Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumus Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"".
Ministru kabineta noteikumi Nr.281

Rīgā 2015.gada 9.jūnijā (prot. Nr.28 1.§)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" (turpmāk – Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15).

2. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

3. Nacionālā standartizācijas institūcija tīmekļa vietnē www.lvs.lv publicē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro Latvijas būvnormatīva LBN 202-15 izpildei.

4. Būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 202-15 noteiktajām prasībām.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.281
Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"
1. Vispārīgie jautājumi

1. Būvnormatīvs nosaka prasības būvprojekta teksta lapu saturam un rasējumu noformēšanai.

2. Būvnormatīvs attiecas uz jebkuru būvprojektu vai būvprojektu minimālā sastāvā un detalizētiem rasējumiem, izņemot būvniecības ieceres metu, citus pirmsprojekta grafiskos vai teksta materiālus, kā arī demonstrācijas materiālus.

3. Būvprojektu izstrādā ne mazāk kā trijos eksemplāros:

3.1. vienu eksemplāru – būvprojektu ar saskaņojumu oriģināliem – glabā būvprojekta izstrādātājs Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā;

3.2. vienu eksemplāru – būvprojektu ar saskaņojumu oriģināliem – būvprojekta izstrādātājs iesniedz būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, glabāšanai arhīvā, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – divus eksemplārus iesniedz būvvaldē;

3.3. vienu eksemplāru – būvprojektu ar saskaņojumu oriģināliem – būvprojekta izstrādātājs nodod pasūtītājam.

4. Rasējumu izstrādāšanai izmantotos konstrukciju un citus aprēķinus neiekļauj būvprojektā, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi. Šos materiālus glabā būvprojekta izstrādātājs Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā un uzrāda pasūtītājam vai būvniecības kontroles institūcijām (valsts un attiecīgās pašvaldības) pēc to pieprasījuma.

5. Institūcija, kura izsniedz tehniskos vai īpašos noteikumus būvprojekta izstrādāšanai, var norādīt, kādi būvprojekta daļas rasējumi (vienā eksemplārā) pēc būvprojekta izskatīšanas būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, jāiesniedz glabāšanai šīs institūcijas arhīvā.

6. Būvprojekts satur teksta lapas, arī dokumentus un rasējumus, ko iesien vai sastiprina vienā vai vairākās grāmatās (turpmāk – sējums) atkarībā no daļu vai sadaļu skaita.

7. Būvprojekta izstrādātājs ir tiesīgs šajā būvnormatīvā noteiktos dokumentus iesniegt elektroniska dokumenta veidā, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Būvprojekta teksta lapu saturs

8. Būvprojekta teksta lapas satur nepieciešamo informāciju un skaidrojošos aprakstus par būvobjektu, būvprojekta risinājumiem, būvprojekta izstrādātāju, pasūtītāju, laiku un vietu.

9. Būvprojekta teksta lapas ir šādas:

9.1. būvprojekta titullapa;

9.2. būvprojekta sastāva lapas;

9.3. satura rādītājs (sējumā ietvertā būvprojekta teksta lapu un rasējumu satura rādītājs ar lappušu norādēm);

9.4. būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti, arī inženierizpētes pārskati un tehniskie atzinumi;

9.5. skaidrojošs apraksts;

9.6. ugunsdrošības pasākumu pārskats.

10. Titullapā norāda šādu informāciju:

10.1. būvprojekta izstrādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un būvkomersanta reģistrācijas numurs – juridiskām personām vai būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds un sertifikāta numurs – fiziskām personām;

10.2. pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese – juridiskām personām vai vārds, uzvārds un dzīvesvieta – fiziskām personām;

10.3. pasūtījuma numurs;

10.4. būvobjekta nosaukums un adrese;

10.5. būvprojekta daļas vai sadaļas nosaukums;

10.6. sējuma numurs un tajā ietvertās daļas vai sadaļas marka;

10.7. būvkomersanta atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts un zīmogs, ja būvprojekta izstrādātājs ir juridiska persona;

10.8. būvprojekta vadītāja vārds, uzvārds un paraksts;

10.9. būvprojekta izstrādāšanas vieta un gads.

11. Būvprojekta sastāva lapā uzrāda šādu informāciju:

11.1. daļu un sadaļu nosaukumi;

11.2. markas un kārtas numuri būvprojektā attiecīgi pa sējumiem.

