Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-19

Jelgavā 2016.gada 22.septembrī (prot. Nr.12/1)
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

(Saistošo noteikumu nosaukums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-33 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1 punktu un
2.1 daļu, 3.panta pirmās daļas ievaddaļu,
1.4, 1.5 un 1.6 daļu, 3.1 pantu, 9.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība īsteno ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" deleģētās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā attiecībā uz Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 29.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-33)

2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 euro, 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000 euro, bet nepārsniedz 107 000 euro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 107 000 euro – piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

2.1. fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā (izņemot dārza mājas un vasarnīcas, un ekspluatācijā nenodotās ēkas (jaunbūves), kuru būvniecībā nav pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums) taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošajiem objektiem, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-7; 21.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-18)

3. Saistošo noteikumu 2.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:

3.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

3.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

3.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa beigām. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa.

4. Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka, ņemot vērā katram kopīpašniekam piederošo ēkas domājamo daļu kadastrālo vērtību.

5. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības.

6. Inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

7. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:

7.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

7.2. būves kadastrālās vērtības.

7.1 Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad spēkā stājies lēmums, ar kuru būve atzīta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša būve vai attiecīgais statuss atcelts.

(Jelgavas pilsētas domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-18 redakcijā)

8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:

8.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

8.2. būves kadastrālās vērtības.

8.1 Šo noteikumu 8. punktā minēto nekustamā īpašuma nodokļa likmi nepiemēro līdz 2023. gada 31. decembrim, ja līdz 2022. gada 1. oktobrim Valsts zemes dienestā iesniegts iesniegums par būves kadastrālo uzmērīšanu.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 22-33 redakcijā)

9. Ja uz zemes vienības ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi tiek uzskatīta šī zemes vienība. Ja uz vienas zemes vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgo zemes vienības daļu aprēķina proporcionāli katras būves platībai.

10. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

11. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

12. Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš ir septiņi gadi no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

13. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši noteikumu nosacījumiem veic Jelgavas valstspilsētas domes administrācijas Finanšu nodaļa.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 29.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 22-33)

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014. gada 25. septembra saistošos noteikumus Nr. 14-20 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā".

15. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16-19Pieņemts: 22.09.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 03.10.2016. OP numurs: 2016/191.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
285117
{"selected":{"value":"07.10.2022","content":"<font class='s-1'>07.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.10.2022","iso_value":"2022\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2017","iso_value":"2017\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2017.-06.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2017","iso_value":"2017\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2017.-29.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-27.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.10.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"