Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.87

Rīgā 2015.gada 17.februārī (prot. Nr.9 19.§)
Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) vadībā iesaistītās institūcijas un Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēji (turpmāk – finansējuma saņēmējs) publisko informāciju par Eiropas Savienības fondu projektiem (turpmāk – projekti) un nodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes, saziņas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

2. Vadošā iestāde:

2.1. nodrošina Eiropas Savienības fondu stratēģisku komunikāciju nozaru līmenī, izstrādājot Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģiju 2015.–2023. gadam un ikgadējo Eiropas Savienības fondu komunikācijas plānu (turpmāk – komunikācijas plāns) minētās stratēģijas ieviešanai, kā arī koordinējot un nodrošinot to ieviešanu;

2.2. ne biežāk kā reizi ceturksnī līdz 31. martam, 30. jūnijam, 30. septembrim un 30. novembrim pieņem lēmumu apstiprināt vai noraidīt šo noteikumu 5.2. apakšpunkta noteiktajā kārtībā iesniegtos priekšlikumus par grozījumiem komunikācijas plānā;

2.3. nodrošina informāciju plašsaziņas līdzekļos par Eiropas Savienības fondu plānošanu un ieviešanu;

2.4. ievieto Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (www.esfondi.lv) vismaz šādus dokumentus un informāciju:

2.4.1. Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu projektus, to apstiprinātās versijas un saskaņoto darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – darbības programma) papildinājumu;

2.4.2. vispārīgu informāciju par visiem specifiskajiem atbalsta mērķiem (tai skaitā to pasākumiem vai projektu iesniegumu atlases kārtām, ja specifisko atbalsta mērķi plānots īstenot vairākos pasākumos vai projektu iesniegumu atlases kārtās), to ieviešanas indikatīvo plānu un projektu iesniegumu atlasei plānotā finansējuma summām;

2.4.3. tās izstrādātās vadlīnijas, metodikas un skaidrojumus;

2.4.4. šādu informāciju no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam par projektiem, par kuru īstenošanu ir noslēgti civiltiesiski līgumi vai vienošanās:

2.4.4.1. informāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), XII pielikuma 1. punktam;

2.4.4.2. Eiropas Savienības fonda nosaukumu, kura ietvaros piešķirts Eiropas Savienības fonda finansējums;

2.4.4.3. specifiskā atbalsta mērķa numuru un nosaukumu, kura ietvaros piešķirts Eiropas Savienības fonda finansējums;

2.4.4.4. projekta numuru;

2.4.4.5. projekta īstenošanas vietu (statistiskais reģions, republikas pilsēta vai novads, novada pilsēta vai pagasts), kurā īstenots projekts (ja ir iespējams norādīt);

2.4.4.6. attiecīgās atbildīgās iestādes nosaukumu;

2.4.4.7. civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datumu;

2.4.4.8. projektam piešķirtā Eiropas Savienības fonda finansējuma apmēru;

2.4.4.9. projekta nacionālā publiskā finansējuma apmēru (ja attiecināms);

2.4.4.10. projekta nacionālā privātā finansējuma apmēru (ja attiecināms);

2.4.4.11. projekta kopējo finansējumu;

2.4.4.12. projekta mērķa grupu;

2.4.4.13. projekta sadarbības partnerus;

2.4.5. atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 XII pielikuma 2.1. sadaļas 2. punkta "e" apakšpunktam – projektu piemērus latviešu un angļu valodā;

2.4.6. saites uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju tīmekļa vietnēm, kur ievietota informācija par Eiropas Savienības fondiem;

2.4.7. ziņas par vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes plānotajiem Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumiem (turpmāk – informācijas un komunikācijas pasākumi);

2.4.8. šo noteikumu 1. pielikumā norādīto Eiropas Savienības fondu obligāti noteikto vizuālo elementu ansambli – Eiropas Savienības emblēmu un nacionālo finansējumu atspoguļojošu grafisko zīmi elektroniskā formātā lejupielādei;

