Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.193

Rīgā 2015.gada 14.aprīlī (prot. Nr.20 18.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda
vadības likuma 20.panta 6. un 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" (turpmāk – atbalsta mērķis) 9.2.1.1. pasākumu "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. pasākuma īstenošanas nosacījumus, tai skaitā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

3. Pasākuma mērķa grupa ir:

3.1. pašvaldības un to izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti;

3.2. pašvaldību sociālie dienesti un to sociālā darba speciālisti.

4. Pasākuma ietvaros labuma guvēji ir pašvaldību iedzīvotāji, tai skaitā sociālo dienestu klienti.

5. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi specifiskā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

5.1. līdz 2018. gada 31. decembrim:

5.1.1. (svītrots ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715);

5.1.2. finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 2 564 291 euro apmērā;

5.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

5.2.1. iznākuma rādītājs – sociālā darba speciālistu skaits, kuri piedalījušies supervīzijās un pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci, – 2 000;

5.2.2. rezultāta rādītājs – sociālā darba speciālistu skaits, kuri pilnveidojuši profesionālo kompetenci (kalendāra gadā), – 1 400.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

6. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

7. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

8. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 8 526 615 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 7 247 622 euro un valsts budžeta finansējums – 1 278 993 euro.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80)

9. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

10. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem

11. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir valsts pārvaldes iestāde, kas izstrādā valsts politiku sociālā darba jomā, – Labklājības ministrija.

12. Projekta iesniedzējs, kas pēc tam, kad ar sadarbības iestādi ir noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, ir arī Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

13. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

14. Finansējuma saņēmēja sadarbības partneri ir Latvijas Republikas pašvaldības, kas projekta īstenošanas laikā tiek apstiprinātas par sadarbības partneriem šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros paredzēto pilotprojektu īstenošanai (turpmāk – sadarbības partneri).

14.1 Saskaņā ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktu izstrādātās metodikas (metodika darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem) pilotprojekta īstenošanai par sadarbības partneriem apstiprina pašvaldības, kas vienlaikus ir darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" (turpmāk – 9.2.2.1. pasākums) ietvaros īstenoto projektu finansējuma saņēmēju sadarbības partneri.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

15. Ar katru sadarbības partneri projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un papildus vismaz šādu informāciju par:

15.1. sadarbības partneru pienākumu nodrošināt šo noteikumu 18.1.2. un 18.3.2. apakšpunktā minēto izmaksu priekšfinansēšanu pilnā apmērā, ja tādas ir nepieciešamas projekta īstenošanai;

15.2. sadarbības partneru pienākumu nodrošināt sociālo darbinieku dalību apmācībās un pilotprojektos šo noteikumu 16.2., 16.3 un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros;

15.3. šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā paredzēto pilotprojektu uzsākšanas un pabeigšanas datumu;

15.4. kārtību, kādā tiek nodrošināta šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētā pilotprojekta īstenošanai piesaistītā sociālā darbinieka nodarbināšana pēc pilotprojekta beigām;

15.5. pārskatu un citas informācijas sniegšanas kārtību un termiņiem;

15.6. šo noteikumu 14.1 punktā minēto sadarbības partneru pienākumu informēt par šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros izstrādātās metodikas (metodika darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem) pilotprojektā piemērotās (Eiropas kopējās vadlīnijās pārejai no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi rekomendētās) atbalsta intensitātes skalas – zinātniskās metodes personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzību izvērtēšanai (turpmāk – zinātniskā metode) – izvērtējumu;

15.7. kārtību, kādā sadarbības partneris atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, ko ir konstatējusi sadarbības iestāde, un iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, ko ir konstatējis finansējuma saņēmējs.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

16. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

16.1. pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveide – dalība apmācībās un supervīzijā (turpmāk – apmācības un supervīzija);

16.2. metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķgrupām (tai skaitā metodikas izstrāde darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem un tās ietvaros piemērojamās zinātniskās metodes iegāde un uzturēšana), kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošana;

16.3. pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un pilotprojektu īstenošana, tai skaitā:

16.3.1. pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes procesu apraksta izstrāde;

16.3.2. pašvaldību sociālo dienestu sociālā darba prakses satura izstrāde;

16.3.3. starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismu izstrāde dažādu sociālo gadījumu vadībai;

16.3.4. pašvaldību sociālo dienestu sociālā darba prakses slodzes kritēriju un rezultatīvo rādītāju izstrāde;

16.3.5. atalgojuma noteikšanas sistēmas izstrāde, kas tieši saistīta ar sociālā darbinieka kvalifikāciju un slodzi;

16.4. metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba speciālistiem, tai skaitā periodisko izdevumu izdošana par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrāde;

16.5. sociālais darbs kopienā, tā attīstība un pilotprojekta īstenošana pašvaldībās;

16.6. ex-ante un ex-post izvērtējumi pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai;

16.6.1 sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana;

16.7. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

16.8. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715)

17. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

17.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

17.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

17.3. neparedzētās izmaksas.

18. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze, tai skaitā:

18.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas;

18.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros paredzēto pilotprojektu īstenošanā. Atlīdzībai jābūt samērīgai ar attiecīgā sadarbības partnera sociālā dienesta pārējo darbinieku atalgojumu;

18.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas – kompensācija pašvaldībām 70 procentu apmērā par apmācību un supervīzijas (vai to daļu) izmaksām, kas pašvaldībām radušās šo noteikumu 25.2.1. apakšpunktā minēto līgumu ietvaros;

18.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

18.3.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.6.1, 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 16.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju;

18.3.2. iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. un 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī ārvalstu komandējumu izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.3. un 16.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ārvalstu un iekšzemes komandējumu, kā arī darba (dienesta) braucienu izmaksas tiek aprēķinātas un atlīdzinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.3.3. (svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80);

18.3.4. (svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80);

18.3.5. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācija šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam;

18.3.6. (svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80);

18.3.7. (svītrots ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80).

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715)

18.1 Šo noteikumu 18.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) ietvaros papildus var plānot izmaksas:

18.1 1. zinātniskās metodes iegādei, tulkošanai un uzturēšanai (gada maksa par zinātniskās metodes lietošanu) šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.1 2. telpu īrei, nomai un kancelejas preču iegādei šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

18.1 3. veselības apdrošināšanai šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;

18.1 4. darba vietas aprīkojuma iegādei šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

18.1 5. transporta pakalpojumu iegādei (transportlīdzekļa noma un transportlīdzekļa pakalpojuma pirkšana) šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 16.5. un 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

18.2 Šo noteikumu 16.6.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot finansējumu ne vairāk kā divu procentu apmērā no pasākuma kopējā attiecināmā finansējuma.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 715 redakcijā)

19. Šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju 15 procentu apmērā no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām personāla izmaksām.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

20. Šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas pasākumā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju un izlietot to papildu darbu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai varētu nodrošināt par projekta īstenošanu noslēgtās vienošanās izpildi. Neparedzētās izmaksas nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām, un to izlietošanu finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos par projekta īstenošanu.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

21. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

22. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, un pasākumu īsteno sinerģijā ar 9.2.2.1. pasākumu.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

23. Pasākuma efektīvas ieviešanas nodrošināšanai finansējuma saņēmējs sadarbojas ar Labklājības ministrijas izveidotu Sociālā darba speciālistu sadarbības padomi (turpmāk – padome), kas koordinē Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādņu 2014.–2020. gadam ieviešanu. Padomes sastāvā ir valsts iestāžu, augstākās izglītības iestāžu, pašvaldību, biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Atbildīgās iestādes un finansējuma saņēmēja pārstāvji piedalās padomes darbībā, bet vadošās iestādes pārstāvji padomes darbībā var piedalīties novērotāja statusā. Padomes personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715)

24. Padome:

24.1. konsultē finansējuma saņēmēju pasākuma īstenošanas procesā, analizē ieviešanas progresu un sniedz priekšlikumus pasākuma ieviešanas pilnveidei;

24.2. apstiprina sociālā darba speciālistu apmācību programmu tēmas;

24.3. apstiprina pašvaldību sociālo dienestu klientu mērķgrupas šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros izstrādājamām metodikām, izņemot mērķgrupu metodikai darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem;

24.4. apstiprina šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros paredzēto pilotprojektu īstenošanas vietas un sadarbības partnerus un, ja nepieciešams, veicina to iesaisti pilotprojektu īstenošanā.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80)

25. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno šādā kārtībā:

25.1. finansējuma saņēmējs:

25.1.1. reizi gadā vai divos gados virza apstiprināšanai padomē apmācību programmu tēmas;

25.1.2. reizi gadā vai divos gados organizē iepirkumu supervīzijas un apmācību nodrošināšanai par padomes apstiprinātajām apmācību programmu tēmām, kā arī publicē Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē informāciju par apmācību un supervīzijas nodrošināšanas iepirkumu uzvarētājiem;

25.1.3. lai pašvaldības varētu sniegt pārskatu par sociālā darba speciālistiem nodrošinātajām apmācībām un supervīziju, izstrādā pārskata veidlapu, ko publicē Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē. Pārskatā iekļauj šādu informāciju:

