Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.318

Rīgā 2015.gada 16.jūnijā (prot. Nr.29 32.§)
Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi
Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma
605.1 panta trešo daļu un 605.2 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veic darbības elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv), kā arī kārtību, kādā Izsoļu dalībnieku reģistrā iekļauj ziņas par personu, iekļaujamo ziņu apjomu, kā arī šo ziņu aktualizēšanas un dzēšanas kārtību.

1.1 Darbības elektronisko izsoļu vietnē, organizējot izsoles publiskas personas mantas pārdošanai un iznomāšanai, tai skaitā tādas mantas, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā, kā arī privāto tiesību juridisko personu mantas izsoles, veic saskaņā ar Tiesu administrāciju noslēgto vienošanos un tajā noteikto sadarbības kārtību.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

2. Elektronisko izsoļu vietnes lietotājiem noteikts šāds piekļuves tiesību līmenis:

2.1. nereģistrētam lietotājam – personai, kas nav reģistrēta Izsoļu dalībnieku reģistrā, – piekļuve elektronisko izsoļu vietnei ir ierobežota skatīšanās režīmā, nodrošinot iespēju bez maksas aplūkot izsoļu sludinājumos ietverto informāciju, informāciju par izsoles statusu (notiek solīšana, izsole ir pārtraukta vai izsole ir noslēgusies) un pēdējo reģistrēto solījumu, kā arī izmantot citus elektronisko izsoļu vietnē piedāvātos pakalpojumus, kas paredzēti nereģistrētiem lietotājiem;

2.2. reģistrētam lietotājam – fiziskai personai, kas reģistrēta Izsoļu dalībnieku reģistrā un izmanto elektronisko izsoļu vietni, – identificējoties ar vienu no valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem, bet, ja tādu nav, izmantojot lietotājvārdu un paroli, papildus šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajam nodrošināta iespēja iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam, maksātnespējas procesa administratoram vai citam izsoles rīkotājam (turpmāk kopā – izsoles rīkotājs) lūgumu autorizēt viņu dalībai izsolē, veikt šo noteikumu 28. punktā minētos maksājumus, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē piedāvāto maksājuma rīku, un saņemt Tiesu administrācijas uzturētās vietnes atbalsta sistēmas pakalpojumus, kā arī izmantot citus elektronisko izsoļu vietnē piedāvātos pakalpojumus;

2.3. solītājam – reģistrētam lietotājam, kurš ir autorizēts dalībai izsolē, –papildus šo noteikumu 2.1. apakšpunktā norādītajai informācijai pieejama informācija par visām viņa un citu solītāju solītajām summām un solījumu reģistrēšanas laiku (izņemot citu solītāju identificējošu informāciju), kā arī nodrošināta iespēja reģistrēt solījumus;

2.4. zvērinātam tiesu izpildītājam un tā palīgam vai biroja darbiniekam, maksātnespējas procesa administratoram un tā biroja darbiniekam, kā arī citam izsoles rīkotājam un tā darbiniekam atļauta ar izsoles organizēšanu saistītas informācijas ievade, labošana un dzēšana, ja šādu darbību veikšana tieši izriet no lietotāja amata pienākumiem, un vietnē iekļautās informācijas apskate attiecībā uz zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas procesa administratora lietvedībā esošajām lietām un attiecīgā izsoles rīkotāja lietvedībā esošajiem atsavināšanas procesiem. Piekļuves tiesības minētajā apjomā nodrošina gan attiecībā uz zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas procesa administratora lietvedībā esošajām lietām, gan lietām, kurās tiek veiktas amata darbības aizvietošanas kārtībā. Piekļuves tiesības zvērinātam tiesu izpildītājam, maksātnespējas procesa administratoram un citam izsoles rīkotājam nodrošina pēc tam, kad tas noslēdzis vienošanos ar Tiesu administrāciju par elektronisko izsoļu vietnes pakalpojumu saņemšanu;

