Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.260

Rīgā 2015.gada 26.maijā (prot. Nr.26 20.§)
Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2015.gadam"
56.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros paredzētās apropriācijas apmērā piešķir pašvaldībām valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros 2015. gadā.

2. Ministrija centralizēti nodrošina šo noteikumu 1. punktā minētā tīkla vienoto vizuālo identitāti, šim mērķim paredzot finansējumu, kas nepārsniedz 2 % no budžeta programmas 30.00.00 "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" ietvaros piešķirtās valsts budžeta dotācijas.

II. Pieteikuma iesniegšana valsts budžeta dotācijas saņemšanai

3. Lai saņemtu valsts budžeta dotāciju, pašvaldība 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz ministrijā:

3.1. pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – vienotais klientu apkalpošanas centrs) izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros (1. pielikums);

3.2. pašvaldības domes lēmumu par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā;

3.3. pašvaldības īpašumā esoša infrastruktūras objekta telpu plānus vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei, pielāgošanai, projektēšanai un būvdarbu veikšanai;

3.4. vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vai pielāgošanas un uzturēšanas izmaksu aprēķinu un apliecinājumu par pašvaldības budžeta līdzfinansējumu saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

4. Vienotā klientu apkalpošanas centra izveides un uzturēšanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:

4.1. izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas (vienreizējās) atbalstāmās izmaksas:

4.1.1. specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot personu ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem vajadzības (uzbrauktuvju izbūve, ēkā izveidoto durvju platuma nodrošināšana atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām, kas pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana spilgtā krāsā, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un/vai audiosignālu izvietošana telpās un citi pasākumi);

4.1.2. klientu apkalpošanas vietu izveide vai pielāgošana, ievērojot vienotu stilu;

4.1.3. darbavietu aprīkošana ar datorpieslēgumu, internetu un elektronisko ierīci, kas dod iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm (POS terminālis);

4.1.4. videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās;

4.1.5. rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai;

4.1.6. autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus personu ar invaliditāti piekļuvei;

4.1.7. viena datora iegāde, kas būs pieejams apmeklētājiem, un brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā;

4.1.8. informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultācijas sniegšanai, kā arī faksa aparātu un klientu apkalpošanai nepieciešamo multifunkcionālo iekārtu iegāde;

4.2. uzturēšanas atbalstāmās izmaksas:

4.2.1. korespondences sūtīšana un kancelejas preces;

4.2.2. darba vietu un telpu uzturēšanas izdevumi;

4.3. nodarbināto atlīdzība.

III. Valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtība

5. Piešķirot valsts budžeta dotāciju, šo noteikumu 9. punktā minētā komisija ņem vērā:

5.1. plānotā vienotā klientu apkalpošanas centra attālumu līdz tuvākajam reģionālas vai nacionālas nozīmes attīstības centram. Prioritāri atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālas vai nacionālas nozīmes centriem;

5.2. pašvaldības pieteikumā valsts budžeta dotācijas saņemšanai norādītā gatavība ieguldīt līdzekļus atbilstības nodrošināšanai.

6. Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei reģionālas nozīmes attīstības centrā paredzētās vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs nevar pārsniegt 70 % no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 50 000 euro, novadu nozīmes attīstības centrā – 70 % no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 10 000 euro.

7. Valsts budžeta dotācijas apmērs vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai nevar pārsniegt 300 euro mēnesī.

8. Vienotajā klientu apkalpošanas centrā nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai valsts budžeta dotācija piešķirama šādā apmērā:

8.1. pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju, – 1 000 euro mēnesī;

8.2. pašvaldībām, kurās ir no 10 001 līdz 20 000 iedzīvotāju, – 700 euro mēnesī;

8.3. pašvaldībām, kurās ir līdz 10 000 iedzīvotāju, – 500 euro mēnesī.

9. Lai izvērtētu pašvaldības pieteikumus valsts budžeta dotācijas piešķiršanai vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai novadu nozīmes attīstības centros, ministrija izveido komisiju un apstiprina tās nolikumu. Komisijā iekļauj ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

10. Komisija 15 darbdienu laikā pēc pašvaldību pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām apkopo un izvērtē pašvaldību iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus, sagatavo to kopsavilkumu, kā arī komisijas ieteikumus un iesniedz ministrijā.

11. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no pašvaldības, kura iesniegusi dokumentus valsts budžeta dotācijas saņemšanai, un noteikt papildu informācijas iesniegšanas termiņu.

12. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību šiem noteikumiem un izdod rīkojumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt valsts budžeta dotāciju vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai novadu nozīmes attīstības centros.

13. Rīkojumā par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu ministrija norāda:

13.1. valsts budžeta dotācijas saņēmēju;

13.2. valsts budžeta dotācijas izlietošanas mērķi un infrastruktūras objektu, kurā paredzēts ieguldīt valsts budžeta dotāciju;

13.3. vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei paredzētās vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmēru;

13.4. vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai paredzētās valsts budžeta dotācijas apmēru;

13.5. valsts budžeta dotācijas izlietošanas termiņu.

14. Ministrija piecu darbdienu laikā nosūta šo noteikumu 13. punktā minēto rīkojumu attiecīgajai novada pašvaldībai un organizē Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā sadarbības līguma noslēgšanu starp valsts pārvaldes iestādēm un attiecīgo pašvaldību par publisko pakalpojumu sniegšanu vienotajos klientu apkalpošanas centros. Sadarbības līgumā neparedz līgumstrīda izšķiršanu tiesā.

15. Valsts budžeta dotāciju ministrija pašvaldībai pārskaita uz norēķinu kontu, kas atvērts Valsts kasē.

16. Par atteikumu piešķirt valsts budžeta dotāciju novadu nozīmes attīstības centriem ministrija piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas informē attiecīgo pašvaldību. Lēmums nav apstrīdams un pārsūdzams.

17. Informatīvo ziņojumu un lēmumprojektu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai reģionālās nozīmes attīstības centros sagatavo ministrija un iesniedz Ministru kabinetā.

18. Par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai reģionālās nozīmes attīstības centros lemj Ministru kabinets, izvērtējot ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

19. Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas ministrija šo noteikumu 14. punktā noteiktajā kārtībā slēdz sadarbības līgumu par publisko pakalpojumu sniegšanu.

20. Ja valsts budžeta dotācija vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai netiek apgūta reģionālās nozīmes attīstības centros, ministrija to šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izmanto vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai novadu nozīmes attīstības centros. Šādā gadījumā ministrija organizē papildu pieteikšanos valsts budžeta dotācijas saņemšanai un informē pašvaldības.

IV. Valsts budžeta dotācijas izlietošanas uzraudzība

21. Pašvaldība ir atbildīga par piešķirtās valsts budžeta dotācijas racionālu izlietojumu rīkojumā minētajiem mērķiem un atsevišķas grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu izdevumiem, kas saistīti ar Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidi un uzturēšanu.

22. Piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietošanu uzrauga ministrija.

23. Pašvaldība 30 darbdienu laikā pēc valsts budžeta finansējuma izlietošanas iesniedz ministrijā pārskatu par 2015. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros (turpmāk – pārskats) (2. pielikums).

24. Ministrija apkopo pašvaldību iesniegtos pārskatus, pārbauda pārskatu atbilstību piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumam un izlases kārtībā pašvaldībās pārbauda piešķirto valsts budžeta dotāciju izlietojumu.

25. Valsts budžeta dotācijas izlietošanas uzraudzību turpina līdz valsts budžeta dotācijas izlietošanas termiņa beigām un pārskata saņemšanai par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu. Pašvaldība pārskatam pievieno informāciju par vienotā klientu apkalpošanas centra atklāšanu.

26. Valsts budžeta dotāciju, kas nav izlietota atbilstoši paredzētajiem mērķiem, atmaksā saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

1.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 26.maija
noteikumiem Nr.260
Pieteikums valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros
1. Informācija par valsts budžeta dotācijas saņēmēju
Pašvaldība 
Adrese 
Reģistrācijas Nr. 
Banka 
Konta Nr. 
Tālrunis 
E-pasts 

 

2. Informācija par valsts budžeta dotācijas saņēmēja kontaktpersonu
Vārds 
Uzvārds 
Amats 
Tālrunis 
E-pasts 

 

3. Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk – vienotais klientu apkalpošanas centrs) izveidošanas vieta un laiks
Pašvaldība 
Adrese 
Izveides termiņšCentrs tiks izveidots laikposmā no ________ līdz _______
Plānotais atvēršanas datums 

