Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.290

Rīgā 2015.gada 9.jūnijā (prot. Nr.28 13.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013).

2. Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 43. pantu ir zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas vietu infrastruktūras uzlabošana zvejnieku vajadzībām, lai paaugstinātu izkrauto zvejas produktu kvalitāti, pastiprinātu kontroli un izsekojamību, palielinātu energoefektivitāti, veicinātu vides aizsardzību un uzlabotu zvejnieku drošību un darba apstākļus.

3. Pasākuma īstenošanas vieta ir esošās zvejas ostas vai Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētās zvejas produktu izkraušanas vietas Latvijas teritorijā, ja vien tās neatrodas iekšējos ūdeņos. Šo noteikumu izpratnē zvejas osta ir osta vai tās daļa, ko izmanto zvejniecībai.

4. Pasākumam nav komerciāla rakstura.

5. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projekta uzraudzību veic un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

6. Attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

7. Pretendents ir:

7.1. biedrība, kura reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kurā vismaz trim biedriem komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība;

7.2. ostas pārvalde.

8. Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu:

8.1. ir pretendenta īpašumā vai nomā, ja paredzēta jaunas būves būvniecība, būves ierīkošana, pārbūve, novietošana, atjaunošana vai stacionāru pamatlīdzekļu uzstādīšana, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, vai apbūves tiesības vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

8.2. ir pretendenta valdījumā, ja ostas pārvalde projektu īsteno uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes ostas teritorijā.

(MK 26.11.2019. noteikumu Nr. 569 redakcijā)

9. Pretendents visā projekta īstenošanas un uzraudzības laikā izpilda šādus publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumus:

9.1. nodrošina projekta atbilstību pasākuma mērķim;

9.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus.

10. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu projektā neuzskata:

10.1. jaunbūvi, būves pārbūvi, ierīkošanu, novietošanu un atjaunošanu;

10.2. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kura jauda, ražība vai celtspēja ir vismaz par 25 procentiem lielāka nekā nolietotā pamatlīdzekļa ražošanas jauda, ražība vai celtspēja;

10.3. pamatlīdzekļa iegādi papildus pamatlīdzekļiem, kas ir vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas ir jaunāki par 10 gadiem, tos saglabā vismaz piecus gadus pēc projekta iesniegšanas vai līdz laikam, kad pamatlīdzekļa nolietojums ir 10 gadi;

10.4. tāda pamatlīdzekļa iegādi, kurš būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 135)

11. Šo noteikumu izpratnē ar būves atjaunošanu saistītās izmaksas ir attiecināmas, ja būve tehniski vai funkcionāli tiek uzlabota tā, lai palielinātu ēku energoefektivitāti un telpas pārveidotu vai pielāgotu ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju. Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).

12. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem projektu atlases kritērijiem, to atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kam iepriekšējā kalendāra gadā ir bijuši lielāki zivju izkrāvumi (tonnas) ostā.

13. Pretendents projektu sāk īstenot sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet, ja projektā paredzēta būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana, ierīkošana vai novietošana, – deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta apstiprināšanu.

14. Šo noteikumu 13. punkta prasību uzskata par izpildītu, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

14.1. pretendents Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

14.2. pretendents ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 10 procentu no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;

14.3. pretendents projekta iesniegumā ietverto attiecināmo izmaksu ietvaros ir noslēdzis līgumu ar piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās summas.

15. (Svītrots ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 791)

16. Visu projektu uzraudzības periods pēc to īstenošanas ir pieci gadi.

III. Publiskā finansējuma apmērs

17. Publiskā finansējuma apmērs:

17.1. biedrībai ir 60 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. apakšpunktu;

17.2. zvejas produktu ražotāju organizācijai, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli (turpmāk – atzīta zvejas produktu ražotāju organizācija), ir 75 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. apakšpunktu;

17.3. ostas pārvaldei ir 90 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 3. apakšpunktu;

17.4. biedrībai, kurā vismaz vienai trešdaļai tās biedru ir spēkā esoša Zemkopības ministrijas izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, ir 80 procenti no attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar piekrastes zveju, saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. apakšpunktu.

