Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-2

Jelgavā 2015.gada 29.janvārī
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.2/2

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu un
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru un kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

Nodokļu maksātāju kategorijasNodokļa atvieglojums (%)
2.1. nestrādājošam pensionāram, personai ar I vai II grupas invaliditāti, vai nestrādājošai personai ar III grupas invaliditāti, ar nosacījumu, ka minētajām personām nav I šķiras likumisko mantinieku un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu70% apmērā
2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I vai II šķiras likumiskie mantinieki ir personas ar I vai II grupas invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu50% apmērā
2.2.1 personai par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām) un tām piekritīgo zemi, ja šai personai objektā ir deklarēta dzīves vieta kopā ar bērnu invalīdu un vai nestrādājošu personu ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir bērns invalīds vai nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības90 %

 

2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tiem piekritīgo zemi90% apmērā
2.4. personai par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1.janvārī šai personai objektā ir deklarēta dzīves vieta kopā ar trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem50% apmērā
2.5. politiski represētai personai par zemi, kā arī par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kas ir šīs personas īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus70% apmērā
2.6. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā pirmstaksācijas gadā, izņemot zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)90% apmērā
2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par vienu mēnesi25% apmērā
2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci vai īsteno licencētu programmu90% apmērā
2.9. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot zemi un/vai ēku uzņēmumam, ar kuru nomas līgums noslēgts līdz taksācijas gada 1.janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, par iznomātās zemes un/ vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana25% apmērā
2.10. biedrībām un nodibinājumiem, kuras apsaimnieko pašvaldības nekustamo īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000 kv.m.90% apmērā
2.11. personai par ēku, kas atzīta par valsts vai vietējas nozīmes aizsargājamo arhitektūras kultūras pieminekli, ja sabiedrībai šī ēka ir pieejama no publiskās ārtelpas un tā tiek saglabāta atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām 90% apmērā
2.12. personai par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.16-19 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā" 2.punktā minēto objektu, kuram piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, ja objektā līdz taksācijas gada 1.novembrim tiek deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai50%
2.13. personai par dzīvojamo māju, kas iepriekšējā taksācijas gadā pirmreizēji nodota ekspluatācijā50%

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-2; 27.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-14; 21.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-19; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-17)

3. Personām, kas minētas 2.1. un 2.2.apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:

3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz 35 euro;

3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;

3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2.apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus;

3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;

3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

4. Personām, kas minētas 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9.apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:

4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;

4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

4.1 Personām, kas minētas 2.11.apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus, ja īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.

(Jelgavas pilsētas domes 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-2 redakcijā)

4.2 Juridiskām personām, kas minētas 2.12.apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir, ja objekta īres tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

(Jelgavas pilsētas domes 27.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-14 redakcijā)

4.3 Personām, kuras minētas 2.2.1 un 2.13.apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus, ja par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem taksācijas gadiem.

(Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 18-17 redakcijā)

5. Personām, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma pamata (izņemot 8. un 10.punkā minētās personas) par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:

6.1. (svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-17);

6.2. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu);

6.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, par ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:

7.1. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu);

7.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, par ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9.apakšpunktu).

8. Personām, kas minētas 2.3. un 2.4.apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir pārbaudot pašvaldības rīcībā un valsts nozīmes reģistros esošo informāciju par nodokļa maksātāju un nosūtot nodokļa maksāšanas paziņojumu. Personai iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz.

9. Ja personai, kas minēta 2.5.apakšpunktā, tiesības uz nodokļa atvieglojumu iestājas taksācijas gada laikā, tā pašvaldībā iesniedz iesniegumu, par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, pievienojot politiski represētās personas apliecības kopiju.

10. Ja personai, kas minēta 2.5.apakšpunktā, iepriekšējā taksācijas gadā ir piemērots nodokļa atvieglojums, tad atkārtots iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz. Atvieglojumu piešķir nosūtot nodokļa maksāšanas paziņojumu.

10.1 Personai, kas minēta 2.12.apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata. Pēc atvieglojuma piešķiršanas nosūta nodokļa maksāšanas paziņojumu.

(Jelgavas pilsētas domes 27.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-14 redakcijā, kas grozīta ar 21.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-19; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-17)

11. Nepieciešamības gadījumā personai var tikt pieprasīti papildus dokumenti informācijas precizēšanai.

12. Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām šajos saistošajos noteikumos noteiktajām nodokļa maksātāju kategorijām, atvieglojumu piešķir vienam personai labvēlīgākajam nodokļa atvieglojuma apmēram.

13. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu šajos noteikumos un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" minētajos gadījumos pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa, kura pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.5/5 "Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu", atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrēšanas funkcijas (turpmāk – nodokļa administrācija).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 18-17)

14. Persona nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

15. Persona iesniegumu nodokļa atvieglojuma piešķiršanai taksācijas gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 30.decembrim.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15-2Pieņemts: 29.01.2015.Stājas spēkā: 21.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 36, 20.02.2015. OP numurs: 2015/36.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
272320
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2017","iso_value":"2017\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2016","iso_value":"2016\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2016.-11.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2015","iso_value":"2015\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2015.-10.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"