2.5. vietnes administratoram – Tiesu administrācijas nodarbinātai personai, kurai piekļuves tiesības elektronisko izsoļu vietnei nepieciešamas darba pienākumu sekmīgai izpildei, – jāveic vietnes lietotāju kontu administrēšana, kā arī sistēmas testēšanas nolūkos tam nodrošināta iespēja apskatīt jebkuru vietnē iekļauto informāciju, kas nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 590; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 340)

3. Elektronisko izsoļu vietne nereģistrētiem lietotājiem šo noteikumu 2.1. apakšpunktā noteiktajā apjomā ir pieejama bez īpaši tam piešķirtām piekļuves tiesībām. Piekļuves tiesības elektronisko izsoļu vietnei šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minētajiem lietotājiem piešķir:

3.1. reģistrētam lietotājam – pamatojoties uz zvērinātam tiesu izpildītājam vai maksātnespējas procesa administratoram iesniegtu iesniegumu vai personas patstāvīgi veiktu reģistrāciju Izsoļu dalībnieku reģistrā, identifikācijai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus;

3.2. solītājam – pamatojoties uz izsoles rīkotāja elektronisko izsoļu vietnē veiktu personas autorizāciju dalībai izsolē;

3.3. zvērinātam tiesu izpildītājam, tā palīgam un biroja darbiniekam – pamatojoties uz Izpildu lietu reģistra lietotāja tiesību iegūšanu un šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto vienošanos;

3.4. maksātnespējas procesa administratoram – pamatojoties uz personai izsniegtu derīgu administratora sertifikātu un šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto vienošanos;

3.5. maksātnespējas procesa administratora biroja darbiniekam – pamatojoties uz maksātnespējas procesa administratora pieprasījumu un ar maksātnespējas procesa administratoru nodibinātām darba tiesiskajām attiecībām;

3.6. Tiesu administrācijas nodarbinātai personai – pamatojoties uz iestādes vadītāja pieprasījumu;

3.7. cita izsoles rīkotāja darbiniekam – pamatojoties uz šo noteikumu 1.1 punktā minēto vienošanos.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 590; MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 340)

4. Vietnes lietotāju piekļuves tiesības vietnei anulē Tiesu administrācija šādā kārtībā:

4.1. zvērinātam tiesu izpildītājam, tā palīgam un biroja darbiniekam – pamatojoties uz Izpildu lietu reģistra lietotāja tiesību anulēšanu;

4.2. maksātnespējas procesa administratoram – pamatojoties uz vietnes turētājam iesniegtu informāciju par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu vai anulēšanu un administrējamu maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu neesību;

4.3. maksātnespējas procesa administratora biroja darbiniekam – pamatojoties uz maksātnespējas procesa administratora lūgumu;

4.4. Tiesu administrācijas nodarbinātai personai – pamatojoties uz faktu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar nodarbināto personu vai veicamo amata pienākumu maiņu;

4.5. reģistrētam lietotājam un solītājam – pamatojoties uz elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka sniegtu informāciju, ka lietotājs veicis darbības, kas vērstas pret vietnes un tajā iekļauto datu drošību, aizsardzību un integritāti, vai pēc reģistrētā lietotāja vai solītāja pieprasījuma;

4.6. cita izsoles rīkotāja darbiniekam – pamatojoties uz šo noteikumu 1.1 punktā minēto vienošanos.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 300; MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 590)

5. Lietotājam piešķirtās piekļuves tiesības elektronisko izsoļu vietnei Tiesu administrācija anulē nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc ziņas saņemšanas par šo noteikumu 4. punktā minētajiem apstākļiem.

6. Tiesu administrācija pēc savas iniciatīvas var pieņemt lēmumu par lietotājam piešķirto piekļuves tiesību anulēšanu, ja Tiesu administrācijai kļuvis zināms, ka piekļuves tiesības lietotājam piešķirtas nepamatoti vai tās nav anulētas, lai gan iestājušies šo noteikumu 4. punktā minētie apstākļi.

7. Izsoles rīkotājs ar šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētajiem lietotājiem sazinās, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē lietotājam izveidotu kontu.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 590)

8. Lietotājs izmanto elektronisko izsoļu vietni normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši tās izveidošanas mērķim un lietotājam piešķirtajam piekļuves tiesību apjomam.

9. Vietnes lietotājs atbild par:

9.1. tam piešķirto vietnes piekļuves rekvizītu glabāšanu, aizsardzību un neizpaušanu trešajām personām;

9.2. savām darbībām, kas vērstas pret vietnes un tajā iekļauto datu drošību, aizsardzību un integritāti.

10. Izsoles rīkotājs, ievērojot attiecīgi šo noteikumu 2.4. apakšpunktā vai 1.punktā minēto vienošanos, elektronisko izsoļu vietni lieto atbilstoši piekļuves tiesību piešķiršanas mērķim un vietnē iekļautās ziņas izmanto vienīgi amata vai darba pienākumu izpildei. Izsoles rīkotājs nodrošina, ka minētās prasības ievēro attiecīgi šo noteikumu 4.1., 4.3. un 4.6. apakšpunktā minētie lietotāji.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

11. Tiesu administrācija nodrošina jebkuru ar elektronisko izsoļu vietnē iekļautiem datiem veiktu darbību (ierakstīšanas, labošanas, apskates, dzēšanas) vēstures saglabāšanu, izņemot datus par nereģistrētiem lietotājiem un to veiktajiem skatījumiem elektronisko izsoļu vietnē. Jebkuras darbības ar vietnē iekļautajiem datiem (ierakstīšana, labošana, apskate, dzēšana) saglabā datu vēsturē arī pēc lietotāja konta dzēšanas.

II. Personas reģistrēšana Izsoļu dalībnieku reģistrā

12. Fizisku personu, kura vēlas savā vai citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā piedalīties izsoles rīkotāja izsolē, reģistrē elektronisko izsoļu vietnē uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

13. Izsoļu dalībnieku reģistrā par personu iekļauj šādas ziņas:

13.1. vārds, uzvārds;

13.2. personas kods vai dzimšanas datums (personai, kurai nav piešķirts personas kods);

13.3. kontaktadrese;

13.4. personu apliecinoša dokumenta veids un numurs;

13.5. norēķinu rekvizīti (kredītiestādes konta numurs, uz kuru personai atmaksājama nodrošinājuma summa);

13.6. personas papildu kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs (ja tāds ir).

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 300)

14. Ja persona pārstāv citu fizisku vai juridisku personu, papildus šo noteikumu 13. punktā minētajām ziņām norāda arī šādas ziņas par reģistrēta lietotāja pārstāvamo personu un pilnvarojumu:

14.1. pārstāvamās personas veids;

14.2. vārds, uzvārds fiziskai personai vai nosaukums juridiskai personai;

14.3. personas kods vai dzimšanas datums (ārzemniekam) fiziskai personai vai reģistrācijas numurs juridiskai personai;

14.4. kontaktadrese;

14.5. personu apliecinoša dokumenta veids un numurs fiziskai personai;

14.6. informācija par notariāli apliecinātu pilnvaru, ja reģistrēts lietotājs izsolē pārstāv citu fizisku personu, vai informācija par rakstiski noformētu pilnvaru vai dokumentu, kas apliecina reģistrēta lietotāja tiesības pārstāvēt juridisku personu bez īpaša pilnvarojuma, ja reģistrēts lietotājs pārstāv juridisku personu;

14.7. informācija par pilnvarojuma apjomu (pārstāvības tiesības konkrētai izsolei, vairākām konkrētām izsolēm, uz noteiktu laiku, pastāvīgi).

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 300)

15. Ziņas par personu iekļauj Izsoļu dalībnieku reģistrā, pamatojoties uz personas iesniegumu. Iesniegumu persona iesniedz vienā no šādiem veidiem:

15.1. patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo elektronisko pakalpojumu "Par e-izsoļu vietnes dalībnieka dalību konkrētā izsolē" un identificējoties ar vienu no valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem;

15.2. klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora.

(Grozīts ar MK 27.06.2023. noteikumiem Nr. 340)

16. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajā kārtībā ziņas Izsoļu dalībnieku reģistrā iekļauj, ja reģistrē personu, par kuru ziņas netiek iekļautas un aktualizētas Fizisko personu reģistrā, kā arī personu, par kuru ziņas Fizisko personu reģistra likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā iekļauj un aktualizē Fizisko personu reģistrā, bet kurai nav pieejami šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētie valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv piedāvātie identifikācijas līdzekļi.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

17. Iesniedzot iesniegumu šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajā kārtībā, persona zvērinātam tiesu izpildītājam vai maksātnespējas procesa administratoram uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu. Zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, kuram persona iesniegusi iesniegumu, pārbauda, vai iesniegumā norādītas visas ziņas, kas atbilstoši šo noteikumu 13. punktam iekļaujamas Izsoļu dalībnieku reģistrā, un, ja nekonstatē neatbilstības, nekavējoties iekļauj ziņas reģistrā.

18. Pēc tam kad zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, pamatojoties uz personas iesniegumu, ziņas par personu iekļāvis Izsoļu dalībnieku reģistrā, tai piešķir identifikācijas rīkus (lietotājvārds un parole), tos nosūtot uz pieteikumā norādīto personas elektroniskā pasta adresi un norādot arī identifikācijas rīku aktivizēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 300)

19. Ja fiziskā persona, izmantojot elektronisko pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu, patstāvīgi veikusi datu ievadi, informāciju par fiziskas personas identitāti elektronisko izsoļu vietnei tiešsaistes režīmā no Fizisko personu reģistra sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, izmantojot tīmekļa pakalpi.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

20. Reģistrētam lietotājam elektronisko izsoļu vietnē izveido lietotāja kontu. Ja ziņas par personu Izsoļu dalībnieku reģistrā iekļautas šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētajā kārtībā, reģistrēts lietotājs 24 stundu laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētā paziņojuma saņemšanas uz elektroniskā pasta adresi patstāvīgi veic pirmo reģistrēšanos elektronisko izsoļu vietnē ar sākotnēji piešķirtajiem identifikācijas rīkiem un nomaina paroli pret jaunu.

21. Ja lietotājs neveic pirmreizējo identifikāciju elektronisko izsoļu vietnē un paroles nomaiņu 24 stundu laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētā paziņojuma saņemšanas, piekļuvi lietotāja kontam automātiski bloķē. Lai atjaunotu piekļuves tiesības lietotāja kontam, persona klātienē vēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš šo noteikumu 13. punktā minētās ziņas iekļāvis Izsoļu dalībnieku reģistrā, un lūdz aktualizēt reģistrā par personu iekļautās ziņas, kā arī piešķirt jaunus identifikācijas rīkus. Ja lūgums Izsoļu dalībnieku reģistrā aktualizēt par personu iekļautās ziņas un piešķirt jaunus identifikācijas rīkus nav saņemts 30 dienu laikā no dienas, kad piekļuve lietotāja kontam bloķēta, lietotāja kontu automātiski dzēš.

22. Reģistrējoties Izsoļu dalībnieku reģistrā, persona iepazīstas ar elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumiem un apliecina noteikumu ievērošanu, kā arī par sevi sniegto datu pareizību.

23. Reģistrēts lietotājs ir atbildīgs par savu datu aktualizēšanu. Ja mainījušās šo noteikumu 13. punktā minētās ziņas, persona nekavējoties patstāvīgi aktualizē informāciju reģistrā, autorizējoties savā elektronisko izsoļu vietnes kontā vai klātienē pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora. Šo noteikumu 14. punktā minētās ziņas aktualizē zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, pamatojoties uz personas lūgumu un datu izmaiņas apliecinošiem dokumentiem.

24. Informāciju Izsoļu dalībnieku reģistrā iekļauj latviešu valodā. Ja persona ir ārzemnieks, personas vārdu, uzvārdu un adresi norāda attiecīgās ārvalsts valodas oriģinālformā (no latīņalfabētiskās rakstības valodām) vai oriģinālformas latīņalfabētiskajā transliterācijā (no citām valodām).

