Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.146

Rīgā 2015.gada 28.aprīlī (prot. Nr.53, 2.§)
Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) teritorija un uzturamas tajā esošās būves.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

2.2. piebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un īpašumam;

2.3. sabiedriskā transporta maršruta galapunkts – pašvaldības apstiprinātā maršruta sākuma vai beigu punkts ar apgriešanās laukumu.

3. Nekustamā īpašuma un tam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas – gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvju, caurteku vai zālienu līdz brauktuves malai (turpmāk – piegulošā teritorija) – kopšanu nodrošina:

3.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs;

3.2. būves īpašnieks, ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un būves, kas pieder dažādām personām, un ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība; ja būves īpašnieks nav noskaidrojams, nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina zemes īpašnieks;

3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir daudzdzīvokļu māja.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

3.1 Dalītā īpašuma gadījumā būves īpašniekam un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam ir pienākums kopt tikai ēkai piesaistīto (funkcionāli nepieciešamo) zemesgabalu, kā arī šim zemesgabalam piegulošo teritoriju. Kopt ēkām nepiesaistīto zemesgabala daļu un šim zemesgabalam piegulošo teritoriju ir zemes īpašnieka pienākums.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

II. Nekustamo īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana

4. Saistošo noteikumu 3.punktā minētās personas nodrošina:

4.1. nekustamā īpašuma teritorijā – teritorijas sakopšanu, zālienu nopļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu (tajā skaitā bioloģiski noārdāmo – nokritušo koku lapu un zaru) uzkrāšanos;

4.2. nekustamā īpašuma teritorijā esošo koku, krūmu un to zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kur tiek traucēta gājēju un transporta pārvietošanās) un to novākšanu;

4.3. piegulošās teritorijas kopšanu: zālienu nopļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), ietves tīrīšanu, nepieļaujot atkritumu (tajā skaitā bioloģiski noārdāmo – nokritušo koku lapu un zaru) uzkrāšanos;

4.4. nekustamā īpašuma un tam piegulošajā teritorijā:

4.4.1. esošo gājēju ietvju un slīpās bruģētās ietves zonas no brauktuves malas līdz ietves horizontālajai zonai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšanu no sniega un ledus, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī publiskai lietošanai ierīkotu pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu līdz plkst. 8.00, nodrošinot gājēju drošu pārvietošanos; pastiprinātas snigšanas un apledojuma veidošanās apstākļos nodrošināma gājēju ietvju tīrīšana un pretslīdes materiāla kaisīšana, nepieļaujot uz tām sniega kupenu un ledus veidošanos;

4.4.2. esošo piebrauktuvju un piebraucamo ceļu tīrīšanu, nepieļaujot uz tām sniega kupenu un apledojuma veidošanos, kā arī to uzturēšanu kārtībā un pretslīdes materiāla kaisīšanu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu izbraukšanu līdz publiskā lietojuma ielu tīklam;

4.4.3. pieļaujama sniega vaļņu veidošana, ja tie netraucē gājēju kustību pa ietvēm un transporta pārvietošanos pa piebrauktuvēm un piebraucamajiem ceļiem; aizliegts veidot sniega vaļņus uz gājēju pārejām un krustojumiem, tuvāk par 5 metriem no gājēju pārejām un krustojumiem, kā arī koku apdobēs;

4.5. savāktā sniega izvešanu no ietvēm, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmi, darba dienās no plkst. 21.00 līdz plkst. 7.00, brīvdienās un svētku dienās jebkurā laikā uz vietām, ko noteikusi pašvaldība. Informācija par sniega izvešanas vietām tiek publicēta pašvaldības portālā;

4.6. dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm, kā arī gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ietvju seguma bojājumu gadījumos; situācijās, kad to nevar veikt pašu spēkiem, par to paziņo Rīgas pašvaldības policijai;

4.7. publiskās teritorijās esošo parku, dārzu un skvēru teritorijās – celiņu attīrīšanu no sniega un pretslīdes materiāla kaisīšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

5. Komercsabiedrības, kuras sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, nodrošina to valdījumā esošo sabiedriskā transporta maršrutu galapunktu, apgriešanās laukumu, tramvaju sliežu, kā arī šiem objektiem piegulošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu atbilstoši saistošo noteikumu 4.punkta prasībām, kā arī atkritumu urnu uzstādīšanu.

6. Maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu (kā publiskai lietošanai nodotu kompleksu inženierbūvju sarkano līniju robežās) posmos, faktiskie valdītāji nodrošina stāvvietas tehniskajā dokumentācijā noteiktās platības kopšanu atbilstoši saistošo noteikumu 4.punkta prasībām.

7. (Svītrots ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

8. Inženierkomunikāciju valdītāji nodrošina inženierkomunikāciju uzturēšanu kārtībā – bojājumu novēršanu, aku noslēgšanu ar vākiem u.tml., avāriju dēļ radītā apledojuma likvidēšanu, gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar barjerām un ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšanu sliktas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšanu gar virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un 5 m platā aizsargjoslā no tiem, inženierkomunikāciju aku vāku notīrīšanu no sniega.

9. Dzelzceļa tīklu valdītāji nodrošina dzelzceļa zemes nodalījuma joslas uzturēšanu un sakopšanu.

10. Pašvaldība nodrošina:

10.1. pašvaldības valdījumā, publiskā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanu un remontu;

10.2. piegulošo teritoriju kopšanu pie tiem nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem pilnībā vai daļēji ir atbrīvoti no īpašumam piegulošās teritorijas kopšanas pienākumiem;

10.3. pašvaldības valdījumā esošo ielu, tiltu, ceļu pārvadu, laukumu, nostiprināto krastmalu, sabiedriskā transporta pieturvietu (sabiedriskā transporta pieturvietu tīrīšanas robežu shēma – saistošo noteikumu pielikumā), velosipēdu ceļu, brauktuves sadalošo joslu un saliņu zālienu uzturēšanu, sakopšanu un remontu, kā arī sīko atkritumu urnu uzstādīšanu sabiedriskā transporta pieturvietās, atkritumu savākšanu un izvešanu no tām.

11. Transportlīdzekļu īpašnieki vai turētāji, novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām vai pagalmos ilgāk par trim diennaktīm, nodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.

III. Vispārīgās prasības būvju uzturēšanai

12. Saistošo noteikumu 3.punktā minētās personas:

12.1. būvēs (neatkarīgi no to funkcionālās nozīmes un izmantošanas veida):

12.1.1. nodrošina koplietošanas telpu sakopšanu, atkritumu vadu tīrīšanu;

12.1.2. nodrošina sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošanu pie būvju sienām (ik pēc 25 metriem), kā arī vienas papildu urnas novietošanu (izņemot būves, kas atrodas pagalmos) pie namīpašumu sētām, pie ieejām komerciāla rakstura objektos un citās sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās; nodrošina urnu uzturēšanu vizuālā un tehniskā kārtībā, nepieļaujot caurrūsējumu, bojājumus, netīrību, kā arī nodrošina to savlaicīgu iztukšošanu un atkritumu izvešanu. Šis apakšpunkts neattiecas uz viendzīvokļa māju īpašniekiem;

12.1.3. nodrošina sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem; situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, nodrošināma bīstamo vietu norobežošana, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai no brauktuves, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus. Pasākumi sniega, ledus un lāsteku novākšanai no brauktuves jāveic līdz plkst. 7.00, ja sniega un ledus notīrīšana tiek veikta naktī (no plkst. 21.00 līdz plkst. 7.00), vai vienas stundas laikā, ja sniega un ledus notīrīšana tiek veikta dienā (no plkst. 7.00 līdz plkst. 21.00);

12.1.4. nodrošina informācijas par īpašuma pārvaldnieku izvietošanu ēkas kāpņu telpā, norādot arī kontaktinformāciju;

12.2. (svītrots ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7);

12.3. nodrošina nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to savlaicīgu krāsošanu (krāsu risinājumam jāiekļaujas apkārt esošajā pilsētvides ainavā), atjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu;

12.4. nodrošina nekustamajā īpašumā esošo labiekārtojuma elementu (soliņu, bērnu rotaļu ierīču, sporta aprīkojuma, atsevišķo laternu un apgaismes ķermeņu, karogu mastu, velosipēdu statīvu u.tml.) uzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7)

IV. Prasības būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un ārējam izskatam

(Nodaļa Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

13. Saistošo noteikumu 3.punktā minētās personas būvju fasādes un citas ārējās konstrukcijas uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu, proti:

13.1. nepieļauj būvju nesošo vai norobežojošo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu;

13.2. nepieļauj būvju pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumtu vai citu konstrukciju, kas ietekmē būvju konstruktīvo un telpisko noturību, daļēju neesamību, sabrukšanu vai deformāciju;

13.3. nojauc vai atjauno būvju ārējās konstrukcijas, kas nav nesošās vai norobežojošās konstrukcijas un neietekmē būvju konstruktīvo noturību (piemēram, balkonus, dūmeņus, uzjumteņus, lieveņus, pandusus, ārējās kāpnes u.c.), ja tās acīmredzami nolietojušās vairāk nekā pārējās būvju konstrukcijas un var zaudēt savu konstruktīvo veidolu;

