Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.364

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 66.§)
Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi, kā arī kārtību, kādā veicama samaksa par iekšzemes pasažieru neregulāro pārvadājumu un speciālo regulāro pārvadājumu pakalpojumiem.

2. Iekšzemes pasažieru neregulāro pārvadājumu pakalpojumu un speciālo regulāro pārvadājumu pakalpojumu atļauts sniegt, ja pārvadātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) vai licences kartīti komercpārvadājumu veikšanai ar autobusiem vai Eiropas Savienības atļaujas kopiju.

3. Šie noteikumi nav attiecināmi uz tūrisma ekskursijas pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu, ja tūrisma ekskursijas pārvadājumu pakalpojums tiek sniegts vienas administratīvās teritorijas ietvaros pa iepriekš izstrādātu un pašvaldībā saskaņotu tūrisma maršrutu, lai vietējiem vai ārvalstu tūristiem sniegtu vispusīgu informāciju par tūrisma objektiem.

4. Veicot tūrisma ekskursijas pārvadājumu pakalpojumu, autobusa vadītājam papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi, ir klāt dokuments, kas apliecina attiecīgās pašvaldības izsniegto tūrisma maršruta saskaņojumu.

5. Ja iekšzemes neregulāro vai iekšzemes speciālo regulāro pārvadājumu pakalpojumu sniedz Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs, tad šādu pakalpojumu ir atļauts sniegt ne ilgāk kā 30 secīgas dienas no brīža, kad transportlīdzeklis ir iebraucis Latvijas teritorijā, bet kopumā ne vairāk kā 90 dienas kalendāra gadā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 V nodaļas nosacījumus.

II. Iekšzemes neregulāro pārvadājumu veikšanas kārtība

6. Iekšzemes neregulāro pārvadājumu pakalpojumu sniedz, organizējot braucienus iepriekš izveidotām pasažieru grupām saskaņā ar rakstisku līgumu, kas noslēgts starp pakalpojuma pasūtītāju un pārvadātāju par iekšzemes pasažieru neregulāro pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu. Par minēto līgumu nevar uzskatīt kases aparāta izdrukātu čeku un/vai biļeti.

7. Par iekšzemes neregulāro pārvadājumu uzskatāms brauciens, kad vienu un to pašu autobusu izmanto vienas vai vairāku iepriekš izveidotu pasažieru grupu pārvadāšanai un katra grupa tiek atvesta uz tās izbraukšanas vietu, vai brauciens iepriekš izveidotai pasažieru grupai, kad pasažieru grupu tā paša brauciena laikā neved atpakaļ uz izbraukšanas vietu (piemēram, tūrisma braucieni, ekskursijas, braucieni uz/no semināriem, izstādēm, konferencēm, kultūras un sporta pasākumiem).

8. Iekšzemes neregulāro pārvadājumu pasažieru grupa ir grupa, kuras vārdā fiziska vai juridiska persona ir uzņēmusies noslēgt līgumu un samaksāt par iekšzemes pasažieru neregulāro pārvadājumu pakalpojumu.

9. Iekšzemes neregulāro pārvadājumu pasažieru grupas uzņemšanas un izlaišanas vieta nedrīkst būt autoostā vai dzelzceļa stacijā un tās tuvumā, izņemot gadījumu, ja pārvadātājs sniedz tūrisma pakalpojumus. Šādā gadījumā, slēdzot līgumu par autoostas vai dzelzceļa teritorijas (piemēram, platformas) izmantošanu, par pasažieru grupu apmaiņas vietu var noteikt autoostu vai dzelzceļa staciju.

10. Pašvaldība savā administratīvajā teritorijā var noteikt ielas autoostas vai dzelzceļa stacijas tuvumā, kurās nedrīkst uzņemt un izlaist iekšzemes neregulāro pārvadājumu pasažieru grupas.

11. Līgums par iekšzemes neregulāro pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu tiek noslēgts rakstiski.

12. Ja iekšzemes neregulāro pārvadājumu pakalpojums tiek sniegts pasažieru grupai, kura izveidota pēc pasūtītāja iniciatīvas, līgumā norāda šādu informāciju:

12.1. pārvadātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

12.2. pakalpojuma pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, ja pakalpojuma pasūtītājs ir juridiskā persona, vai vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta, ja pakalpojuma pasūtītājs ir fiziska persona;

12.3. speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes numurs;

12.4. pakalpojuma sniegšanas maršruts un brauciena mērķis;

12.5. pasažieru skaits;

12.6. pakalpojuma izpildes datums un laiks;

12.7. norēķinu kārtība;

12.8. citi nosacījumi, kas izriet no pušu savstarpējām saistībām (piemēram, pušu atbildības apmērs, soda sankcijas, personu apdrošināšanas nosacījumi, informācija par pasažieru tiesībām).

13. Ja iekšzemes neregulāro pārvadājumu pakalpojums tiek sniegts pasažieru grupai, kura izveidota pēc pārvadātāja iniciatīvas, līgumā norāda šādu informāciju:

13.1. pārvadātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

13.2. pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un deklarētā dzīvesvieta;

13.3. speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes numurs;

13.4. pakalpojuma sniegšanas maršruts un brauciena mērķis;

13.5. pakalpojuma izpildes datums un laiks;

13.6. norēķinu kārtība;

13.7. citi nosacījumi, kas izriet no pušu savstarpējām saistībām (piemēram, pušu atbildības apmērs, soda sankcijas, personu apdrošināšanas nosacījumi, informācija par pasažieru tiesībām).

