Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 433

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 20. §)
Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda (turpmāk – fondi) pārvaldības un kontroles sistēmas izveidošanai;

1.2. kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus un veic maksājumus;

1.3. finansēšanas nosacījumus un kārtību;

1.4. projektu īstenošanas uzraudzības un kontroles kārtību, tai skaitā kārtību, kādā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā;

1.5. apjomu un kārtību, kādā veic projekta iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma norises pirmspārbaudi;

1.6. kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas fondu vadībā;

1.7. gadījumus, kad finansējuma saņēmēja izdevumus atzīst par neatbilstošiem, un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtību;

1.8. kārtību, kādā atbildīgā iestāde, deleģētā iestāde un finansējuma saņēmējs ziņo par fondu īstenošanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstību veidus;

1.9. kārtību, kādā sagatavo, apstiprina un iesniedz Eiropas Komisijai fondu ziņojumus;

1.10. Eiropas Komisijas elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izmantošanas kārtību;

1.11. atbildīgās iestādes deleģētās funkcijas un to izpildes uzraudzības kārtību.

II. Fondu pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un aktualizācijas kārtība

2. Atbildīgā iestāde, deleģētā iestāde un revīzijas iestāde nodrošina pārvaldības un kontroles sistēmas izveidošanu un darbību un šādu fondu pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstu izstrādi:

2.1. Iekšējās drošības fonda pārvaldības un kontroles sistēmas apraksts;

2.2. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda pārvaldības un kontroles sistēmas apraksts.

3. Fondu pārvaldības un kontroles sistēmas apraksti ietver:

3.1. atbildīgās iestādes, deleģētās iestādes un revīzijas iestādes organizatorisko un funkcionālo aprakstu;

3.2. fondu darbības un finansiālo procesu aprakstu;

3.3. informācijas pārvaldīšanas un uzglabāšanas kārtību un termiņu.

4. Fondu pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstus izstrādā šādā kārtībā:

4.1. atbildīgā iestāde sagatavo pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstu savas kompetences jautājumos;

4.2. deleģētā iestāde un revīzijas iestāde sagatavo pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstu savas kompetences jautājumos un iesniedz to atbildīgajai iestādei;

4.3. atbildīgā iestāde, pamatojoties uz šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētajiem aprakstiem, izstrādā attiecīgā fonda pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstu;

4.4. fonda pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstu apstiprina atbildīgā iestāde.

5. Ja pārvaldības un kontroles sistēmā notikušas izmaiņas, deleģētā iestāde un revīzijas iestāde reizi gadā līdz 15. novembrim sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē aktualizētus pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstus savas kompetences jautājumos.

6. Atbildīgā iestāde reizi gadā līdz 15. decembrim, ja nepieciešams, aktualizē fondu pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstus un apstiprina tos šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

7. Deleģētā iestāde vai revīzijas iestāde 10 darbdienu laikā informē atbildīgo iestādi, ja deleģētā iestāde vai revīzijas iestāde pieņēmusi lēmumu par fondu pārvaldībā iesaistīto deleģētās iestādes vai revīzijas iestādes struktūrvienību reorganizāciju.

8. Ja mainīts funkciju un atbildības sadalījums starp atbildīgo iestādi, deleģēto iestādi un revīzijas iestādi, notikusi fondu pārvaldībā iesaistīto atbildīgās iestādes struktūrvienību reorganizācija, kā arī ja ir saņemta šo noteikumu 7. punktā minētā informācija, atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā aktualizē fondu pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstus un apstiprina šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

9. Atbildīgā iestāde, deleģētā iestāde un revīzijas iestāde, pamatojoties uz fondu pārvaldības un kontroles sistēmas aprakstiem, divu mēnešu laikā pēc atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes atbilstības novērtējuma veikšanas sagatavo fondu īstenošanas procedūru rokasgrāmatu savas kompetences jautājumos (turpmāk – rokasgrāmata). Rokasgrāmata tiek glabāta attiecīgajā iestādē un ir pieejama atbildīgās iestādes, deleģētās iestādes un revīzijas iestādes funkciju īstenošanai.

10. Atbildīgā iestāde, deleģētā iestāde un revīzijas iestāde nodrošina aktuālās dokumentācijas ievietošanu rokasgrāmatā.

III. Projektu un tehniskās palīdzības īstenošanai paredzētā finansējuma plānošana un maksājumu veikšana valsts budžetā

11. Atbildīgā iestāde informē Valsts kasi par kontiem, kuros tiks ieskaitīti no Eiropas Komisijas saņemtie finanšu līdzekļi fondu īstenošanai.

12. Tehniskās palīdzības īstenošanai nepieciešamo finansējumu kārtējam gadam un valsts budžeta ilgtermiņa saistības atbildīgā iestāde, deleģētā iestāde un revīzijas iestāde plāno kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atsevišķā valsts budžeta apakšprogrammā sadalījumā pa fondiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību.

13. Lai īstenotu attiecīgās nozares ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – centrālā valsts iestāde) kompetencē esošos projektus, centrālā valsts iestāde finansējumu fondu finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai kārtējā gadā plāno kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un valsts budžeta ilgtermiņa saistības atsevišķā valsts budžeta apakšprogrammā sadalījumā pa fondiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par budžetu un finanšu vadību.

14. Finansējumu kā ārvalstu finanšu palīdzību fondu finansējuma atmaksai atbildīgā iestāde plāno savā budžetā atsevišķā valsts pamatbudžeta apakšprogrammā sadalījumā pa fondiem.

15. Ja nav iespējams ieplānot finansējumu projektu īstenošanai likumā par valsts budžetu kārtējam gadam, centrālā valsts iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par līdzekļu pārdali pieprasa finansējumu attiecīgā projekta īstenošanai no budžeta programmas, kurā Finanšu ministrija plāno nesadalīto finansējumu Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

16. Pēc tam kad šo noteikumu 11. punktā norādītajā kontā Eiropas Komisija ieskaitījusi gada atlikumu, atbildīgā iestāde 30 darbdienu laikā sagatavo maksājuma rīkojumu par gada atlikuma maksājuma pieprasījumā deklarēto izdevumu atmaksu valsts budžeta ieņēmumos.