13.4.  neizmanto dažāda veida aizsargtīklus vai līdzīgus risinājumus uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām;

13.5. nepieļauj bojājumus būvju jumtu iesegumos (piemēram, caurumus, plaisas, atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos, ieseguma elementu neesamību u.c.);

13.6. nepieļauj bojājumus būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos (piemēram, korozijas radītus caurumus, atsevišķu elementu neesamību u.c.);

13.7. būvju sienās vai cokola stāvā novērš plaisas, caurumus, izdrupumus, atšķēlumus, piesātināšanos ar mitrumu vai saistvielu izskalojumus, kā arī koka sienām papildus novērš koka materiāla trupes vai masveidīga satrunējuma pazīmes, horizontālo līniju izliekumus vai ieliekumus, sienu vai apmetuma izspiešanos, nevienmērīgu nosēšanos un citu veidu deformācijas, bet metāla sienām papildus novērš virsmas vai aizsargājošā pārklājuma bojājumus, sienu karkasa konstrukciju ieliekumus vai izspiedumus;

13.8. logu stiklojuma, durvju vai vārtu neesamības gadījumā, kā arī gadījumā, kad logu stiklojuma, durvju vai vārtu tehniskais stāvoklis nerada šķēršļus nepiederošu personu iekļūšanai būvēs vai pakļauj būvju iekštelpas laikapstākļu ietekmei, veic to atjaunošanu vai nodrošina būvju logu, durvju vai vārtu ailu noslēgšanu ar vienveidīgiem materiāliem atbilstoši būvju arhitektoniskajam stilam, kā arī atjauno atlocījušās palodzes vai novērš citus līdzīgus bojājumus;

13.9. nepieļauj būvju dekoratīvo elementu bojājumus;

13.10. nepieļauj un likvidē uz būvju fasādēm vai citām ārējām konstrukcijām, kā arī lietusūdens novadīšanas sistēmā augošus krūmus, kokus, sūnas, vīteņaugus, stiebrzāli vai citus augus;

13.11. būvju apdares materiālu plaisāšanas, nodrupšanas, erozijas vai trupes gadījumā veic apdares atjaunošanu;

13.12. būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojuma izbalēšanas, nolupšanas, noskalošanas vai arī daļējas neesamības gadījumā veic krāsojuma atjaunošanu;

13.13. neizvieto uz būvēm dekoratīvos pārsegus, izņemot saistošo noteikumu 15.punktā paredzēto gadījumu, kā arī tādas būves, uz kurām atļauts izvietot reklāmas objektus, izkārtnes un citus informatīvos materiālus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

13.1 Būvi, kuras tehniskajā stāvoklī vai ārējā izskatā konstatē vismaz vienas saistošo noteikumu 13.punktā norādītās prasības neievērošanu, klasificē kā vidi degradējošu būvi.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

13.2 Būves, uz kuras nav izvietots dekoratīvais pārsegs, saistošo noteikumu 13.1punktā minētās klasificēšanas stāšanos spēkā atliek, ja:

13.2 1. būves īpašnieks ir iesniedzis būvniecības ieceres iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas paredz novērst konstatētās vidi degradējošās būves pazīmes, – līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem;

13.2 2. būvē notiek būvdarbi ar mērķi novērst konstatētās vidi degradējošās pazīmes un to veikšana ir saskaņota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, – uz būvdarbu veikšanas laiku atbilstoši iesniegtajam grafikam un būvdarbu līgumam, bet ne ilgāk par vienu gadu;

13.2 3. būve vai būves ar kopējo platību ne mazāku par 7500 m2, kas ir neizmantots vieglās vai vispārīgās ražošanas uzņēmums un vēsturiski tika paredzēts vienotā ražošanas cikla nodrošināšanai (rūpnieciskās ražošanas ēkas vai rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas), neizmantots militārās nozīmes būvju komplekss (soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas), neizmantots mācību iestāžu būvju komplekss (skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas) vai līdzīgi funkcionāli apvienotas būves, kurās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā notiek būvdarbi ar mērķi novērst konstatētās vidi degradējošās būves pazīmes, – uz būvdarbu veikšanas laiku atbilstoši iesniegtajam grafikam un būvdarbu līgumam, bet ne ilgāk par trīs gadiem.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

