Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2015/1

Carnikavā 2015.gada 18.februārī
Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2015.gada 18.februāra lēmumu (prot. Nr.3, 16.§)

PRECIZĒTS
ar Carnikavas novada domes
2015.gada 18.marta lēmumu (prot. N.4, 17.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pantu,
26.06.2018. MK noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
78. punktu, 15.11.2005. MK noteikumu Nr.857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 27., 30., 31., 31.1 punktu
(Grozīts ar Carnikavas novada domes 19.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/17)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, aizbildņiem un audžuģimenēm.

2. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir laulātie (persona), kuriem ar bāriņtiesas lēmumu piešķirts audžuģimenes statuss.

II. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenei

3. Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Carnikavas novada bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu ievietoti audžuģimenē un kurai ar Carnikavas novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) ir noslēgts līgums.

4. Pabalsta izmaksa un pārtraukšana tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Izbeidzot bērna uzturēšanos audžuģimenē pirms līgumā noteiktā termiņa, par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns uzturējies audžuģimenē.

5. Pabalsta viena bērna uzturam audžuģimenē mēnesī ir 75 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

6. Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša 25.datumam.

III. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

7. Pašvaldības pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu tiek piešķirts 75 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalsts tiek samazināts:

7.1. par summu, kuru atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likumam izmaksā no valsts budžeta līdzekļiem kā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu;

7.2. par summu, ko aizbildnim izmaksā Uzturlīdzekļu garantiju fonds;

7.3. par summu, ko aizbildnim maksā aizbildnībā esošā bērna vecāki pamatojoties uz savstarpējo vienošanos vai tiesas spriedumu.

8. Pabalstu par bērna uzturēšanu piešķir personai, kura likumā noteiktajā kārtībā iecelta par aizbildni. Pabalstu piešķir par katru aizbildnībā esošo bērnu.

9. Pabalstu piešķir, sākot ar dienu, kad bērnam nodibināta aizbildnība līdz aizbildnības atcelšanai vai bērna pilngadībai.

10. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša 25.datumam.

IV. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

11. Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kurai ar Pašvaldību ir noslēgts līgums.

12. Pabalsta izmaksa un pārtraukšana tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

13. Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei viena kalendārā gada laikā ir 50 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

14. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs paliek viņa lietošanā.

V. Pabalsts izglītības iestāžu izdevumu apmaksai

15. Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem EUR 100,00 ir pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, ja Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par šī bērna ārpusģimenes aprūpi, kurš:

15.1. turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un sekmīgi apgūst izglītības programmu;

15.2. turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un sekmīgi apgūst studiju programmu.

16. Pieprasot Noteikumu 15.punktā minēto pabalstu, iesniedzams izglītības ieguvi apliecinošs dokuments, vai tā kopija, uzrādot oriģinālu.

17. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pašvaldību.

18. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz mēneša 25.datumam.

VI. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

19. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, ja Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

20. Pabalsta apmērs ir 100 % no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas.

VII. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

21. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā, ja Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

22. Pabalsts tiek piešķirts trīs sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.

VIII. Dzīvokļa pabalsts

23. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi. Dzīvokļa pabalsta apmēru Sociālais dienests aprēķina, ņemot par pamatu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas normatīvus (pielikums), bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus atbilstoši Noteikumu 27.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtajiem ar dzīvokļa lietošanu saistītajiem maksājuma dokumentiem.

24. Dzīvokļa pabalstu piešķir šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

24.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

24.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.

25. Dzīvokļa pabalsts Noteikumu 24.1.punktā minētajā gadījumā tiek piešķirts, nepārsniedzot EUR 120,00 mēnesī.

26. Dzīvokļa pabalsts Noteikumu 24.2.punktā minētajā gadījumā tiek piešķirts, nepārsniedzot EUR 120,00 mēnesī.

27. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai Pašvaldībai jāiesniedz īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot oriģinālus.

28. Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts attiecīgi uz dzīvokļa izīrētāja vai pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu, vai pabalsta pieprasītāja kontā.

IX. Iesniegumu iesniegšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

29. Lai saņemtu šajos noteikumos minēto materiālo atbalstu, tā pieprasītājs Carnikavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus, kas minēti Noteikumos un nav Pašvaldības rīcībā.

30. Lēmumus par Noteikumos paredzēto pabalstu piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt pieņem Dienests.

31. Lēmumi tiek pieņemti desmit darbdienu laikā, skaitot no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

32. Materiālā atbalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu materiālā atbalsta izmaksas pārtraukšanai vai materiālā atbalsta apmēra grozīšanai.

X. Nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšana

33. Dienests pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais materiālais atbalsts ir nepamatoti izmaksāts materiālā atbalsta saņēmēja vainas dēļ, materiālā atbalsta saņēmējam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo materiālo atbalstu vai tā apmēru.

34. Materiālā atbalsta saņēmējam nepamatoti izmaksātā materiālā atbalsta summa jāatmaksā Dienesta lēmumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

35. Dienesta lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Carnikavas novada domē. Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XII. Noslēguma jautājums

36. Atzīt par spēku zaudējušu Carnikavas novada domes 20.01.2010. lēmumu (protokols Nr.1, 31.§) "Par atbalstu pilngadību sasniegušam bez vecāku gādības palikušam bērnam patstāvīgas dzīves uzsākšanai".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
Pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/1
"Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā"
Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanas normatīvi

1. Par dzīvokļa (mājokļa) īri vai apsaimniekošanas izdevumiem un centralizēto apkuri:

1.1. 20 m2 no kopējās platības;

1.2. 30 m2 no kopējās platības pilngadību sasniegušam bērnam ar I vai II invaliditātes grupu;

1.3. visai platībai, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.

2. Par gāzi:

2.1. dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto gāzes padevi – gāzes abonentmaksa un izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 6 m3 izmaksas mēnesī;

2.2. dzīvoklim (mājoklim) ar gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 60 litri) – balona(u) iegādes izdevumu summa vienu reizi trijos mēnešos;

2.3. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst izmantojot centralizēto gāzes padevi – papildus 2.1.apakšpunktā noteiktajam 3 m3 izmaksas mēnesī, ja aprēķinā netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas.

3. Par elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā:

3.1. 60 kWh izmaksas mēnesī;

3.2. ja dzīvoklī (mājoklī) izmanto elektrisko plīti – 100 kWh izmaksas mēnesī;

3.3. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst izmantojot elektroenerģiju – papildus 3.1. un/vai 3.2.apakšpunktos noteiktajam 30 kWh izmaksas mēnesī, ja aprēķinā netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas.

4. Aukstajam un karstajam ūdenim – izmaksas atbilstoši īres un komunālo maksājumu kvītī (rēķinā) norādītajai summai vai atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 4 m3 izmaksas mēnesī, no kurām ne vairāk kā 2 m3 karstā ūdens izmaksas mēnesī.

5. Individuālās apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):

5.1. ar malku:

5.1.1. 10 m3 malkas izmaksas gadā dzīvoklim (mājoklim), aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

5.1.2. dzīvoklim (mājoklim), kur karsto ūdeni iegūst izmantojot malku – papildus 5.1.1.apakšpunktā minētajam – 3 m3 gadā, ja aprēķinā netiek iekļautas 4.punktā norādītās karstā ūdens izmaksas;

5.2. ar cita veida cieto kurināmo (oglēm, briketēm, granulas) – 2 tonnu izmaksas kalendārajā gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

5.3. ar gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par dzīvokļa (mājokļa) 1 m2 apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) papildus 2.punktā noteiktajam;

5.4. ar elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,71 euro par dzīvokļa (mājokļa) 1 m2 apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) papildus 3.punktā noteiktajam.

6. Par atkritumu izvešanu no privātā mājokļa:

6.1. sadzīves atkritumiem – 0,05 m3 izmaksas mēnesī;

6.2. šķidrajiem atkritumiem mājoklim bez ūdensvada (sausā tualete) – 0,5 m3 izmaksas gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

6.3. šķidrajiem atkritumiem mājoklim ar ūdensvadu – 1 m3 izmaksas gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2015/1Pieņemts: 18.02.2015.Stājas spēkā: 26.03.2015.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 25.03.2015.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
273145
{"selected":{"value":"08.08.2019","content":"<font class='s-1'>08.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.08.2019","iso_value":"2019\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2015","iso_value":"2015\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2015.-07.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.08.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva