Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.330

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 49.§)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas
3.punktu un Publisko iepirkumu likuma 9.panta piekto daļu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

2. Noteikumus piemēro to būvju būvizmaksu noteikšanai, uz kuru pasūtītājiem attiecas Publisko iepirkumu likums.

3. Būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti un saskaņoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330
Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
1. Vispārīgie jautājumi

1. Būvnormatīvs piemērojams visu veidu būvēm uz kuru pasūtītājiem attiecas normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem. Transporta būvju būvizmaksas nosaka saskaņā ar šā būvnormatīva 4. nodaļu.

2. Būvnormatīvā lietotie termini:

2.1. būvdarbu apjoms – veicamo būvdarbu daudzuma kvantitatīvais rādītājs, kas noteikts projekta dokumentācijā un ko pēc būvdarbu veikšanas var konstatēt uzmērījumu vai aprēķinu veidā;

2.2. darba samaksas likme – viena darbinieka vienas darba stundas samaksa (bruto), ietverot valsts noteiktos darba ņēmēja nodokļus un nodevas;

2.3. darbietilpība – konkrēta būvdarba vienības izpildei saskaņā ar būvdarbu aprakstu nepieciešamais laiks, izteikts cilvēkstundās;

2.4. mehānismu izmaksas – mehānismu, palīgierīču, instrumentu nomas vai ekspluatācijas un nolietojuma (amortizācijas) izmaksas būvdarbu veikšanai pēc attiecīgā darba apraksta; būvizstrādājumu transporta (pārtransportēšanas) izdevumi būvlaukuma robežās;

2.5. tāme – būvniecības nozares speciālistu (normatīvos noteiktajā kārtībā) sastādīts būvprojekta īstenošanai paredzamās būvniecības izmaksas aprēķins;

2.6. tāmju izmaksu elementi – būvmateriālu, būvizstrādājumu, būvkonstrukciju, darba patēriņa, darba samaksas likmes un darba algas, būvniecības mašīnlaika un tā izmaksu kopums, kas noteikts atbilstošai būvniecības produkcijas mērvienībai un izteikts naturālos (fiziskos) lielumos vai to nosacītā formā (procenti, koeficienti);

2.7. tiešās izmaksas – izmaksas, kas saistītas ar darbu aprakstā norādīto pasākumu izpildi;

2.8. transporta būves – autoceļu, ielu un dzelzceļu būves;

2.9. virsizdevumi – papildu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu.

3. Būvnormatīvs nosaka:

3.1. paredzamās būvdarbu līgumcenas noteikšanas kārtību;

3.2. kārtību, kādā aprēķināmas visu veidu būvju vai to kopuma (būves kopā ar tām piederošām teritorijām, palīgbūvēm, tehnoloģisko aprīkojumu un inženierkomunikācijām), atsevišķu būvdarbu, tai skaitā mehānismu nomas un specializēto darbu, būvniecības izmaksas projektēšanas un būvniecības līgumcenas noteikšanas stadijās;

3.3. tāmju veidlapu formas.

4. Būvizmaksas ietver būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, darba izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu.

5. Būvnormatīvu piemēro būvdarbu izmaksu aprēķiniem būvprojekta stadijā un būvniecības līgumcenas noteikšanai šādos gadījumos:

5.1. pasūtītāji:

5.1.1. nosakot iepirkumam paredzēto līgumcenu;

5.1.2. sagatavojot iepirkuma procedūras specifikācijas;

5.1.3. plānojot finanšu resursus un citus resursus;

5.1.4. izvērtējot būvprojekta ekonomisko efektivitāti;

5.1.5. būvprojekta realizācijas uzraudzībā;

5.2. pretendenti un būvdarbu veicēji:

5.2.1. aprēķinot nepieciešamos materiālu, darbaspēka un citus resursus būvniecības piedāvājumam;

5.2.2. līgumsaistībās starp galveno būvuzņēmēju un darbuzņēmējiem;

5.3. eksperti un valsts institūcijas – būvniecības cenu piedāvājuma izvērtēšanai;

5.4. projektētāji – būvdarbu apjomu izcenošanai.

6. Būvnormatīvu piemēro būvniecības paredzamās līgumcenas prognozei būves meta stadijā un būvprojektam minimālajā sastāvā, ja pasūtītājs ir pietiekami detalizēti sagatavojis informāciju par būvniecības ieceri.