13.3 Lūgumu piemērot saistošo noteikumu 13.2punktu izskata, pamatojoties uz saistošo noteikumu 3.punktā minētās personas motivētu iesniegumu, kuram ir pievienots būves tehniskās apsekošanas atzinums, kas noformēts ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas dienas un no kura satura secināms, ka būve nav avārijas vai pirmsavārijas tehniskajā stāvoklī, būves sakārtošanas darbu kalendārais grafiks, kā arī būvdarbu gadījumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

13.4 Ja konstatē, ka saistošo noteikumu 13.2punktā minētais lēmums par būves klasificēšanas atlikšanu nav izpildīts, šo lēmumu atceļ no tā izdošanas dienas.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

14. Būvi, kuras tehniskajā stāvoklī vai ārējā izskatā konstatē vismaz vienas saistošo noteikumu 13.punktā norādītās prasības neievērošanu, atbilstoši tās radītajai ietekmei uz cilvēku drošību atzīst par:

14.1. A kategorijas graustu – pilnīgi vai daļēji sagruvušu vai arī cilvēku drošību apdraudošu būvi bīstamā tehniskajā stāvoklī, tas ir, būvi, kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 13.1. vai 13.2.apakšpunktā noteikto prasību neievērošana;

14.2. B kategorijas graustu – cilvēku drošību apdraudošu būvi potenciāli bīstamā tehniskajā stāvoklī, tas ir, būvi, kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7., 13.8. vai 13.9.apakšpunktā noteikto prasību neievērošana;

14.3. C kategorijas būvi – vidi degradējošu būvi, tas ir, būvi, kuras uzturēšanā ir konstatēta saistošo noteikumu 13.10., 13.11., 13.12. vai 13.13.apakšpunktā noteikto prasību neievērošana.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

14.1 Informāciju par saistošo noteikumu 14.punktā minētajām būvēm publicē mājaslapā www.grausti.riga.lv, norādot:

14.11. būves attēlus;

14.12. būves adresi;

14.13. būves kadastra apzīmējumu;

14.14. būvei noteikto kategoriju.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

15. Uz būves, kurai ir noteikta saistošo noteikumu 14.3.apakšpunktā minētā kategorija, ar Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas vienreizēju nepagarināmu atļauju var izvietot dekoratīvo pārsegu, ievērojot, ka tajā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, un krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

16. Lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai, saistošo noteikumu 3.punktā minētā persona iesniedz Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijai rakstveida iesniegumu, kuram pievieno:

16.1. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas noformēts ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas dienas un no kura satura secināms, ka būve nav avārijas, pirmsavārijas vai neapmierinošā tehniskajā stāvoklī;

16.2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņotu dekoratīvā pārsega skici.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 79; sk. grozījumu 2. punktu)

17. Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija izsniedz atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai uz laiku līdz būves fasādes sakārtošanas darbu pabeigšanai, bet ne ilgāk kā:

17.1. uz diviem gadiem mazstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits līdz 3 stāviem);

17.2. uz trim gadiem daudzstāvu būvēm (virszemes stāvu skaits no 4 stāviem un vairāk).

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

V. Atvieglojumi

18. No saistošo noteikumu 4.3.–4.5.apakšpunktā uzliktajiem pienākumiem var tikt atbrīvoti viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas, ja šīs personas turklāt ir:

18.1. vientuļi pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām;

18.2. pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti.

19. Lai saņemtu saistošo noteikumu 18.punktā noteiktos atvieglojumus, personai jāvēršas pašvaldībā ar attiecīgu iesniegumu. Rīgas pilsētas izpilddirektors 10 darba dienu laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma īpašnieka atbrīvošanu no saistošo noteikumu 4.3.–4.5.apakšpunktā uzlikto pienākumu pildīšanas uz laiku, kas nepārsniedz 6 mēnešu termiņu.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

20. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir pienākums 3 darba dienu laikā par to paziņot pašvaldībai.

21. Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, var saņemt pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā, slēdzot ar pašvaldību vienošanos par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā.

22. Vienošanās par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā pēc nekustamā īpašuma īpašnieka izvēles var paredzēt vienu no šādiem sadarbības veidiem:

22.1. pašvaldības pienākumu kopt nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas daļu, kuras platība pārsniedz pusi no nekustamā īpašuma platības;

22.2. cita veida sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā (piemēram, pašvaldības pienākumu nodrošināt lapu vai sniega izvešanu u.tml.).

23. Lai saņemtu saistošo noteikumu 21.punktā minēto palīdzību, personai jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, norādot vēlamo sadarbības veidu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā.

