Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.397

Rīgā 2015.gada 14.jūlijā (prot. Nr.34 10.§)
Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 8. punktu
un 24. panta trešo daļu
(Grozīta ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 195)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. izglītības iestāžu reģistrācijas kārtību;

1.2. Izglītības likumā noteikto institūciju – biedrību, nodibinājumu, amatu meistaru darbnīcu, studiju vai Nacionālo bruņoto spēku vienību, kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana (turpmāk – institūcija), – reģistrācijas kārtību;

1.3. koledžas darbības uzsākšanas kritērijus.

(Grozīts ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 195)

2. Noteikumi neattiecas uz augstskolām, to filiālēm un institūcijām, kas īsteno tikai pieaugušo neformālās izglītības vai interešu izglītības programmas.

3. Izglītības iestādes reģistrē Izglītības iestāžu reģistrā. Institūcijas reģistrē Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā, kas ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Izglītības iestāžu reģistru un Izglītības likumā noteikto institūciju reģistru (turpmāk – reģistrs) kārto pilnvarota Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – dienests) atbildīgā amatpersona (turpmāk – amatpersona).

4. Amatpersona, izvērtējot izglītības iestādes vai institūcijas dibinātāja vai atbildīgās personas (turpmāk – iesniedzējs) iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pieņem lēmumu:

4.1. par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrāciju reģistrā;

4.2. par grozījumu izdarīšanu reģistrā;

4.3. par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas atlikšanu, norādot trūkumus un termiņu to novēršanai;

4.4. par reģistrā nepieciešamo grozījumu izdarīšanas atlikšanu, norādot trūkumus un termiņu to novēršanai;

4.5. par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas atteikumu;

4.6. par atteikumu izdarīt grozījumus reģistrā;

4.7. par izglītības iestādes vai institūcijas svītrošanu no reģistra.

5. Šo noteikumu 4.1., 4.5., 4.6. un 4.7. apakšpunktā minēto lēmumu amatpersona pieņem mēneša laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas. Šo noteikumu 4.2., 4.3. un 4.4. apakšpunktā minēto lēmumu amatpersona pieņem 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas. Dienests Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā lēmumu iesniedzējam paziņo triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.

6. Amatpersonas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta vadītājam. Dienesta vadītāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Izglītības iestādes un institūcijas reģistrācijai iesniedzamie dokumenti un to izskatīšanas kārtība

7. Izglītības iestādēm piemēro Izglītības likuma 24. pantā noteiktās reģistrācijas prasības, savukārt attiecībā uz institūcijām šīs prasības samērīgi pielīdzina.

8. Iesniedzējs mēneša laikā pēc izglītības iestādes vai institūcijas dibināšanas vai mēneša laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par izglītojošas darbības uzsākšanu, iesniedz dienestā iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju (1. pielikums) vai iesniegumu par institūcijas reģistrāciju (2. pielikums).

9. Iesniegumam par izglītības iestādes reģistrāciju pievieno Izglītības likuma 24. panta trešajā daļā minēto dokumentu oriģinālus vai to apliecinātas kopijas.

9.1 Iesniegumam par koledžas reģistrāciju pievieno dokumentus, kas apliecina koledžas atbilstību šādiem koledžas darbības uzsākšanas kritērijiem:

9.1. koledža īstenos vismaz divas studiju programmas, un to īstenošanā iesaistīsies vismaz 12 personas ar doktora grādu vai ar augstāko izglītību bez doktora grāda, ja tām atbilstoši Augstskolu likumam ir pasniedzamajam priekšmetam atbilstošs praktiskā darba stāžs nozares studiju virziena specialitātēs, kurās tiks īstenotas studiju programmas;

9.2. koledžas dibinātāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir telpas kvalitatīvai studiju programmu īstenošanai uz vismaz astoņiem gadiem;

9.3. koledžas telpu plānojums nodrošinās, ka studiju programmu īstenošanā vienlaikus notiekoša mācību procesa laikā telpu platība būs ne mazāka par 7 m2 uz vienu studējošo, ieskaitot akadēmiskā personāla individuālajam darbam paredzētās telpas;

9.4. koledža spēj nodrošināt saistības pret tās studiju programmās studējošajiem vismaz 711 435 euro apmērā, un to apliecina bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantija;

9.5. koledžai nošķirtās kustamās un nekustamās mantas vērtība ir ne mazāka par 2 845 743 euro, un to apliecina sertificēta vērtētāja vērtējums, šī manta nav ieķīlāta vai citādi apgrūtināta ar lietu tiesībām, tai nav uzlikts aizliegums;

9.6. nevienam no koledžas dibinātājiem nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, neviens no koledžas dibinātājiem nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, neviena dibinātāja saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nedz arī uzsākta tiesvedība par kāda dibinātāja darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

9.7. koledžas telpas, kurās tiks īstenotas studiju programmas, ir apdrošinātas uz laiku, ne mazāku par gadu;

9.8. koledžas materiāltehniskais nodrošinājums atbildīs studiju programmu īstenošanas nosacījumiem un sanitāri higiēniskajām prasībām, koledžai ir datoraprīkojums, kas nodrošinās studējošo vajadzības;

9.9. koledžā ir bibliotēka, kurā pieejama plānoto studiju programmu apguvei nepieciešamā literatūra un informatīvie izdevumi, un tajā ir nodrošināta pieeja Latvijas un starptautiskajiem elektroniskajiem literatūras un periodikas krājumiem, kas nepieciešami patstāvīgajam, zinātniskajam un pētniecības darbam;

9.10. koledžas (izņemot Iekšlietu ministrijas sistēmā esošu koledžu) direktoram, ar kuru noslēgts darba līgums, ir vismaz maģistra grāds vai tam pielīdzināts grāds, vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze, akadēmiskā darba pieredze vai darba pieredze saistītā nozarē un vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā;

9.11. docentiem, lektoriem un asistentiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, ir attiecīgajam amatam Augstskolu likumā noteiktā augstākā izglītība vai praktiskā darba stāžs.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

10. Iesniegumam par institūcijas reģistrāciju pievieno institūcijas darbību reglamentējošu normatīvo aktu, kas paredz izglītojošas darbības veikšanu (piemēram, statūtus, nolikumu par izglītojošu darbību), un dokumentus, kas apliecina šajā iesniegumā minētās ziņas.

11. Pirms izglītības iestādes vai institūcijas reģistrēšanas dienests pārliecinās, vai izglītības programmas īstenošanas vietas telpas atbilst higiēnas un drošības prasībām, tai skaitā būvēm noteiktajām prasībām:

11.1. iesniedzējs ir saņēmis Veselības inspekcijas atzinumu par objekta gatavību darbības uzsākšanai, kurā sniegts arī objekta higiēnas prasību novērtējums;

11.2. izglītības programmas īstenošanas būves vai telpu grupas lietošanas veids atbilst plānotajai darbībai, un tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

11.3. būve vai telpu grupa, kur tiks īstenota izglītības programma, ir pieņemta ekspluatācijā;

11.4. izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.

12. Šajos noteikumos minēto dienesta uzdevumu veikšanai Valsts zemes dienests tiešsaistes datu pārraides režīmā sniedz dienestam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datus un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datus.

13. Amatpersona izvērtē, vai šo noteikumu 8., 9.9.1 un 10. punktā minētais iesniegums un dokumenti atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

(Grozīts ar MK 03.04.2018. noteikumiem Nr. 195)

III. Izglītības iestādes un institūcijas iekļaušana reģistrā un grozījumu izdarīšana reģistrā

14. Amatpersona, pieņemot lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrāciju reģistrā, piešķir tai reģistrācijas numuru, izsniedz izglītības iestādes reģistrācijas apliecību (3. pielikums) vai institūcijas reģistrācijas apliecību (4. pielikums) un izdara ierakstu reģistrā. Lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrāciju dienests triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē Valsts izglītības informācijas sistēmā (www.viis.lv). Informācijai par izglītības iestādi vai institūciju piešķir publiskas ticamības statusu.