IV. Projekta un tehniskās palīdzības finansēšanas nosacījumi un maksājumu veikšana

17. Projektam nepieciešamo finansējumu valsts budžetā pieprasa šādā kārtībā:

17.1. ja finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes institucionālā padotībā, vai ministrija, kas veic atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes funkcijas, vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiskā persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijā, projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu valsts budžetā pieprasa attiecīgi atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde;

17.2. ja finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas neatrodas atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes institucionālā padotībā, finansējuma saņēmējs pēc granta līguma noslēgšanas informē par to centrālo valsts iestādi, kas projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu pieprasa valsts budžetā;

17.3. ja finansējuma saņēmējs ir centrālā valsts iestāde, kas nav atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde, finansējuma saņēmējs pēc granta līguma noslēgšanas projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu pieprasa valsts budžetā.

18. Tehniskās palīdzības īstenošanai nepieciešamo finansējumu atbildīgā iestāde, deleģētā iestāde vai revīzijas iestāde pieprasa valsts budžetā.

19. Apstiprinātā projekta īstenošanai finansējumu piešķir kā fondu finansējumu un nacionālo līdzfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar granta līgumā noteikto proporciju.

20. Ja finansējuma saņēmējs ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, projektu finansē un maksājumus veic no līdzekļiem, kas piešķirti attiecīgajai valsts iestādei saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

21. Ja finansējuma saņēmējs ir pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiskā persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijā, uz finansējuma saņēmēju attiecas šādi nosacījumi:

21.1. projektu finansē un maksājumus veic no atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes pārskaitītā avansa maksājuma un starpposma maksājuma finanšu līdzekļiem, kas tiek piešķirti saskaņā ar granta līgumā noteikto kārtību, un no finansējuma saņēmēja līdzekļiem;

21.2. avansa un starpposmu maksājuma kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no projektam apstiprinātā finansējuma;

21.3. noslēguma maksājumu atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pārskaita finansējuma saņēmējam pēc projekta gala pārskata pieņemšanas zināšanai un atzinuma par izdevumu atbilstību apstiprināšanas.

22. Finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē visu ar projekta īstenošanu saistīto maksājumu veikšanai.

23. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtību pieņem lēmumu par projekta finansēšanas plānā paredzētā asignējuma apturēšanu, atjaunošanu vai atsaukšanu.

24. Ja projekta īstenošanā izlietotie kopējie atbilstošie izdevumi pārsniedz maksimālo projektam apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, šo starpību sedz no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

V. Projektu īstenošanas uzraudzība un kontrole

25. Projekti attiecīgajā finanšu gadā ir pakļauti:

25.1. Eiropas Komisijas, Eiropas Revīzijas palātas un Valsts kontroles pārbaudei un revīzijai;

25.2. atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes administratīvai pārbaudei un pārbaudei projekta īstenošanas vietā;

25.3. revīzijas iestādes auditam un revīzijai.

26. Finanšu gads šo noteikumu izpratnē attiecas uz atbildīgās iestādes, deleģētās iestādes, revīzijas iestādes un finansējuma saņēmēja veiktajiem izdevumiem un finansējuma saņēmēja – tiešās valsts pārvaldes iestādes – īstenotā fondu projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu summu, pirms tā tiek apmaksāta, laikposmā no "N-1" gada 16. oktobra līdz "N" gada 15. oktobrim, ja īstenojas šādi nosacījumi:

26.1. par tiem veiktas šo noteikumu 28. vai 29. punktā minētās pārbaudes;

26.2. tie iegrāmatoti atbildīgās iestādes grāmatvedības uzskaitē kā saistības ārvalstu finanšu palīdzības fondu finansējuma atmaksai.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 461 redakcijā)

27. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par deleģētās iestādes deklarēto izdevumu atbilstību.

28. Administratīvā pārbaude šo noteikumu izpratnē ir finansējuma saņēmēja iesniegto iepirkuma plānu, iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma norises pirmspārbaude, finansējuma pieprasījumu, izdevumu pārskatu un izdevumu attaisnojuma dokumentu pārbaude un projekta īstenošanas progresa pārbaude. Šo pārbaudi veic atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde, pārbaudei pakļaujot visus iepirkuma plānus, finansējuma pieprasījumus, vismaz reprezentatīvo izlasi ar attaisnojuma dokumentiem un visus projekta progresa un gala pārskatus.

(Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 139)

29. Pārbaude projekta īstenošanas vietā šo noteikumu izpratnē ir projekta finanšu un īstenošanas pārbaude, tai skaitā iepirkumu pēcpārbaude, projekta īstenošanas vietā. Pārbaudi projekta īstenošanas vietā veic atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde, pārbaudei pakļaujot ne mazāk kā 50 % no attiecīgajā finanšu gadā plānotajām iepirkuma procedūrām, ne mazāk kā 10 % no attiecīgā finanšu gadā atbilstošo izdevumu fondu finansējuma daļas un ne mazāk kā 20 % no visu īstenojamo projektu skaita.

(Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 139)

30. Ja, veicot šo noteikumu 28. un 29. punktā minētās pārbaudes, tiek konstatēti sistēmiski projekta īstenošanas pārkāpumi, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde veic papildu pārbaudes, lai noteiktu pārkāpumu apjomu un to, vai pārkāpumu biežums nepārsniedz Eiropas Savienības normatīvajos aktos pieļaujamo līmeni.

31. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde šo noteikumu 28. punktā minēto iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma norises pirmspārbaudi var veikt attālināti, balstoties uz publiski pieejamiem iepirkuma dokumentiem.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

32. Šo noteikumu 29. punktā minētās pārbaudes veic, pamatojoties uz īstenojamo projektu riska novērtējumu un projekta īstenošanas vietas pārbaužu plānu. Projektu riska novērtējumu un pārbaužu plānu par katru finanšu gadu attiecīgi sagatavo atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde. Deleģētā iestāde sagatavoto projektu riska novērtējumu un pārbaužu plānus 10 darbdienu laikā pēc to sagatavošanas elektroniski nosūta atbildīgajai iestādei un revīzijas iestādei.

(Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 139)

33. Ja nepieciešams, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde ir tiesīga veikt šo noteikumu 32. punktā minētajā plānā neiekļautas pārbaudes projekta īstenošanas vietā, iepriekš neinformējot finansējuma saņēmēju.

34. Atbildīgā iestāde nosaka kritērijus, ar kuriem saskaņā iepirkumu pakļauj šo noteikumu 28. punktā minētajai iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma norises pirmspārbaudei, kā arī sagatavo un apstiprina pirmspārbaužu metodoloģiju, kas ir piemērojama atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes veicamajās pārbaudēs.

35. Par iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma norises pirmspārbaudes plānā iekļautajiem iepirkumiem atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde informē attiecīgo finansējuma saņēmēju. Attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma norises pirmspārbaudes plānā iekļautajiem iepirkumiem finansējuma saņēmējs iepirkuma līgumu drīkst slēgt tikai pēc tam, kad no atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes saņemts atzinums bez iebildumiem.

36. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde sagatavo pārbaudes ziņojumu par katru šo noteikumu 29. punktā minēto pārbaudi, izņemot iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma norises pirmspārbaudi, par kuru attiecīgā iestāde sagatavo atzinumu ar iebildumiem vai atzinumu bez iebildumiem, un mēneša laikā pēc katra ceturkšņa beigām visu attiecīgajā ceturksnī apstiprināto pārbaudes ziņojumu kopijas elektroniski nosūta revīzijas iestādei. Deleģētā iestāde pārbaudes ziņojumu un atzinumu kopijas nosūta arī atbildīgajai iestādei.

37. Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde izstrādā un apstiprina iekšējās procedūras, nosakot kārtību, kādā veic šo noteikumu 28. un 29. punktā minētās pārbaudes. Deleģētā iestāde iekšējo procedūru projektus saskaņo ar atbildīgo iestādi.

38. Lai varētu veikt šo noteikumu 28., 29. un 33. punktā minētās pārbaudes, finansējuma saņēmējs nodrošina:

38.1. pieeju dokumentiem, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo pārbaudi;

38.2. pieeju finanšu un citiem dokumentiem, kas saistīti ar projekta īstenošanu, kā arī pieeju grāmatvedības uzskaites sistēmas datiem, kas attiecas uz veicamo pārbaudi;

38.3. nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu.

VI. Revīzijas iestādes funkcijas

(Nodaļa MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

39. Lai nodrošinātu atzinuma sniegšanu par pārvaldības un kontroles sistēmas darbību, revīzijas iestāde veic pārvaldības un kontroles sistēmas auditus, novērtējot:

39.1. fondu pārvaldības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti atbilstoši Eiropas Komisijas 2015. gada 2. marta Īstenošanas regulas Nr. 2015/378, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  514/2014 attiecībā uz ikgadējās grāmatojumu noskaidrošanas procedūras un atbilstības noskaidrošanas procedūras īstenošanu, pielikumā minētajām pamatprasībām un gūstot pārliecību par Eiropas Komisijai deklarēto izdevumu likumību un pareizību;

39.2. atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes atbilstību Eiropas Komisijas 2014. gada 25. jūlija Deleģētajā regulā Nr.  1042/2014, ar ko papildina Regulu (ES) Nr.  514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem (turpmāk – regula Nr.  1042/2014), noteiktajiem kritērijiem, ar kuriem saskaņā tās tika izraudzītas.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

40. Lai nodrošinātu atzinuma sniegšanu par izdevumu likumību un pareizību, revīzijas iestāde veic izdevumu revīziju atbildīgajā iestādē, deleģētajā iestādē un pie finansējuma saņēmēja saskaņā ar regulas Nr.  1042/2014 14. panta 3. un 4. punktu.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

41. Pēc šo noteikumu 39. punktā minētā sistēmas audita veikšanas vai 40. punktā minētās izdevumu revīzijas veikšanas revīzijas iestāde sagatavo sistēmas audita vai izdevumu revīzijas ziņojuma un trūkumu novēršanas plāna projektu. Minētajā plānā iekļauj ieteikumus, nosakot termiņus sistēmas auditā vai izdevumu revīzijā konstatēto trūkumu novēršanai un komentāru sagatavošanai, un nosūta tos atbildīgajai iestādei un deleģētajai iestādei (ja attiecas). Ieteikumu ieviešanas termiņu nosaka, izvērtējot trūkumu ietekmi uz fondu pārvaldības un kontroles sistēmu un konkrēta ieteikuma ieviešanas prioritāti. Izdevumu revīzijas ieteikumu ieviešanas termiņu nosaka ne vēlāku par kārtējā gada 15. decembri, ja tiek sniegti ieteikumi, kuriem ir tieša ietekme uz šo noteikumu 80.1. apakšpunktā minēto gada atlikuma maksājuma pieprasījumu.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

42. Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde (ja attiecas) 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41. punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavo un nosūta uz revīzijas iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi un ziņojuma izstrādātāja elektroniskā pasta adresi:

42.1. pamatotus komentārus par sistēmas audita vai izdevumu revīzijas ziņojuma projektu un ieteikumiem (ja iespējams, dokumentāri pamatotus);

42.2. pasākumu plānu konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai, norādot amatpersonu, kas ir atbildīga par ieteikumu ieviešanu.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

43. Ja objektīvu apstākļu dēļ šo noteikumu 42. punktā minēto informāciju 10 darbdienu laikā nevar iesniegt, atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde (ja attiecas), vienojoties ar revīzijas iestādi, informācijas iesniegšanas termiņu var pagarināt.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

44. Ja iespējama šo noteikumu 41. punktā minēto ieteikumu finansiāla ietekme uz konkrēto projektu, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde informē finansējuma saņēmēju par konstatētā trūkuma iespējamās finansiālās ietekmes apmēru un norāda, ka finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā var iesniegt atbildīgajā vai deleģētajā iestādē savus komentārus un papildu informāciju.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