24. Rīgas pilsētas izpilddirektors viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldībā saņemts personas iesniegums, pieņem lēmumu par saistošo noteikumu 21.punktā minētās palīdzības sniegšanu un vienošanās slēgšanu par sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

25. Ja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža starp pašvaldību un nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju nav panākta vienošanās par konkrētu sadarbības veidu nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā, pašvaldība nodrošina palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā saistošo noteikumu 22.1.apakšpunktā minētajā kārtībā.

VI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

(Nodaļa Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 95 redakcijā)  

26. Par saistošo noteikumu 4.–9. punktā un 11.–13. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 95 redakcijā)  

27. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

27.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas;

27.2. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 95 redakcijā)

27.1 Saistošo noteikumu 27. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt tās institūcijas, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 95 redakcijā)

28. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rīgas domes Administratīvā inspekcija. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas lēmumu var pārsūdzēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 37 redakcijā)

29. Saistošo noteikumu 13.1–17. punktā noteikto prasību izpildi kontrolē un lēmumus pieņem Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 95 redakcijā)  

29.1 Ja Rīgas domes Īpašuma departamenta darbinieki konstatē, ka būve netiek uzturēta atbilstoši saistošo noteikumu 13. punkta prasībām, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 159.2. apakšpunktā minēto lēmumu pieņem Rīgas domes Īpašuma departaments.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 95 redakcijā)

VII. Piespiedu izpilde

30. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

30.1 Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību (arī izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, izdod Rīgas domes Administratīvā inspekcija.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 79 redakcijā)

30.2 Izpildiestāde Administratīvā procesa likuma izpratnē ir Rīgas domes Administratīvā inspekcija, izņemot Administratīvā procesa likuma 359. panta piektajā daļā paredzētos gadījumus.

(Rīgas domes 18.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 79 redakcijā)

31. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

31.1 Saistošo noteikumu 29.1punktā minētajā gadījumā izdoto administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda Rīgas domes Īpašuma departaments.

(Rīgas domes 18.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā)

32. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

VIII. Noslēguma jautājumi

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 08.07.2008. saistošos noteikumus Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr.120, Nr.194; 2009, Nr.46, Nr.142, Nr.177; 2010, Nr.34; 2011, Nr.74; 2013, Nr.123; 2014, Nr.3, Nr.223).

34. Atcelt Rīgas domes 31.03.2015. saistošos noteikumus Nr.144 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi".

35. Saistošo noteikumu 13.3.1 apakšpunkts stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.

(Rīgas domes 22.09.2015. saistošo noteikumu Nr. 168 redakcijā)

36. Saistošo noteikumu 13.11.apakšpunkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

(Rīgas domes 22.09.2015. saistošo noteikumu Nr. 168 redakcijā)

37. Administratīvā pārkāpuma procesu, kurā pašvaldības attiecīgās izpilddirekcijas izpilddirektora lēmums pieņemts līdz 2021. gada 1. maijam, līdz tā pabeigšanai nodrošina Rīgas domes Administratīvā inspekcija.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 37 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Pielikums
Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.146
Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietu tīrīšanas robežu shēma

1. Ja ietves platums ir lielāks par 3 m, tad ietvi pieturvietā tīra 2,5 m platā joslā.

2. Ja ietves platums ir 3 m, tad ietvi pieturvietā tīra visā platumā, t.i., 3 m platumā.

3. Ja pieturvietā ir nojume, tad tā tiek tīrīta atsevišķi visā platībā.

4. Ja pieturvieta paredzēta tikai sabiedriskā transporta pakalpojumiem ar mikroautobusiem, tad ietvi pieturvietā tīra 10 m garā joslā.

5. Ja pieturvietā apstājas zemās grīdas tramvajs, tad ietvi pieturvietā tīra 40 m garā joslā.

6. Ja ielā, kurā nav ietves, ir izbūvēta sabiedriskā transporta pieturvietas platforma, tad platforma tiek tīrīta visā platībā.

7. Ja pieturvietā ir nojume, kas atrodas uz ietves, kuras platums ir lielāks par 3 m, un kas izvietota tālāk par 2,5 m no brauktuves malas, tad tiek tīrīta arī ietves daļa attiecīgajā garumā līdz nojumei.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 146Pieņemts: 28.04.2015.Stājas spēkā: 01.05.2015.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 84, 30.04.2015. OP numurs: 2015/84.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
273736
{"selected":{"value":"09.09.2021","content":"<font class='s-1'>09.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.09.2021","iso_value":"2021\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-08.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2017","iso_value":"2017\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2015","iso_value":"2015\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2015.-24.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2015","iso_value":"2015\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2015.-06.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.09.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)