15. Reģistrā par izglītības iestādi norāda šādas ziņas:

15.1. nosaukums;

15.2. juridiskā adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

15.3. dibinātājs;

15.4. juridiskais statuss;

15.5. lēmums par izglītības iestādes dibināšanu vai izglītojošas darbības uzsākšanu, tā pieņemšanas datums;

15.6. reģistrācijas datums;

15.7. piešķirtais reģistrācijas numurs;

15.8. izglītības iestādes veids un tips atbilstoši izglītības iestāžu un Izglītības likumā noteikto institūciju klasifikācijai;

15.9. nolikuma apstiprināšanas datums;

15.10. vadītājs;

15.11. izglītības iestādes tālruņa numurs;

15.12. izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese;

15.13. tīmekļvietnes adrese (ja ir);

15.14. telpu platība;

15.15. adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem izglītības programmas īstenošanas vietai, kuras izveide ir saskaņota ar izglītības iestādes dibinātāju.

16. Reģistrā par institūciju norāda šādas ziņas:

16.1. nosaukums;

16.2. juridiskā adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem;

16.3. dibinātājs;

16.4. juridiskais statuss;

16.5. lēmums par institūcijas dibināšanu vai izglītojošas darbības uzsākšanu, tā pieņemšanas datums;

16.6. reģistrācijas datums;

16.7. piešķirtais reģistrācijas numurs;

16.8. institūcijas veids atbilstoši izglītības iestāžu un Izglītības likumā noteikto institūciju klasifikācijai;

16.9. darbību reglamentējoša normatīvā akta apstiprināšanas datums;

16.10. vadītājs vai atbildīgā persona;

16.11. institūcijas tālruņa numurs;

16.12. institūcijas elektroniskā pasta adrese;

16.13. tīmekļvietnes adrese (ja ir);

16.14. telpu platība;

16.15. adrese atbilstoši Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem izglītības programmas īstenošanas vietai, kuras izveide ir saskaņota ar institūcijas dibinātāju vai atbildīgo personu.

17. Izglītības iestādei vai institūcijai ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15. un 16. punktā minēto ziņu, izglītības programmas īstenošanas vietas telpu plānojuma vai būves vai telpu grupas lietošanas veida izmaiņām vai izglītības iestādes nolikuma vai institūcijas darbību reglamentējoša normatīvā akta grozījumiem rakstiski informēt par to amatpersonu, iesniedzot attiecīgo izmaiņu vai veikto grozījumu apliecinošus dokumentus.

18. Ja mainījušās šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.7., 15.8., 15.15., 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.7., 16.8. un 16.15. apakšpunktā norādītās ziņas, amatpersona izdod rakstisku lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrā vai izdarīšanas atlikšanu, vai atteikšanu, attiecīgi izdara grozījumus reģistrā un, ja nepieciešams, izsniedz jaunu izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas apliecību.

19. Ja reģistrā mainījušās ziņas, kas nav norādītas šo noteikumu 18. punktā, amatpersona aktualizē reģistrā iekļauto informāciju, nepieņemot atsevišķu lēmumu, vai pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanas atlikšanu vai atteikšanu.

20. Ja ir mainījies izglītības programmas īstenošanas vietas telpu plānojums vai būves vai telpu grupas lietošanas veids, amatpersona izvērtē iesniegtās informācijas atbilstību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem būvi vai telpu grupu raksturojošiem datiem un, pamatojoties uz konstatēto, pieņem attiecīgu lēmumu (par grozījumu izdarīšanu, izdarīšanas atlikšanu vai atteikšanu, vai izglītības iestādes vai institūcijas svītrošanu no reģistra).