III. Sludinājuma sagatavošana, nosūtīšana publicēšanai un izvietošana elektronisko izsoļu vietnē

25. Zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators elektronisko izsoļu vietnē ievieto sludinājumu par izsoli atbilstoši Civilprocesa likumā izsoles sludinājuma saturam noteiktajām prasībām. Pēc sludinājuma nosūtīšanas publicēšanai līdz brīdim, kad izziņotā izsole noslēgusies, sludinājumu par tā paša nekustamā īpašuma vai kustamas mantas izsoli citā izpildu lietā vai maksātnespējas procesa lietā nedrīkst publicēt.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

25.1 Šo noteikumu 25. punktā neminēts izsoles rīkotājs elektronisko izsoļu vietnē ievieto sludinājumu par izsoli atbilstoši šo noteikumu 1.1 punktā minētās vienošanās nosacījumiem, bet, organizējot publiskas personas mantas izsoli, – atbilstoši normatīvajā aktā par publiskas personas mantas atsavināšanu vai iznomāšanu izsoles sludinājuma saturam noteiktajām prasībām.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

26. Sludinājumu par izsoli elektronisko izsoļu vietnē ievieto tajā datumā, kāds izsoles rīkotāja sludinājumā norādīts kā izsoles sākuma datums.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

27. Pēc sludinājuma nosūtīšanas publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" tā saturu elektronisko izsoļu vietnē nemaina.

IV. Pieteikšanās dalībai izsolē un personas autorizācija dalībai konkrētā izsolē

28. Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izsludinātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē nosūta izsoles rīkotājam lūgumu par autorizēšanu dalībai konkrētā izsolē un izsoles sludinājumā norādītajā izsoles rīkotāja kontā iemaksā izsoles nodrošinājuma summu sludinājumā noteiktajā apmērā un maksu par dalību maksātnespējas procesa administratora rīkotajā izsolē, ja atbilstoši maksātnespējas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem administrators tādu noteicis, kā arī sedz maksu par dalību izsolē vietnes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotu rēķinu.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

29. Izsoles rīkotājs autorizē personu dalībai izsolē, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo rīku, pirms tam pārliecinoties, vai personu var pielaist pie solīšanas saskaņā ar likuma normām un vai ir iemaksātas šo noteikumu 28. punktā minētās summas.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

30. Informāciju par autorizēšanu dalībai izsolē izsoles rīkotājs reģistrētam lietotājam nosūta elektroniski uz elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam izveidoto kontu.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 590)

31. Autorizējot personu izsolei, katram solītājam elektronisko izsoļu vietnes sistēma automātiski izveido unikālu identifikatoru, ko neatklāj elektronisko izsoļu vietnes lietotājiem. Solītājam piešķirtais identifikators sastāv no unikālas simbolu virknes (ne vairāk kā 15 simboli), un ar tā palīdzību ziņas par solītāju var identificēt starp citiem solītājiem, kas autorizēti dalībai tajā pašā izsolē, kā arī izsekot veiktajiem solījumiem. Katram solītājam sistēma automātiski izveido jaunu unikālu identifikatoru dalībai katrā izsolē, kurā tas autorizēts.

V. Dalība izsolē ar pārstāvja starpniecību

32. Pamats reģistrētu lietotāju autorizēt dalībai izsolē citas personas vārdā ir:

32.1. fiziskas personas pārstāvības gadījumā – notariāli apliecināta pilnvara;

32.2. juridiskas personas pārstāvības gadījumā – rakstiski noformēta pilnvara vai dokumenti, kas apliecina amatpersonas tiesības bez īpaša pilnvarojuma vienpersoniski pārstāvēt juridisko personu.

33. Šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, kā arī tad, ja reģistrēts lietotājs pārstāv juridisku personu, kas nav reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, vai uz rakstiski noformētas pilnvaras pamata pārstāv Uzņēmumu reģistrā reģistrētu juridisku personu, pilnvarojumu pārstāvēt izsolē citu personu reģistrēts lietotājs reģistrē klātienē pēc savas izvēles pie jebkura zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora.