7. Būvnormatīvs nenosaka šādas ar būvniecības ieceres īstenošanu un būves ekspluatāciju saistītas izmaksas:

7.1. zemes un esošo būvju iegādes izmaksas;

7.2. būvju uzturēšanas izdevumi pēc to nodošanas ekspluatācijā.

8. Piemērojot būvnormatīvu, lieto mērvienības un to saīsinājumus, kas noteikti normatīvajos aktos par fizikālo lielumu mērvienībām, to latviskajiem nosaukumiem un rakstību. Papildus lieto šādas mērvienības un to saīsinājumus:

8.1. izstrādājumu skaita mērvienība gabals – gb.;

8.2. izstrādājumu vai iekārtu komplekts– kpl.;

8.3. darba maiņas mērvienība (8 stundas) – maiņa;

8.4. laika mērvienība diennakts – dnn.;

8.5. cilvēkstunda – c/h;

8.6. mehānismu darba stunda vai maiņa (mašīnmaiņa) – h vai m/m;

8.7. darba samaksas likme – euro/h.

9. Būvdarbu tāmēšanas darbus atļauts vadīt būvspeciālistiem, kuri ir saņēmuši būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā.

2. Būvniecības tāmes būvprojekta sastāvā

10. Būvdarbu apjomi ir noteikti būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un materiālu specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā.

11. Būvniecības izmaksas grupē pēc būvdarbu veidiem (1.pielikums) vai darbu un konstruktīvo elementu veidiem (2.pielikums).

12. Tāmes ietver šādas izmaksu grupas:

12.1. būvdarbu tiešās izmaksas;

12.2. virsizdevumus;

12.3. peļņu;

12.4. pārējās pasūtītāja izmaksas, kas saistītas ar būvniecību, bet nav būvdarbi. Šos izdevumus ietver kā atsevišķus izdevumu posteņus tikai pasūtītāja būvniecības koptāmē (3.pielikums).

13. Būvprojektā ietver tāmju komplektu (4.pielikums). Tāmju komplekts var sastāvēt no:

13.1. atsevišķas būves lokālajām tāmēm (5.pielikums);

13.2. kopsavilkuma aprēķiniem pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem (6.pielikums);

13.3. būvniecības koptāmēm (7.pielikums).

14. Tāmēm pievieno paskaidrojuma rakstu ar šādu informāciju:

14.1. būvdarbu izpildes un visu apstākļu (t.sk. apgrūtinošo) raksturojums vai atbilstoša atsauce uz tehniskajām specifikācijām;

14.2. būvdarbu organizācijas īss apraksts (būvdarbu izpildes kārtas, nepieciešamo galveno resursu raksturojums un cita informācija), ja šāda informācija nav iekļauta būvprojektā;

14.3. būvdarbu darbietilpība.

15. Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs ir atbildīgs par pamatotas būvprojekta tehniski ekonomiskās informācijas iekļaušanu būvprojekta aprakstos un aprēķinos, kā arī par objektīvu būvniecības ekonomisko apstākļu izvērtēšanu un šo apstākļu ievērošanu, nosakot izmaksu elementus. Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs tāmi sastāda atbilstoši būvprojekta dokumentācijas noformēšanas prasībām un apliecina to ar parakstu.

16. Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs nav atbildīgs par tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu apjomu atbilstību būvprojekta rasējumiem.

3. Tāmju sastādīšana

17. Tāmju sastādīšanas pamatojums ir:

17.1. būvprojekts, tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas;

17.2. informācija par būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, būvmašīnām, mehānismiem, darbarīkiem un instrumentiem, kuri atbilst būvdarbu raksturam, apjomiem un kvalitātes nosacījumiem;

17.3. tāmju izmaksu elementi attiecīgajiem darbu veidiem.

18. Būvdarbu tiešajās izmaksās ietver:

18.1. būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar darba izpildi saistīto materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas, nogādājot tos līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvmateriālu vairumtirdzniecības cenas, importa operāciju nodokļus, iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), kā arī būvražošanas procesa zudumus un normēto izlietojumu;

18.2. būvdarbu izpildei nepieciešamās darbaspēka izmaksas;

18.3. valsts noteiktos būvuzņēmēja nodokļus un nodevas, kas saistīti ar darbu aprakstā norādīto pasākumu izpildi, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

18.4. būvmašīnu, ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, kā arī to nolietojumu (amortizācijas izmaksas).

19. Tāmēs ietver bruto darbaspēka izmaksas – darba algu, ietverot valsts noteiktos darba ņēmēja nodokļus un nodevas.

20. Virsizdevumus un peļņu kopsavilkuma aprēķinā norāda arī procentos kā attiecību pret tiešajām izmaksām.

21. Pasūtītājs būvniecības paredzamo līgumcenu būves meta stadijā un būvprojektam minimālajā sastāvā nosaka, izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu un sastādot pasūtītāja būvniecības koptāmi (3.pielikums).

22. Pasūtītāja būvniecības koptāmē ietver pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem – būvdarbu izpildes laikā atklātu papildus veicamo darbu un sadārdzinājumu finansēšanai.

23. Ja pasūtītājs nesastāda koptāmi, finanšu rezervi neparedzētiem darbiem ietver kopsavilkuma aprēķinā (6.pielikums).

24. Projektētājs sastāda darba apjomu sarakstu (7.pielikums).

25. Pretendents cenas piedāvājumā (tāmju komplektā) ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus (8.pielikums), atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli.

26. Tāmju elementu apjomu kvantitatīvos rādītājus tāmē norāda ar precizitāti, ne mazāku par:

26.1. pieciem zīmīgiem cipariem – izmaksām;

26.2. četriem zīmīgiem cipariem – pārējiem elementiem.

4. Būvizmaksu noteikšana transporta būvēm

27. Šo būvnormatīvu piemēro, nosakot projektu tehniski ekonomisko lietderību, plānojot finanšu resursus, izvērtējot būvprojekta, nodokļu vai citu izmaiņu ietekmi uz būvdarbu līgumcenu, kā arī izvērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus un nosakot iepirkuma paredzamo līgumcenu.

28. Projektēšanas laikā būvizmaksas nosaka, ņemot vērā līdzīgu darbu cenas noslēgtos būvdarbu līgumos, valsts attīstības makroekonomisko rādītāju prognozes, transporta būvju būvniecības tirgus izmaiņas un attīstības prognozes, paredzētos būvdarbu līguma nosacījumus un citu informāciju, ko līgumā noteicis būvprojekta pasūtītājs. Būvprojektā norāda izmantotos informācijas avotus un pieņēmumus, uz kuriem pamatojas izmaksu aprēķins.

29. Ja būvprojekts apstiprināts ne agrāk kā pirms viena gada, tad, nosakot projekta tehniski ekonomisko lietderību, plānojot finanšu resursus vai nosakot paredzamo būvdarbu līgumcenu, būvprojektā izmantoto informāciju pārskata un koriģē pieņēmumus, uz kuriem pamatojas izmaksu aprēķins, atbilstoši notikušajām transporta būvju būvniecības tirgus izmaiņām.

30. Pretendents būvdarbu iepirkuma finanšu piedāvājumā iesniedz veicamo darbu un to cenu sarakstu (turpmāk – saraksts). Saraksta minimālais apjoms noteikts šā būvnormatīva 9.pielikumā. Pasūtītājs sarakstu pievieno iepirkuma nolikumam (ja nepieciešams, sarakstu papildina ar citu informāciju).

31. Pretendents katra atsevišķi izcenojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem, tajā skaitā virsizdevumus un peļņu. To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju).

32. Ja piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo līgumcenu vai tā ir vairāk nekā par 20 % mazāka par paredzamo līgumcenu, pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents iesniedz izmaksu kalkulāciju pasūtītāja noteiktām saraksta pozīcijām (10.pielikums).

33. Ja noslēgtā būvdarbu līgumā nepieciešams noteikt būvprojekta, nodokļu vai citu izmaiņu ietekmi uz līguma cenu, būvdarbu izpildītājs sagatavo un pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniedz pasūtītājam izmaksu kalkulāciju (10.pielikums). Pasūtītājs var pieprasīt izpildītājam iesniegt kalkulācijā norādīto izmaksu pamatojumu, tajā skaitā līgumus ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, materiālu piegādes pavadzīmes, ziņas par darbu izpildē iesaistīto personu algām un darba devēja sociālā nodokļa samaksu.

Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330)
Būvdarbu veidi

Nr.
p.k.

Kods

Darba veids

1. Vispārējie celtniecības darbi

1.

01-00000

Mašīnu un mehānismu noma

2.

02-00000

Demontāžas darbi

3.

03-00000

Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi

4.

04-00000

Pāļu darbi

5.

05-00000

Betona un saliekamā dzelzsbetona darbi

6.

06-00000

Akmens, ķieģeļu, bloku, kamīnu un krāšņu mūrēšana

7.

07-00000

Metāla konstrukciju montāža

8.

08-00000

Namdaru darbi

9.

09-00000

Jumiķu darbi

10.

10-00000

Iekšējie apdares darbi

11.

11-00000

Restaurācijas darbi

12.

12-00000

Stiklotās sistēmas un stiklinieku darbi

13.

13-00000

Izolācijas darbi

2. Iekšējie specializētie darbi

14.

14-00000

Iekšējie ūdensvadi un to aprīkojums

15.

15-00000

Iekšējie gāzes vadi un to aprīkojums

16.

16-00000

Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums

17.

17-00000

Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana

18.

18-00000

Iekšējie elektrotehniskie darbi

19.

19-00000

Iekšējie vājstrāvas darbi

20.

20-00000

Lifti, eskalatori un šahtas

3. Ārējie apdares darbi un inženiertīkli

21.

21-00000

Ārējie apdares darbi

22.

22-00000

Ārējie elektrības tīkli

23.

23-00000

Ārējie vājstrāvas tīkli

24.

24-00000

Ārējie siltumtīkli

25.

25-00000

Ārējie gāzes tīkli

26.

26-00000

Naftas produktu tīkli

27.

27-00000

Ārējais ūdensvads un kanalizācija

4. Dažādi darbi

28.

28-00000

Baseini un to aprīkojums

29.

29-00000

Vides aizsardzības projekti - komunālo atkritumu izgāztuves, attīrīšanas ietaišu un ūdens atdzelžošanas stacijas

30.

30-00000

Tehnoloģisko iekārtu montāža

31.

31-00000

Labiekārtošanas darbi

32.

32-00000

Žogi un vārtiņi

5. Speciālie darbi un būves

33.

33-00000

Spridzināšanas darbi

34.

34-00000

Tilti un caurtekas

35.

35-00000

Ceļi un laukumi

36.

36-00000

Sliežu ceļi

37.

37-00000

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

38.

38-00000

Spiedtrauki un rezervuāri
Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330)
Darbu un konstruktīvo elementu veidi

Nr.
p.k.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

1. Vispārējie būvdarbi

1.Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1.1.demontāžas darbi
1.2.pagaidu ēkas un būves
2.Zemes darbi
2.1.ūdenslīmeņa pazemināšana un nosusināšana
2.2.drenāžas sistēmu izbūve
2.3.grunts izstrāde
3.Pamati un pamatnes
3.1.pāļu pamati
3.2.dzelzsbetona pamati
3.3.iegremdējamās akas, kesoni
3.4.atbalsta sienas
3.5.izolācijas darbi
4.Sienas, ēku un būvju karkasu konstrukcijas
4.1.mūra
4.2.koka
4.3.dzelzsbetona
4.4.metāla
4.5.sienu, karkasu izolācijas darbi
5.Starpsienas
5.1.mūra
5.2.koka
5.3.dzelzsbetona
5.4.atvieglotu konstrukciju
5.5.starpsienu izolācijas darbi
6.Pārsegumi
6.1.koka
6.2.dzelzsbetona
6.3.metāla
6.4.pārsegumu siltumizolācija
7.Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi
7.1.koka
7.2.dzelzsbetona
7.3.metāla
7.4.jauktu konstrukciju
8.Grīdu pamatnes, segumi
8.1.koka
8.2.betona, dzelzsbetona
8.3.atvieglotu konstrukciju
8.4.speciālie segumi
8.5.grīdu konstrukciju siltumizolācija
8.6.zemgrīdas kanāli
9.Jumti, segumi
9.1.nesošo konstrukciju izbūve
9.2.jumta klāji, pamatnes
9.3.segumi no mīkstiem ruļļu materiāliem
9.4.segumi no bitumenizētiem materiāliem
9.5.metāla plānlokšņu segumi
9.6.dakstiņu jumtu segumi
9.7.izolācijas ierīkošanas darbi
10.Aiļu aizpildījumu elementi, speciālo konstrukciju fasādes
10.1.logu ailas
10.2.durvju ailas
10.3.fasāžu konstrukcijas
11.Krāsnis, kamīni, citas apkures ierīces
12.Dūmeņi, to pamatnes
13.Apdares darbi
13.1.iekšējie apdares darbi
13.1.1.virsmu apmetumi, sagatavošana krāsošanai
13.1.2.virsmu krāsošana
13.1.3.flīzēšanas darbi, virsmu apdares ar akmens plātnēm
13.1.4.tapešu darbi
13.1.5.veidojumi, to apstrāde
13.1.6.metālkalumi, plānlokšņu sienu apdares
13.1.7.virsmu speciālā apstrāde
13.2.ārējie apdares darbi
13.2.1.virsmu apmetumi, sagatavošana krāsošanai
13.2.2.virsmu krāsošana
13.2.3.flīzēšanas darbi, virsmu apdare ar akmens plātnēm
13.2.4.apdare no metāla plānlokšņu materiāliem
13.2.5.veidojumi, to apstrāde
13.2.6.metālkalumi, plānlokšņu fasādes apdare
13.2.7.virsmu speciālā apstrāde
14.Ieejas lieveņi, kāpnes, terases, uzjumteņi
14.1.lieveņi
14.2.kāpnes
14.3.terases
14.4.uzjumteņi
15.Žogi, nožogojumi; vārti un vārtiņi
15.1.žogi, nožogojumi
15.2.vārti un vārtiņi
16.Ceļi un laukumi
17.Apzaļumošanas darbi
18.Dažādi darbi
19.Restaurācijas darbi
19.1.konstruktīvo elementu restaurācija
19.2.konstruktīvo elementu virsmu restaurācija
19.3.virsmu dekoratīvā apdare
19.4.veidojumi, to atjaunošana
19.5.speciālā virsmu apstrāde

2. Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas

20.Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi
20.1.kabeļi, vadi
20.2.sadales
20.3.apgaismes ķermeņi
20.4.automātiskās kontroles, vadības sistēmas
21.Iekšējās apkures sistēmas
21.1.cauruļvadi, armatūra
21.2.apkures katli, mēraparatūra
21.3.siltummezgli, spiedtrauki
21.4.sildķermeņi
21.5.izolācijas, pārbaudes darbi
22.Vēdināšana, gaisa kondicionēšana
22.1.gaisvadi, izvadi, jumtiņi
22.2.gaisa plūsmas sadalītāji, regulējošās iekārtas
22.3.iekārtas, aprīkojums
22.4.automātiskās vadības sistēmas
22.5.izolācijas, pārbaudes darbi
23.Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums
23.1.cauruļvadi, armatūra
23.2.sprinkleru sistēmas
23.3.tehniskais aprīkojums
23.4.izolācijas, pārbaudes darbi
24.Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums
24.1.stāvvadi un pievadi
24.2.tehniskais aprīkojums
24.3.izolācijas, pārbaudes darbi
25.Iekšējie gāzes vadi
25.1.cauruļvadi, armatūra
25.2.iekārtas, aprīkojums
26.Vājstrāvas tīkli
26.1.apsardzes signalizācija
26.2.apsardzes sistēmas
26.3.ugunsdzēsības signalizācija
26.4.videonovērošana, ieskaitot teritoriju
26.5.datortīkli, ieskaitot datu pārraides
26.6.telefona tīkli, ieskaitot centrāles
26.7.televīzijas sistēmas
26.8.vienotās kontroles, vadības sistēmas
26.9.izziņošanas, apskaņošanas sistēmas
27.Lifti, liftu šahtas
27.1.liftu iekārtas, pacēlāji
27.2.šahtas
28.Tehnoloģiskais aprīkojums

3. Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas

29.Ārējie elektrotīkli, apgaismojums. Maģistrālās elektrolīnijas
29.1.transformatoru apakšstacijas, elektropārvades kabeļtīkli
29.2.elektropārvades gaisvadu līnijas
29.3.ārējais apgaismojums, ieskaitot ēku fasādes
30.Ārējie siltumtīkli
31.Ārējie ūdensvada tīkli
32.Ārējie kanalizācijas tīkli. Attīrīšanas ietaises
33.Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
34.Ārējie gāzes vadi, ievadi
35.Naftas produktu cauruļvadi
36.Tehnoloģiskais aprīkojums

4. Speciālās būves

37.Urbumi
37.1.spridzināšanas darbi
38.Sliežu ceļi
39.Tilti, caurtekas. Krasta stiprinājumu konstrukcijas
39.1.dzelzsbetona, betona tiltu konstrukcijas
39.2.metāla tiltu konstrukcijas
39.3.caurtekas
40.Hidrotehniskās un meliorācijas būves. Ūdenslīdēju darbi
40.1.ūdens noteces un līmeņu regulēšanas būves (ūdenskrātuves, dīķi, aizsprosti, novadbūves)
40.2.ūdens resursu izmantošanas būves (hidroelektrostacijas, ūdensdzirnavas, sūkņu stacijas)
40.3.ūdensteču ūdens līmeņu savienošanas būves (straujtekas, kritņi)
40.4.apkārtējās teritorijas aizsardzības būves (aizsargdambji)
40.5.ūdensteču pārvades būves (zemtekas, akvedukti)
40.6.krastu nostiprināšanas un straumes regulēšanas būves (dambji, būnas, viļņlauži, krasta nostiprinājumi, krastmalas)
40.7.zivju migrācijas un aizsardzības būves (zivju ceļi, zivju aizsardzības ietaises)
40.8.kuģu piestātnes
40.9.ūdenslīdēju darbi
40.10.meliorācijas sistēmas
41.Tuneļi, rezervuāri
42.Aprīkojums. Iekārtas
Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


3.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330)

APSTIPRINU

  
 

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.V.

_______.gada ___. _____________

Pasūtītāja būvniecības koptāme

Būves nosaukums 
Būves adrese 
Pasūtījuma Nr. 

Tāme sastādīta _____.gada ___. ___________

Nr.
p.k.

Objekta nosaukums

Objekta izmaksas
(euro)

   
   
   
 

Kopā

 

 

Finanšu rezerves neparedzētiem darbiem 
PVN ( %) 

Pavisam būvniecības izmaksas

 
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi: 
būvuzraudzība 
būvprojekta autoruzraudzība 
izpētes un projektēšanas darbi 
būvprojekta ekspertīze 

Kopā

 

 

Sastādīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 
  
Pārbaudīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 
  
Projekta vadītājs 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330)
Tāmju komplekta sastāvs

Nr.
p.k.

Prognozēto būvizmaksu apmērs

Tāmes nosaukums

Noformējums

Piezīmes

1

2

3

4

5

1.Mazāk par 71 150 euroLokālā tāme (5.pielikums)Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu.

Tāmēm pievieno būvdarbu apjomu sarakstu

Tāmju dokumentācijas sastāvā var iekļaut koptāmi
2.No 71 150 euro līdz 142 290 euro1. Lokālās tāmes (5.pielikums)

2. Būvniecības koptāme (8.pielikums)

Lokālo tāmju beigās pievieno virsizdevumu daļu, izņemot piezīmēs noteiktos gadījumus.

Būvdarbu apjomu sarakstu var pievienot elektroniskā formā bez izdrukām

Ja būvprojekts paredz vairāku būvdarbu veidu izpildi, tāmju sastāvā jāiekļauj kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6.pielikums), pievienojot izmaksu daļu
3.Vairāk par 142 290 euro1. Lokālās tāmes (5.pielikums)

2. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6.pielikums)

3. Būvniecības koptāme (8.pielikums)

Atbilstoši noteikumiem.

Būvdarbu apjomu sarakstu var pievienot elektroniskā formā bez izdrukām

-

4.Kompleksā ietilpst vairāki atsevišķi būvobjekti1. Lokālās tāmes (5.pielikums)

2. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6.pielikums)

3. Būvniecības koptāme (8.pielikums)

Katram atsevišķam būvobjektam piemēro attiecīgos tāmju veidus (3.aile) un apvieno kompleksa koptāmēPieļaujams veidot koptāmi katram atsevišķam objektam un apvienot kompleksa koptāmē
Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


5.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330)
Lokālā tāme Nr.____
  
 

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

 

 

Būves nosaukums: 
Objekta nosaukums: 
Objekta adrese: 
Pasūtījuma Nr.: 

Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas ____________ euro

Tāme sastādīta: _____.gada ____.____________

Nr. p.k.