IV. Izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas vai grozījumu izdarīšanas reģistrā atlikšana un atteikšana

21. Ja amatpersona konstatē, ka reģistram iesniegtie dokumenti nav atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās dibināšanas prasības vai darbības uzsākšanas kritēriji, bet konstatētie trūkumi ir novēršami, amatpersona pieņem lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas atlikšanu vai lēmumu par grozījumu izdarīšanas atlikšanu un nosaka termiņu trūkumu novēršanai, kas nav mazāks par vienu mēnesi.

22. Reģistrācijas vai grozījumu izdarīšanas termiņu aptur uz laiku, kamēr izglītības iestāde vai institūcija iesniedz šo noteikumu 21. punktā minētajā lēmumā norādītos dokumentus un informāciju.

23. Lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas atteikšanu vai lēmumu par grozījumu izdarīšanas atteikšanu amatpersona pieņem, ja:

23.1. konstatē, ka reģistram iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās dibināšanas prasības vai darbības uzsākšanas kritēriji un konstatētie trūkumi nav novēršami;

23.2. iesniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas vai dienestam likti šķēršļi reģistra ziņu pārbaudē;

23.3. iesniedzējs noteiktajā termiņā nav novērsis šo noteikumu 21. punktā minētajā lēmumā norādītos trūkumus.

V. Izglītības iestādes vai institūcijas svītrošana no reģistra

24. Amatpersona var pieņemt lēmumu par izglītības iestādes vai institūcijas svītrošanu no reģistra, ja:

24.1. izglītības iestādes dibinātājs vai institūcijas atbildīgā persona ir iesniegusi iesniegumu par izglītības iestādes vai institūcijas slēgšanu (likvidāciju) vai par izglītojošas darbības izbeigšanu;

24.2. dienests ir konstatējis, ka izglītības iestādes vai institūcijas reģistrācijas procesā ir sniegtas nepatiesas vai maldinošas ziņas, kas bijušas par pamatu izglītības iestādes vai institūcijas iekļaušanai reģistrā;

24.3. kompetentas kontroles institūcijas atkārtoti konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus izglītības iestādes vai institūcijas darbībā. Par konstatētajiem pārkāpumiem kompetentajai kontroles institūcijai ir pienākums informēt dienestu;

24.4. ir apliecinājums, ka izglītības iestāde vai institūcija savu darbību, tai skaitā izglītojošu darbību, vairs neveic (piemēram, tiesas spriedums, publiskos reģistros konstatēts, ka izglītības iestādes dibinātājs, izglītības iestāde vai institūcija ir likvidēta, anulētas visas licences);

24.5. iesniedzējs triju mēnešu laikā pēc dienesta pieprasījuma nav sniedzis dienesta pieprasīto informāciju.

24.1 Papildus šo noteikumu 24. punktā minētajiem gadījumiem amatpersona var pieņemt lēmumu par koledžas svītrošanu no reģistra, ja:

24.1. gada laikā pēc koledžas reģistrēšanas nav saņemta licence studiju programmas īstenošanai;

24.2. gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākta paredzēto studiju programmu īstenošana;

24.3. ārkārtas akreditācijas rezultātā ir pieņemts lēmums par atteikumu akreditēt koledžu.

(MK 03.04.2018. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

25. Ja konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi, kas var radīt vai ir radījuši ievērojamas nelabvēlīgas sekas, reģistra atbildīgā amatpersona var lemt par izglītības iestādes vai institūcijas svītrošanu no reģistra. Šādā gadījumā nav nepieciešams konstatēt normatīvo aktu pārkāpumu atkārtotību.

26. Dienests ziņo attiecīgajai pašvaldības būvvaldei par izglītības iestādes vai institūcijas svītrošanu no reģistra.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 23. novembra noteikumus Nr. 965 "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 188. nr.; 2005, 24., 111. nr.; 2009, 98. nr.; 2010, 8. nr.).

28. Iesniegumus, kas iesniegti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, izskata atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā iesnieguma iesniegšanas dienā.

29. Izglītības iestāžu reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas arī pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

30. Šie noteikumi attiecībā uz institūciju reģistrāciju stājas spēkā 2015. gada 1. septembrī.

31. Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa un Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā iekļautās ziņas publiski pieejamas ar 2016. gada 1. janvāri.

32. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. augustā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

1.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.397
IESNIEGUMS
izglītības iestādes reģistrācijai Izglītības iestāžu reģistrā

Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Izglītības iestāžu reģistra atbildīgajai amatpersonai

    Nr.__________
(vieta, datums)    

 

1. Izglītības iestādes nosaukums  
 
2. Izglītības iestādes juridiskā adrese  
 
3. Izglītības iestādes dibinātājs  
 
4. Izglītības iestādes juridiskais statuss  


valsts dibināta izglītības iestāde
pašvaldības dibināta izglītības iestāde
valsts augstskolas dibināta izglītības iestāde
fiziskas personas dibināta izglītības iestāde
juridiskas personas dibināta izglītības iestāde


5. Lēmums par izglītības iestādes dibināšanu vai izglītojošas darbības uzsākšanu
 
 
   
lēmuma pieņemšanas datums    
  (diena, mēnesis, gads)


 

6. Izglītības iestādes telpu platība   m2


 

7. Tehniskais aprīkojums (nodrošinājums)  
 
 


 

8. Finansējuma avoti un kārtība  
 
 


 

9. Pilnvarotā persona:  
9.1. vārds, uzvārds  
9.2. adrese  
9.3. tālruņa, telefaksa numurs  
9.4. elektroniskā pasta adrese  

 

10. Iesniegumam pievienotie dokumenti:
10.1.  
10.2.  
10.3.  
. . .  


 

Pilnvarotās personas paraksts  
Z. v.      

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

2.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.397
Iesniegums par institūcijas reģistrāciju
Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā

Izglītības kvalitātes valsts dienesta
Izglītības likumā noteiktu institūciju
reģistra atbildīgajai amatpersonai

    Nr.__________
(vieta, datums)    

 

1. Institūcijas iestādes nosaukums
2. Institūcijas iestādes juridiskā adrese
3. Institūcijas iestādes dibinātājs

4. Institūcijas juridiskais statuss

biedrība
nodibinājums
amatu meistaru darbnīca
studija
Nacionālo bruņoto spēku vienība
5. Lēmums par institūcijas dibināšanu vai
izglītojošas darbības uzsākšanu
 
   
lēmuma pieņemšanas datums    
  (diena, mēnesis, gads)  
6. Institūcijas telpu platība   m2
7. Tehniskais aprīkojums (nodrošinājums)  
8. Finansējuma avoti un kārtība
9. Pilnvarotā persona:  
9.1. vārds, uzvārds  
9.2. adrese  
9.3. tālruņa, telefaksa numurs  
9.4. elektroniskā pasta adrese  
10. Iesniegumam pievienotie dokumenti:
10.1.  
10.2.  
10.3.  

...

Pilnvarotās personas paraksts

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

3.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.397

<papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis>

Latvijas Republika
Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība

<izsniegšanas datums> Nr.<reģistrācijas numurs> Rīga
(izglītības iestādes nosaukums)
Izglītības iestādes juridiskā adrese
Izglītības iestādes dibinātājs
Izglītības iestāžu reģistra atbildīgā amatpersona
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

4.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.397

<papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis>

Latvijas Republika
Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības likumā noteiktas institūcijas reģistrācijas apliecība

<izsniegšanas datums> Nr.<reģistrācijas numurs> Rīga
(institūcijas nosaukums)
Institūcijas iestādes juridiskā adrese
Institūcijas iestādes dibinātājs
Izglītības likumā noteikto institūciju reģistra atbildīgā amatpersona
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 397Pieņemts: 14.07.2015.Stājas spēkā: 01.08.2015.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 139 (5457), 20.07.2015. OP numurs: 2015/139.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
275431
{"selected":{"value":"06.04.2018","content":"<font class='s-1'>06.04.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.04.2018","iso_value":"2018\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2015","iso_value":"2015\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2015.-05.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.04.2018
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva