Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.267

Rīgā 2015.gada 2.jūnijā (prot. Nr.27 18.§)
Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likuma
8.panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības akciju sabiedrībai, lai tā varētu saņemt licenci kredītinformācijas biroja darbībai (turpmāk – licence), tostarp prasības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai;

1.2. kārtību, kādā izsniedz, aptur, pārreģistrē un anulē licenci, atjauno apturētu licenci un izdara grozījumus licencē;

1.3. kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par licences izsniegšanu un tās pārreģistrēšanu un ikgadējā valsts nodeva par kredītinformācijas biroja darbības uzraudzību, kā arī minēto valsts nodevu apmēru.

2. Datu valsts inspekcija pirms lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu, pārreģistrēšanu, apturēšanu vai anulēšanu ir tiesīga sniegt akciju sabiedrībai vai kredītinformācijas birojam norādījumus par tā darbības jomā veicamajām darbībām, lai nodrošinātu akciju sabiedrības vai kredītinformācijas biroja un tā darbības atbilstību šo noteikumu prasībām.

3. Datu valsts inspekcija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms lēmuma spēkā stāšanās savā tīmekļa vietnē ievieto:

3.1. informāciju par kredītinformācijas biroju, kurš ir saņēmis licenci, norādot informāciju par darbībām, kuru veikšanai licence ir izsniegta;

3.2. informāciju par kredītinformācijas birojam izsniegtās licences pārreģistrēšanu, apturēšanu, anulēšanu vai apturētās licences atjaunošanu, kā arī par grozījumu izdarīšanu licencē.

II. Prasības attiecībā uz licences saņemšanu, spēkā esību un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

4. Lai saņemtu licenci, kā arī licences spēkā esības laikā akciju sabiedrībai jāatbilst šādām vispārīgām prasībām:

4.1. tā ir reģistrēta komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī (ja akciju sabiedrība nav dibināta Latvijā, tā ir Latvijā reģistrējusi filiāli);

4.2. tai ir reģistrēta personas datu apstrāde vai personas datu aizsardzības speciālists saskaņā ar normatīvajiem aktiem fizisko personu datu aizsardzības jomā. Akciju sabiedrība iesniegumu licences saņemšanai var iesniegt vienlaikus ar iesniegumu par personas datu apstrādes vai personas datu aizsardzības speciālista reģistrāciju;

4.3. tai nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;

4.4. tai nav noteikts aizliegums veikt komercdarbību finanšu pakalpojumu jomā;

4.5. tai pēdējo triju gadu laikā nav anulēta izsniegtā licence, izņemot gadījumu, ja licence anulēta pēc pašas akciju sabiedrības lūguma;

4.6. tā pēdējā gada laikā nav sodīta par būtisku administratīvo pārkāpumu komercdarbībā vai fizisko personu datu aizsardzības jomā.

5. Lai saņemtu licenci, kā arī licences spēkā esības laikā akciju sabiedrības akcionāriem (dibinātājiem), padomes un valdes locekļiem jāatbilst šādām prasībām:

5.1. katram akcionāram (dibinātājam), kam pieder vairāk par pieciem procentiem akciju sabiedrības akciju, ir nevainojama reputācija;

5.2. padomes un valdes locekļiem ir nevainojama reputācija, amata pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība un triju gadu profesionālā darba pieredze līdzīgu pienākumu pildīšanā;

5.3. padomes un valdes locekļi nav notiesāti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

5.4. ja pret padomes un valdes locekļiem ir tikusi ierosināta krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, tā ir izbeigta uz personu reabilitējoša pamata;

5.5. padomes un valdes locekļi pēdējā gada laikā nav sodīti par administratīvo pārkāpumu komercdarbībā vai fizisko personu datu aizsardzības jomā.

6. Ja akciju sabiedrība nav dibināta Latvijā un pakalpojumu sniegšanai Latvijā tā ir reģistrējusi filiāli, tad prasības, kas ir attiecināmas uz akciju sabiedrības padomes un valdes locekļiem, ir attiecināmas arī uz personu vai personām, kas vada filiāles darbību Latvijā.