25.1.3.1. pašvaldība – pilsēta vai novads;

25.1.3.2. pakalpojuma sniedzējs, ar kuru noslēgts līgums par apmācību vai supervīzijas nodrošināšanu, norādot noslēgtā līguma datumu un numuru;

25.1.3.3. sociālā darba speciālisti, kuri pārskata periodā ir piedalījušies apmācībās vai supervīzijā (vārds, uzvārds un amats);

25.1.3.4. katram sociālā darba speciālistam nodrošināto apmācību tēmu uzskaitījums, apmācību un supervīzijas ilgums stundās (pārskata periodā un kopā attiecīgajā kalendāra gadā);

25.1.3.5. kopējās faktiski veiktās izmaksas pārskata periodā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par apmācību vai supervīzijas nodrošināšanu;

25.1.3.6. pašvaldības bankas konta rekvizīti un kontaktinformācija;

25.1.3.7. cita informācija, kas norādīta veidlapas paraugā;

25.1.4. 30 darbdienu laikā pārbauda pašvaldību iesniegtos pārskatus, kā arī rēķinus un maksājumus apliecinošus dokumentus (neapliecinātas kopijas) par sociālā darba speciālistiem sniegtajām apmācībām un supervīziju. Pārbaudot pārskatus, izvērtē vismaz šādu informāciju:

25.1.4.1. vai norādītais apmācību un supervīzijas pakalpojuma sniedzējs ir viens no iepirkuma uzvarētājiem;

25.1.4.2. vai norādītās apmācību tēmas atbilst padomes apstiprinātajām apmācību tēmām;

25.1.4.3. vai norādītais apmācību un supervīzijas ilgums (stundās) no gada sākuma katram pārskatā norādītajam sociālā darba speciālistam nepārsniedz normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktās prasības;

25.1.4.4. vai iesniegtie rēķini, maksājumus apliecinošo dokumentu kopijas un citi apmācības un supervīziju pamatojošie dokumenti atbilst atbalstāmajām darbībām;

25.1.5. ja pārskats atbilst šo noteikumu 25.1.4. apakšpunktā minētajām prasībām, 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 25.1.4. apakšpunktā minētās informācijas izskatīšanas izmaksā pašvaldībām kompensāciju. Ja pārskata dokumentos konstatēta kļūda, finansējuma saņēmējs lūdz pašvaldībai atkārtoti iesniegt pārskata dokumentus. Ja pašvaldība kļūdas nenovērš, kompensācija netiek atmaksāta;

25.1.6. ne retāk kā divas reizes viena iepirkuma termiņa ietvaros izlases veidā pārbauda apmācību un supervīzijas pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus apmācību un supervīzijas īstenošanas vietās;

25.2. pašvaldības, kas pasākuma ietvaros pretendē uz kompensācijas saņemšanu par supervīzijas un apmācību nodrošināšanu:

25.2.1. slēdz līgumu ar Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē publicētajiem apmācību pakalpojumu sniedzējiem par padomē apstiprinātajām apmācību programmu tēmām un supervīziju, nepārsniedzot Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē norādīto cenu par apmācību un supervīziju, kā arī normatīvajā aktā par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto minimālo apjomu (stundu skaitu kalendāra gadā). Noslēgto līgumu kopijas ar apmācību vai supervīzijas pakalpojuma sniedzējiem iesniedz finansējuma saņēmējam kopā ar pārskatu;

25.2.2. veic apmācību un supervīzijas nodrošināšanas priekšfinansēšanu pilnā apmērā savas administratīvās teritorijas sociālā dienesta un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem;

25.2.3. nodrošina sociālā darba speciālistu dalību (tai skaitā nokļūšanu) apmācību un supervīzijas sniegšanas vietā;

25.2.4. saņem no apmācību un supervīzijas pakalpojuma sniedzējiem dalību apliecinošu dokumentāciju (apliecību vai sertifikātu ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, apmācību stundu skaitu, supervīzijas veidu un stundu skaitu);

25.2.5. iesniedz finansējuma saņēmējam pārskatu par trīs, sešu, deviņu vai 12 mēnešu periodā (kalendārā gada ietvaros) veiktajām apmācībām un supervīziju sociālā darba speciālistiem attiecīgi līdz 20. aprīlim, 20. jūlijam, 20. oktobrim vai 20. janvārim, pievienojot izmaksas pamatojošus dokumentus (pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu, maksājumus apliecinošo dokumentu neapliecinātas kopijas un citus šo noteikumu 18.2. apakšpunktā paredzēto kompensējamo izdevumu pamatojošos dokumentus). Apmācības, kas īstenotas ārpus līguma ar apmācību pakalpojuma sniedzēju vai neatbilst padomē apstiprinātajām apmācību tēmām, un supervīzijas, kas veiktas ārpus līguma ar supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, pārskatā nav jānorāda;

25.2.6. nodrošina finansējuma saņēmēja, sadarbības iestādes un citu kontrolējošo institūciju pārstāvjiem piekļuvi izdevumus pamatojošajai dokumentācijai pašvaldībā, kā arī iespēju tikties ar sociālā darba speciālistiem, kuriem nodrošinātas apmācības vai supervīzija;

25.2.7. atlīdzina finansējumu par šo noteikumu 33.5.1. apakšpunktā minētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem un šo noteikumu 33.5.2. apakšpunktā minētajiem iespējami neatbilstoši veiktajiem izdevumiem triju mēnešu laikā no finansējuma saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas;

25.2.8. ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms šo noteikumu 25.2.7. apakšpunktā minētajā pieprasījumā noteiktā termiņa beigām informē finansējuma saņēmēju par nespēju noteiktajā termiņā atlīdzināt finansējumu un 10 darbdienu laikā vienojas ar to par finansējuma atlīdzināšanas grafiku;

25.2.9. sniedz finansējuma saņēmējam apsvērumus izmaksu attiecināšanai, ja nepiekrīt šo noteikumu 25.2.7. apakšpunktā minētajam pieprasījumam iespējami neatbilstoši veikto izdevumu neattiecināšanai;

25.2.10. veic finansējuma atmaksu, ja pēc šo noteikumu 25.2.9. apakšpunktā minēto apsvērumu nosūtīšanas saņem sadarbības iestādes lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu;

25.3. pašvaldībām ir tiesības:

25.3.1. atteikties slēgt līgumu ar apmācību vai supervīzijas pakalpojuma sniedzēju, šajā gadījumā nepretendējot uz kompensāciju;

25.3.2. lauzt līgumu ar apmācību vai supervīzijas pakalpojuma sniedzēju atbilstoši iepirkuma līgumā noteiktajai kārtībai un slēgt līgumu ar citu pakalpojuma sniedzēju, ievērojot šo noteikumu 25.2.1. apakšpunkta nosacījumus;

25.3.3. sniegt priekšlikumus finansējuma saņēmējam, padomei un pakalpojuma sniedzējam apmācību un supervīzijas kvalitātes uzlabošanai.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80; MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715)

26. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka tā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

26.1. izstrādā metodikas darbam ar pašvaldību sociālo dienestu aktuālajām klientu mērķgrupām;

26.2. apmāca sociālos darbiniekus darbam ar katru metodiku, tai skaitā nodrošinot apmācības pilotprojekta ieviešanai sociālajos dienestos.

26.1 Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros plānotās zinātniskās metodes iegādei un uzturēšanai (gada maksa par zinātniskās metodes lietošanu) finansējuma saņēmējs:

26.1 1. slēdz līgumu ar zinātniskās metodes izstrādātāju, kurā vienojas par šo noteikumu 14.1 punktā minēto sadarbības partneru projektu īstenošanas personāla apmācībām darbam ar zinātnisko metodi;

26.1 2. piesaista pakalpojumu sniedzēju zinātniskās metodes tulkošanai, tai skaitā profesionālu tulku un speciālās nozares teksta redaktoru;

26.1 3. nodrošina zinātniskās metodes piemērošanu vismaz 15 pašvaldībās;

26.1 4. nodrošina zinātniskās metodes iekļaušanu šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros izstrādātajā metodikā darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

27. Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka tā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

27.1. izstrādā vadības kvalitātes procesu aprakstu sociālajos dienestos, tai skaitā minimālo un maksimālo prasību kopumu sociālajiem dienestiem pakalpojumu sniegšanai un vadības kvalitātes modeļa ieviešanai;

27.2. izstrādā vadlīnijas sociālā dienesta sadarbības modeļiem ar institūcijām un citu nozaru profesionāļiem dažādu sociālo gadījumu vadībai;

27.3. izstrādā sociālā darba prakses saturu sociālajā dienestā;

27.4. izstrādā slodzes kritērijus sociālā darba praksei sociālajā dienestā;

27.5. izstrādā rezultatīvos rādītājus sociālā darba prakses mērīšanai sociālajā dienestā;

27.6. izstrādā atalgojuma noteikšanas sistēmu, kas pielāgota izmantošanai dažādu (teritoriju un iedzīvotāju skaita ziņā) pašvaldību sociālajos dienestos;

27.7. izstrādā metodiku un apmāca sociālo dienestu darbiniekus vadības kvalitātes modeļa pilotprojektu īstenošanai sociālajos dienestos.

28. Šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka tā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

28.1. katru gadu organizē metodiskās sanāksmes un konferences par nozares aktualitātēm sociālo dienestu un pašvaldību darbiniekiem piecos plānošanas reģionos;

28.2. izstrādā sociālā darba terminoloģijas vārdnīcu un nodrošina periodisko izdevumu izdošanu par sociālā darba aktualitātēm divas reizes gadā.

29. Šo noteikumu 16.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina, ka tā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs:

29.1. izstrādā kopienas problēmu identificēšanas un to cēloņu analīzes metodes;

29.2. identificē iedzīvotāju un institūciju iesaistes un aktivizēšanas veidus kopienas problēmu risināšanā, tai skaitā apmāca sociālos darbiniekus par iesaistes un aktivizēšanas veidiem.

30. Šo noteikumu 16.6. apakšpunktā minētie ex-ante un ex-post izvērtējumi, kurus veic finansējuma saņēmēja izvēlēts pakalpojuma sniedzējs, ietver vismaz:

30.1. sociālā dienesta klienta apmierinātības novērtējumu ar sociālā darbinieka sniegto atbalstu sociālo problēmu risināšanā;

30.2. sociālā darba praksi ietekmējošo aspektu novērtējumu sociālajos dienestos.

30.1 Šo noteikumu 16.6.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs īsteno sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumus par:

30.1 1. sociālā darba pamatvērtībām;

30.1 2. sociālā dienesta kompetenci;

30.1 3. sociālo darbu kopienā.

(MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 715 redakcijā)

31. Šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros paredzētie pilotprojekti:

31.1. tiek īstenoti ne ilgāk par gadu, sākot no šo noteikumu 15. punktā minētajos sadarbības līgumos noteiktās pilotprojektu uzsākšanas dienas;

31.2. jāīsteno vismaz vienā nacionālas nozīmes attīstības centrā (republikas pilsētā), vienā reģionālas nozīmes attīstības centrā un vienā pašvaldībā, kas neietilpst reģionālas nozīmes attīstības centrā.

32. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri:

32.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

32.2. savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

32.3. piesaistot šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus uzskaita veiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 02.02.2016. noteikumiem Nr. 80)

33. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

33.1. uzkrāj datus par horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālā rādītāja "Par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits" sasniegšanu;

33.2. uzkrāj un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē datus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470), 1. pielikumā ietvertajiem kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem:

33.2.1. izglītībā/apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

33.2.2. kvalifikācijas ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

33.2.3. nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

33.3. nodrošina šo noteikumu 16.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

33.4. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 16.2., 16.3., 16.4., 16.5., 16.6., 16.6.1, 16.7. un 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

33.5. ir tiesīgs ieturēt finansējumu pašvaldību izmaksās par šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām apmācībām un supervīziju no paredzētajām nākamo periodu izmaksām vai, ja nav iespējams ieturēt, atgūt finansējumu:

33.5.1. ja sadarbības iestāde konstatē neatbilstoši veiktos izdevumus pašvaldību izmaksās;

33.5.2. ja finansējuma saņēmējs konstatē iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus pašvaldību izmaksās, ir informējis par konstatētajiem iespējami neatbilstoši veiktajiem izdevumiem attiecīgo pašvaldību un sadarbības iestādi un iesniedzis sadarbības iestādei precizētu maksājumu pieprasījumu par attiecīgo periodu;

33.6. no pašvaldībām un sadarbības partneriem atgūtos iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, par kuriem sadarbības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, var izmantot šo noteikumu 17. punktā minēto izmaksu segšanai.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.11.2016. noteikumiem Nr. 715)

34. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

35. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

35.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajam laika grafikam vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa, iznākuma radītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

35.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu.

36. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 02.02.2016. noteikumu Nr. 80 redakcijā)

37. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 08.11.2016. noteikumu Nr. 715 redakcijā)

38. Apmācībām un supervīzijām, kas īstenotas līdz 2016. gada 30. septembrim, piemērojamas šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas 50 procentu apmērā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 193Pieņemts: 14.04.2015.Stājas spēkā: 21.04.2015. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 76 (5394), 20.04.2015.OP numurs: 2015/76.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
273519
{"selected":{"value":"11.11.2016","content":"<font class='s-1'>11.11.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.11.2016","iso_value":"2016\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2016","iso_value":"2016\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2016.-10.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2015","iso_value":"2015\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2015.-10.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.11.2016
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)