2.5. nodrošina atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādei metodisku atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanā, kā arī nodrošina šo pasākumu koordināciju;

2.6. nodrošina regulas Nr. 1303/2013 XII pielikuma 2.1. sadaļas 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanu;

2.7. sagatavo un publicē Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (www.esfondi.lv) Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem;

2.8. atjaunina regulas Nr. 1303/2013 XII pielikuma 2.1. sadaļas 2. punkta "f" apakšpunktā minēto informāciju;

2.9. īsteno citus informācijas un komunikācijas pasākumus.

3. Atbildīgā iestāde:

3.1. ievieto savā tīmekļa vietnē:

3.1.1. informāciju par atbildīgās iestādes pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem (tai skaitā to pasākumiem vai projektu iesniegumu atlases kārtām, ja specifisko atbalsta mērķi plānots īstenot vairākos pasākumos vai projektu iesniegumu atlases kārtās);

3.1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projektus, vērtēšanas kritēriju grozījumu projektus pirms to izskatīšanas attiecīgā prioritārā virziena apakškomitejā un saiti uz uzraudzības komitejas tīmekļa vietni (http://kom.esfondi.lv), kurā ir publicēti uzraudzības komitejas apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;

3.1.3. saiti uz sadarbības iestādes, vadošās iestādes un par horizontālo principu koordināciju atbildīgo institūciju tīmekļa vietnēm;

3.2. veicina nevalstisko, reģionālo un sociālo partneru un potenciālo projektu iesniedzēju līdzdalību (piemēram, organizē sabiedrisko apspriedi, konferenci, diskusiju forumu, viedokļa paušanu ar interneta starpniecību, nosaka oficiālo dokumentu saskaņošanas kārtību) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādāšanā, normatīvo aktu par specifisko atbalsta mērķu (tai skaitā to pasākumu vai projektu iesniegumu atlases kārtu, ja specifisko atbalsta mērķi plānots īstenot vairākos pasākumos vai projektu iesniegumu atlases kārtās) īstenošanu un plānošanas dokumentu izstrādāšanā;

3.3. plāno un īsteno komunikāciju ar sabiedrību par Eiropas Savienības fondu finansējuma ietekmi uz attiecīgās nozares attīstību un sabiedrības kopējiem ieguvumiem.

4. Sadarbības iestāde:

4.1. publicē savā tīmekļa vietnē informāciju atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 XII pielikuma 3.1. sadaļas 2. punktam;

4.2. publicē savā tīmekļa vietnē informāciju par tās apstiprinātajiem projektu iesniegumiem;

4.3. apkopo potenciālo projektu iesniedzēju un finansējuma saņēmēju biežāk uzdotos jautājumus un sniegtās atbildes un publicē tās savā tīmekļa vietnē;

4.4. vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās informācijas publicēšanas nosūta vadošajai iestādei un atbildīgajai iestādei elektronisku paziņojumu, norādot saiti uz minētās informācijas publikāciju savā tīmekļa vietnē;

4.5. uzrauga, kā finansējuma saņēmēji izpilda pienākumus informācijas un komunikācijas jomā, kas noteikti regulas Nr. 1303/2013 XII pielikuma 2.2. sadaļā;

4.6. nodrošina informācijas un komunikācijas pasākumus reģionos;

4.7. ievieto savā tīmekļa vietnē saiti uz vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu un par horizontālo principu koordināciju atbildīgo institūciju tīmekļa vietnēm.

5. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde:

5.1. līdz kārtējā gada 5. decembrim elektroniski iesniedz vadošajā iestādē priekšlikumus par komunikācijas plānu, kurā ietverti iestāžu plānotie komunikācijas pasākumi nākamajā kalendāra gadā. Vadošā iestāde izvērtē saņemto informāciju un līdz kārtējā gada 20. decembrim apstiprina vai noraida minētos priekšlikumus;

5.2. ne vēlāk kā divas nedēļas pirms šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā kārtējā grozījumu termiņa elektroniski iesniedz vadošajā iestādē priekšlikumus par grozījumiem komunikācijas plānā;

5.3. reizi gadā sagatavo un līdz 15. februārim elektroniski iesniedz vadošajā iestādē informāciju darbības programmas īstenošanas gada ziņojumu sagatavošanai par iepriekšējā gadā īstenotajiem informācijas un komunikācijas pasākumiem un sasniegtajiem Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģijas 2015.–2023. gadam informācijas un komunikācijas pasākumu rādītājiem;

5.4. reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam elektroniski iesniedz vadošajā iestādē informāciju par nākamajā mēnesī plānotajiem informācijas un komunikācijas pasākumiem (2. pielikums). Ja šo noteikumu 2. pielikumā minētā informācija nav iesniegta, uzskatāms, ka nav plānoti informācijas un komunikācijas pasākumi.

6. Revīzijas iestāde veic komunikācijas un publicitātes pasākumus, kas attiecināmi uz revīzijas iestādes funkciju izpildi.

7. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības fondu informāciju un komunikāciju, finansējuma saņēmējs pilda regulas Nr. 1303/2013 XII pielikuma 2.2. sadaļā noteiktos pienākumus.

8. Lai ievērotu Eiropas Savienības fondu vizuālās identitātes prasības, Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas un finansējuma saņēmēji atbilstoši Eiropas Savienības fonda finansējuma avotam lieto obligāti noteikto vizuālo elementu ansambli atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētajām publicitātes vadlīnijām.

9. Vadošā iestāde nodrošina Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupas darbību, izstrādā tās reglamentu un nosaka dalībnieku sastāvu. Darba grupas darbā piedalās Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju pārstāvji un var tikt pieaicināti biedrību un nodibinājumu pārstāvji un citi eksperti.

10. Vadošā iestāde:

10.1. šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģiju 2015.–2023. gadam izstrādā ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc darbības programmas apstiprināšanas;

10.2. līdz 2015. gada 31. martam sagatavo un publicē Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (www.esfondi.lv) šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētās publicitātes vadlīnijas.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87
Eiropas Savienības fondu obligāti noteikto vizuālo elementu ansamblis un nacionālās identifikācijas zīme

I. Eiropas Savienības fondu obligāti noteikto vizuālo elementu ansambļa uzbūve, izmērs un krāsu lietojums

1. Eiropas Savienības fondu obligāti noteikto vizuālo elementu ansamblis (turpmāk – ansamblis) ietver trīs elementus:

1.1. nacionālās identifikācijas zīmi ar atsauci uz Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam (rakstāma formā "Nacionālais attīstības plāns 2020");

1.2. Eiropas Savienības karoga emblēmu kopā ar atsauci "Eiropas Savienība" un atsauci uz attiecīgo fondu (1., 2. un 3. attēls). Ja pasākumu līdzfinansē vairāk nekā viens fonds, atsauce ir uz Eiropas Savienības struktūrfondiem un Kohēzijas fondu (rakstāma formā "Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds") (4. attēls);

1.3. saukli "Ieguldījums tavā nākotnē".

1. attēls

2. attēls

3. attēls

4. attēls

2. Attālumu starp ansambļa elementiem nosaka divi lielumi, kas šā pielikuma 5. attēlā ietvertajā shēmā atzīmēti ar "1" un "2". Abi lielumi ir vienības, kas mainās atkarībā no ansambļa lieluma uz konkrētā reprezentatīvā materiāla: "1" jeb viena vienība apzīmē 1/10 daļu no nacionālās identifikācijas zīmes platuma, savukārt "2" apzīmē divas vienības jeb 2/10 daļas no nacionālās identifikācijas zīmes platuma.

5. attēls

3. Nav pieļaujamas ansambļa elementu izkārtojuma variācijas.

4. Ansambļa maksimālais izmērs netiek ierobežots, taču minimālajā izmērā Eiropas Savienības karoga emblēmas un nacionālās identifikācijas zīmes augstums nedrīkst būt mazāks par 10 mm. Palielinot vai samazinot ansambli, saglabā tā proporcijas. Nav pieļaujama ansambļa horizontāla vai vertikāla paplašināšana vai sašaurināšana.

5. Pēc iespējas jāizmanto ansambļa krāsu versija. Vienkrāsas versijas izmantošana pieļaujama tikai pamatotos gadījumos. Tādos gadījumos nacionālās identifikācijas zīme izmantojama bez krāsas aizpildījuma, savukārt Eiropas Savienības karoga emblēmā krāsas aizpildījums paredzēts emblēmā ietilpstošo zvaigžņu attēlošanai (6. attēls).

6. attēls

6. Ansambli pēc iespējas jāizvieto uz balta fona. Uz vienkrāsaina fona to var izvietot tikai tad, ja visus ansambļa elementus var skaidri saskatīt.

7. Ja kādu no elementiem uz vienkrāsaina fona saskatīt nevar, paredz baltu laukumu, uz kura izvietot ansambli. Baltu laukumu paredz arī tad, ja ansambli izvieto uz daudzkrāsaina fona.

8. Baltais laukums nosedz visu ansambļa fonu, kā arī tādu attālumu no visiem ansambļa grafiskajiem elementiem, kas ir vismaz 2/10 daļas no ansamblī iekļautā nacionālās identifikācijas zīmes platuma (7. attēls).

7. attēls

II. Nacionālās identifikācijas zīmes uzbūve, izmērs un krāsu lietojums

9. Nacionālās identifikācijas zīme radīta kā identifikācijas logotips Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem Latvijas attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

10. Nacionālās identifikācijas zīme ietver atpazīstamus Latvijas simbolus: stilizētu Latvijas Republikas valsts formu un valsts karogam raksturīgās krāsas – balto un karmīnsarkano. Baltās krāsas josla veido asociācijas ar līkumotu upi, kas, neraugoties uz dažādiem apstākļiem, vienmēr turpina savu tecējumu, tādējādi simbolizējot Latvijas valsts nepārtraukto attīstību (8. attēls).

8. attēls

11. Zīmes minimālais augstums ir 10 mm, maksimālais izmērs nav noteikts.

12. Nacionālās identifikācijas zīmi lieto kopā ar atsauci uz Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam (rakstāma formā "Nacionālais attīstības plāns 2020", izmantojot Verdana fontu). Uzraksts veidots karmīnsarkanā krāsā (9. attēls).

9. attēls

13. Nacionālās identifikācijas zīmes attēlošanai izmanto divas krāsas:

13.1. sarkanā krāsa (Pantone 201C);

13.2. baltā krāsa (100 %).

14. Šā pielikuma 13. punktā minēto krāsu kodi dažādās krāsu sistēmās:

15. Vienkrāsas versijas izmantošana pieļaujama tikai pamatotos gadījumos. Vienkrāsas versijā nacionālās identifikācijas zīme izmantojama bez krāsas aizpildījuma, attēlojot tikai kontūras un atsauci uz Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam (rakstāma formā "Nacionālais attīstības plāns 2020") (10. attēls).

10. attēls

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87
20__. gada _________________________________     
(mēnesis) (Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā institūcija)

plānotie Eiropas Savienības fondu informācijas un komunikācijas pasākumi

Nr.
p. k.

Informatīvais pasākums

Datums

Temats

Mērķa grupa(-as)

Vieta

Organizētājs

Partneri

Kontaktinformācija

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 87Pieņemts: 17.02.2015.Stājas spēkā: 05.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 04.03.2015. OP numurs: 2015/45.2
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
272575
05.03.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)