7. Prasības attiecībā uz akciju sabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu:

7.1. akciju sabiedrībai ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums visā licences spēkā esības laikā, un tas atbilst šādām prasībām:

7.1.1. apdrošināšanas objekts ir kredītinformācijas biroja civiltiesiskā atbildība par tiešajiem zaudējumiem trešajām personām, kas nodarīti tā darbības vai bezdarbības dēļ saistībā ar kredītinformācijas apstrādi;

7.1.2. minimālais atbildības limits ir 50 000 euro gada laikā, un pašrisks nav lielāks par 1500 euro par vienu apdrošināšanas gadījumu;

7.2. pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai kredītinformācijas birojs piecu darbdienu laikā atjauno civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālo atbildības limitu.

8. Akciju sabiedrības informācijas sistēmu un personas datu apstrādes (turpmāk – sistēma) drošību un organizatorisko pārvaldību nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību un Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO/IEC 27001:2014 L "Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības", un to apliecina ārējā audita ziņojums (turpmāk – audita ziņojums), kurā izvērtēta akciju sabiedrības atbilstība šo noteikumu prasībām.

9. Audita ziņojumu sagatavo:

9.1. pirms licences saņemšanas;

9.2. reizi 12 mēnešos, skaitot no licences saņemšanas dienas;

9.3. pēc Datu valsts inspekcijas pieprasījuma.

10. Audita ziņojumu sagatavo eksperts, kurš iekļauts Datu valsts inspekcijas izveidotajā tīmekļa vietnē publicētajā sarakstā, pamatojoties uz šādām ekspertam noteiktajām prasībām (turpmāk – eksperts):

10.1. viņam ir tehniskas iespējas, nepieciešamās zināšanas un vismaz piecu gadu pieredze, nosakot informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības, personas datu apstrādes un aizsardzības atbilstību normatīvo aktu prasībām un vispārpieņemtiem labās prakses pamatprincipiem;

10.2. viņš ir juridiski un finansiāli neatkarīgs no akciju sabiedrības un tās tiešajiem akcionāriem, no akciju sabiedrības netiešajiem akcionāriem, kas kontrolē vairāk par pieciem procentiem akciju, no citiem Latvijas vai ārvalstu komersantiem, kas ir vienā koncernā ar akciju sabiedrību, un no Datu valsts inspekcijas;

10.3. viņš nenodarbojas ar tādu informācijas sistēmu un citu informācijas tehnoloģiju ražošanu un piegādi, kuras tiek izmantotas kredītinformācijas biroja informācijas sniegšanai.

11. Ja eksperts audita gaitā konstatē, ka akciju sabiedrība apzināti ir sniegusi nepatiesu informāciju, kas var ietekmēt kredītinformācijas biroja darbību, eksperts par to paziņo Datu valsts inspekcijai.

12. Eksperts nodrošina audita gaitā iegūtās informācijas (izņemot publiski pieejamo informāciju) neizpaušanu.

III. Licences izsniegšana un pārreģistrēšana

13. Lai saņemtu licenci, akciju sabiedrība iesniedz Datu valsts inspekcijā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju (pievienojot to pamatojošus dokumentus):

13.1. ziņas par iesniedzēju (akciju sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese);

13.2. to akcionāru sarakstu, kuriem pieder vairāk par pieciem procentiem akciju sabiedrības akciju;

13.3. ja akciju sabiedrības padomes vai valdes loceklis ir ārvalstnieks, – izziņu par kriminālo un administratīvo sodāmību, ko izsniegusi personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestāde, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesnieguma licences saņemšanai iesniegšanas dienas;

13.4. ja iesniegumu iesniedz ārvalstu akciju sabiedrība, kas Latvijā ir reģistrējusi filiāli, – attiecīgās valsts nodokļu administrācijas iestādes vai kompetentās iestādes apliecinātu izziņu, ka akciju sabiedrībai nav nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kuru kopsumma pārsniedz 150 euro;

13.5. informāciju, kas ietver vismaz šādas ziņas:

13.5.1. datortīkla slēguma shēma izmantojamām iekārtām un serveriem;

13.5.2. serveru datu glabāšanas iekārtu un tīkla iekārtu saraksts (norādot modeļu nosaukumus);

13.5.3. izmantojamās programmatūras saraksts ar versijām;

13.5.4. iekārtu atrašanās vietas adrese;

13.6. sistēmas drošības politiku, drošības un lietošanas noteikumus;

13.7. risku novērtējuma dokumentu. Tajā norāda šādas ziņas:

13.7.1. sistēmas darbības joma;

13.7.2. identificēto risku ietekme uz sistēmas darbību (tai skaitā novērtējot risku iestāšanās varbūtību, materiālos un nemateriālos zaudējumus), ietekme uz sistēmas pieejamību, datu konfidencialitāte;

13.7.3. ja notikuši sistēmas drošības pārkāpumi, papildus norāda šādas ziņas:

13.7.3.1. pretpasākumi, lai novērstu šādus pārkāpumus;

13.7.3.2. aizsardzības līdzekļi, kas tiks izmantoti, ja informācijas sistēmas drošības pārkāpumi atkārtosies;

13.7.3.3. uzskaitītie nenovērstie riski;

13.7.3.4. nepieciešamo uzlabojumu uzskaitījums (norādot tos prioritārā secībā);

13.8. audita ziņojumu;

13.9. informāciju, kas apliecina akciju sabiedrības atbilstību šo noteikumu 5.1., 5.2. apakšpunktā un 7. punktā minētajām prasībām;

13.10. informāciju par kredītinformācijas avotu veidiem, kā akciju sabiedrība plāno iegūt kredītinformāciju, kā arī kredītinformācijas saņēmēju kategorijas;

13.11. apliecinājumu, ka personas datu apstrāde, informācijas sistēmas, iekārtas un procedūras atbilst šiem noteikumiem un Kredītinformācijas biroju likumam. Minēto apliecinājumu izsniedz akciju sabiedrība, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus un atbild par personas datu apstrādi;

13.12. ja akciju sabiedrība vai kāds no tās darbībai nepieciešamajiem elementiem (piemēram, iekārtas vai infrastruktūra) atrodas ārpus Latvijas Republikas, – dokumentu, kas pamato, ka Datu valsts inspekcijai būs iespējams veikt kredītinformācijas biroja uzraudzību attiecībā uz ārpus Latvijas Republikas veikto darbību, kas skar kredītinformācijas biroja darbību Latvijā, vai tiem elementiem, kas atrodas ārpus Latvijas Republikas.

14. Lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, Datu valsts inspekcija iegūst šādu informāciju:

14.1. no Valsts ieņēmumu dienesta – šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto informāciju;

14.2. no Uzņēmumu reģistra – aktuālo informāciju par akciju sabiedrību, tās valdes un padomes locekļiem;

14.3. no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā sodu reģistra – šo noteikumu 4.4., 4.6., 5.3., 5.4. un 5.5. apakšpunktā minēto informāciju;

14.4. citu informāciju no šajā punktā minētajām vai citām iestādēm, kas nepieciešama, lai izvērtētu akciju sabiedrības atbilstību šo noteikumu prasībām.

15. Datu valsts inspekcija lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci pieņem mēneša laikā no dienas, kad saņemta visa šo noteikumu 13. un 14. punktā minētā informācija un dokumenti.

16. Ja iesniegumam nav pievienoti visi šajos noteikumos minētie dokumenti vai nav sniegta visa šo noteikumu 13. un 14. punktā minētā informācija, vai sniegtā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, vai dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai ir nepieciešama papildu informācija lēmuma pieņemšanai, Datu valsts inspekcija par to rakstiski informē akciju sabiedrību, norādot termiņu, līdz kuram akciju sabiedrībai attiecīgie dokumenti vai informācija jāiesniedz, un attiecīgi pagarina šo noteikumu 15. punktā minētā lēmuma pieņemšanas termiņu.

17. Datu valsts inspekcija pēc tās rīcībā esošās informācijas izvērtēšanas pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

17.1. akciju sabiedrība, tās akcionāri, padomes vai valdes locekļi neatbilst šo noteikumu prasībām;

17.2. akciju sabiedrība Datu valsts inspekcijas norādītajā termiņā nav iesniegusi attiecīgos dokumentus vai informāciju;

17.3. saņemtā informācija nedod Datu valsts inspekcijai pārliecību, ka tai būs iespēja veikt uzraudzību Kredītinformācijas biroju likumā noteiktajā kārtībā un apjomā;

17.4. nav samaksāta valsts nodeva par licences izsniegšanu kredītinformācijas biroja darbībai.

18. Datu valsts inspekcija pēc tās rīcībā esošās informācijas un dokumentu izvērtēšanas ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

18.1. akciju sabiedrība sniegusi nepatiesu informāciju, un tai ir ietekme uz akciju sabiedrības atbilstību šiem noteikumiem;

18.2. licences saņemšanai iesniegtie dokumenti vai tajos norādītā informācija neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, bet tai nav būtiskas ietekmes uz akciju sabiedrības atbilstību šiem noteikumiem.