 

4. Publiskais finansējums
Kopējā pieprasītā valsts budžeta dotācija EUR   % no projekta izmaksām 
Pašvaldības līdzfinansējums EUR  % no projekta izmaksām 

 

5. Informācija par vienotā klientu apkalpošanas centra izdevumiem (EUR)
Nr. p. k.Izmaksu pozīcijaIrNavValsts budžeta dotācijaPašvaldības līdzfinansējums
1.Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas (vienreizējās) atbalstāmās izmaksas:    
1.1.specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot personu ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem vajadzības (uzbrauktuvju izbūve, ēkā izveidoto durvju platuma nodrošināšana atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām, kas pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana spilgtā krāsā, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un/vai audiosignālu izvietošana telpās un citi pasākumi)    
1.2.klientu apkalpošanas vietu izveide vai pielāgošana, ievērojot vienotu stilu    
1.3.darbavietu aprīkošana ar datorpieslēgumu, internetu un POS termināli maksājumu veikšanai vienotajā klientu apkalpošanas centrā ar karti    
1.4.videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās    
1.5.rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai    
1.6.autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus personu ar invaliditāti piekļuvei    
1.7.viena datora iegāde, kas būs pieejams apmeklētājiem, un brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā    
1.8.informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultācijas sniegšanai, kā arī faksa aparātu un multifunkcionālu iekārtu iegāde, ko izmantos klientu apkalpošanai    
2.Uzturēšanas atbalstāmās izmaksas:   
2.1.korespondences sūtīšana un kancelejas preces  
2.2.darba vietu un telpu uzturēšanas izdevumi  
3.Nodarbināto atlīdzība   
Kopā   

 

6. Apliecinājums

 

Apliecinu, ka ne mazāk par 30 % no vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izmaksām un ne mazāk par 50 % no vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izmaksām pašvaldība sedz no saviem budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā.

 

7. Pielikumā
1.Pašvaldības domes lēmums par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi

uz

 lpp.
2.Telpu plāns vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei

uz

 lpp.

 

8. Valsts budžeta dotācijas saņēmējs
  
(vārds, uzvārds, amats)(paraksts)
2015. gada 
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

2.pielikums

Ministru kabineta
2015.gada 26.maija
noteikumiem Nr.260
Pārskats par 2015. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros
Valsts budžeta dotācijas saņēmējs 
Valsts budžeta dotācijas piešķiršanas pamatojums 

 

Nr. p. k.Izmaksu pozīcijaValsts budžeta dotācijaIzmaksas pamatojoša dokumenta numurs, datumsPašvaldības līdzfinansējums
1.Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas (vienreizējās) atbalstāmās izmaksas: 
1.1.specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot personu ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem vajadzības (uzbrauktuvju izbūve, ēkā izveidoto durvju platuma nodrošināšana atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām, kas pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana spilgtā krāsā, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un/vai audiosignālu izvietošana telpās un citi pasākumi)   
1.2.klientu apkalpošanas vietu izveide vai pielāgošana, ievērojot vienotu stilu   
1.3.darbavietu aprīkošana ar datorpieslēgumu, internetu un POS termināli maksājumu veikšanai vienotajā klientu apkalpošanas centrā ar karti   
1.4.videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās   
1.5.rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai   
1.6.autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus personu ar invaliditāti piekļuvei   
1.7.viena datora iegāde, kas būs pieejams apmeklētājiem, un brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā   
1.8.informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultācijas sniegšanai, kā arī faksa aparātu un multifunkcionālu iekārtu iegāde, ko izmantos klientu apkalpošanai   
2.Uzturēšanas atbalstāmās izmaksas: 
2.1.korespondences sūtīšana un kancelejas preces   
2.2.darba vietu un telpu uzturēšanas izdevumi   
3.Nodarbināto atlīdzība    
Kopā   

 

Valsts budžeta dotācijas saņēmējs
(vārds, uzvārds, amats)(paraksts)

 

Pārskata sagatavotājs
(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)(paraksts)
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 260Pieņemts: 26.05.2015.Stājas spēkā: 06.06.2015.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 109, 05.06.2015. OP numurs: 2015/109.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274490
06.06.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)