Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.277

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.27 31.§)
Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) ved šķīrējtiesu reģistru (turpmāk – reģistrs) un reģistrē un izslēdz pastāvīgās šķīrējtiesas (turpmāk – šķīrējtiesas) no reģistra.

2. Reģistrs ir elektroniskā veidā apkopota informācija par šķīrējtiesām.

3. Reģistrā par katru šķīrējtiesu izdara šādus ierakstus:

3.1. šķīrējtiesas reģistrācijas numurs;

3.2. šķīrējtiesas nosaukums;

3.3. šķīrējtiesas atrašanās vietas adrese;

3.4. šķīrējtiesas dibinātāja reģistrācijas numurs un nosaukums;

3.5. datums, kad reģistrēti grozījumi reglamentā;

3.6. katra šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu sarakstā iekļautā šķīrējtiesneša vārds un uzvārds;

3.7. šķīrējtiesas darbības izbeigšanas fakts;

3.8. citas ziņas, ja to paredz ārējie normatīvie akti;

3.9. ieraksta izdarīšanas datums.

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 82; 3.6. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2017., sk. 43. punktu)

II. Pieteikumā norādāmās ziņas un pieteikumam pievienojamie dokumenti

4. Šķīrējtiesas reģistrācijai iesniedz pieteikumu (turpmāk – reģistrācijas pieteikums), kurā norāda:

4.1. šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4. un 3.6. apakšpunktā minētās ziņas un katra šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu sarakstā iekļautā šķīrējtiesneša personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi);

4.2. pieteikumam pievienotos dokumentus (dokumenta nosaukums un eksemplāru un lapu skaits);

4.3. ziņas par valsts nodevas samaksu (maksājuma references numurs (ja tas ir zināms), maksājuma datums, maksājuma dokumenta numurs, samaksātā summa, maksātāja – juridiskās personas – nosaukums un reģistrācijas numurs vai maksātāja – fiziskās personas – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)). Ziņas par valsts nodevas samaksu var nenorādīt, ja pieteikumam pievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, kurā ir norādītas šajā punktā minētās ziņas;

4.4. veidu, kādā tiks saņemts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par ieraksta izdarīšanu reģistrā, šķīrējtiesas reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu izdarīt ierakstu reģistrā:

4.4.1. pa pastu (dokumentus nosūta uz šķīrējtiesas atrašanās vietas adresi);

4.4.2. uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);

4.4.3. Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā, ja pieteikums tiek iesniegts, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu);

4.4.4. Uzņēmumu reģistra nodaļā, kur iesniegts pieteikums;

4.5. ja vēlas, – kontaktinformāciju saziņai (elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru).

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 82; 4.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2017., sk. 43. punktu)

5. Reģistrācijas pieteikumam pievieno:

5.1. Šķīrējtiesu likuma 4. panta trešajā daļā un 8. panta trešajā daļā minētos dokumentus;

5.2. dokumentu, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt dibinātāju, ja attiecīgās ziņas jau nav ierakstītas Uzņēmumu reģistra vestajā biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 82)

6. Lai reģistrētu izmaiņas reģistra ierakstos vai šķīrējtiesas reglamenta grozījumus, kā arī iesniegtu Uzņēmumu reģistrā apliecinājumu par šķīrējtiesas un tās šķīrējtiesnešu saraksta atbilstību Šķīrējtiesu likuma 4. panta prasībām, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu (turpmāk – izmaiņu pieteikums). Izmaiņu pieteikumā norāda:

6.1. šķīrējtiesas reģistrācijas numuru un nosaukumu;

6.2. ziņas par izmaiņu pieteikuma būtību:

6.2.1. šķīrējtiesas reglamenta grozījumu reģistrācija;

6.2.2. izmaiņas šķīrējtiesas nosaukumā (norāda jauno nosaukumu);

6.2.3. mainīta šķīrējtiesas atrašanās vietas adrese (norāda jauno adresi);

6.2.4. mainījies šķīrējtiesas dibinātājs (norāda jaunā dibinātāja reģistrācijas numuru un nosaukumu);

6.2.5. izmaiņas ierakstos par šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu sarakstā iekļautajiem šķīrējtiesnešiem (norāda šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu sarakstā iekļautā šķīrējtiesneša vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi));

6.2.6. apliecinājumu par šķīrējtiesas un tās šķīrējtiesnešu saraksta atbilstību Šķīrējtiesu likuma 4. panta prasībām;

6.2.7. citas izmaiņas (norādot to būtību);

6.3. šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētās ziņas.