Kods

Darba
nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības izmaksas

Kopā uz visu apjomu

laika norma (c/h).

darba samaksas likme (euro /h)

darba alga (euro)

materiāli (euro)

mehānismi (euro)

Kopā (euro)

darbietilpība (c/h)

darba alga (euro)

materiāli (euro)

mehānismi (euro)

summa (euro)

                
                
                
                
                
                
  

Kopā

             
  

____ % materiālu, būvgružu transporta izdevumi *

     
  

Tiešās izmaksas kopā

     
             

Kopā

 

Piezīme. * demontāžas un grunts apmaiņas darbiem

Sastādīja: 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 
  
Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


6.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330)
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
 

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums 
Objekta nosaukums 
Objekta adrese 
Pasūtījuma Nr. 
 Par kopējo summu, euro_______________ 
 Kopējā darbietilpība, c/h_______________ 
 Tāme sastādīta _____.gada ___.____________ 

Nr.
p.k.

Kods,
tāmes Nr.

Darva veids vai konstruktīvā elementa nosaukumsTāmes izmaksas
(euro)
Tai skaitāDarb-
Ietilpība
(c/h)
Darba alga (euro)Materiāli (euro)Mehānismi (euro)
        
        
        
        

Kopā

  

Virs izdevumi ( _____%)

 

t.sk. darba aizsardzība

 

Peļņa ( _____%)

 

Darba devēja soc. nodoklis (____%)

 

Pavisam kopā

 

 

Sastādīja 
 

(Paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja 
 

(Paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 
  
Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


7.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330)

Darbu apjomu saraksts

 
 
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
 
Būves nosaukums 
Objekta nosaukums 
Objekta adrese 
Pasūtījuma Nr. 

Tāme sastādīta ____.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem.

Tāmes izmaksas euro _______________

Tāme sastādīta _____.gada ___._____________
 

Nr.
p. k.
KodsDarba nosaukumsMērvienībaDaudzumsVienības izmaksas (euro)Summa
(euro)
       
       
   Kopā   
  
Sastādīja 
 (Paraksts un tā atšifrējums, datums)
  
Pārbaudīja 
 (Paraksts un tā atšifrējums, datums)
 
Sertifikāta Nr. ______________________
Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


8.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330)

APSTIPRINU

  
 

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

_______.gada ___. _____________

Būvniecības koptāme

Būves nosaukums 
Būves adrese 
Pasūtījuma Nr. 

Tāme sastādīta ____.gada ___.__________

Nr.
p.k.

Objekta nosaukums

Objekta izmaksas
(euro)

   
   
   
   
   
   
 

Kopā

 

 

PVN (____%) 

 

Sastādīja 
 

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 
  
Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


9.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330)
Veicamo darbu saraksts
Objekta nosaukums: 

 

 Nr.p.k.
(pozīcija)

Mērvienība

Apjoms

Vienības cena (euro)

Kopējā cena (euro)

     
     
     
     
     
     
 

Kopā

 
 

PVN(__%)

 
 

Pavisam kopā

 

Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā


10.pielikums

Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330)
Izmaksu kalkulācijas veidlapa

Veicamo darbu saraksta pozīcijas numurs

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Materiāli

Materiāla nosaukums

Mērvienība

Vienības cena

Daudzums pozīcijas vienā vienībā

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Kopā

Transports

Transporta veids

Materiāla apjoms kravā
(t vai m3)

Vienības cena (euro/km vai euro/h)

Reisa garums (km) vai ilgums (h)

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Kopā

Mehānismi

Nosaukums

Vienības cena (euro/h)

Patēriņš vienai pozīcijas vienībai (h)

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Kopā

Darbaspēks

Darbinieka kategorija

Darba samaksas likme (euro/h)

Vienas pozīcijas vienības darbietilpība (h)

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Kopā

Tiešās izmaksas kopā

Izmaksu raksturojums

% no tiešajām izmaksām

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Pieskaitāmās izmaksas
Citas (finanšu izmaksas, apdrošināšana)
Plānotā peļņa

Citu darbu izmaksas, kas iekļautas darba cenā

Darbu apraksts:

Viss kopā

 
Ekonomikas ministra vietā –
veselības ministrs Guntis Belēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 330Pieņemts: 30.06.2015.Stājas spēkā: 01.07.2015.Zaudē spēku: 27.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 30.06.2015. OP numurs: 2015/125.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274994
01.07.2015
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"