas minētā prasība nav pildīta.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā; punktā minētais regulējums attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem stājas spēkā 01.04.2018., sk. 49. un 50. punktu

33. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris, piesaistot šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālo vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 846 redakcijā)

34. Finansējuma saņēmējs nodrošina pasākuma uzraudzības padomes (turpmāk – padome) izveidi. Padomes sastāvā ir pilnvaroti pārstāvji no Labklājības ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, plānošanas reģioniem, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī no nevalstiskajām organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem). Vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji padomes darbībā piedalās novērotāju statusā. Padomes personālsastāvu un nolikumu apstiprina labklājības ministrs.

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 184; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 485)

35. Padome uzrauga pasākuma īstenošanu, sniedz finansējuma saņēmējam ieteikumus un konsultācijas par nepieciešamajām izmaiņām sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmā un saskaņo šo noteikumu 17.5. apakšpunktā minēto novērtējumu un priekšlikumus.

35.1 Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu plānu, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumus, tai skaitā:

35.1 1. izstrādā sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu saturu;

35.1 2. nodrošina sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu organizēšanu (piemēram, telpu īri un nomu, kancelejas preču iegādi, tulkošanu, kafijas pauzes);

35.1 3. nodrošina informatīvo un vizuālo elementu, piemēram, plakātu, drukāto materiālu, audiovizuālo materiālu, reklāmas vai reprezentatīvo materiālu izgatavošanu.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 10)

35.2 Šo noteikumu 17.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs, kas:

35.2 1. pirms konsultācijām veic sociālo uzņēmumu profilēšanu;

35.2 2. pirms biznesa plānu īstenošanas nodrošina konsultācijas (piemēram, par sociālo uzņēmējdarbību, finansēm, grāmatvedību un nodokļiem, mārketingu, biznesa plāna sagatavošanu), kopumā nepārsniedzot 70 stundas, lai palīdzētu izstrādāt biznesa plānu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 846 redakcijā)

36. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

36.1. šo noteikumu 17.3.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros izsludina sākotnējo biznesa ideju konkursu sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem, ja nepieciešams, nodrošinot atkārtotu biznesa ideju konkursa izsludināšanu, lai piesaistītu sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus;

36.1.1 uzkrāj, apkopo un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par šādiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470), 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem, kas sasniegti pēc personas aiziešanas (pēc dalības pasākumā):

36.1.1 1. neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus;

36.1.1 2. izglītībā vai apmācībā iesaistītie dalībnieki;

36.1.1 3. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki;

36.1.1 4. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie;

36.1.1 5. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

36.1.2 informē sadarbības partneri, ja saskaņā ar šo noteikumu 26.6 un 26.punktu ir pieņemts lēmums par pasākuma dalībnieka neatbilstību turpmākai dalībai pasākumā vai ir zaudēts sociālā uzņēmuma statuss;

36.1.3 izvērtē pasākuma dalībnieku darbību atbilstoši iekšējai procedūrai, kā arī izstrādā un savā tīmekļvietnē publicē pārskata veidlapu un citus darbības izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju;

36.1.4 izvērtē sociālo uzņēmumu darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību un uzrauga šo noteikumu 32.5 punktā minēto prasību izpildi, tai skaitā veicot pārbaudes biznesa plāna īstenošanas vietās;

36.1.5 ir tiesīgs pieprasīt un atgūt no pasākuma dalībniekiem vai sociālajiem uzņēmumiem sadarbības partnera izmaksāto finanšu atbalstu, ja netiek ievērotas šo noteikumu 32.5 punktā minētās prasības;

36.2. pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina datu pieejamību par šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodarbinātību divu gadu laikā pēc tās dalībnieku dalības pasākumā;

36.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un pārskatā par projekta dalībniekiem noteiktajiem datiem uzkrāj informāciju par šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto mērķa grupu un pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina šo datu pieejamību izvērtēšanai;

36.4. uzkrāj datus par šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupu, atsevišķi uzkrājot informāciju par projekta ietvaros sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri saņem atbalstu atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam un tajā noteiktajiem izņēmumiem. Par šo noteikumu 3.1. un 3.1.1 apakšpunktā minēto mērķa grupu papildus uzkrāj datus novadu teritoriālo vienību (arī pagasta) līmenī un informāciju ievieto savā tīmekļvietnē;

36.5. uzkrāj datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālā rādītāja "Atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits" sasniegšanu;

36.6. pēc šo noteikumu 40.6. apakšpunktā minētās atmaksas saņemšanas nodrošina minēto līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos;

36.7. grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

36.8. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis). Sadarbības partneris, piešķirot šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 50 procentu apmērā no kopējā piešķirtā finanšu atbalsta.