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 82; 6.2.5. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2017., sk. 43. punktu)

7. Izmaiņu pieteikumam šo noteikumu 6.2.1. un 6.2.2. apakšpunktā minētajos gadījumos pievieno pilnu precizētā reglamenta tekstu jaunā redakcijā. Izmaiņu pieteikumam šo noteikumu 6.2.3. apakšpunktā minētajā gadījumā pievieno Šķīrējtiesu likuma 4. panta trešajā daļā minēto dokumentu un pilnu precizētā reglamenta tekstu jaunā redakcijā, ja šķīrējtiesas atrašanās vietas adrese ir norādīta reglamentā.

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 82)

8. Izmaiņu pieteikumam šo noteikumu 6.2.4. apakšpunktā minētajā gadījumā pievieno:

8.1. dokumentus, kas pamato šķīrējtiesas dibinātāja maiņu (piemēram, iepriekšējā dibinātāja un jaunā dibinātāja lēmumu par dibinātāja maiņu vai attiecīga satura līgumu);

8.2. pilnu reglamenta tekstu jaunā redakcijā.

9. Izmaiņu pieteikumam šo noteikumu 6.2.5. apakšpunktā minētajā gadījumā pievieno:

9.1. (svītrots no 01.03.2017. ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 82; sk. 43. punktu)

9.2. Šķīrējtiesu likuma 8. panta 5.1 daļā minēto apliecinājumu;

9.3. dokumentus, kas pamato šķīrējtiesnešu kvalifikāciju, ja tādi jau nav reģistrēti (pievienoti reģistrācijas lietai).

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 82; grozījums 9.2. apakšpunktā stājas spēkā 01.03.2017., sk. 43. punktu)

10. (Svītrots ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 82)

11. Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra vesto reģistru informāciju, ir tiesības, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt reģistrā ierakstītās ziņas par šķīrējtiesas dibinātāja nosaukumu un reģistrācijas numuru.

12. Lai izdarītu ierakstu par šķīrējtiesas darbības izbeigšanu, Uzņēmumu reģistrā iesniedz pieteikumu (turpmāk – darbības izbeigšanas pieteikums), kurā norāda šķīrējtiesas reģistrācijas numuru, nosaukumu un šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētās ziņas.

13. Darbības izbeigšanas pieteikumam pievieno dibinātāja lēmumu par šķīrējtiesas darbības izbeigšanu.

14. Reģistrācijas pieteikumā, izmaiņu pieteikumā un darbības izbeigšanas pieteikumā ietver apliecinājumu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa un attiecīgajā pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija atbilst dibinātāja pieņemtajiem lēmumiem.

15. Reģistrācijas pieteikumu, izmaiņu pieteikumu un darbības izbeigšanas pieteikumu paraksta šķīrējtiesas dibinātājs, norādot dibinātāja pārstāvēttiesīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī informāciju par to, uz kāda tiesiskā pamata pārstāv dibinātāju. Pieteikuma lapas sanumurē.

16. Šajos noteikumos minētos reģistrācijas pieteikumam, izmaiņu pieteikumam un darbības izbeigšanas pieteikumam pievienojamos dokumentus paraksta šķīrējtiesas dibinātājs.

17. Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka tā tīmekļa vietnē bez maksas ir pieejami pieteikumu veidlapu paraugi.

18. Iesniedzot dokumentus svešvalodā, tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu.

19. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus, kuri iesniedzami Uzņēmumu reģistrā, legalizē vai attiecīgi apliecina Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

III. Kārtība, kādā pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā

20. Pieteikumu septiņu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas izskata Uzņēmumu reģistra valsts notārs un pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai), par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu vai par atteikumu izdarīt ierakstu reģistrā vai reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus.