12. Būvprojekta daļas vai sadaļas un sējuma satura rādītāja lapu ar lappušu norādēm pievieno aiz titullapas un būvprojekta sastāva lapas katrā sējumā.

13. Būvprojekta skaidrojošais apraksts satur vispārīgu informāciju par būvobjekta novietojumu, arhitektonisko risinājumu un inženierrisinājumiem kopumā. Skaidrojošajā aprakstā norāda arī projektētās būves galvenos tehniskos rādītājus, ēkas energoefektivitāti, būves galvenos konstruktīvos risinājumus un izmantotos būvizstrādājumus, kā arī būves galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu risinājumus un citus būvi raksturojošus datus atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām.

14. Būvprojekta daļas vai sadaļas skaidrojošs apraksts attiecīgajā daļā vai sadaļā satur informāciju par atsevišķā būvprojekta daļā vai sadaļā ietvertajiem risinājumiem.

3. Būvprojekta rasējumu noformēšana

15. Būvprojekta rasējumus izstrādā uz noteikta izmēra rasējumu lapām saskaņā ar standartu LVS EN ISO 5457:2007 "Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums".

16. Ja būvprojektēšanas līgumā nav īpašu nosacījumu, būvprojekta rasējumi atbilst šī būvnormatīva 1. pielikumā minēto standartu prasībām.

17. Rasējumu mērogu pieņem saskaņā ar standartā LVS EN ISO 5455:2007 "Tehniskie rasējumi. Mērogi" noteiktajām prasībām.

18. Grafiskos apzīmējumus pieņem saskaņā ar standartā LVS ISO 128-23:2007 "Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi – 23. daļa: Līnijas būvniecības rasējumos" noteiktajām prasībām.

19. Būvprojekta ģenerālplānā norāda projektējamo būvju eksplikāciju ar kadastra apzīmējumu (ja tāds ir piešķirts), galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (apbūves laukums, būvtilpums u. c.), kā arī galvenos apbūvi raksturojošos parametrus (apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums u. c.).

20. Būvprojekta daļas vai sadaļas rasējumus ievada vispārīgo rādītāju lapa, kurā iekļauj:

20.1. daļas vai sadaļas rasējumu sarakstu un to markas;

20.2. izmantoto un pievienoto dokumentu sarakstu;

20.3. būvniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu sarakstu ar tehnisko informāciju – apzīmējumiem, veidu, skaitu;

20.4. norādījumus (var būt apvienoti ar skaidrojošo aprakstu) un nestandarta apzīmējumus;

20.5. būvprojekta daļas vai sadaļas vadītāja apliecinājumu atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām.

21. Rasējuma lapas labajā apakšējā stūrī iekārto rakstlaukumu, kurā norāda šādu informāciju:

21.1. būvprojekta izstrādātāja nosaukums – juridiskām personām vai uzvārds un dzīvesvieta – fiziskām personām;

21.2. būvobjekta nosaukums;

21.3. rasējuma lapas nosaukums vai saturs;

21.4. pasūtījuma numurs;

21.5. rasējuma marka un numurs;

21.6. kopējais lapu skaits sadaļā, tikai uz vispārīgo rādītāju lapas;

21.7. mērogs;

21.8. būvprojekta daļas vai sadaļas vadītāja uzvārds, paraksts, datums;

21.9. lapas tehniskā izstrādātāja uzvārds, paraksts, datums;

21.10. arhīva reģistrācijas numurs.

22. Atkārtoti lietotiem rasējumiem iekārto rakstlaukumu, kurā norāda šādu informāciju:

22.1. pasūtījuma numurs;

22.2. lapas piesaistītāja uzvārds, paraksts un datums;

22.3. daļas vai sadaļas vadītāja uzvārds, paraksts un datums;

22.4. rasējuma marka un numurs;

22.5. arhīva reģistrācijas numurs.

23. Būvprojekta atsevišķu daļu, sadaļu, darbu vai rasējumu nosaukumus saīsina, apzīmējot ar īpašu rasējuma marku. Rasējuma marku apzīmējumi norādīti šī būvnormatīva 2. pielikumā.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
1.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 202-15
"Būvprojekta saturs un noformēšana"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.281)
Būvprojekta rasējumu noformēšanai piemērojamo standartu saraksts

Nr.
p. k.

Standarta šifrs

Standarta nosaukums

1.

LVS ISO 128-20:2008Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi – 20. daļa: Pamatnoteikumi līnijām

2.

LVS ISO 128-21:2008Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi – 21. daļa: Līniju sagatavošana CAD sistēmām

3.