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 184; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 846; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301; MK 14.06.2022. noteikumiem Nr. 344)

37. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris šo noteikumu 17. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai piesaista pakalpojuma sniedzēju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai, ja uz tā izvēli nav attiecināmas Publisko iepirkumu likuma procedūras, pakalpojuma sniedzēju piesaista, ievērojot pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru, izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 17.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros slēdz līgumu ar publisko reģistru un informācijas sistēmas turētājiem par datu un informācijas apmaiņu. Šo noteikumu 17.5. apakšpunktā minēto starprezultātu novērtēšanu veic pēc sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrādes un gadu pēc sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas aprobēšanas.

(Grozīts ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 184; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 10)

37.1 Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju, ja citos ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(MK 30.05.2017. noteikumu Nr. 282 redakcijā)

38. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris, īstenojot šo noteikumu 17.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, kā arī prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 184 redakcijā)

39. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu.

40. Pasākuma īstenošanā sadarbības partnerim šo noteikumu 17.1., 17.2.1., 17.2.3. un 17.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir noteikti vismaz šādi pienākumi:

40.1. piedalīties sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu plānošanā un īstenošanā;

40.2. piedalīties šo noteikumu 17.2.1. un 17.2.3. apakšpunktā minētajās apmācībās un pakalpojumu līgumu nodevumu izvērtēšanā;

40.3. šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros:

40.3.1. izvērtēt sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānus, kas izstrādāti šo noteikumu 17.3.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, kā arī pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu biznesa plānus un to atbilstību de minimis atbalstu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un lemt par finanšu atbalsta piešķiršanu;

40.3.2. izstrādāt iekšējo procedūru par finanšu atbalsta piešķiršanu un pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu uzraudzību, ietverot lietderības pārbaudi (atbilstību noteiktam mērķim saskaņā ar biznesa plānā paredzēto), un par finanšu atbalsta piedāvājuma sagatavošanu sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī savā tīmekļvietnē publicēt finanšu atbalsta pieteikuma dokumentus, pārskatu veidlapas, informāciju par biznesa plānu vērtēšanas procesu un nosacījumiem un citus pieteikuma iesniedzējam nepieciešamos dokumentus un informāciju;

40.3.3. sniegt finanšu atbalstu pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalstu;

40.4. nodrošināt piešķirtā finanšu atbalsta uzskaiti un uzraudzību biznesa plāna īstenošanas laikā atbilstoši šo noteikumu 40.3.2. apakšpunktā noteiktajai iekšējai procedūrai par finanšu atbalsta piešķiršanu un uzraudzību;

40.5. iegūt un iesniegt finansējuma saņēmējam datus par šo noteikumu 3. punktā minēto mērķa grupu, ietverot datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālā rādītāja "Atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits" sasniegšanu, ievērojot normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību noteiktās prasības, kā arī datus par pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem, tai skaitā novadu teritoriālo vienību (arī pagasta) līmenī, lai pasākuma ietvaros nodrošinātu šo noteikumu 36.1.1, 36.3., 36.4. un 36.5. apakšpunktā minēto datu uzkrāšanu;

40.6. šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros biznesa plāna īstenošanas laikā pieprasīt un atgūt no pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem nepamatoti piešķirto un neatbilstoši izmantoto finanšu atbalstu un atmaksāt to finansējuma saņēmējam, izņemot šādus gadījumus:

40.6.1. sadarbības partneris dokumentāri pierāda, ka ir veicis pietiekamus un samērīgus pasākumus pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu uzraudzībai un neatbilstoši izmantotā finanšu atbalsta atgūšanai, taču to nav bijis iespējams atgūt;

40.6.2. neatbilstoši izmantotā finanšu atbalsta atgūšana saskaņā ar sadarbības partnera izstrādātajiem finanšu atbalsta piedziņas noteikumiem, kuri saskaņoti ar Finanšu ministriju un finansējuma saņēmēju, tiek uzskatīta par valsts budžeta neefektīvu izmantošanu, proti, atgūstamā finanšu atbalsta apmērs ir mazāks vai vienāds ar piedziņas procesa izmaksām.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.05.2017. noteikumiem Nr. 282; MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89; MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 10)

40.1 Sadarbības partneris šo noteikumu 36.1.5 un 40.6. apakšpunktā minēto atgūto finanšu atbalstu var izmantot šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

41. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu šādos gadījumos:

41.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa vai atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

41.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

41.1 Šo noteikumu 36.1.4 un 36.1.5 apakšpunktā minēto pienākumu pēc projekta īstenošanas nodrošina Labklājības ministrija.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

42. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

43. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

44. De minimis atbalstu šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētajām tiešajām mērķa grupas nodrošinājuma izmaksām finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (turpmāk – atbalsta sniedzējs) sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1) (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1379/2013), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013).