45. Ja revīzijas iestāde šo noteikumu 42. vai 43. punktā minētajā termiņā nav saņēmusi atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes (ja attiecas) komentārus, sistēmas audita vai izdevumu revīzijas ziņojums uzskatāms par pamatotu un saskaņotu.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

46. Revīzijas iestāde izvērtē atbildīgās iestādes un deleģētās iestādes (ja attiecas) komentārus, to pamatotību un veicamos pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai, sagatavo sistēmas audita vai izdevumu revīzijas ziņojumu un pievieno trūkumu novēršanas plānu.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

47. Ja, izvērtējot šo noteikumu 42. punktā minēto informāciju, revīzijas iestāde nemaina ieteikumu būtību, tā sasauc saskaņošanas sanāksmi ar institūciju, kas nepiekrīt ieteikumu ieviešanai. Ja sanāksmē ieteikumi netiek saskaņoti un revīzijas iestāde negūst pietiekamu pamatojumu ieteikumu maiņai, sistēmas audita vai izdevumu revīzijas ziņojumā un trūkumu novēršanas plānā attiecīgos ieteikumus norāda kā nesaskaņotus.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

48. Sistēmas audita un izdevumu revīzijas ziņojumu un trūkumu novēršanas plānu apstiprina revīzijas iestādes vadītājs. Izdevumu revīzijas ziņojumu revīzijas iestādes vadītājs apstiprina līdz kārtējā gada 15. decembrim. Apstiprināto sistēmas audita un izdevumu revīzijas ziņojumu un trūkumu novēršanas plānu revīzijas iestāde nosūta atbildīgajai iestādei un deleģētajai iestādei (ja attiecas).

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

49. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde ir atbildīga par trūkumu novēršanas plānā iekļauto pasākumu īstenošanu atbilstoši termiņam, kas saskaņots ar revīzijas iestādi. 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā ieteikuma ieviešanai noteiktā termiņa beigām atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde sniedz revīzijas iestādei informāciju par ieteikuma ieviešanas statusu.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

50. Ja pēc ziņojuma un trūkumu novēršanas plāna apstiprināšanas atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes rīcībā nonāk jauni fakti, kas nebija un nevarēja būt zināmi, apstiprinot sistēmas audita vai izdevumu revīzijas ziņojumu, un kuru dēļ atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde pieņem satura ziņā citādu lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu, norakstīšanu izdevumos vai atgūšanu, par to informē revīzijas iestādi. Revīzijas iestāde sniedz viedokli atbildīgajai vai deleģētajai iestādei par pieņemtā lēmuma pamatotību.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

51. Ja šo noteikumu 41. punktā minētais ieteikums netiek saskaņots vai atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde neievēro šo noteikumu 49. punktā minēto termiņu, revīzijas iestāde izvērtē nesaskaņotā vai laikus neieviestā ieteikuma ietekmi uz pārvaldības un kontroles sistēmu un, ja nepieciešams, saskaņā ar Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 9. panta otrās daļas 6. un 7. punktu informē iekšlietu ministru.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

52. Lai nodrošinātu atzinuma sniegšanu par šo noteikumu 80.1. apakšpunktā minētajā gada atlikuma maksājuma pieprasījumā sniegtās informācijas patiesumu un objektivitāti, revīzijas iestāde ne retāk kā reizi gadā veic finanšu pārskatu revīzijas saskaņā ar regulas Nr.  1042/2014 14. panta 5. punktu, pārbaudot, vai:

52.1. visi izdevumi finanšu gadā ir pareizi iegrāmatoti un atbilst atbildīgās iestādes grāmatvedības sistēmas uzskaitei;

52.2. kopējā attiecināmo izdevumu summa, kas deklarēta gada atlikuma maksājuma pieprasījumā, atbilst atbildīgās iestādes grāmatvedības uzskaitei un vai atšķirību gadījumā ir sniegti atbilstoši paskaidrojumi;

52.3. atsauktās, atgūtās, atgūstamās, neatgūstamās summas finanšu gada beigās atbilst atbildīgās iestādes grāmatvedības datiem un par tām ir dokumentēti lēmumi;

52.4. ir veiktas administratīvās pārbaudes un pārbaudes projekta īstenošanas vietā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulas Nr.  514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (turpmāk – regula Nr.  514/2014), 27. pantam un Komisijas 2015. gada 29. maija Īstenošanas regulai (ES) 2015/840 par kontrolēm, ko veic atbildīgās iestādes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

53. Atbildīgā iestāde katru gadu laikposmā no 2016. gada līdz 2022. gadam iesniedz revīzijas iestādei finanšu pārskatu revīzijas veikšanai šādus dokumentus:

53.1. līdz 20. oktobrim – grāmatvedības kontu apgrozījumu par izdevumiem, kas iegrāmatoti atbildīgās iestādes grāmatvedības uzskaitē finanšu gada periodā no N-1 gada 16. oktobra līdz N gada 15. oktobrim (2023. gadā minēto kontu slēgumu iesniedz līdz 5. jūlijam);

53.2. līdz 31. decembrim – šo noteikumu 80.1. apakšpunktā minēto gada atlikuma maksājuma pieprasījumu (2023. gadā minētos dokumentus iesniedz līdz 1. novembrim).

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

54. Lai revīzijas iestāde varētu veikt šo noteikumu 39. punktā minēto sistēmas auditu un šo noteikumu 40. un 52. punktā minētās revīzijas, atbildīgā iestāde, deleģētā iestāde un finansējuma saņēmējs atbilstoši šajos noteikumos norādītajām funkcijām nodrošina:

54.1. pieeju dokumentiem, telpām un citām materiālajām vērtībām, kas attiecas uz veicamo auditu vai revīziju;

54.2. pieeju finanšu dokumentiem un citiem dokumentiem, kas saistīti ar projektu īstenošanu (ja iespējams, arī elektroniskā formā);

54.3. nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu (ja iespējams, arī elektroniskā formā);

54.4. informāciju par projektu apstiprināšanu, īstenošanu un uzraudzību.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

55. Revīzijas iestāde laikposmā no 2016. gada līdz 2022. gadam katru gadu līdz 15. decembrim informē atbildīgo iestādi un deleģēto iestādi par šo noteikumu 39. punktā minētā sistēmas audita un šo noteikumu 40. punktā minētās izdevumu revīzijas rezultātiem un līdz 5. februārim – par šo noteikumu 52. punktā minēto finanšu pārskatu revīziju rezultātiem. 2023. gadā par sistēmas audita un revīziju rezultātiem revīzijas iestāde atbildīgo iestādi informē attiecīgi līdz 1. novembrim un 15. decembrim.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

VII. Fondu īstenošanā konstatēto neatbilstību veidi un ziņošana par konstatētajām neatbilstībām

56. Ar neatbilstību šo noteikumu izpratnē saprot jebkuru fondu vadību reglamentējošā Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvā akta pārkāpumu, kas radies atbildīgās iestādes, deleģētās iestādes vai finansējuma saņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ un kuram ir vai varētu būt negatīva ietekme uz Eiropas Savienības vispārējo budžetu.

57. Eiropas Savienības budžetu var ietekmēt šādas neatbilstības:

57.1. neatbilstības projektu iesniegumu atlases procesā, kas ir ietekmējušas projektu iesniegumu atlases gala rezultātu;

57.2. iepirkumus regulējošo normatīvo aktu vai iepirkumu līgumu pārkāpumi, kas ietekmē vai var ietekmēt projekta budžetu, kā arī neatbilstības iepirkumu līgumu slēgšanas procesā;

57.3. interešu konflikts, tai skaitā finansējuma saņēmēja piedalīšanās lēmuma pieņemšanā par saimnieciska rakstura līguma slēgšanu vai līguma slēgšana (izņemot darba līgumu) ar personām, kas ir finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera darbinieki, biedri, amatpersonas, viņu laulātie, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi, māsas, pusbrāļi vai pusmāsas, adoptētie vai adoptētāji, vai ar komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuru biedri, dalībnieki, kapitāla daļu īpašnieki vai valdes locekļi ir šajā apakšpunktā minētās personas;

57.4. aritmētiskā kļūda;

57.5. grāmatvedības uzskaites un izdevumu attaisnojuma dokumentu noformēšanas un uzglabāšanas neatbilstība grāmatvedības uzskaites prasībām;

57.6. veikto maksājumu neatbilstība izdevumu tāmē noteiktajam darba apjomam;

57.7. normatīvo aktu, kas nosaka projekta īstenošanu, un granta līguma pārkāpumi;

57.8. projekta mērķu un plānoto projekta rezultātu nesasniegšana.

(Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 139)

58. Neatbilstības var konstatēt:

58.1. atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde šo noteikumu 28. un 29. punktā minētajās pārbaudēs;

58.2. revīzijas iestāde šo noteikumu 39. punktā minētajā sistēmas auditā un šo noteikumu 40. un 52. punktā minētajās revīzijās.

(Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 139)

59. Informāciju par konstatēto neatbilstību revīzijas iestāde vai deleģētā iestāde iesniedz atbildīgajai iestādei, nosūtot to uz atbildīgās iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi.

60. Lēmuma pieņemšanai par neatbilstības ziņošanu Eiropas Komisijai atbildīgā iestāde izvērtē šo noteikumu 59. punktā minēto informāciju un, ja nepieciešams:

60.1. pieprasa papildu informāciju no revīzijas iestādes vai deleģētās iestādes;

60.2. ierosina papildu pārbaudes par revīzijas iestādes vai deleģētās iestādes norādītajām neatbilstībām.

(Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 139)

61. Ja saskaņā ar atbildīgās iestādes rīcībā esošo informāciju revīzijas iestādes vai deleģētās iestādes minētais gadījums nav uzskatāms par neatbilstību par kuru būtu jāziņo Eiropas Komisijai, atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 59. punktā minētās informācijas saņemšanas informē par to revīzijas iestādi vai deleģēto iestādi.

(Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 139)

62. Ja saskaņā ar atbildīgās iestādes rīcībā esošo informāciju revīzijas iestādes vai deleģētās iestādes minētais gadījums ir uzskatāms par neatbilstību, kā arī ja atbildīgās iestādes konstatētais gadījums ir uzskatāms par neatbilstību, atbildīgā iestāde divu mēnešu laikā pēc katra ceturkšņa beigām sagatavo Eiropas Komisijai sākotnējo ziņojumu par neatbilstībām, izņemot šo noteikumu 63. punktā minētos gadījumus.

63. Šo noteikumu 62. punktā minēto ziņojumu nesagatavo (izņemot, ja ir aizdomas par krāpšanu vai iespējamu finansējuma saņēmēja maksātnespēju) šādos gadījumos:

63.1. neatbilstības attiecas uz fondu finansējumu, kas ir mazāks par 10 000 euro;

63.2. neatbilstības izpaužas vienīgi kā nespēja pilnībā vai daļēji īstenot projektu finansējuma saņēmēja maksātnespējas dēļ;

63.3. ja finansējuma saņēmējs pirms vai pēc maksājuma veikšanas brīvprātīgi norādījis uz neatbilstībām, pirms to konstatējusi atbildīgā iestāde;

63.4. ja atbildīgā iestāde, deleģētā iestāde vai revīzijas iestāde neatbilstības atklājusi un izdevumus atzinusi par neatbilstošiem pirms attiecīgo izdevumu iekļaušanas gada atlikuma maksājuma pieprasījumā, kas iesniegts Eiropas Komisijā.

64. Lai nodrošinātu Eiropas Komisijas informēšanu par procedūrām, kas sāktas attiecībā uz šo noteikumu 62. punktā minētajā ziņojumā norādītajām neatbilstībām, un svarīgajām izmaiņām, kas panāktas, īstenojot šīs procedūras, atbildīgā iestāde uzreiz pēc attiecīgās informācijas saņemšanas sagatavo atkārtotu ziņojumu Eiropas Komisijai.

65. Ja konstatētajai neatbilstībai ir vai varētu būt negatīva ietekme ārpus Latvijas Republikas teritorijas, atbildīgā iestāde Eiropas Komisiju informē uzreiz pēc neatbilstības konstatēšanas.

66. Šo noteikumu 62. un 64. punktā minētos ziņojumus atbildīgā iestāde Eiropas Komisijai iesniedz elektroniski, izmantojot Pārkāpumu pārvaldības sistēmu.

67. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzskaiti par katru konstatēto neatbilstību.

VIII. Izdevumu atzīšana par neatbilstošiem, un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana

68. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde šo noteikumu 57. punktā minēto neatbilstību dēļ radušos izdevumus var atzīt par neatbilstošiem šādos gadījumos:

68.1. pēc administratīvās pārbaudes vai pārbaudes projekta īstenošanas vietā rezultātiem, ja izdevumi neatbilst granta līgumam vai izmaksu attiecināmības nosacījumiem vai ja finansējuma saņēmējs nav ievērojis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības vai granta līguma nosacījumus;

68.2. pēc revīzijas iestādes veikto auditu un revīziju rezultātiem;

68.3. pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas par gada atlikuma maksājuma pieprasījumā iekļauto izdevumu atbilstību.

69. Atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde samazina kopējās projekta attiecināmās izmaksas par neatbilstoši veikto izdevumu summu un nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

70. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā ir konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi, ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde neatbilstoši veiktos izdevumus atgūst šādā kārtībā:

70.1. pieprasa finansējuma saņēmējam atmaksāt atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes norādītajā kontā neatbilstoši veikto izdevumu summu;

70.2. izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un, ja atgūstamā summa vienam projektam attiecīgajā finanšu gadā nepārsniedz 50 euro, neatbilstoši veiktos izdevumus noraksta attiecināmajās izmaksās, sagatavojot grāmatvedības izziņu;

70.3. ja šo noteikumu 70.1. un 70.2. apakšpunktā minētajā kārtībā nav iespējams atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde par to rakstiski informē Ministru kabinetu un Valsts kontroli. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde ir informējusi Ministru kabinetu un Valsts kontroli.

71. Šo noteikumu 70.3. apakšpunktā minētajā informācijā norāda:

71.1. finansējuma saņēmēju, kura īstenotajā projektā ir konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi;

71.2. projekta nosaukumu un numuru;

71.3. fakta konstatējumu;

71.4. pamatojumu, kāpēc izdevumi atzīti par neatbilstošiem;

71.5. neatbilstoši veikto izdevumu summu un atgūstamo summu, tai skaitā fondu finansējuma daļu un valsts budžeta finansējuma daļu;

71.6. neatbilstoši veikto izdevumu summu, kas pārskaitāma Eiropas Komisijai, ja atbildīgā iestāde ir saņēmusi Eiropas Komisijas lēmumu par finanšu līdzekļu atmaksāšanu.

72. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde ir konstatējusi neatbilstoši veiktus izdevumus, ir privāto tiesību juridiskā persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijā, neatbilstoši veiktos izdevumus atgūst šādā kārtībā:

72.1. pamatojoties uz granta līgumu, neatbilstoši veiktos izdevumus ietur no starpposma vai gala finansējuma pieprasījuma, par to informējot finansējuma saņēmēju;

72.2. ja viena projekta neatbilstoši veikto izdevumu summa attiecīgajā finanšu gadā nepārsniedz 50 euro un gala finansējuma pieprasījumā norādītā summa ir mazāka par neatbilstoši veikto izdevumu summu, izvērtē neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un neatbilstoši veiktos izdevumus noraksta attiecināmajās izmaksās, sagatavojot grāmatvedības izziņu;

72.3. ja šo noteikumu 72.1. un 72.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā nav iespējams atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus, vienojas ar finansējuma saņēmēju civiltiesiskā kārtībā vai pieņem administratīvo aktu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, tajā iekļaujot brīdinājumu par piespiedu izpildi.

73. Neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas nodrošināšanai atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde atver kontu Valsts kasē.

74. Finansējuma saņēmējs nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu summas ieskaitīšanu atbildīgās iestādes vai deleģētās iestādes norādītajā kontā to noteiktajā termiņā.

75. Ja neatbilstoši veiktie izdevumi nav atmaksājami Eiropas Komisijai saskaņā ar tās pieprasījumu, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde nodrošina atgūto neatbilstoši veikto izdevumu pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

76. Ja neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksājami Eiropas Komisijai saskaņā ar tās pieprasījumu un:

76.1. ir saņemta neatbilstoši veikto izdevumu atmaksa šo noteikumu 73. punktā minētajā kontā, atbildīgā iestāde vai deleģētā iestāde plāno neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu valsts budžetā;

76.2. to atgūšana no finansējuma saņēmēja nav iespējama, atbildīgā iestāde, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu, atmaksā finanšu līdzekļus no budžeta programmas, kurā Finanšu ministrija plāno nesadalīto finansējumu Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

77. Deleģētā iestāde informē atbildīgo iestādi par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no finansējuma saņēmēja un atgūtā finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos šo noteikumu 95. punktā minētās starpresoru vienošanās noteiktajā termiņā.

78. Atbildīgā iestāde pārliecinās par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, kā arī uzskaita atgūstamās un atmaksātās summas.

79. Atbildīgā iestāde informē revīzijas iestādi par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no finansējuma saņēmēja un atgūtā finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, ja izdevumi ir atzīti par neatbilstošiem pēc revīzijas iestādes sniegtās informācijas par neatbilstību.

IX. Ziņošanas kārtība Eiropas Komisijai

80. Atbildīgā iestāde Eiropas Komisijai iesniedz šādus ziņojumus:

80.1. katru gadu 15. februārī – gada atlikuma maksājuma pieprasījumu, ko veido pārskats par izdevumiem, pārvaldības deklarācija un gada kopsavilkums par galīgajiem revīzijas ziņojumiem un veiktajām kontrolēm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulas Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (turpmāk – regula Nr. 514/2014), 44. panta 1. punktam;

80.2. katru gadu 31. martā – ikgadējo ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu attiecīgajā finanšu gadā atbilstoši regulas Nr. 514/2014 54. panta 1. punktam;

80.3. 2017. gada 31. decembrī – starpposma izvērtēšanas ziņojumu par pasākumas īstenošanu un virzību uz nacionālās programmas mērķu sasniegšanu atbilstoši regulas Nr. 514/2014 57. panta 1. punkta "a" apakšpunktam;

80.4. 2023. gada 31. decembrī – gala ziņojumu par nacionālās programmu īstenošanu atbilstoši regulas Nr. 514/2014 54. panta 1. punktam;

80.5. 2023. gada 31. decembrī – ex-post izvērtēšanas ziņojumu saskaņā ar nacionālās programmas īstenoto pasākumu ietekmi atbilstoši regulas Nr. 514/2014 57. panta 1. punkta "b" apakšpunktam;

80.6. 2023. gada 31. decembrī – galīgā atlikuma maksājuma pieprasījumu, ko veido pārskats par izdevumiem, pārvaldības deklarācija un kopsavilkums par galīgajiem revīzijas ziņojumiem un veiktajām kontrolēm atbilstoši regulas Nr. 514/2014 40. panta 1. punkta "b" apakšpunktam;

80.7. 2023. gada 31. decembrī – pēdējam gada pārskatam nepieciešamo informāciju atbilstoši regulas Nr. 514/2014 40. panta 1. punkta "a" apakšpunktam.

81. Šo noteikumu 80.1. apakšpunktā minēto gada atlikuma maksājuma pieprasījumu 2016. gada 15. februārī atbildīgā iestāde iesniedz par laikposmu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 15. oktobrim.

82. Gada atlikuma maksājuma pieprasījumu un galīgo atlikuma maksājuma pieprasījumu atbildīgā iestāde, balstoties uz šo noteikumu 26.2. minēto grāmatojumu, sagatavo atbilstoši Eiropas Komisijas 2015. gada 2. marta Īstenošanas regulas Nr. 2015/377, ar ko izveido modeļus dokumentiem, kuri vajadzīgi gada atlikuma maksājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (turpmāk – regula Nr. 2015/377), 1., 2. un 3. pielikumam. Gada atlikuma maksājuma pieprasījumu un galīgo atlikuma maksājuma pieprasījumu apstiprina atbildīgā iestāde.

83. Ikgadējo ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu attiecīgajā finanšu gadā sagatavo šādā kārtībā:

83.1. atbildīgā iestāde par savas kompetences jautājumiem sagatavo ikgadējo ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu attiecīgajā finanšu gadā atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 24. jūlija Īstenošanas regulas Nr. 799/2014, ar kuru izveido ikgadējo īstenošanas ziņojumu un galīgo īstenošanas ziņojumu modeļus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (turpmāk – regula Nr. 799/2014), pielikumam;

83.2. deleģētā iestāde par savas kompetences jautājumiem sagatavo ikgadējo ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu attiecīgajā finanšu gadā atbilstoši regulas Nr. 799/2014 pielikumam un iesniedz to atbildīgajai iestādei;

83.3. atbildīgā iestāde, pamatojoties uz šo noteikumu 83.1. un 83.2. apakšpunktā minētajiem ziņojumiem, sagatavo vienoto ikgadējo ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu attiecīgajā finanšu gadā atbilstoši regulas Nr. 799/2014 pielikumam;

83.4. vienoto ikgadējo ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu attiecīgajā finanšu gadā apstiprina uzraudzības komiteja.

84. Gala ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu sagatavo šādā kārtībā:

84.1. atbildīgā iestāde par savas kompetences jautājumiem sagatavo gala ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu atbilstoši regulas Nr. 799/2014 pielikumam;

84.2. deleģētā iestāde par savas kompetences jautājumiem sagatavo gala ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu atbilstoši regulas Nr. 799/2014 pielikumam un iesniedz to atbildīgajai iestādei;

84.3. atbildīgā iestāde, pamatojoties uz šo noteikumu 84.1. un 84.2. apakšpunktā minētajiem gala ziņojumiem, sagatavo vienoto gala ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu atbilstoši regulas Nr. 799/2014 pielikumam;

84.4. vienoto gala ziņojumu par nacionālās programmas īstenošanu apstiprina uzraudzības komiteja.

85. Revīzijas iestāde Eiropas Komisijai iesniedz šādus ziņojumus:

85.1. katru gadu 15. februārī – balstoties uz šo noteikumu 39. punktā minētā sistēmas audita un šo noteikumu 40. un 52. punktā minēto revīziju rezultātiem, revīzijas iestādes vadītāja apstiprinātu gada kontroles ziņojumu atbilstoši regulas Nr.  1042/2014 14. panta 8. punktam un atzinumu par fondu pārvaldības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, Eiropas Komisijai deklarēto izdevumu likumību un pareizību, gada atlikuma maksājuma pieprasījumā sniegtās informācijas patiesumu un objektivitāti atbilstoši regulas Nr.  514/2014 44. panta 1. punktam;

85.2. 2023. gada 31. decembrī – balstoties uz šo noteikumu 39. punktā minētā sistēmas audita un šo noteikumu 40. un 52. punktā minēto revīziju rezultātiem, revīzijas iestādes vadītāja apstiprinātu gada kontroles ziņojumu atbilstoši regulas Nr.  1042/2014 14. panta 8. punktam un galīgo atzinumu par fondu pārvaldības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, Eiropas Komisijai deklarēto izdevumu likumību un pareizību, gada atlikuma maksājuma pieprasījumā sniegtās informācijas patiesumu un objektivitāti atbilstoši regulas Nr.  514/2014 44. panta 1. punktam.

(Grozīts ar MK 17.03.2020. noteikumiem Nr. 139)

86. Revīzijas iestāde šo noteikumu 85. punktā minētos atzinumus sagatavo atbilstoši regulas Nr.  2015/377 4. pielikumam, savukārt gada kontroles ziņojumus – atbilstoši regulas Nr.  1042/2014 2. pielikumam.

(MK 17.03.2020. noteikumu Nr. 139 redakcijā)

87. Par šo noteikumu 80.3. un 80.5. apakšpunktā minēto ziņojumu sagatavošanu atbildīgā iestāde slēdz līgumu ar neatkarīgu izvērtētāju.

X. Eiropas Komisijas elektroniskās datu apmaiņas sistēmas SFC2014 izmantošana

88. Visa oficiālā informācijas apmaiņa starp atbildīgo iestādi vai revīzijas iestādi un Eiropas Komisiju, tai skaitā šo noteikumu 80. un 85. punktā minēto ziņojumu iesniegšana, notiek, izmantojot elektronisko datu apmaiņas sistēmu (turpmāk – sistēma), izņemot nepārvaramas varas gadījumu atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 24. jūlija Īstenošanas regulas Nr. 802/2014, ar kuru izveido valsts programmu modeļus un ar kuru paredz elektroniskās datu apmaiņas sistēmas starp Komisiju un dalībvalstīm noteikumus un nosacījumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 514/2014, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (turpmāk – regula Nr. 802/2014), 6. panta 3. punktam.

89. Piekļuves tiesības sistēmai ir atbildīgajai iestādei, deleģētajai iestādei un revīzijas iestādei. Jautājumus, kas saistīti ar piekļuvi sistēmai, regulē institūciju noslēgtās starpresoru vienošanās.

90. Atbildīgā iestāde apstiprina personu, kas atbild par sistēmas piekļuves tiesību pārvaldi atbilstoši regulas Nr. 802/2014 4. panta 3. punktam, kā arī darbojas kā kontaktpersona atbilstoši regulas Nr. 802/2014 7. panta 8. punktam.

XI. Atbildīgās iestādes deleģētās funkcijas un to izpildes uzraudzības kārtība

91. Atbildīgā iestāde nodod deleģētajai iestādei šādu funkciju īstenošanu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā:

91.1. nacionālās programmas izstrādi;

91.2. nacionālās programmas īstenošanas plāna izstrādi;

91.3. fonda publicitātes plāna izstrādi;

91.4. informatīvu pasākumu (konferenču un semināru) organizēšanu, kuros informē par fonda īstenošanu;

91.5. atklāta konkursa nolikuma izstrādi;

91.6. projektu iesniegumu vērtēšanas administratīvo un kvalitātes kritēriju un to piemērošanas metodikas izstrādi;

91.7. atklāta konkursa vai ierobežotas atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas izveidi;

91.8. vērtēšanas komisijas nolikuma izstrādi;

91.9. atklāta konkursa vai ierobežotas atlases organizēšanu;

91.10. projektu iesniegumu vērtēšanu atklāta konkursa vai ierobežotas atlases ietvaros;

91.11. lēmumu pieņemšanu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

91.12. granta līguma slēgšanu ar finansējuma saņēmēju;

91.13. granta līguma grozīšanu;

91.14. projekta vienkāršoto izmaksu piemērošanu, ja attiecināms;

91.15. pārvaldības un kontroles sistēmas izveidi un darbības nodrošināšanu;

91.16. pārbaužu projekta īstenošanas vietā un administratīvo pārbaužu veikšanu;

91.17. lēmumu pieņemšanu par neatbilstībām finansējuma saņēmēja īstenotajā projektā;

91.18. neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

92. Atbildīgā iestāde veic pārbaudes deleģētajā iestādē, lai pārliecinātos par:

92.1. pārvaldības un kontroles sistēmas darbību;

92.2. atklātas projektu iesniegumu atlases vai ierobežotas projektu iesniegumu atlases norisi;

92.3. projektu īstenošanas progresu un rezultātu sasniegšanu;

92.4. šo noteikumu 28. un 29. punktā minēto pārbaužu veikšanas atbilstību un pietiekamību;

92.5. deklarēto izdevumu atbilstību.

93. Atbildīgā iestāde šo noteikumu 92. punktā minētās pārbaudes var veikt kā:

93.1. dokumentācijas pārbaudi, kas saistīta ar fonda īstenošanu;

93.2. pārbaudi uz vietas deleģētajā iestādē;

93.3. pēcpārbaudi deleģētās iestādes veiktajām administratīvajām pārbaudēm vai pārbaudēm projekta īstenošanas vietā, savstarpēji salīdzinot pārbaužu rezultātus.

94. Atbildīgā iestāde informē deleģēto iestādi par tās veikto pārbaužu rezultātiem.

95. Atbildīgā iestāde un deleģētā iestāde atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 25. jūlija Deleģētās regulas Nr. 1042/2014, ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 514/2014 attiecībā uz atbildīgo iestāžu izraudzīšanu un pienākumiem pārvaldības un kontroles jomā un attiecībā uz revīzijas iestāžu statusu un pienākumiem, 5. panta 2. punktam slēdz starpresoru vienošanos, kurā norāda:

95.1. regulu, kurā minēts konkrētais deleģējums;

95.2. deleģētajai iestādei deleģētos uzdevumus un to izpildes kārtību;

95.3. deleģētās iestādes pienākumu pārbaudīt finansējuma saņēmēju atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

95.4. deleģētās iestādes pienākumu izveidot un uzturēt tādu organizatorisko struktūru un pārvaldības un kontroles sistēmu, kas ir piemērota tās uzdevumu īstenošanai;

95.5. informāciju un apliecinošus dokumentus, kas deleģētajai iestādei ir jāiesniedz atbildīgajai iestādei, un termiņus, kas tai jāievēro;

95.6. mehānismu, ko atbildīgā iestāde izmanto deleģētās iestādes pārraudzībai;

95.7. tehniskās palīdzības īstenošanas kārtību;

95.8. citus ar deleģēto uzdevumu izpildi saistītos jautājumus.

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 433Pieņemts: 28.07.2015.Stājas spēkā: 07.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 06.08.2015. OP numurs: 2015/152.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
275751
{"selected":{"value":"09.07.2021","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.03.2020","iso_value":"2020\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2020.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.2015","iso_value":"2015\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.2015.-19.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)