34. Iesniedzot lūgumu par pilnvarojuma reģistrēšanu zvērinātam tiesu izpildītājam vai maksātnespējas procesa administratoram, iesniegumam pievieno notariāli apliecinātu pilnvaru vai rakstiski noformētu pilnvaru pārstāvēt juridisku personu un norāda šo noteikumu 14. punktā minētās ziņas par reģistrēta lietotāja pārstāvamo personu un pilnvarojumu.

35. Zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, kuram iesniegts šo noteikumu 34. punktā minētais lūgums par pilnvarojuma reģistrēšanu, pārbauda, vai lūgumā norādītas visas ziņas, kas atbilstoši šo noteikumu 14. punktam iekļaujamas Izsoļu dalībnieku reģistrā pilnvarojuma reģistrēšanai un, ja nekonstatē neatbilstības, nekavējoties iekļauj ziņas reģistrā.

36. Ja reģistrēts lietotājs pārstāv Uzņēmumu reģistrā reģistrētu juridisku personu un tā tiesības bez īpaša pilnvarojuma vienpersoniski pārstāvēt juridisko personu (tai skaitā uz prokūras pamata) reģistrētas Uzņēmumu reģistrā, reģistrēts lietotājs pilnvarojumu reģistrē patstāvīgi elektronisko izsoļu vietnē. Šādā gadījumā reģistrēta lietotāja tiesības pārstāvēt juridisko personu automātiski tiek pārbaudītas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā katru reizi, kad reģistrēts lietotājs identificējas elektronisko izsoļu vietnē kā juridiskas personas pārstāvis.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 300)

37. Ja pilnvarojuma termiņš ir beidzies, ziņas Izsoļu dalībnieku reģistrā pēc ieinteresētās personas lūguma aktualizē zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, pamatojoties uz pilnvarotāja vai pilnvarnieka iesniegtu informāciju, kas apliecina pilnvarojuma izbeigšanos.

VI. Izsoles norise

38. Solīšanas procesu organizē atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajai izsoles kārtībai, attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru rīkotām izsolēm ievērojot Maksātnespējas likumā noteiktās papildu prasības, bet publiskas personas mantas izsolēs – normatīvajā aktā par publiskas personas mantas atsavināšanu vai iznomāšanu noteiktās papildu prasības.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

39. Solītājs var piedalīties solīšanā, izmantojot elektronisko izsoļu vietnes sistēmas atbalstītu papildu pakalpojumu – automātisko izsoles soli. Aktivizējot automātisko izsoles soli, solītājs elektronisko izsoļu vietnē attiecīgi norāda maksimālo summu, kādu solītājs gatavs solīt par izsolāmo objektu, aktivizējot sistēmu automātiski veikt solīšanu līdz solītāja norādītās maksimālās summas sasniegšanai, ievērojot izsoles sludinājumā izsoles rīkotāja noteikto izsoles soli un ņemot vērā citu solītāju reģistrētos solījumus. Automātisko izsoles soli kā papildu pakalpojumu solītājs var aktivizēt tikai attiecībā uz katru atsevišķu izsoli, kurai tas ir autorizēts, un pēc pakalpojuma izmantošanai normatīvajos aktos noteiktās maksas segšanas. Automātiskā izsoles soļa rīku solītājs var apturēt jebkurā izsoles norises brīdī, kā arī aktivizēt to atkārtoti.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 590)

40. Pēc Civilprocesa likumā, bet publiskas personas mantas izsolēs – normatīvajā aktā par publiskas personas mantas atsavināšanu vai iznomāšanu noteiktā termiņa beigām sistēma automātiski slēdz izsoles solīšanas vietni un atspoguļo slēgšanas laiku un augstāko nosolīto summu. Šī informācija ir publiski pieejama elektronisko izsoļu vietnē vēl 30 dienas pēc izsoles slēgšanas.