(Grozīts ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301)

45. Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pasākuma dalībniekiem vai sociālajiem uzņēmumiem, atbalsta sniedzējs ievēro šādus nosacījumus:

45.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

45.2. pirms lēmuma pieņemšanas par de minimis atbalsta piešķiršanu pārbauda, vai pasākuma dalībnieka vai sociālā uzņēmuma minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (pasākuma dalībniekiem vai sociālajiem uzņēmumiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā (pasākuma dalībniekiem vai sociālajiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

45.3. de minimis atbalstu nepiešķir, ja pasākuma dalībniekam vai sociālajam uzņēmumam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

45.4. pasākuma dalībniekam vai sociālajam uzņēmumam piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punktu, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktu;

45.4.1 ja sociālais uzņēmums ir saņēmis vai plāno saņemt citu valsts atbalstu pasākuma ietvaros attiecināmajām izmaksām, tas iesniedz atbalsta sniedzējam visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu šīm izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (attiecināms, ja cits atbalsts jau piešķirts), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu;

45.5. ja pasākuma dalībnieks vai sociālais uzņēmums vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu, vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 89; MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 485)

46. Atbalsta sniedzējs de minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.

(Grozīts ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301)

47. Atbalsta sniedzējs uzglabā informāciju par sniegto de minimis atbalstu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktam, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktam.

(Grozīts ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 301)

48. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 301 redakcijā)

48.1 Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad stājies spēkā lēmums par šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētā finanšu atbalsta, konsultāciju atbalsta, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensācijas un vienreizējas darba algas kompensācijas piešķiršanu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 473 redakcijā)

48.2 Ja tiek konstatēts Komisijas regulas Nr.  1407/2013, Komisijas regulas Nr.  717/2014 vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 prasību pārkāpums, pasākuma dalībniekam vai sociālajam uzņēmumam ir pienākums attiecīgajam atbalsta sniedzējam no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 16 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

49. Šo noteikumu 3.5., 17.2.2. un 17.5. apakšpunktā, 25., 32., 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5 un 32.6 punktā, 36.1.2, 36.1.3, 36.1.4, 36.1.5, 40.3.2. un 40.6. apakšpunktā minētais regulējums attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem stājas spēkā 2018. gada 1. aprīlī.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

50. Šo noteikumu 32.5 un 32.6 punkta nosacījumus piemēro arī līgumiem, kas noslēgti ar pasākuma dalībniekiem līdz 2018. gada 1. martam.

(MK 13.02.2018. noteikumu Nr. 89 redakcijā)

51. Grozījumus šo noteikumu 3.1.1 apakšpunktā, ar kuriem nosaka prasību par visiem nodarbinātajiem veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā, nepiemēro, ja lēmums par finanšu atbalsta piešķiršanu sociālajam uzņēmumam ir pieņemts līdz 2020. gada 25. maijam.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 301 redakcijā)

52. Grozījumus šo noteikumu 19.2.2., 19.2.2.1 un 19.2.1 apakšpunktā, ar kuriem nosaka prasības finanšu atbalsta piešķiršanai, piemēro šo noteikumu 32. punktā minētajiem finanšu atbalsta pieteikumiem, kas iesniegti sadarbības partnerim pēc 2020. gada 25. maija.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 301 redakcijā)

53. Šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensācija tiek piemērota iemaksām, kas veiktas par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 10 redakcijā)

54. Šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minēto vienreizējo darba algas kompensāciju finansējuma saņēmējs piešķir par nodarbinātajām personām, kuras ir uzsākušas darba attiecības ar šo sociālo uzņēmumu pēc 2021. gada 31. marta.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 473 redakcijā)

55. Šo noteikumu 32.punkta regulējums, kas paredz, ka kopējais šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto mērķa grupu darbinieku skaits uzņēmumā būs vismaz 30 procenti no ikgadējā vidējā darbinieku skaita, bet ne mazāk kā piecas mērķa grupas personas, ja uzņēmumā ir vismaz 10 nodarbinātie, attiecināms uz finanšu atbalsta pieteikumiem, kas iesniegti sadarbības partnerim pēc 2022. gada 31. maija.

(MK 14.06.2022. noteikumu Nr. 344 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 467Pieņemts: 11.08.2015.Stājas spēkā: 21.08.2015.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 20.08.2015. OP numurs: 2015/162.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
275959
{"selected":{"value":"18.06.2022","content":"<font class='s-1'>18.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.06.2022","iso_value":"2022\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2022","iso_value":"2022\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2022.-17.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-13.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2021","iso_value":"2021\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2020","iso_value":"2020\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2020.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2018","iso_value":"2018\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2018.-20.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-27.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2018","iso_value":"2018\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2018.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2017","iso_value":"2017\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2017.-19.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-01.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2015","iso_value":"2015\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2015.-31.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"