Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2023. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 26 "Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Daugavpilī 2015.gada 30.aprīlī (prot. Nr.9, 7.§)
(precizēts 2015.gada 14.maijā)
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

Apstiprināti
Daugavpils pilsētas domes
2015.gada 30.aprīļa sēdē lēmums Nr.177,
2015.gada 14.maija sēdē lēmums Nr.213 precizēts

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atbalsta pasākumu kopumu mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai personām ar invaliditāti (turpmāk – Personas).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki, brāļi, māsas un bērni (Civillikumā noteiktie);

2.2. mājokļa pielāgošana – mājokļa pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī pandusa (uzbrauktuves) ierīkošana;

2.3. pacēlājs – stacionāra, pārvietojama, saliekama vai mobila ierīce, kas nodrošina vides pieejamību atbilstoši personas ar invaliditāti vajadzībām un tiek uzstādīts pacēlāja saņēmēja dzīvesvietā ārpus dzīvojamām telpām;

2.4. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai riteņkrēslā piemērota stacionāra ceļa, ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai. Panduss (uzbrauktuve) tiek ierīkots viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā vai piegulošajā teritorijā līdz kāpņu telpai;

2.5. persona – persona ar invaliditāti, kurai ir kustību traucējumi, kura, pārvietojoties mājoklī un ārējā vidē, izmanto tikai riteņkrēslu;

3. Atbalsta pasākumus mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai nodrošina personai ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērnam ar invaliditāti ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

4. Tiesības uz atbalsta pasākumiem mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai ir personai, kura savu pamata dzīvesvietu uz atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un dzīvo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus, ja:

4.1. mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;

4.2. mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa valdījumā vai lietošanā atbilstoši īres līgumam, uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Persona īrē pašvaldības sociālo dzīvokli.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

II. Dokumentu iesniegšanas kārtība

5. Lai saņemtu atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis, uzrādot Personas apliecinošu dokumentu, iesniedz Daugavpils pilsētas domes Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests):

5.1. iesniegumu par atbalsta piešķiršanu vides pieejamības nodrošināšanai (norādot 10.1.–.10.4.punktā minēto atbalsta veidu);

5.2. ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar rekomendācijām mājokļa pielāgošanai un personas funkcionālo spēju uzlabošanai;

5.3. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

5.4. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks;

5.5. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

6. Pēc noteikumu 5.punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests viena mēneša laikā:

6.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām;

6.2. izskata iesniegtos dokumentus, apseko Personu dzīvesvietā un novērtē Personas pašaprūpes spējas;

6.3. vajadzības gadījumā saņem būvvaldes un mājās pārvaldnieka atzinumu par Personas ieceres īstenošanas iespējamību;

6.4. pieņem lēmumu par Personas atbilstību atbalsta saņēmēju kategorijai un atbalsta saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanu vai lēmumu par atteikumu sniegt atbalstu;

6.5. ar lēmuma pieņemšanas dienu iekļauj personu atbalsta saņēmēju reģistrā un piešķir kārtas numuru (ja lēmums par atbalsta saņemšanu ir pozitīvs).

6.6. rakstiski paziņo Personai pieņemto lēmumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7. Pēc pozitīva lēmuma saņemšanas, Persona vai tās likumiskais pārstāvis, sadarbībā ar Dienesta atbildīgajiem speciālistiem, īsteno nepieciešamos pasākumus būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto dokumentu un saskaņojumu saņemšanai (ja ieplānoti būvniecības darbi) un iesniedz Dienestā:

7.1. dokumentu vai tā apliecinātu kopiju par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

7.2. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 34);

7.3. sertificēta speciālista sastādītu izdevumu aprēķinu (tāmi).

7.4. ja paredzēts iegādāties mājokļa pielāgošanas aprīkojumu, Persona iesniedz aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas izdevumu aprēķinu (tāmi).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

III. Atbalsta sniegšanas kārtība

8. Atbalsta pasākumus nodrošina, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli.

9. Atbalstu nodrošina rindas kārtībā.

10. Atbalsts vides pieejamības nodrošināšanai tiek piešķirts atbilstoši Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības finansējums, kas saistīts ar:

10.1. mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai ir līdz 4000,00 euro;

10.2. pandusa ierīkošanas izdevumu segšanai ir līdz 13 000 euro;

10.3. pacēlāja piešķiršanu lietošanā un ierīkošanas izdevumu segšanai ir līdz 9000,00 EUR;

10.4. atbalsta saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai ir līdz 800,00 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 22.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

11. Persona nav tiesīga saņemt atbalstu gan pandusa, gan pacēlāja ierīkošanai vienlaicīgi.

12. Ja Personai nepieciešams atbalsts, kura izmaksas pārsniedz 10.punktā noteikto summu, Persona var to saņemt, veicot līdzmaksājumu, t.sk. piesaistot ziedojumus. Gadījumā, ja vienā daudzdzīvokļu namā dzīvo vairākas personas ar invaliditāti, kurām saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības saņemt atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanai, atbalsts tiek sniegts vairākām personām ar invaliditāti vienlaicīgi, piešķirot paredzēto atbalsta summu katram un to summējot, bet kopējā atbalsta summa nedrīkst pārsniegt faktiskos izdevumus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

13. Ja atbalstu nevar piešķirt mājokļa, mājokļa kāpņu telpas plānojuma, izmēra vai citu iemeslu dēļ, kā arī ja atbalsta izmaksas pārsniedz saistošo noteikumu 10.punktā minēto summu, Persona saglabā kārtas numuru reģistrā, līdz parādās iespēja piešķirt atbalstu.

14. Atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai piešķir ne biežāk kā reizi piecos gados.

15. Personai ir pienākums uzturēt un lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.

IV. Atbalsts mājokļa pielāgošanai

16. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

17. Dienests viena mēneša laikā izskata noteikumu 7.punktā noteiktos dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un atbalsta apmēru, vai atteikumu piešķirt atbalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

18. Pamatojoties uz šo noteikumu 17.punktā minēto lēmumu, Dienests, Persona vai tās likumiskais pārstāvis, mājokļa īpašnieks (ja persona nav mājokļa īpašnieks) un Personas izvēlēts komersants slēdz attiecīgu līgumu par darbu izpildi vai aprīkojuma piegādi.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

19. Līguma ietvaros izpildītā darba vai piegādātā aprīkojuma pieņemšanā piedalās un pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta:

19.1. Persona vai tās likumiskais pārstāvis;

19.2. mājokļa īpašnieks (ja persona nav mājokļa īpašnieks);

19.3. komersants;

19.4. Dienesta pārstāvis.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

20. Dienests pēc noteikumu 19.punktā minētā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas pārskaita atbalstu komersanta kredītiestādes kontā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

V. Atbalsts pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanai

21. Lai saņemtu atbalstu pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis iesniedz Dienestā 5.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

22. Dienests viena mēneša laikā izskata noteikumu 7.punktā noteiktos dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un atbalsta apmēru, vai atteikumu piešķirt atbalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

23. Pamatojoties uz šo noteikumu 22.punktā minēto lēmumu, Dienests, Persona vai tās likumiskais pārstāvis, mājokļa īpašnieks (ja persona nav mājokļa īpašnieks) un Dienesta veiktās tirgus izpētes rezultātā izvēlēts komersants slēdz attiecīgu līgumu par darbu izpildi vai aprīkojuma piegādi.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

24. Līguma ietvaros izpildītā darba vai piegādātā aprīkojuma pieņemšanā piedalās un pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta:

24.1. Persona vai tās likumiskais pārstāvis;

24.2. mājokļa īpašnieks (ja persona nav mājokļa īpašnieks);

24.3. komersants;

24.4. Dienesta pārstāvis.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

25. Panduss (uzbrauktuve) ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu pāriet Personas īpašumā.

26. Dienests pēc noteikumu 24.punktā minētā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas pārskaita atbalstu komersanta kredītiestādes kontā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

VI. Atbalsts pacēlāja nodošanai personas lietošanā

27. Lai saņemtu atbalstu pacēlāja nodošanai personas lietošanā, persona vai likumiskais pārstāvis iesniedz Dienestā 5.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

28. Pacēlājs ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašums.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

29. Dienests pacēlāju nodod personas lietošanā saskaņā ar patapinājuma līgumu. Par pacēlāja nodošanu personas lietošanā tiks parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

30. Daugavpils valstspilsētas pašvaldība var demontēt pacēlāju, ja:

30.1. Persona vairs pastāvīgi nedzīvo dzīvesvietā, kuras kāpņu telpā uzstādīts pacēlājs;

30.2. Personas veselības stāvoklis ir uzlabojies, un saskaņā ar ergoterapeita atzinumu tai vairs nav nepieciešams izmantot pacēlāju

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

31. Ja pacēlājs tiek demontēts noteikumu 30.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, izdevumus par ergoterapeita atzinuma sagatavošanu sedz Dienests.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

32. Noteikumu 30.punktā minētajā gadījumā jautājumu par pacēlāja demontāžu Dienests virza izskatīšanai domes atbildīgajā komitejā. Vadoties no komitejas ieteikuma, Dienesta vadītājs pieņem lēmumu par pacēlāja saglabāšanu vai demontāžu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

33. Noteikumu 30.punktā minētajā gadījumā Dienests saglabā pacēlāju, ja kāpņu telpā, kurā ierīkots pacēlājs, dzīvo cita persona ar kustību traucējumiem un saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, tai nepieciešams izmantot pacēlāju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

34. Personas līdzdarbības pienākumi:

34.1. uzturēt un lietot pacēlāju atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību;

34.2. vajadzībai izbeidzoties, nodot pacēlāju Dienestam.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

VII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

35. Dienesta pieņemto lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils valstspilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 29.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 65)

36. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 30.04.2015.Stājas spēkā: 28.05.2015.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 27.05.2015. OP numurs: 2015/102.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
274258
{"selected":{"value":"21.12.2021","content":"<font class='s-1'>21.12.2021.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.12.2021","iso_value":"2021\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2021.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2020","iso_value":"2020\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2020.-20.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2020","iso_value":"2020\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2020.-06.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2017","iso_value":"2017\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2017.-18.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2016","iso_value":"2016\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2016.-27.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2015","iso_value":"2015\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2015.-27.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.12.2021
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"