LVS ISO 128-22:2008Rasējumi. Attēlojuma vispārīgie principi. 22. daļa: Pamatnorunas par norāžu līnijām un to plauktiņiem, to izmantošana

4.

LVS EN ISO 3098-0:2008Ražojumu tehniskā dokumentācija. Raksts. 0. daļa: Vispārīgās prasības (ISO 3098-0:1997)

5.

LVS EN ISO 3098-5:1997Ražošanas tehniskā dokumentācija. Raksts – 5. daļa: Latīņu alfabēta CAD raksts, skaitļi un zīmes

6.

LVS EN ISO 3766:2004Būvniecības rasējumi. Betona stiegrojuma vienkāršotais attēlojums

7.

LVS EN ISO 4157-1:2007Būvniecības rasējumi. Apzīmējumu sistēmas. 1. daļa: Ēkas un ēku daļas

8.

LVS EN ISO 4157-2:2003Būvniecības rasējumi – Apzīmējumu sistēmas – 2. daļa: Telpu nosaukumi un numerācija

9.

LVS EN ISO 4157-3:2003Būvniecības rasējumi – Apzīmējumu sistēmas – 3. daļa: Telpu identifikatori

10.

LVS EN ISO 4172:2003Tehniskie rasējumi – Būvniecības rasējumi – Saliekamo konstrukciju montāžas rasējumi

11.

LVS EN ISO 5261:2008Rasējumi. Vienkāršots stieņu un profilu attēlojums (ISO 5261:1995)

12.

LVS EN ISO 5456-1:2008Rasējumi. Projicēšanas metodes. 1. daļa: Konspekts

13.

LVS EN ISO 5456-2:2008Rasējumi. Projicēšanas metodes. 2. daļa: Ortografiskie attēlojumi (ISO 5456-2:1996)

14.

LVS EN ISO 5456-3:2008Rasējumi. Projicēšanas metodes. 3. daļa: Aksonometriskie attēlojumi (ISO 5456-3:1996)

15.

LVS EN ISO 5456-4:2008Rasējumi. Projicēšanas metodes. 4. daļa: Centrālā projekcija (ISO 5456-4:1996)

16.

LVS EN ISO 5845-1:2008Rasējumi. Vienkāršots skrūvējumu, kniedējumu un tamlīdzīgu montāžas stiprinājumu attēlojums. 1. daļa: Vispārīgie principi (ISO 5845-1:1995)

17.

LVS EN ISO 6284:2008Būvniecības rasējumi – Norādījumi par robežvērtību pielaidēm

18.

LVS EN ISO 6411:2008Rasējumi. Vienkāršots centra urbumu attēlojums (ISO 6411:1982)

19.

LVS EN ISO 6412-3:2008Rasējumi. Vienkāršots cauruļvadu attēlojums. 3. daļa: Ventilācijas un kanalizācijas sistēmu armatūra (ISO 6412-3:1993)

20.

LVS EN ISO 6428:2008Rasējumi. Prasības mikrokopējamiem rasējumiem (ISO 6428:1982)

21.

LVS ISO 7296-2:2008Celtņi. Grafiskie simboli – 2. daļa: Mobilie celtņi

22.

LVS EN ISO 7437:2003Tehniskie rasējumi – Būvniecības rasējumi – Vispārīgie noteikumi saliekamo būvdetaļu ražošanas rasējumu noformēšanai

23.

LVS EN ISO 7518:2008Rasējumi. Būvniecības rasējumi. Vienkāršots ēku un citu būvju nojaukšanas un pārbūvēšanas attēlojums (ISO 7518:1983)

24.

LVS EN ISO 7519:2008Rasējumi. Būvniecības rasējumi. Vispārīgie attēlojuma principi kopskata un kopsalikuma rasējumiem (ISO 7519:1991)

25.

LVS EN ISO 8560:2003Tehniskie rasējumi – Būvniecības rasējumi – Moduļa izmēru, līniju un tīklu attēlojums

26.

LVS EN ISO 9431:2003Būvniecības rasējumi. Rasējuma laukuma, teksta laukuma un rakstlaukuma novietojums rasējumos

27.

LVS ISO 10628:2013Diagrammas ķīmijas un naftas ķīmijas ražošanas nozarēm. 2. daļa: Grafiskie simboli (ISO 10628-2:2012)

28.

LVS EN ISO 11091:2008Būvniecības rasējumi. Ainavu rasēšanas prakse (ISO 11091:1994)

29.

LVS ISO 13567-1:2008Izstrādājumu tehniskā dokumentācija. CAD datu slāņu organizēšana un nosaukšana. 1. daļa: Pārskats un principi (ISO 13567-1:1998)

30.

LVS ISO 13567-2:2008Izstrādājumu tehniskā dokumentācija. CAD datu slāņu organizēšana un nosaukšana. 2. daļa: Būvniecības dokumentācijā lietotie jēdzieni, formāti un kodi (ISO 13567-2:1998)
Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
2.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 202-15
"Būvprojekta saturs un noformēšana"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 9.jūnija
noteikumiem Nr.281)
Būvprojekta rasējumu markas

Nr.
p. k.

MarkaNosaukumsPiezīmes
I. Vispārīgā daļa

1.

TITopogrāfiskā izpēte 

2.

ĢIĢeotehniskā izpēte 

3.

TISTehniskās izpētes atzinumsEsošām būvēm

4.

VASVizuālās apskates atzinumsEsošām būvēm

5.

URUzmērījuma rasējumiEsošām būvēm

6.

FFFotofiksācijaEsošām būvēm

7.

VIVēsturiskā izpēteEsošām būvēm

8.

AMIArhitektoniski mākslinieciskā izpēteEsošām būvēm

9.

AAAinavas analīzeAinavu projektiem
II. Arhitektūras daļa

10.

TSTeritorijas sadaļa 

11.

ĢPBūvprojekta ģenerālplāns 

12.

ARArhitektūras risinājumi 

13.

ARDArhitektūras risinājumi, detalizētie 

14.

IEIekārtu izvietojumsPublisko (sabiedrisko) ēku projektiem

15.

INInterjers 
III. Inženierrisinājumu daļa

16.

BKBūvkonstrukcijasJa apjoms ir neliels, var apvienot MK, KK, DZK

17.

DZKDzelzsbetona konstrukcijas 

18.

DZKDDzelzsbetona konstrukcijas, detalizētās 

19.

MKMetāla konstrukcijas 

20.

MKDMetāla konstrukcijas, detalizētās 

21.

KKKoka konstrukcijas 

22.

KKDKoka konstrukcijas, detalizētās 

23.

PKPlastmasas konstrukcijas 

24.

AVKApkure, ventilācija un gaisa kondicionēšanaArī aukstumapgāde, pretdūmu aizsardzība

25.

ŪKŪdensapgāde un kanalizācijaIekšējie tīkli

26.

GAGāzes apgādeIekšējie tīkli

27.

SMSiltummehānikaKatli, iekārtas

28.

ELElektroapgādeIekšējie tīkli

29.

ESSElektronisko sakaru sistēmasArī sakari un signalizācija
Centralizētās izziņošanas sistēmas

30.

UASUgunsdzēsības automātikas sistēmasAutomātiskās ugunsdzēsības sistēmas
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas

31.

VASVadības un automatizācijas sistēmas 

32.

ŪKTŪdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli 

33.

DTDrenāžas tīkli 

34.

LKTLietus ūdens kanalizācijas tīkli 

35.

GATGāzes apgāde, ārējie tīkli 

36.

SATSiltumapgāde, ārējie tīkli 

37.

ELTElektroapgāde, ārējie tīkli 

38.

ESTElektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli 

39.

VARVides aizsardzības pasākumi 
IV. Tehnoloģiskā daļa

40.

TNTehnoloģiskā daļa 
V. Ekonomikas daļa

41.

ISIekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumsSpecifikācijas

42.

BABūvdarbu apjomu saraksts 

43.

TIzmaksu aprēķinsTāmes
VI. Citi apzīmējumi

44.

DOPDarbu organizēšanas projekts 

45.

DVPDarbu veikšanas projektsDVP var iekļaut būvprojekta sastāvā pēc speciāla pasūtījuma, bet projektētājs to izstrādā projekta "projektēt–būvēt" gadījumā

46.

MBPBūvprojekts minimālā sastāvā 

47.

BPBūvprojekts 

48.

DRDetalizēti darba rasējumi 

49.*

SPSkiču projekts 

50.*

TPTehniskais projekts 

Piezīme. * – attiecas uz būvniecības dokumentāciju, kas izstrādāta pirms 2014. gada 1. oktobra.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 281Pieņemts: 09.06.2015.Stājas spēkā: 12.06.2015.Zaudē spēku: 31.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 11.06.2015. OP numurs: 2015/113.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
274593
12.06.2015
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"