14. Norēķini par iekšzemes neregulāro pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu tiek veikti, pamatojoties uz pārvadātāja izsniegtu rēķinu, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Ja par iekšzemes neregulāro pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu pasūtītājs maksā skaidrā naudā, tas izdara vienu maksājumu par visu pasažieru grupu (maksājumu veic pārvadātāja uzņēmuma kasē). Par iekšzemes neregulāro pārvadājumu pakalpojumu nevar norēķināties autobusā neregulārā pakalpojuma sniegšanas laikā un 15 minūtes pirms un pēc neregulārā pārvadājuma pakalpojuma sniegšanas.

15. Veicot iekšzemes neregulāros pārvadājumus, autobusa vadītājam papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi, ir klāt līgums (oriģināls vai kopija), kas noslēgts atbilstoši šo noteikumu 11. un 12. vai 13.punkta prasībām, un samaksu apliecinošs dokuments (oriģināls vai kopija) par iekšzemes pasažieru neregulāro pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu, ja līgumā ir paredzēta priekšapmaksa. Minētos dokumentus uzrāda kontrolējošām institūcijām pēc to pieprasījuma.

16. Iekšzemes neregulārajiem pārvadājumiem izmantotā autobusa priekšpusē novieto informācijas zīmi "Norīkojumā". Minimālais informācijas zīmes izmērs, ja netiek izmantota elektroniskā informācijas zīme, ir 600 x 300 mm, minimālais burtu augstums ir 200 mm.

17. Veicot iekšzemes neregulāros pārvadājumus, aizliegts uz autobusa izvietot informāciju, kas liecina par autobusa izmantošanu regulārā pasažieru satiksmē (piemēram, maršruta zīmēm, autobusa kustības sarakstiem, braukšanas maksu).

III. Iekšzemes speciālo regulāro pārvadājumu veikšanas kārtība

18. Iekšzemes speciālie regulārie pārvadājumi ir:

18.1. darbinieku pārvadājumi uz darbavietu un no tās;

18.2. izglītojamo pārvadājumi uz izglītības iestādi un no tās.

19. Iekšzemes speciālo regulāro pārvadājumu pakalpojumu sniedz, organizējot braucienus šo noteikumu 18. punktā minētajām pasažieru kategorijām, pamatojoties uz rakstisku līgumu par iekšzemes speciālo regulāro pārvadājumu veikšanu, kas noslēgts starp pārvadātāju un darba devēju, ja pakalpojumu sniedz šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajai pasažieru kategorijai, vai starp pārvadātāju un izglītības iestādi vai pašvaldību, ja pakalpojumu sniedz šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajai pasažieru kategorijai.

20. Līgumā par iekšzemes speciālo regulāro pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu norāda šādu informāciju:

20.1. pārvadātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

20.2. pakalpojuma pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

20.3. speciālās atļaujas (licences) vai licences kartītes numurs;

20.4. pakalpojuma sniegšanas maršruts un pasažieru uzņemšanas un izlaišanas vietas;

20.5. pasažieru identifikācijas dokumenta paraugs (skolēna, studenta, darbinieka apliecības vai cita dokumenta paraugs);

20.6. pakalpojuma izpildes termiņi un izpildes periodi (izpildes laiki);

20.7. norēķinu kārtība;

20.8. citi nosacījumi, kas izriet no pušu savstarpējām saistībām (piemēram, pušu atbildības apmērs, soda sankcijas, personu apdrošināšanas nosacījumi).

21. Norēķini par iekšzemes speciālo regulāro pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu tiek veikti, pamatojoties uz pārvadātāja izsniegtu rēķinu, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Par iekšzemes speciālo regulāro pārvadājumu pakalpojumu nevar norēķināties autobusā speciālā regulārā pakalpojuma sniegšanas laikā un 15 minūtes pirms un pēc speciālā regulārā pārvadājuma pakalpojuma sniegšanas.

22. Veicot iekšzemes speciālos regulāros pārvadājumus, autobusa vadītājam papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi, ir klāt līgums (oriģināls vai kopija), kas noslēgts atbilstoši šo noteikumu 18. punkta prasībām, un samaksu apliecinošs dokuments (oriģināls vai kopija) par iekšzemes pasažieru speciālo regulāro pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu. Minētos dokumentus uzrāda kontrolējošām institūcijām pēc to pieprasījuma.

23. Pasažieriem, izmantojot iekšzemes speciālo regulāro pārvadājumu pakalpojumu, ir klāt pakalpojuma pasūtītāja (darba devēja vai izglītības iestādes) izsniegts dokuments (piemēram, skolēna, studenta, darbinieka apliecība vai cits dokuments), kas apliecina pasažiera piederību konkrētai pasažieru kategorijai.

24. Iekšzemes speciālajiem regulārajiem pārvadājumiem izmantotā autobusa priekšpusē novieto informācijas zīmi "Speciālais" vai "Skolēni". Minimālais informācijas zīmes izmērs, ja netiek izmantota elektroniskā informācijas zīme, ir 600 x 300 mm, minimālais burtu augstums ir 200 mm.

25. Veicot iekšzemes speciālos regulāros pārvadājumus, aizliegts uz autobusa izvietot informāciju, kas liecina par autobusa izmantošanu regulārā pasažieru satiksmē (piemēram, maršruta zīmēm, autobusa kustības sarakstiem, braukšanas maksu).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un speciālie regulārie pārvadājumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 364Pieņemts: 30.06.2015.Stājas spēkā: 08.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 07.07.2015. OP numurs: 2015/130.2
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
275150
08.07.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"