Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 795 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 408

Rīgā 2015. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 34, 38. §)
Studiju programmu licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
55.1 panta trešo daļu, 55.2 panta septīto daļu un
Izglītības likuma 14. panta 11. punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. studiju programmu licencēšanas kārtību;

1.2. kritērijus, pēc kuriem studiju programmu licencēšanas procesā vērtē studiju programmas;

1.3. kārtību, kādā izveidojama studiju programmu licencēšanas komisija (turpmāk – komisija), kas pieņem lēmumu par studiju programmas licencēšanu, par atteikumu licencēt studiju programmu vai lēmumu anulēt licenci studiju programmas īstenošanai (turpmāk – licence), kā arī komisijas tiesības un pienākumus;

1.4. licences paraugu.

II. Galvenās studiju programmu licencēšanā iesaistītās institūcijas, to pienākumi un tiesības

2. Akadēmiskās informācijas centrs (turpmāk – centrs):

2.1. savas darbības nodrošināšanai izstrādā studiju programmu ārējās kvalitātes novērtēšanas metodikas un procedūras, kas atbilst Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā izstrādātajiem standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā;

2.2. studiju programmas novērtēšanai atlasa un apstiprina trīs ekspertus (turpmāk – eksperti), no kuriem viens ir Latvijas Studentu apvienības deleģētais pārstāvis, viens – Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģētais pārstāvis un viens – tās nozares eksperts, kurā pieteikta studiju programmas licencēšana;

2.3. sagatavo ekspertu kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas un publicē tās centra tīmekļvietnē;

2.4. dalībai ekspertu vizītēs augstskolās, koledžās un to filiālēs novērotāju statusā (bez balsstiesībām) var apstiprināt Latvijas Studentu apvienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvjus;

2.5. organizē ekspertu darbu, tai skaitā ekspertu vizītes augstskolās, koledžās, to filiālēs un piedalās tajās;

2.6. izstrādā komisijas locekļu atlases kritērijus;

2.7. nodrošina studiju programmu licencēšanai nepieciešamās informācijas iegūšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām;

2.8. nodrošina studiju programmu licencēšanas procesa dokumentēšanu un arhivēšanu;

2.9. organizē Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes (turpmāk – kvalitātes nodrošināšanas padome) un komisijas sēdes, pieprasa un saņem nepieciešamās ziņas no valsts reģistriem;

2.10. centra tīmekļvietnē publicē informāciju par studiju programmu licencēšanu;

2.11. sniedz informāciju un konsultācijas studiju programmu kvalitātes nodrošināšanas jautājumos;

2.12. piedalās starptautisko institūciju darbībā un pasākumos augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā;

2.13. veic citas ar augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi un nodrošināšanu saistītas darbības.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

3. Kvalitātes nodrošināšanas padome, kas izveidota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāciju:

3.1. veic stratēģisku vadību un plānošanu studiju programmu licencēšanas organizēšanai centrā;

3.2. apstiprina komisijas locekļu atlases kritērijus;

3.3. apstiprina komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku;

3.4. apstiprina komisijas reglamentu.

4. Komisijas sastāvā ir septiņi komisijas locekļi. Komisijas locekļi atbilstoši augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas normatīvajā regulējumā noteiktajai kārtībai ir apstiprināti arī par studiju akreditācijas komisijas locekļiem. Komisijas locekļiem kopumā ir pieredze:

4.1. augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;

4.2. augstākās izglītības studiju procesa organizācijā;

4.3. Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā;

4.4. Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) un citu starptautisko augstākās izglītības procesu veidošanā;

4.5. augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības veicināšanā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428)

5. Komisijas priekšsēdētājs uz attiecīgo komisijas sēdi uzaicina nozaru ministriju pārstāvjus vai ministriju deleģētos ekspertus, ja komisijā izskata iesniegumu par tādas studiju programmas licencēšanu, kas atbilst nozarei, kura ir attiecīgās ministrijas kompetencē, kā arī var uzaicināt nozaru ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības un šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētās tiesības.

6. Komisija:

6.1. izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu studiju programmas licencēšanai (turpmāk – iesniegums);

6.2. (svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428);

6.3. (svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428);

6.4. pamatojoties uz iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, ekspertu kopīgo atzinumu, kā arī citu komisijas rīcībā esošo informāciju, pieņem lēmumu par studiju programmas licencēšanu vai par atteikumu licencēt studiju programmu;

6.5. pieņem lēmumu par licences anulēšanu;

6.6. lemj par izmaiņu izdarīšanu licencē, ja ir mainīts augstskolas vai koledžas nosaukums, studiju programmas nosaukums, kods, īstenošanas vieta, veids un forma, kā arī studiju programmas īstenošanas valoda.

7. Komisijas locekļiem ir tiesības:

7.1. pieprasīt no augstskolām vai koledžām un valsts institūcijām licencēšanai nepieciešamo informāciju;

7.2. apmeklēt augstskolu vai koledžu, lai iepazītos ar studiju programmai atbilstošo studiju un informatīvo bāzi (tai skaitā bibliotēku), kā arī finansiālo un materiāltehnisko bāzi.

III. Studiju programmas licencēšanas kārtība

8. Lai saņemtu licenci, augstskola vai koledža iesniedz centrā iesniegumu.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428)

9. Ja augstskola vai koledža vēlas licencēt studiju programmu jaunā augstskolas vai koledžas studiju virzienā, pirms iesnieguma iesniegšanas augstskola vai koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu par jauna studiju virziena atvēršanu augstskolā vai koledžā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428)

10. Iesniegumam par jauna studiju virziena atvēršanu pievieno šādu informāciju par augstskolas vai koledžas jauno studiju virzienu:

10.1. informāciju par studiju programmu izstrādes plānu – studiju programmas, kādas augstskola vai koledža plāno licencēt, norādot piešķiramo grādu un profesionālo kvalifikāciju, kā arī to īstenošanas veidu, formu un valodu;

10.2. visu studiju virziena īstenošanā iesaistāmo mācībspēku sarakstu. Sarakstā norāda mācībspēku amatu, izglītību, zinātnisko, akadēmisko vai profesionālo grādu, profesionālo kvalifikāciju, īstenojamos studiju kursus un studiju moduļus, kā arī informāciju par to, vai mācībspēki attiecīgajā augstskolā vai koledžā ir ievēlēti akadēmiskā amatā. Sarakstu paraksta visi tajā minētie mācībspēki. Ārvalstu mācībspēku dalību studiju programmā var ar parakstu apliecināt studiju programmas direktors, pievienojot dokumentus, kas apstiprina viņu dalību studiju programmā;

10.3. studiju programmas īstenošanā iesaistāmo mācībspēku radošās un zinātniskās biogrāfijas (Curriculum vitae Europass formātā) un katra studiju programmas īstenošanā iesaistāmā mācībspēka ar studiju programmu saistīto pēdējo sešu gadu zinātnisko publikāciju sarakstu recenzējamos izdevumos vai pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades sasniegumu sarakstu;

10.4. informāciju par studiju virziena īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko un finansiālo bāzi, kā arī informatīvajiem resursiem atbilstoši šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētajam studiju programmu izstrādes plānam;

10.5. informāciju par veiktajām un plānotajām finansiālajām investīcijām studiju virziena attīstībai;

10.6. informāciju par izveidoto un plānoto partnerību ar darba devēju uzņēmumiem un organizācijām, citām Latvijas un ārvalstu institūcijām, piemēram, augstskolām, koledžām un zinātniskajiem institūtiem, studiju virziena īstenošanai;

10.7. augstskolas senāta vai koledžas padomes lēmumu par studiju virziena atvēršanu.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428)

11. Izglītības un zinātnes ministrija pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu 10. punktam. Ja augstskola vai koledža nav iesniegusi visu nepieciešamo informāciju, Izglītības un zinātnes ministrija rakstiski pieprasa iesniegt trūkstošo informāciju.

11.1 Studiju programmu licencēšanā iesaistītās institūcijas saziņai un elektronisko dokumentu apritei ar augstskolu vai koledžu izmanto augstskolas vai koledžas oficiālo elektronisko adresi.

(MK 05.12.2017. noteikumu Nr. 707 redakcijā; sk. 36. punktu)

12. Izglītības un zinātnes ministrija lūdz Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Augstākās izglītības padomi, Latvijas Darba devēju konfederāciju un to ministriju, kuras kompetencei atbilst izveidojamais studiju virziens, pamatojoties uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, sniegt viedokli par augstskolas vai koledžas jaunā studiju virziena atbilstību valsts attīstības prioritātēm. Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu un citiem attīstības plānošanas dokumentiem, sniedz viedokli par augstskolas vai koledžas jaunā studiju virziena atbilstību valsts attīstības prioritātēm.

13. Izglītības un zinātnes ministrija iesniedz Ministru kabinetā tiesību akta projektu par jauna studiju virziena atvēršanu vai par atteikumu ieviest jaunu studiju virzienu augstskolā vai koledžā. Minētajam tiesību akta projektam pievieno šo noteikumu 12. punktā minēto institūciju viedokļus.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428)

14. Iesniegumā norāda:

14.1. augstskolas vai koledžas nosaukumu un augstskolas vai koledžas reģistrācijas apliecības numuru;

14.2. augstskolas vai koledžas juridisko adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

14.3. studiju programmas nosaukumu;

14.4. studiju programmai atbilstošā studiju virziena nosaukumu;

14.5. studiju programmas kodu saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;

14.6. studiju programmas apjomu, pilna laika studiju īstenošanas ilgumu, studiju veidu, formu, īpaši norādot tālmācību, un īstenošanas valodu;

14.7. uzņemšanas prasības;

14.8. iegūstamo grādu, piešķiramo profesionālo kvalifikāciju vai grādu un profesionālo kvalifikāciju nosaukumus;

14.9. adresi, kur tiks īstenota studiju programma, norādot, vai studiju programmu īstenos augstskola, augstskolas filiāle, koledža vai koledžas filiāle;

14.10. studiju programmas direktora vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un tās personas vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju, kuru augstskola vai koledža pilnvarojusi kārtot ar licencēšanu saistītos jautājumus.

15. Iesniegumam pievieno:

15.1. studiju programmas raksturojumu, kurā iekļauj:

15.1.1. studiju programmas studiju satura un īstenošanas aprakstu saskaņā ar Augstskolu likuma 55. panta pirmo daļu;

15.1.2. studiju programmas atbilstību valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesionālās augstākās izglītības valsts standartam;

15.1.3. informāciju par Augstskolu likuma 55. panta ceturtajā daļā minētās neatkarīgās studiju programmas ekspertīzes rezultātiem;

15.1.4. studējošo prakses nolikumu, plānojumu un darba devēja nodomu līgumu par studējošo prakses nodrošināšanu, norādot prognozēto prakses vietu skaitu;

15.1.5. visu studiju programmas īstenošanā iesaistāmo mācībspēku sarakstu. Sarakstā norāda mācībspēku amatu, izglītību, zinātnisko, akadēmisko vai profesionālo grādu, profesionālo kvalifikāciju, īstenojamos studiju kursus un studiju moduļus, kā arī informāciju par to, vai mācībspēki attiecīgajā augstskolā vai koledžā ir ievēlēti akadēmiskā amatā. Sarakstu paraksta visi tajā minētie mācībspēki. Ārvalstu mācībspēku dalību studiju programmā ar parakstu var apliecināt studiju programmas direktors, pievienojot dokumentus, kas apstiprina viņu dalību studiju programmā;

15.1.6. studiju programmas studiju satura, studiju rezultātu, struktūras un apjoma salīdzinājumu ar vismaz divām tāda paša līmeņa un tādai pašai nozarei atbilstošu Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latvijas Republiku) atzītu augstskolu un koledžu studiju programmām, norādot studiju kursus vai studiju moduļus un to apjomu kredītpunktos;

15.1.7. papildu informāciju, kas nepieciešama studiju programmas novērtēšanai atbilstoši šo noteikumu 24. punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajai metodikai;

15.2. augstskolas senāta vai koledžas padomes lēmumu par studiju programmas ieviešanu;

15.3. studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku radošās un zinātniskās biogrāfijas (Curriculum vitae Europass formātā) un katra studiju programmas īstenošanā iesaistāmā mācībspēka ar studiju programmu saistīto pēdējo sešu gadu zinātnisko publikāciju sarakstu recenzējamos izdevumos vai pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades sasniegumu sarakstu;

15.4. studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku parakstītu apliecinājumu par attiecīgo valodu prasmi atbilstoši Eiropas Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem, ja studiju programmu vai tās daļu paredzēts īstenot svešvalodā;

15.5. Augstākās izglītības padomes atzinumu Augstskolu likuma 55. panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā (nav attiecināms uz studiju programmām, kuras tiek izstrādātas un īstenotas kopā ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu Latvijā vai attiecīgas valsts atzītu augstskolu vai koledžu ārvalstī (turpmāk – kopīgā studiju programma));

15.6. dokumentus, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā (līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu), ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta, vai dokumentu, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju, ja studiju programma augstskolas vai koledžas rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā;

15.7. tās institūcijas viedokli, kas veic personu sertifikāciju reglamentēto profesiju jomā un kurā attiecīgā augstskola vai koledža īsteno studiju programmas;

15.8. informāciju par absolventu nodarbinātības prognozēm atbilstoši iegūtajam grādam vai profesionālajai kvalifikācijai un darba devēju iesaisti studiju programmas izstrādē;

15.9. informāciju par finanšu līdzekļiem, no kuriem paredzēts finansēt studiju programmas īstenošanu;

15.10. apliecinājumu, ka maksa par studiju programmas licencēšanu ir ieskaitīta centra bankas kontā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428)

16. Iesniegumam par kopīgās studiju programmas licencēšanu papildus šo noteikumu 15. punktā minētajiem dokumentiem pievieno:

16.1. informāciju par studiju programmas atbilstību Augstskolu likuma 55.1 panta otrās un trešās daļas nosacījumiem;

16.2. rakstisku vienošanos ar studiju programmas īstenošanā iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju programmas izstrādi un īstenošanu.

17. Studiju programmas licencēšanai nepieciešamos datus par augstskolu vai koledžu, kas ir iekļauti valsts un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistros, centrs pieprasa un saņem no šiem reģistriem. Augstskola vai koledža var vērtēšanai neiesniegt šo noteikumu 15. punktā minētos dokumentus, ja tie ir iesniegti tā studiju virziena akreditācijas ietvaros, kuram atbilst attiecīgā studiju programma, un studiju virziens ir akreditēts.

18. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz papīra formā, pievienojot identisku iesnieguma elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā, vai elektroniskā formā. Elektroniskā formā iesniegtu iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajiem nosacījumiem.

19. Centrs pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību šo noteikumu 15. un 16. punktā minētajām prasībām. Ja augstskola vai koledža nav iesniegusi visu nepieciešamo informāciju, centrs rakstiski lūdz augstskolu vai koledžu iesniegt trūkstošo informāciju, attiecīgi pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

20. Ja augstskola licencēšanai iesniegusi doktora studiju programmu, centrs lūdz Latvijas Zinātnes padomi sniegt atzinumu par licencēšanai iesniegto doktora studiju programmu saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 16. panta 7. punktā noteiktajām prasībām.

21. Iesniegumu atdod iesniedzējam šādos gadījumos:

21.1. nav veikta samaksa par studiju programmas licencēšanu;

21.2. nav iesniegta visa pieprasītā informācija atbilstoši šo noteikumu 19. punktam;

21.3. dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām.

22. Triju darbdienu laikā pēc ekspertu apstiprināšanas centrs informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par apstiprinātajiem ekspertiem. Augstskola vai koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu ekspertiem, iesniedzot centrā pamatotu rakstisku iesniegumu, norādot katra noraidītā eksperta noraidījuma iemeslus. Centrs izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu un, ja iesniegumu atzīst par pamatotu, apstiprina citus ekspertus.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

23. Eksperti apmeklē augstskolu vai koledžu (arī filiāles, kurās paredzēta studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošana), izvērtē studiju programmu un sniedz centram kopīgu atzinumu. Sagatavojot kopīgo atzinumu, eksperti vienojas par šo noteikumu 24. punktā minēto kritēriju novērtējumu. Ja ekspertu viedoklis par kādu no šo noteikumu 24. punktā minētajiem kritērijiem atšķiras, atšķirīgo viedokli norāda kopīgajā atzinumā.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

24. Komisija izvērtē studiju programmu, ievērojot šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto metodiku un šādus studiju programmu vērtēšanas kritērijus:

24.1. studiju programmas atbilstība augstskolas vai koledžas studiju virzienam;

24.2. studiju programmas pārvaldība;

24.3. studiju programmas resursi un nodrošinājums;

24.4. studiju programmas saturs un īstenošanas mehānisms;