19. Licenci var izsniegt elektroniska dokumenta veidā, ja akciju sabiedrība izteikusi šādu lūgumu.

20. Datu valsts inspekcija lēmumā par licences izsniegšanu norāda tās spēkā stāšanās dienu.

21. Lai pārreģistrētu licenci, kredītinformācijas birojs ne agrāk kā četrus mēnešus un ne vēlāk kā divus mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz Datu valsts inspekcijā iesniegumu par licences pārreģistrēšanu. Datu valsts inspekcija iesniegumu par licences pārreģistrēšanu izskata tādā pašā termiņā un kārtībā, kādā izskata iesniegumu sākotnējās licences saņemšanai.

22. Ja kāds no dokumentiem vai informācija jau ir Datu valsts inspekcijas rīcībā ar pilnīgu un aktuālu saturu, attiecīgā dokumenta vai informācijas vietā var iesniegt apliecinājumu par to, ka Datu valsts inspekcijai agrāk iesniegtajā dokumentā vai informācijā izmaiņu nav.

IV. Izmaiņas licences darbības laikā, licences darbības apturēšana un anulēšana

23. Ja licences darbības laikā ir mainījusies informācija, kas norādīta kredītinformācijas birojam izsniegtajā licencē (akciju sabiedrības nosaukums vai juridiskā adrese), kredītinformācijas birojs triju darbdienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā iesniedz Datu valsts inspekcijā iesniegumu par nepieciešamajiem grozījumiem licencē. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tajā minētos faktus.

24. Datu valsts inspekcija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu licencē vai par atteikumu izdarīt grozījumus licencē. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija vai informācijas pārbaude, termiņu var pagarināt līdz 30 dienām.

25. Ja licences darbības laikā notiek izmaiņas šo noteikumu II nodaļā minēto prasību izpildes nodrošināšanā vai šo noteikumu 13. punktā minētajos dokumentos vai informācijā, kredītinformācijas birojs 30 dienu laikā no dienas, kad notikušas izmaiņas, iesniedz Datu valsts inspekcijā informāciju par tām, pievienojot izmaiņas apliecinošus dokumentus un informāciju. Ja notikušas izmaiņas sistēmu drošības un organizatoriskās pārvaldības izpildes nodrošināšanā, kas neietekmē personas datu aizsardzību un informācijas drošību, kredītinformācijas birojs informāciju par to gada laikā iesniedz Datu valsts inspekcijā.

26. Par izmaiņām attiecībā uz Datu valsts inspekcijai iepriekš sniegto informāciju, kas ietekmē šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto prasību izpildi, izmaiņām šo noteikumu 13.2. un 13.12. apakšpunktā minētajos dokumentos vai informācijā kredītinformācijas birojs informē Datu valsts inspekciju vismaz 15 dienas pirms to stāšanās spēkā.

27. Ja persona vēlas kļūt par kredītinformācijas biroja akcionāru ar dalību vismaz piecu procentu apmērā no kredītinformācijas biroja pamatkapitāla, padomes vai valdes locekli, persona par to mēnesi iepriekš paziņo Datu valsts inspekcijai un iesniedz visus nepieciešamos dokumentus, kas pamato tās atbilstību šo noteikumu prasībām attiecībā uz kredītinformācijas biroja akcionāru, padomes vai valdes locekli.

28. Datu valsts inspekcija mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas sniedz personai, kas vēlas kļūt par kredītinformācijas biroja akcionāru ar dalību vismaz piecu procentu apmērā no kredītinformācijas biroja pamatkapitāla, padomes vai valdes locekli, viedokli par to, vai tā atbilst šo noteikumu prasībām attiecībā uz akcionāru, padomes vai valdes locekli.

29. Datu valsts inspekcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par kredītinformācijas biroja licences darbības apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja:

29.1. kredītinformācijas birojs, tā akcionāri, padomes vai valdes locekļi neatbilst šo noteikumu II nodaļā minētajām prasībām;

29.2. kredītinformācijas birojs atkārtoti nav iesniedzis Datu valsts inspekcijā tās pieprasītos dokumentus un informāciju kredītinformācijas biroja pārbaudes veikšanai vai nesadarbojas ar Datu valsts inspekciju;

29.3. kredītinformācijas biroja darbība neatbilst Kredītinformācijas biroju likuma, šo noteikumu vai normatīvo aktu prasībām fizisko personu datu aizsardzības jomā vai netiek pildīts kredītinformācijas birojam saistošs Datu valsts inspekcijas lēmums tās noteiktajā termiņā;

29.4. kredītinformācijas biroja nokavēto nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu summa ir lielāka par 150 euro un to samaksas termiņa kavējums pārsniedz mēnesi pēc maksājuma termiņa beigām;

29.5. nav samaksāta ikgadējā valsts nodeva par kredītinformācijas biroja darbības uzraudzību.

