Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.129

Rīgā 2015.gada 17.martā (prot. Nr.15 20.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" (turpmāk – atbalsta mērķis) 7.1.2.1. pasākumu "EURES tīkla darbības nodrošināšana" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.5.1 vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 717)

2. Pasākuma mērķis ir uzlabot darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju piekļuvi informatīviem atbalsta pasākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un darba tiesisko attiecību nodibināšanā.

3. Pasākuma mērķa grupa ir darba tirgus dalībnieki – darba devēji, darba ņēmēji, darba meklētāji, bezdarbnieki un Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki.

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. iznākuma rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim atbalstīto informatīvo EURES pasākumu skaits – 800;

4.2. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 256 935 euro apmērā.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 382 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 489)

4.1 Pasākuma ietvaros veiktās darbības veicinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" rezultāta rādītāja "Izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma" izpildi.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Pasākuma ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 817 191 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 694 612 euro un valsts budžeta finansējums – 122 579 euro.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 489 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no pasākumam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 717)

10. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un tās ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, – Nodarbinātības valsts aģentūra.

12. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām. Ja sadarbības iestāde apstiprina projekta iesniegumu un noslēdz ar projekta iesniedzēju vienošanos par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs ir arī finansējuma saņēmējs.

13. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

14. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

14.1. apmācības un semināri par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (turpmāk – EURES tīkls) un tā pieejamības nodrošināšanu un Eiropas darba mobilitātes jautājumiem tās iestādes darbiniekiem, kas nodrošina Latvijas Republikas darbību EURES tīklā;

14.2. informācijas nodrošināšana EURES tīkla ietvaros, kas ietver šādus pasākumus:

14.2.1. EURES pieejamības un atpazīstamības nodrošināšana (piemēram, informatīvo materiālu izstrāde un izgatavošana, informācijas un komunikācijas aktivitātes);

14.2.2. informācijas sniegšana darba devējiem, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstiskā sektora pārstāvjiem par EURES tīklu (piemēram, informatīvajos semināros, uzņēmēju izstādēs, konsultācijās), kā arī darbiekārtošanas un personāla atlases pasākumu organizēšana;

14.2.3. informācijas sniegšana darba ņēmējiem, darba meklētājiem un bezdarbniekiem (piemēram, informatīvajos semināros, izstādēs, atvērto durvju dienās, individuālajās konsultācijās par dzīves un darba apstākļiem, nodarbinātības iespējām un administratīvajām procedūrām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs);

14.2.4. nacionālā sadarbības tīkla veidošana un iesaistīto pušu informēšana (piemēram, informatīvie semināri un citi pasākumi);

14.2.5. dalība EURES tīkla Latvijas un starptautiskajos sadarbības pasākumos (piemēram, sanāksmēs, informatīvajos semināros, darba grupās, konferencēs, darba gadatirgos un darba mobilitātes pasākumos), kā arī šo pasākumu organizēšana;

14.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

14.4. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 717)

15. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksu pozīcijas:

15.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

15.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

15.3. neparedzētās izmaksas.

16. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

16.1. tiešās personāla izmaksas (projekta īstenošanas un projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas) atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 % noslodze;

16.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

16.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas;

16.2.2. komandējumu un darba braucienu (iekšzemes un ārvalstu) izmaksas finansējuma saņēmēja darbiniekiem un šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi un komandējumu un darba braucienu izmaksas Eiropas Savienības dalībvalstu darba tirgus institūciju un starptautisko organizāciju ekspertiem (apliecinot ar atbilstošiem izmaksas pamatojošiem dokumentiem), šo noteikumu 14.1., 14.2.2., 14.2.3., 14.2.4., 14.2.5. un 14.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai (finansējuma saņēmēja projekta vadības personālam šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros attiecināmi iekšzemes komandējumi un darba braucieni);

16.2.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu un sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 14.1., 14.2.2., 14.2.3., 14.2.4., 14.2.5. un 14.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

16.2.4. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja tās nav iekļautas šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 717; MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 382)

16.1 Šo noteikumu 16.2.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksu ietvaros plāno izmaksas:

16.1 1. šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību (izņemot konsultācijas) un šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojuma sniedzēju. Informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas plāno atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

16.1 2. telpu nomai un kancelejas preču iegādei šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

16.1 3. transporta pakalpojumiem (transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana) šo noteikumu 14.1., 14.2.2., 14.2.3., 14.2.4., 14.2.5. un 14.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

16.1 4. veselības apdrošināšanai šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā;

16.1 5. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

16.1 6. citas izmaksas, kas nepieciešamas šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 717 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 382; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 840)

17. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 % apmērā no šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

18. Šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu izpildes nodrošināšanai) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 717)

19. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 15. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas izmaksas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

20. Pasākuma ietvaros apstiprināto projektu īsteno atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

20.1 Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana pasākuma ietvaros var ietvert projekta vadības personāla iesaisti šo noteikumu 14.1., 14.2. un 14.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 717 redakcijā)

21. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

21.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

21.2. savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

21.3. piesaistot šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus veic uzskaiti par nostrādāto darba laiku un veiktajām funkcijām;

21.4. nodrošina, ka projekta ietvaros (īstenojot šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības) tiek uzkrāta informācija par informatīvo pasākumu veidiem, kā arī pasākuma dalībniekiem, ilgumu, laika periodu un norises vietu. Pēc vadošās iestādes pieprasījuma nodrošina šo datu pieejamību izvērtēšanai;

21.5. grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

21.6. pakalpojuma (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 20 % apmērā no attiecīgā līguma summas;

21.7. publiskos iepirkumus var veikt, pirms noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, pakalpojuma (uzņēmuma) līgumus slēdzot ne agrāk kā šo noteikumu spēkā stāšanās dienā vai piemērojot arī pirms tam noslēgtos pakalpojuma (uzņēmuma) līgumus. Piemērojot pirms projekta īstenošanas noslēgtos pakalpojuma (uzņēmuma) līgumus, tajos var veikt nebūtiskus grozījumus, tos papildinot ar atsauci, ka attiecīgo atbalsta pasākumu finansē arī projekta ietvaros, kā arī veikt citus tehniskus nebūtiskus grozījumus Publisko iepirkumu likuma izpratnē, kas nepieciešami šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

21.8. šo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības var īstenot Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs;

21.9. šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros sadarbību ar EURES partneriem veido atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem un sadarbību ar EURES dalībniekiem – atbilstoši normatīvajiem aktiem par komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtību, ciktāl šie noteikumi neparedz citādi.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 717; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 840)

22. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu šādos gadījumos:

22.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi un (vai) atbalsta mērķa pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

22.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu.

23. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 489)

24. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 129Pieņemts: 17.03.2015.Stājas spēkā: 25.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 24.03.2015. OP numurs: 2015/59.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
273002
{"selected":{"value":"01.08.2020","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2018","iso_value":"2018\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2018.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-27.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2015","iso_value":"2015\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2015.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2015","iso_value":"2015\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2015.-17.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.08.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)