(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 135 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 791)

18. Publiskā finansējuma apmērs vispārējām izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, ir 50 procenti.

19. (Svītrots ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 569)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

20. Publiskais finansējums tiek piešķirts tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām.

21. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

21.1. jaunas būvniecības, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē) un novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) izmaksas, tostarp būves pielāgošanas izmaksas atjaunojamo energoresursu izmantošanai, energoefektivitātes uzlabošanai vai vides aizsardzības veicināšanai, arī apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanai, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu ierīkošanai, teritorijas labiekārtošanai (teritorijas asfaltēšanai vai cita klājuma ieklāšanai, žoga izbūvei, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanai), pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu, nepārsniedzot šo noteikumu 2. pielikumā minētās izmaksas, par:

21.1.1. izkrauto zvejas produktu šķirotavu;

21.1.2. izkrauto zvejas produktu atvēsinātavu zvejas produktu uzglabāšanai temperatūrā, kas nav zemāka par –2 ºC;

21.1.3. noliktavu vai nojumi zivju izkraušanas aprīkojuma vai zvejas aprīkojuma glabāšanai;

21.1.4. saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kameru zvejas produktu uzglabāšanai temperatūrā, kas nav augstāka par –18 ºC;

21.1.5. zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru;

21.2. būves pārbūves un atjaunošanas izmaksas, tostarp būves pielāgošanas izmaksas atjaunojamo energoresursu izmantošanai, energoefektivitātes uzlabošanai vai vides aizsardzības veicināšanai, arī apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanai, apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu ierīkošanai, teritorijas labiekārtošanai (teritorijas asfaltēšanai vai cita klājuma ieklāšanai, žoga izbūvei, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošanai), pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu, nepārsniedzot šo noteikumu 2. pielikumā minētās izmaksas, par:

21.2.1. zvejas produktu izkraušanas vietu;

21.2.2. zvejas produktu šķirotavu;

21.2.3. atvēsinātavu izkrauto zivju uzglabāšanai temperatūrā, kas nav zemāka par –2 ºC;

21.2.4. noliktavu vai nojumi zivju izkraušanas aprīkojuma vai zvejas aprīkojuma glabāšanai;

21.2.5. kameru saldētu zvejas produktu uzglabāšanai temperatūrā, kas nav augstāka par –18 ºC;

21.2.6. zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru;

21.2.7. molu ostā, kurā izkrauj tikai zvejas produktus un kurā, pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, nav cita veida kravu apgrozījuma tajā kalendāra gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, par kuru ir pieejami dati;

21.3. jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas atbilstoši projekta mērķim:

21.3.1. dzeramā ūdens apgādei, notekūdeņu savākšanai un aizvadīšanai, kā arī elektropadevei;

21.3.2. zvejas produktu kontrolei un izsekojamībai, tostarp par aprīkojumu zvejas darbību datorizētai pārvaldībai;

21.3.3. atjaunojamo energoresursu izmantošanai;

21.3.4. kravu celšanai un kraušanai;

21.3.5. zivju šķirošanai;

21.3.6. zvejas produktu taras mazgāšanai;

21.3.7. zvejas produktu taras iegādes apmaiņas servisam;

21.3.8. zvejas produktiem paredzētā ledus izgatavošanai un uzglabāšanai;

21.3.9. zivju atvēsināšanai, lai nodrošinātu to uzglabāšanu temperatūrā, kas nav zemāka par –2 ºC;

21.3.10. zvejas produktu blakusproduktu un atkritumu glabāšanai un apsaimniekošanai;

21.4. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētajām būvēm, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

21.5. ja pretendents ir biedrība – pievienotās vērtības nodoklis, ja to nav tiesību atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli;

21.6. vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu un juridisko pakalpojumu (izņemot šo noteikumu 28.2. apakšpunktā minētās tiesu prāvas) izmaksas, tehniski ekonomiskā pamatojuma, kā arī patentu un licenču saņemšanas izmaksas, energoefektivitātes audita izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz septiņus procentus no pārējo šajā punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, tai skaitā:

21.6.1. divus procentus – no šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētajām izmaksām;

21.6.2. septiņus procentus – no šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.4. apakšpunktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 135; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 791; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 569)

22. Šo noteikumu 21. punktā minētajās izmaksās iekļauj arī vienreizējas iekārtu uzstādīšanas izmaksas to darbības nodrošināšanai. Ja pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

23. Jaunu būvju būvniecībai vai esošu būvju pārbūvei maksimālās uz atbilstošo būvju tipu attiecināmās izmaksas, no kurām aprēķina publisko finansējumu, ir noteiktas šo noteikumu 2. pielikumā.

24. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas, kā arī šo noteikumu 27. punktā minētās izmaksas.

25. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai pārbūves izmaksas atbilstošajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas un tās ir nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai, projekta iesniegumu nenoraida, ja izmaksu starpību pilnībā sedz pretendents.

26. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas ir tiešā veidā saistīti ar atbilstošā pasākuma mērķa sasniegšanu.

27. Par attiecināmām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 10 procentus no pārējo projektā iekļauto attiecināmo izmaksu pozīciju kopsummas:

27.1. administratīvo telpu būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas;

27.2. palīgtelpu ierīkošanas izmaksas, ja projekta iesniegumā ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana;

27.3. personāla atpūtas telpu un citu telpu ierīkošanas izmaksas.

28. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

28.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

28.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

28.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

28.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

28.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

28.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

28.7. atlīdzība personālam;

28.8. nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli tiem pretendentiem, kas nav reģistrēti kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji);

28.9. vispārīgas nozīmes transportlīdzekļu izmaksas;

28.10. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot šo noteikumu 21.6. apakšpunktā minētās izmaksas);

28.11. molu būvniecības, pārbūves, atjaunošanas, ierīkošanas un novietošanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 21.2.7. apakšpunktā minēto;

28.12. jaunu piestātņu būvniecības izmaksas;

28.13. zvejas produktu apstrādei paredzētu būvju būvniecības, pārbūves, atjaunošanas, ierīkošanas un novietošanas izmaksas un zvejas produktu apstrādei paredzētas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un to uzstādīšanas izmaksas;

28.14. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 508/2014.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 135)

29. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, un nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmām.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

30. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

30.1. projekta iesniegumu (3. pielikums) papīra formā, ja tas netiek iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu;

30.2. pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

30.3. ilgtermiņa nomas līgumu (kopiju, uzrādot oriģinālu), kurš reģistrēts zemesgrāmatā un kurā norādītais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, izņemot šo noteikumu 30.5. un 31.1. apakšpunktā minētos gadījumus;

30.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

30.5. dokumentu, kas saskaņā ar likumu "Par ostām" apliecina zemes nodošanu ostas pārvaldes valdījumā (apliecinātu kopiju, uzrādot oriģinālu), ja projektu uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes ostas teritorijā īsteno ostas pārvalde un uzstāda stacionārus pamatlīdzekļus.

(Grozīts ar MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 569)

31. Par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, ierīkošanas, novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai līdz ar šo noteikumu 30. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz arī:

31.1. dokumentu, kas saskaņā ar likumu "Par ostām" apliecina zemes nodošanu ostas pārvaldes valdījumā (apliecinātu kopiju, uzrādot oriģinālu), ja projektu uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes ostas teritorijā īsteno ostas pārvalde;

31.2. būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

31.3. būvprojekta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

31.4. papildinātu būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

31.5. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam ir izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti;

31.6. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti) – būvprojekta kopiju (uzrādot oriģinālu) un būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu) ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

31.7. tehnoloģiskā procesa aprakstu, skices, iekārtu izvietojuma shēmu – ja paredzēts uzstādīt iekārtas un tas attiecas uz pretendentu;

31.8. ja pretendents ir biedrība:

31.8.1. biedrības statūtu kopiju (uzrāda oriģinālu);

31.8.2. biedrības valdes apstiprinātu lēmumu par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas, priekšfinansēšanas avotus, kā arī aizņēmuma izņemšanas laika grafiku, ja tā līdzekļus aizņemas);

31.8.3. biedrības biedru sarakstu, norādot to darbības jomu;

31.9. ja pretendents ir ostas pārvalde:

31.9.1. projekta īstenošanas saskaņojumu ar vismaz vienu atzītu zvejas produktu ražotāju organizāciju, kuras biedri izkrauj zivis attiecīgajā zvejas ostā, vai ar biedrību, kura vismaz piecus gadus pirms projekta īstenošanas saskaņošanas ir reģistrēta atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam un kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, un kuras biedri pēc projekta īstenošanas būs ieguldīto investīciju lietotāji, vai ar ostas valdes lēmumu, kas pieņemts pēc konsultācijām ar zvejniekiem, kuri izmanto konkrētās ostas pakalpojumus, par projekta īstenošanu zvejnieku vajadzībām;

31.9.2. ostas pārvaldes lēmumu par piedalīšanos projektā un visu ar projektu īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas, priekšfinansēšanas avotus, kā arī aizņēmuma izņemšanas laika grafiku, ja tā līdzekļus aizņemas);

31.10. sertificēta speciālista izsniegtu spēkā esošu ēkas energosertifikātu (kopiju, uzrādot oriģinālu) ar tam pievienotu pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem – ja investīcijas paredzētas energoefektivitātes palielināšanai.

(Grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 135; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 569)

32. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai, ierīkošanai, novietošanai un pārbūvei, kā arī būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā norādīto būvmateriālu vai iekārtu un to aprīkojuma iegādei, šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.5. un 31.6. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

33. Šo noteikumu 30. un 31. punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā vai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

34. Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (4. pielikums).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.290
Projektu atlases kritēriji pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"
Nr.p. k.

Kritēriju grupa

KritērijsPunktu skaits kritērijāMaksimālais punktu skaits
1.Attiecināmās izmaksas, kas sekmē horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība"Izmaksas notekūdeņu savākšanai, attīrīšanai un aizvadīšanai, kā arī atkritumu glabāšanai un apsaimniekošanaiAttiecība pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksām1 punkts par katru 1 %15
Izmaksas atjaunojamo energoresursu izmantošanai zvejnieku vajadzībām1 punkts par katru 1 %10
Izmaksas energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kas ir saskaņā ar spēkā esošā ēkas energoefektivitātes sertifikāta pārskatu1010
2.Projekta mērķisKontroles un izsekojamības nodrošināšana1515
3.Atbalsta pretendentsBiedrība1010
4.Projektā paredzēta būvniecībaBūvprojekts ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu1010
Būvatļauja vai paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu ir iesniegta kopā ar projekta iesniegumu5
5.Zivju izkrāvumi ostāIepriekšējā kalendāra gadā ostā izkrauto zivju īpatsvars Latvijas ostās izkrautajā zivju apjomā*5 punkti par katru 1 %30
Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 15 punkti.100

Piezīme. * Saskaņā ar Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas datiem. Ja pēc projektu iesniegumu sarindošanas atbilstoši atlases kritērijiem vairāki pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir pretendentam, kam iepriekšējā kalendāra gadā bijuši lielāki zivju izkrāvumi (tonnas) ostā.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.290
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai galvenajiem būvju tipiem jaunas būvniecības un pārbūves projektos

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 135)

Nr. p. k.Būvju tipsMērvienībaJaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību (bez PVN)
1.Noliktava, šķirotava

euro/m3

60,00
2.Atvēsinātava zvejas produktu uzglabāšanai temperatūrā, kas nav zemāka par –2 °C

euro/m3

130,00
3.Nojume (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2*

163,00
4.Kamera (saldētava) saldētu zvejas produktu uzglabāšanai temperatūrā, kas nav augstāka par –18 °C

euro/m3

175,00

Piezīme. * Kopējās būves grīdas platības kvadrātmetra izmaksas (euro).

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
nnoteikumiem Nr.290

(Pielikums grozīts ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 135; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 791; MK 26.11.2019. noteikumiem Nr. 569)

Projekta iesnieguma veidlapa

 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
(EJZF)

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākums
"Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Pretendents 
Klienta numurs 
Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss) 
Projekta īstenošanas vieta (adrese) 
Projekta vadītājs 
Kontakttālrunis, e-pasts 

 

Projekta nosaukums 
Projekta Nr. 

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Ja atbalsta pretendents ir biedrība:
Pašreizējās darbības apraksts, tostarp biedru darbība 
Sadarbība ar partneriem un saistība ar citiem projektiem 
Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai ostas pārvalde:
Nozares analīze, tostarp ostas darbības apraksts un nākotnes perspektīvas saistībā ar zivsaimniecību, ostas infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums 
Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Ja atbalsta pretendents ir biedrība:
Biedri projekta iesnieguma iesniegšanas brīdīskaits 
Biedri, kuru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecībaskaits 
Biedrības biedru izkrautais zvejas produktu apjoms ostā, kurā veic investīcijasPēdējais noslēgtais
______.gads
tonnas 
Biedrības biedru izkrauto zvejas produktu vērtība ostā, kurā veic investīcijasPēdējais noslēgtais
______.gads

euro

 
Ja atbalsta pretendents ir ostas pārvalde:
Kopējais zvejas produktu izkrāvuma apjoms ostā, kurā veic investīcijasPēdējais noslēgtais
______.gads
tonnas 
Kopējā izkrauto zvejas produktu vērtība ostā, kurā veic investīcijasPēdējais noslēgtais
______.gads

euro

 