30. Ja kredītinformācijas birojs ir novērsis Datu valsts inspekcijas lēmumā par licences darbības apturēšanu konstatētos pārkāpumus, Datu valsts inspekcija lēmumu par licences darbības atjaunošanu pieņem 10 darbdienu laikā no dienas, kad kredītinformācijas birojs vai cita iestāde ir sniegusi Datu valsts inspekcijai visu nepieciešamo informāciju, kas apliecina pārkāpuma novēršanu. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija vai informācijas pārbaude, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt līdz 30 dienām. Pēc licences atjaunošanas tā ir spēkā līdz sākotnējās licences derīguma termiņa beigām.

31. Datu valsts inspekcija nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas par apturētas licences atjaunošanu rakstiski paziņo par to kredītinformācijas birojam.

32. Datu valsts inspekcija pieņem lēmumu par licences anulēšanu, ja:

32.1. kredītinformācijas birojs gada laikā pēc Datu valsts inspekcijas lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu nav uzsācis kredītinformācijas biroja darbību vai tas ir pārtraucis kredītinformācijas biroja darbību uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem. Šajā laikposmā neieskaita laikposmu, kad ir spēkā Datu valsts inspekcijas lēmums par kredītinformācijas biroja licences darbības apturēšanu;

32.2. kredītinformācijas birojs ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu anulēt licenci;

32.3. kredītinformācijas birojs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai ir pieņemts tā akcionāru lēmums par likvidācijas uzsākšanu;

32.4. ir pieņemts tiesas nolēmums vai komercreģistrā ir iekļauta informācija par kredītinformācijas biroja darbības izbeigšanu;

32.5. licences darbība ir apturēta uz laiku un kredītinformācijas birojs šajā laikā nav novērsis pārkāpumus, kuru dēļ licences darbība apturēta.

33. Ja kredītinformācijas birojs gada laikā pēc Datu valsts inspekcijas lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu nav uzsācis kredītinformācijas biroja darbību vai tas ir pārtraucis kredītinformācijas biroja darbību uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem, tas nekavējoties rakstiski informē par to Datu valsts inspekciju.

34. Datu valsts inspekcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja:

34.1. ir konstatēts būtisks kredītinformācijas biroja darbību, citu komercdarbību vai fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpums;

34.2. kredītinformācijas birojs atkārtoti gada laikā nepilda Datu valsts inspekcijas lēmumu vai norādījumu;

34.3. kredītinformācijas birojs apzināti ir sniedzis Datu valsts inspekcijai nepatiesu informāciju par šo noteikumu II nodaļā minēto prasību izpildi.

35. Datu valsts inspekcija lēmumā par licences apturēšanu vai anulēšanu norāda tā spēkā stāšanās dienu.

V. Valsts nodevu apmērs un maksāšanas kārtība

36. Valsts nodevas apmērs par licences izsniegšanu ir 9100 euro. Valsts nodevas apmērs par licences pārreģistrēšanu ir 4550 euro. Šo nodevu maksā pirms attiecīgā iesnieguma iesniegšanas Datu valsts inspekcijā.

37. Ikgadējās valsts nodevas apmērs par kredītinformācijas biroja darbības uzraudzību ir 16 220 euro. Šo nodevu maksā mēneša laikā pēc licences izsniegšanas un turpmāk katru gadu līdz datumam, kad izsniegta licence.

38. Valsts nodevu kredītinformācijas biroja pakalpojuma sniedzējs maksā ar kredītiestādes vai tādas iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, norādot maksājuma mērķi – valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par kredītinformācijas biroja darbības uzraudzību.

39. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

40. Ja Datu valsts inspekcija atsaka licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu, šo noteikumu 36. punktā minēto valsts nodevu neatmaksā.

41. Ja licence ir anulēta, akciju sabiedrības samaksāto valsts nodevu par licences izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par kredītinformācijas biroja darbības uzraudzību neatmaksā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 267Pieņemts: 02.06.2015.Stājas spēkā: 05.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 04.06.2015. OP numurs: 2015/108.6
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
274442
05.06.2015
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"