21. Izskatot pieteikumu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pārliecinās, vai:

21.1. iesniegti visi normatīvajos aktos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu reģistrā;

21.2. dokumentiem, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz kuru pamata izdara ierakstu reģistrā, ir juridisks spēks un citas formas prasības atbilst normatīvajiem aktiem, kā arī vai ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem;

21.3. Uzņēmumu reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

22. Pēc šo noteikumu 21. punktā minēto apstākļu pārbaudes Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par:

22.1. ieraksta izdarīšanu reģistrā vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai), ja šķēršļi nav konstatēti;

22.2. ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas (pievienošanas lietai) atlikšanu, ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šo noteikumu 21. punktā minētās prasības, bet šie trūkumi ir novēršami. Uzņēmumu reģistra valsts notārs lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 14 darbdienām. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva;

22.3. atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) iesniegtos dokumentus vai izdarīt reģistrācijas ierakstu reģistrā, ja dokumentos konstatētie trūkumi nav novēršami, iesniegtās ziņas nav reģistrējamas reģistrā vai Uzņēmumu reģistram tiek iesniegti nepārprotami pierādījumi, kas apliecina paraksta viltošanas faktu. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.

23. Ierakstus reģistrā izdara vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai) veic Uzņēmumu reģistra valsts notārs, par ierakstu izdarīšanu vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai) pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu. Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks tā spēkā stāšanās datums vai šā lēmuma spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi reģistrā. Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt ilgāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

24. Uzņēmumu reģistra valsts notārs, izdarot ierakstu par šķīrējtiesas darbības izbeigšanu, izslēdz šķīrējtiesu no reģistra.

25. Ja Uzņēmumu reģistra rīcībā ir informācija, ka šķīrējtiesa neatbilst kādai no Šķīrējtiesu likuma 2. panta otrajā daļā, 4. panta pirmās daļas 3. punktā un otrajā daļā noteiktajām prasībām, nav sasniedzama tās norādītajā atrašanās vietas adresē, šķīrējtiesas dibinātājs nav iesniedzis Šķīrējtiesu likuma 8. panta sestajā daļā minēto apliecinājumu, nav ievērojis Šķīrējtiesu likuma 14. panta ceturtās daļas prasību vai nav izpildījis Šķīrējtiesu likuma 14. panta 4.2 daļas prasību, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta brīdinājumu uz šķīrējtiesas atrašanās vietas adresi un norāda termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 14 darbdienām. Pieteikumus, kas iesniegti pēc šajā punktā minētajā brīdinājumā norādītā termiņa beigām, Uzņēmumu reģistrs neizskata.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

26. Ja dibinātājs pēc šo noteikumu 25. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā nav nodrošinājis brīdinājumā norādīto trūkumu novēršanu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu šķīrējtiesu reģistrā par šķīrējtiesas izslēgšanu no reģistra. Lēmums stājas spēkā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

27. Ja šķīrējtiesas dibinātājs neatbilst Šķīrējtiesu likuma 2. panta otrās daļas prasībām, jo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra vestā biedrību un nodibinājumu reģistra, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu šķīrējtiesu reģistrā par šķīrējtiesas izslēgšanu no reģistra, nepiemērojot šo noteikumu 25. un 26. punktā minētos nosacījumus.

28. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt un galvenā valsts notāra lēmumu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

29. Reģistrējot šķīrējtiesu, Uzņēmumu reģistrs pēc šķīrējtiesas dibinātāja rakstiska pieprasījuma par maksu tam izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda šķīrējtiesas nosaukumu, reģistrācijas numuru, reģistrācijas vietu, reģistrācijas datumu un reģistrācijas apliecības izsniegšanas datumu.

30. Ziņas, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti reģistrā, kā arī šķīrējtiesu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktie dokumenti iesniedzami Uzņēmumu reģistrā 14 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, ja normatīvajos aktos nav noteikts īsāks dokumentu iesniegšanas termiņš.

31. Katrai šķīrējtiesas lietai piešķir individuālu reģistrācijas numuru un iekārto atsevišķu reģistrācijas lietu. Reģistrācijas lietai pievieno dokumentus, uz kuru pamata izdarīti ieraksti reģistrā, kā arī citus šķīrējtiesu reģistrāciju un darbību regulējošajos normatīvajos aktos paredzētos dokumentus.