A.3. Informācija par pretendentu

Amatpersonas vārds, uzvārdsAmatsPārstāvības/ paraksttiesības (ir, nav)
   
   

A.4. Pretendenta ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas (ostas teritorijā)

Ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas*
Nr. p. k. Nosaukums, tehnikas un iekārtas marka vai modelisĪpašumā, skaitsNomā esošās, skaitsIzlaides vai izveidošanas gadsJauda, ietilpība/ mērvienībaJa tehnika vai iekārta tiks papildināta vai aizstāta, atzīmēt atbilstošo
 Ražošanas ēkas un būves      
      
      
      
      
      
      
      
 Tehnika un iekārtas      
       
       
       
       
       
       
       
* Ja pretendenta īpašumā vai nomā esošo pamatlīdzekļu skaits ir ļoti liels, projekta iesnieguma pielikumā iespējams pievienot atsevišķu pamatlīdzekļu sarakstu.

A.5. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un/vai iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ELFLA, ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos atbalsta pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un/vai ir iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos atbalsta pasākumos 
 

A.5.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu sniegt informāciju par projektiem:

Nr. p. k.Fonda nosaukums, iestādes nosaukumsProjekta nosaukums un projekta Nr.Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) – (mm/gggg)Attiecināmo izmaksu summa (euro)Publiskais finansējums (euro)Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
         
         
         
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
         
         

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projektā plānotās attiecināmās darbības:

Lūdzu atzīmēt, kuras darbības projektā paredzētas
Zvejas kuģu piestātņu un zvejas produktu izkraušanas vietu pārbūve, atjaunošana vai ierīkošana, tostarp jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 
Zvejas kuģu inventāra, zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu būve, pārbūve, novietošana, atjaunošana vai ierīkošana, tostarp jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 
Izkrauto zvejas produktu uzglabāšanas apstākļu uzlabošana 
Izkrauto zvejas produktu kvalitātes paaugstināšana 
Izkrauto zvejas produktu kontroles un izsekojamības palielināšana 
Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
Energoefektivitātes palielināšana 
Vides aizsardzības veicināšana 
Zvejnieku drošības un darba apstākļu uzlabošana 

B.2. Projekta apraksts

B.2.1. Katras attiecināmo izmaksu pozīcijas apraksts, norādot tās funkciju un nozīmi projektā
 
 
 
B.2.2. Projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu resursi un to pamatojums
 
B.2.3. Projekta īstenošanas shēma
 
B.2.4. Sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem (arī projekta saistība ar pretendenta saimniecisko darbību)
 
B.2.5. Projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem)
 

B.3. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzu atzīmēt projektā plānotā mērķa īstenošanas vietu
Zvejas osta, izņemot zvejas produktu izkraušanas vietu 
Zvejas produktu izkraušanas vieta 
Piestātne 

B.3.1. Projekta īstenošanas vietas kadastra numurs:

Zemei (ja tiek veikta jauna būvniecība, būves pārbūve, atjaunošana, novietošana vai ierīkošana, iekārtu uzstādīšana) 
Būvēm, kurās tiek uzstādītas iekārtas, vai notiek būves pārbūve, atjaunošana, novietošana vai ierīkošana 
Piestātnei 
Zvejas produktu izkraušanas vietai 

B.4. Sasniedzamie rādītāji

Nr.p. k.Sasniedzamais rādītājs (izvēlēties projektā plānotajai darbībai atbilstošus rādītājus)MērvienībaPēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanasGadā pēc projekta īstenošanas
_______.gads_______.gads
1.Piestātņu platībam2  
2.Piestātņu garumsm  
3.Izkraušanas vietu platībam2  
4.Zvejas kuģu inventāra, zvejas aprīkojuma uzglabāšanas vietu platībam2  
5.Saldētu zvejas produktu uzglabāšanas kameru ietilpībam3  
6.Izkrauto zvejas produktu šķirotavu platībam2  
7.Izkrauto zvejas produktu atvēsinātavu platībam2  
8.Primārās enerģijas gala patēriņškwh  
9.To zvejnieku skaits, kuri gūst labumu no īstenotā projektaskaits  
10.Citu ostas lietotāju vai citu darba ņēmēju skaits, kuri gūst labumu no īstenotā projektaskaits  

11.

To zivsaimniecības komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju skaits, kuri gūst labumu no īstenotā projekta

skaits

 

 

B.5. Projekta laikā plānots iegādāties šādus pamatlīdzekļus:

Nr.p. k.Nosaukums, modelis vai markaSkaitsJa pamatlīdzeklis papildina vai aizstāj esošos pamatlīdzekļus, norādīt pamatlīdzekļu vienības Nr. no A.4.tabulas (ja attiecas)Jauda, ražība, celtspēja, ietilpība/ mērvienībaJauda, ražība, celtspēja % pret aizstājamo vienību/vienībām (ja piemērojams)
Pamatlīdzeklis, kas aizstās esošos pamatlīdzekļus (jaudai, ražībai vai celtspējai jābūt vismaz par 25 % lielākai)
      
      
Pamatlīdzeklis, kas papildina esošos pamatlīdzekļus, kuri ir vecāki par 10 gadiem
      
      
Pamatlīdzeklis, kas būtiski mainīs ražošanas vai tehnoloģijas raksturu
      
      
Tehnika vai aprīkojums, kas papildina esošos pamatlīdzekļus
      
      

B.6. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas*

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiemMērvienība
(m2/ m3/m/ gab.)
Vienību skaitsKopā izmaksas, euroAttiecināmās izmaksas, euro*Atbalsta intensitāte (%)Publiskais finansējums, euroPrivātais finansējums, euroMaksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums
(dd.mm.gggg.)
ar PVNbez PVN
12345678910
1. Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma, t.sk. datoru programmatūru) iegāde
          
          
          
          
Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kopā       
2. Jaunas būves būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas
          
          
          
Jaunbūves, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas, kopā       
3. Būvmateriālu iegāde
          
          
          
Būvniecības materiālu iegādes izmaksas, kopā       
4. Vispārējās izmaksas
          
          
          
Vispārējās izmaksas, kopā       
KOPĀ      
Piezīme. * Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja atbalsta pretendents ir biedrība un PVN nav tiesību atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

B.7. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijasSumma, euro
  
  
  
  
KOPĀ 

B.8. Projekta finansējums

Projekta kopējā summa, euro Projekta attiecināmo izmaksu summa, euro 

B.9. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti

Finanšu resursu avotsSumma, euro
1. Atbalsta pretendenta pašu finanšu resursi 
2. Aizņēmumi 
3. Citi līdzekļi 
KOPĀ 

B.10. Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts

Projekta ietekmes uz apkārtējo vidi apraksts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību
 

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)Aizpilda atbalsta pretendents
Atbilstošo atzīmēt ar XLapu skaits
Neattiecas
1.Projekta iesnieguma pilns komplekts
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu)
oriģināls    
2.Pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodāoriģināls    
3.Tehnoloģiskā procesa apraksts, skices, iekārtu izvietojuma shēma, ja paredzēta iekārtu uzstādīšana (ja attiecas)oriģināls    
Ja atbalsta pretendents ir biedrība (tostarp atzīta zvejas produktu ražotāju organizācija)
4.Biedrības statūtikopija, uzrādot oriģinālu1    
5.Biedrības valdes apstiprināts lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas, priekšfinansēšanas avotus un aizņēmuma izņemšanas laika grafiku, ja tiek ņemts aizņēmums)oriģināls    
Ja atbalsta pretendents ir ostas pārvalde
6.Ostas pārvaldes lēmums par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos (norādot projekta kopējās izmaksas, priekšfinansēšanas avotus un aizņēmuma izņemšanas laika grafiku, ja tiek ņemts aizņēmums)oriģināls    
7.Projekta īstenošanas saskaņojums ar atzītu zvejas produktu ražotāju organizāciju, kuras biedri izkrauj zivis attiecīgajā zvejas ostā, vai ar biedrību, kura vismaz piecus gadus pirms projekta īstenošanas saskaņošanas ir reģistrēta atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam un kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, un kuras biedri pēc projekta īstenošanas būs ieguldīto investīciju lietotāji, vai ostas valdes lēmums, kas pieņemts pēc konsultācijām ar zvejniekiem, kuri izmanto konkrētās ostas pakalpojumus, par projekta īstenošanu zvejnieku vajadzībāmoriģināls    
8.Uzstādot stacionārus pamatlīdzekļus, ja projektu īsteno uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes ostas teritorijā, – dokuments, kas saskaņā ar likumu "Par ostām" apliecina zemes nodošanu atbalsta pretendenta valdījumākopija, uzrādot oriģinālu1    
Jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas projektiem
9.Ilgtermiņa nomas līguma kopija, kas reģistrēta zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta stacionāru pamatlīdzekļu uzstādīšana vai jaunas būves būvniecība, būves ierīkošana, pārbūve, novietošana vai atjaunošana, ja īpašums tiek nomātskopija, uzrādot oriģinālu1    
10.Ja atbalsta pretendents ir ostas pārvalde, kas projektu īsteno uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes ostas teritorijā, – dokuments, kas saskaņā ar likumu "Par ostām" apliecina zemes nodošanu atbalsta pretendenta valdījumākopija, uzrādot oriģinālu1    

11.

Būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts2

kopija, uzrādot oriģinālu1

    

12.

Paskaidrojuma raksts/apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu – izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem2

kopija, uzrādot oriģinālu1

    

13.

Sagatavota būvniecības izmaksu tāme, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti2

oriģināls

    

14.

Būvmateriālu iegādei – būvprojekts un būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu/apliecinājuma karti2

kopija, uzrādot oriģinālu1

    
15.Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi2kopija, uzrādot oriģinālu1    
16.Papildināta būvatļauja ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi3kopija, uzrādot oriģinālu1    
Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir jāpiemēro Latvijas Republikas normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem4
17.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijaoriģināls    
18.Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiemkopija, uzrādot oriģinālu1    
19.Pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti5oriģināls    
Ja investīcijas paredzētas energoefektivitātes palielināšanai
20.Sertificēta speciālista izsniegts spēkā esošs ēkas energosertifikāts ar pievienotu pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiemkopija, uzrādot oriģinālu1    
Citi iesniegtie dokumenti
       
       
 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā:

  

Piezīmes.

1 Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).

2 Var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3 Var iesniegt deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

4 Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

5 Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Projekta iesniegums iesniegts  
 (datums6) 
Atbalsta pretendents 
 (vārds, uzvārds, paraksts6)

Piezīme. 6 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.290

(Pielikums grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 791)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"

Projekta numurs, nosaukums

Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums

LAD klienta numurs

I. Labuma guvēju skaits no īstenotā projekta

Nr.
p.k.

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Gadā pēc projekta īstenošanas

Vērtība

1.

Zvejnieki

skaits

_________. gads

2.

Citi ostas lietotāji vai citi darba ņēmēji

skaits

_________. gads

3.

Zivsaimniecības komersanti vai saimnieciskās darbības veicēji

skaits

_________. gads

II. Informācija par zvejas produktiem

Rādītāja aprakstsMērvienībaGadā pēc projekta īstenošanasVērtība
Ostā izkrautais zvejas produktu apjoms1

tonnas

______. gads

Piezīme. 1 Biedrība norāda savu biedru zivju izkrāvumu apjomu. Ostas pārvalde norāda kopējo zivju izkrāvumu apjomu attiecīgajā ostā.

III. Peļņa, kas iegūta no atbalstītā projekta tā īstenošanas vai uzraudzības laikā

Rādītāja apraksts

Mērvienība

Projekta īstenošanas gads vai gads pēc projekta īstenošanas

Vērtība

Projekta īstenošanas laikā gūtā peļņa

euro

_________. gads

Projekta uzraudzības laikā gūtā peļņa

euro

_________. gads

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Atbalsta saņēmējs
(vārds, uzvārds un paraksts2)

Pārskats iesniegts2 _____. gada __.___________________

Piezīme. 2 Dokumenta rekvizītus "Pārskats iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 290Pieņemts: 09.06.2015.Stājas spēkā: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. OP numurs: 2015/124.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274956
{"selected":{"value":"29.11.2019","content":"<font class='s-1'>29.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.11.2019","iso_value":"2019\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-28.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2016","iso_value":"2016\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2016.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-07.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.11.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)