24.5. absolventu nodarbinātības perspektīvas.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

25. Centrs 10 darbdienu laikā komisijas lēmumus nosūta augstskolai vai koledžai. Ja komisija pieņem lēmumu licencēt studiju programmu, centrs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai komisijas lēmuma kopiju un sagatavotu studiju programmas licenci (2. pielikums). Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma un licences saņemšanas nosūta izglītības un zinātnes ministra parakstītu studiju programmas licenci centram. Izglītības un zinātnes ministra parakstīto studiju programmas licenci centrs izsniedz augstskolai vai koledžai, kā arī reģistrē to. Licence ir beztermiņa vai ir spēkā līdz tās anulēšanai Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos.

26. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci studiju programmai Augstskolu likuma 55.2 panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.

27. Komisija var pieņemt lēmumu par licences anulēšanu studiju programmai Augstskolu likuma 55.2 panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos.

28. Lēmumu par studiju programmas licencēšanu, atteikumu licencēt studiju programmu vai licences anulēšanu komisija noformē administratīva akta veidā, un to paraksta komisijas priekšsēdētājs.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428)

29. Lēmumu par studiju programmas licencēšanu, par atteikumu licencēt studiju programmu vai par licences anulēšanu var apstrīdēt centrā. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

30. Studiju programmas licencēšanas izdevumus, tai skaitā ekspertu darba samaksu, sedz saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu cenrādi no attiecīgās augstskolas vai koledžas līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428)

31. Ja studiju programmās, kuras atbilst vēl neakreditētam studiju virzienam, ir mainījušās šo noteikumu 14. vai 16. punktā minētās ziņas, augstskola vai koledža 30 darbdienu laikā pēc izmaiņu veikšanas iesniedz attiecīgos dokumentus centrā.

IV. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 25. aprīļa noteikumus Nr. 230 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 82. nr.).

33. Šo noteikumu prasības attiecībā uz studiju programmu licencēšanu piemēro ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu. Ja iesniegums studiju programmu licencēšanai iesniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemēro Ministru kabineta 2013. gada 25. aprīļa noteikumus Nr. 230 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi", bet izsniedz šo noteikumu 2. pielikumā paredzēto licenci.

34. Licence, kas ir izsniegta pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir beztermiņa vai ir spēkā līdz tās anulēšanai Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos.

35. Centrs līdz 2017. gada 31. oktobrim publicē šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētās kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas savā tīmekļvietnē.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

36. Šo noteikumu 11.1 punktu privātpersonu dibinātām augstskolām un koledžām piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

(MK 05.12.2017. noteikumu Nr. 707 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
1.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 408
Kopīgais ekspertu atzinums studiju programmas licences saņemšanai studiju virziena ietvaros

(Pielikums svītrots no 01.11.2017. ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 428, sk. grozījumu 2.punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 408

(lielais Latvijas valsts ģerbonis)

LICENCE

RīgāNr. 000
 (licences lapas reģistrācijas numurs)
Izsniegta 
 (augstskolas vai koledžas nosaukums)
par tiesībām īstenot 
 
(studiju programmas nosaukums, iegūstamā grāda vai piešķiramās profesionālās kvalifikācijas, vai grādu un profesionālo kvalifikāciju nosaukumi)
  
studiju virzienā 
 (studiju virziena nosaukums, studiju virziena akreditācijas lapas numurs, ja studiju virziens ir akreditēts)
   
Studiju programmas kods  
Studiju programmas ilgums un apjoms 
Studiju programmas īstenošanas vieta 
 (pilsēta, valsts)
Studiju programmas īstenošanas veids 
Studiju programmas īstenošanas forma, īpaši norādot tālmācību 
Studiju programmas īstenošanas valoda 
 
Pamatojums: Studiju programmu licencēšanas komisijas sēdes

______. gada ____. _____________ lēmums Nr. _______

 
Izglītības un zinātnes ministrs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
  
___.___._____. 
(datums) 
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Studiju programmu licencēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 408Pieņemts: 14.07.2015.Stājas spēkā: 30.07.2015.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 29.07.2015. OP numurs: 2015/146.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
275563
{"selected":{"value":"01.06.2018","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2017","iso_value":"2017\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2017.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2017","iso_value":"2017\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2017.-31.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2015","iso_value":"2015\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2015.-27.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)