32. Ja reģistra ierakstos konstatēta pārrakstīšanās kļūda, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta paziņojumu uz dibinātāja juridisko adresi. Paziņojumā norāda:

32.1. kļūdu, kas ir konstatēta reģistra ierakstos;

32.2. kā reģistra ieraksts tiks labots;

32.3. termiņu iebildumu celšanai (tas nedrīkst būt īsāks par septiņām darbdienām).

33. Ja šķīrējtiesas dibinātājs noteiktajā termiņā iebildumus neceļ, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par reģistra ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi reģistra ierakstos.

34. Ja pārrakstīšanās kļūdu reģistra ierakstos konstatējis dibinātājs vai ja konstatētā kļūda ir acīmredzama, šo noteikumu 32. un 33. punktā minētos nosacījumus nepiemēro un Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta labošanu un izdara par to attiecīgu atzīmi reģistrā.

(Grozīts ar MK 14.02.2017. noteikumiem Nr. 82)

IV. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005. gada 29. marta noteikumus Nr. 204 "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 52. nr.; 2014, 138. nr.).

36. Ja šķīrējtiesas dibinātājs Šķīrējtiesu likuma pārejas noteikumu 1. punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Uzņēmumu reģistrā apliecinājumu par šķīrējtiesas atbilstību Šķīrējtiesu likuma 2. panta otrajai daļai un 4. un 7. pantam vai nav iesniedzis Šķīrējtiesu likuma 8. panta trešajā daļā minētos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta brīdinājumu uz dibinātāja juridisko adresi un norāda termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 14 darbdienām. Pieteikumus, kas iesniegti pēc šajā punktā minētajā brīdinājumā norādītā termiņa beigām, Uzņēmumu reģistrs neizskata.

37. Ja šķīrējtiesas dibinātājs pēc šo noteikumu 36. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Uzņēmumu reģistrā apliecinājumu par šķīrējtiesas atbilstību Šķīrējtiesu likuma 2. panta otrajai daļai, 4. un 7. pantam vai nav iesniedzis Šķīrējtiesu likuma 8. panta trešajā daļā minētos dokumentus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs līdz Šķīrējtiesu likuma pārejas noteikumu 2. punktā noteiktajam termiņam pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā par šķīrējtiesas izslēgšanu no reģistra. Lēmums stājas spēkā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

38. Ja šķīrējtiesas dibinātājs Šķīrējtiesu likuma pārejas noteikumu 1. punktā vai Uzņēmumu reģistra valsts notāra brīdinājumā noteiktajā termiņā ir iesniedzis Uzņēmumu reģistrā apliecinājumu par šķīrējtiesas atbilstību Šķīrējtiesu likuma 2. panta otrajai daļai, 4. un 7. pantam un iesniedzis Šķīrējtiesu likuma 8. panta trešajā daļā minētos dokumentus, bet ieraksta izdarīšana vai dokumentu reģistrācija (pievienošana lietai) atbilstoši šo noteikumu 22. punktam ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu atlikta, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, kas beidzas pēc Šķīrējtiesu likuma pārejas noteikumu 1. punktā noteiktā termiņa, un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst normatīvo aktu prasībām, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā par šķīrējtiesas izslēgšanu no reģistra.

39. Šo noteikumu 3.6. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

40. Ja šķīrējtiesas dibinātājs Šķīrējtiesu likuma pārejas noteikumu 8. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Uzņēmumu reģistrā Šķīrējtiesu likuma 4. panta trešajā daļā norādīto nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu, reglamenta grozījumu tekstu, kā arī pilnu reglamenta tekstu jaunā redakcijā, kas atbilst Šķīrējtiesu likuma 8. panta pirmās un ceturtās daļas prasībām, pastāvīgās šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu sarakstu, kas atbilst Šķīrējtiesu likuma 8. panta 2.1 daļas prasībām, vai apliecinājumu, kas atbilst Šķīrējtiesu likuma 8. panta sestās daļas prasībām, Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta brīdinājumu uz šķīrējtiesas atrašanās vietas adresi un norāda termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 14 darbdienām. Pieteikumus, kas iesniegti pēc šajā punktā minētajā brīdinājumā norādītā termiņa beigām, Uzņēmumu reģistrs neizskata.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

41. Ja šķīrējtiesas dibinātājs pēc šo noteikumu 40. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā nav nodrošinājis brīdinājumā norādīto trūkumu novēršanu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs līdz 2017. gada 1. jūnijam pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā par šķīrējtiesas izslēgšanu no reģistra. Lēmums stājas spēkā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

42. Ja šķīrējtiesas dibinātājs līdz 2017. gada 1. martam vai Uzņēmumu reģistra valsts notāra brīdinājumā noteiktajā termiņā ir iesniedzis Uzņēmumu reģistrā Šķīrējtiesu likuma 4. panta trešajā daļā norādīto nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu, reglamenta grozījumu tekstu, kā arī pilnu reglamenta tekstu jaunā redakcijā, kas atbilst Šķīrējtiesu likuma 8. panta pirmās un ceturtās daļas prasībām, pastāvīgās šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu sarakstu, kas atbilst Šķīrējtiesu likuma 8. panta 2.1 daļas prasībām, un apliecinājumu, kas atbilst Šķīrējtiesu likuma 8. panta sestās daļas prasībām, bet ieraksta izdarīšana vai dokumentu reģistrācija (pievienošana lietai) atbilstoši šo noteikumu 22. punktam ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu atlikta, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, kas beidzas pēc 2017. gada 1. marta, un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst normatīvo aktu prasībām, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā par šķīrējtiesas izslēgšanu no reģistra.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

43. Grozījumi šo noteikumu 3.6., 4.1., 6.2.5., 9.1. un 9.2. apakšpunktā stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

44. Ja šķīrējtiesas dibinātājs līdz 2017. gada 1. jūnijam neiesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par grozījumu izdarīšanu šķīrējtiesu reģistrā, nodrošinot šķīrējtiesas atbilstību Šķīrējtiesu likuma 8. panta otrajai daļai (stājas spēkā 2017. gada 1. martā), Uzņēmumu reģistra valsts notārs nosūta brīdinājumu uz šķīrējtiesas atrašanās vietas adresi un norāda termiņu trūkumu novēršanai. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 14 darbdienām. Pieteikumus, kas iesniegti pēc šajā punktā minētajā brīdinājumā norādītā termiņa beigām, Uzņēmumu reģistrs neizskata.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

45. Ja šķīrējtiesas dibinātājs pēc šo noteikumu 44. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā nav nodrošinājis brīdinājumā norādīto trūkumu novēršanu, Uzņēmumu reģistra valsts notārs līdz 2017. gada 1. septembrim pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā par šķīrējtiesas izslēgšanu no reģistra. Lēmums stājas spēkā šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

46. Ja šķīrējtiesas dibinātājs līdz 2017. gada 1. jūnijam vai Uzņēmumu reģistra valsts notāra brīdinājumā noteiktajā termiņā ir iesniedzis Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par grozījumu izdarīšanu šķīrējtiesu reģistrā, nodrošinot šķīrējtiesas atbilstību Šķīrējtiesu likuma 8. panta otrajai daļai (stājas spēkā 2017. gada 1. martā), bet ieraksta izdarīšana vai dokumentu reģistrācija (pievienošana lietai) atbilstoši šo noteikumu 22. punktam ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu atlikta, nosakot termiņu trūkumu novēršanai, kas beidzas pēc 2017. gada 1. jūnija, un precizētie dokumenti netiek iesniegti norādītajā termiņā vai tie neatbilst normatīvo aktu prasībām, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā par šķīrējtiesas izslēgšanu no reģistra.

(MK 14.02.2017. noteikumu Nr. 82 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 277Pieņemts: 02.06.2015.Stājas spēkā: 12.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 11.06.2015. OP numurs: 2015/113.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
274588
{"selected":{"value":"01.03.2017","content":"<font class='s-1'>01.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2017","iso_value":"2017\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2017","iso_value":"2017\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2017.-28.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2015","iso_value":"2015\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2015.-16.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)