(MK 27.06.2023. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

41. Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski sagatavo izsoles aktu. Izsoles akts attiecībā uz zvērināta tiesu izpildītāja un maksātnespējas procesa administratora izsolēm tiek sagatavots atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajām prasībām izsoles akta saturam, bet attiecībā uz cita izsoles organizētāja rīkotajām izsolēm, kurš ar Tiesu administrāciju noslēdzis šo noteikumu 1.1 punktā minēto vienošanos, – atbilstoši vienošanās nosacījumiem.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

42. Elektronisko izsoļu vietnes drošības uzraudzību un administrēšanu veic Tiesu administrācija.

43. Tiesu administrācija uzrauga elektronisko izsoļu procesu tehnisko norisi un pieprasa elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldniekam reizi dienā sniegt informāciju par elektronisko izsoļu vietnes sistēmas darbībā konstatētajiem tehniskajiem traucējumiem (tai skaitā drošības pārkāpumiem).

44. Tiesu administrācija informē attiecīgo izsoles rīkotāju par elektronisko izsoļu vietnes sistēmas darbības traucējumiem, ja:

44.1. konstatēts sistēmas drošības pārkāpums;

44.2. elektronisko izsoļu vietnes darbības traucējumu dēļ solīšana nav bijusi iespējama laikposmā, kas no izsoles sākuma brīža līdz izsoles noslēguma dienas pulksten 12.00 kopā veido vairāk nekā 10 procentus no kopējā izsoles pamata laika;

44.3. saskaņā ar likumu pagarinātajā izsolē elektronisko izsoļu vietnes darbības traucējumu dēļ solīšana nav bijusi iespējama laikposmā, kas no izsoles pagarināšanas brīža līdz izsoles noslēguma dienas pulksten 12.00 kopā veido vairāk nekā 10 procentus no izsoles pagarinājuma laika;

44.4. elektronisko izsoļu vietnes darbības traucējumu dēļ solīšana nav bijusi iespējama pēdējā stundā pirms izsoles noslēgšanās laikposmā, kas kopā veido vismaz 5 minūtes;

44.5. elektronisko izsoļu vietnes darbības traucējumu dēļ solīšana nav bijusi iespējama pēdējās 10 minūtēs pirms izsoles noslēguma neatkarīgi no šādu traucējumu ilguma.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 590)

45. Tiesu administrācija informē izsoles rīkotāju par elektronisko izsoļu vietnes sistēmas darbībā konstatētiem būtiskiem tehniskiem traucējumiem 24 stundu laikā pēc šādu traucējumu konstatēšanas vai izsoles noslēguma, ja izsole ir noslēgusies, bet par konstatētu drošības pārkāpumu – nekavējoties.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 590)

45.1 Ja konstatēti šo noteikumu 44.4. vai 44.5. apakšpunktā minētie tehniskie traucējumi, sistēma automātiski pagarina izsoles laiku līdz nākamās darbdienas pulksten 13.00, par to nekavējoties informējot izsoles rīkotāju un solītājus. Solītājiem informācija tiek nosūtīta elektroniski uz elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam izveidoto kontu.

(MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 590)

VII. Noslēguma jautājumi

46. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. jūlijā.

47. Noteikumus attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoriem piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

48. Grozījumi šo noteikumu 16. un 19. punktā, kas paredz atsauci uz Iedzīvotāju reģistra likumu un Iedzīvotāju reģistru aizstāt ar atsauci uz Fizisko personu reģistra likumu un Fizisko personu reģistru, stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

49. Noteikumus attiecībā uz publiskas personas mantas izsolēm piemēro no dienas, kad stājas spēkā normatīvie akti, kas paredz publiskas personas mantas atsavināšanu, rīkojot elektronisku izsoli.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 590 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 318Pieņemts: 16.06.2015.Stājas spēkā: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. OP numurs: 2015/124.21
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
274951
{"selected":{"value":"01.07.2023","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2023","iso_value":"2023\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2018","iso_value":"2018\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2018.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2016","iso_value":"2016\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2016.-20.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-19.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"