Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Ventspilī 2013.gada 25.janvārī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma
6.pantu, 13.panta sesto, septīto un astoto daļu
un 26.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un reģistrēšana.

2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām, kas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā veic:

2.1. inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā ceļu inženierbūvju) būvniecību (projektēšana un būvdarbi) un ekspluatāciju;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus.

3. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu mērogā 1:500, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Ventspils pilsētas pašvaldība, vai privātpersona, vai cita publiska persona, kurai Ventspils pilsētas pašvaldība šādu pārvaldes uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem par informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs un reģistrēšanu.

II. Noteikumos lietotie termini

4. Topogrāfiskās informācijas datu bāze (vienotā digitālā karte) – strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums Latvijas topogrāfisko karšu 1993.gada sistēmas (TKS-93) planšetēs. Datubāzes pamats ir digitālie topogrāfiskie plāni ar mēroga 1:500 noteiktību un ar esošām inženierkomunikācijām.

5. Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrēšana, datu datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

6. LKS 92 koordinātu sistēma – Latvijā vispārpieņemta ģeodēzisko koordinātu sistēma, lai raksturotu punktu koordinēto stāvokli, kas ieviesta un lietojama Latvijas Republikas teritorijā visiem mērījumiem kopš 1992.gada.

7. Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5 (LAS 2000,5) – Latvijā pieņemta un lietojama Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā, ar kuru nosaka augstumus.

(Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

8. Topogrāfiskais plāns – lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā.

9. Izpildmērījums – topogrāfiskā informācija par būvi vai inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības (būvdarbi t.sk. demontāža) laikā, ievērojot šajos noteikumos noteiktās prasības.

10. Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija – tāda ģeotelpiskā informācija, kuras mēroga noteiktība ir 1:500 un lielāka.

III. Papildu prasības ģeodēzisko darbu veikšanai

11. Ventspils pilsētas pašvaldībā būvprojektus un tehniskās shēmas saskaņo vai akceptē Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa (turpmāk – APN). Būvprojektiem vai tehniskām shēmām, jābūt izstrādātām uz ģeodēziskajos darbos sertificētās personas izstrādāta topogrāfiskā plāna, kas ievadīts topogrāfiskajā informācijas datu bāzē (vienotajā digitālajā kartē) (turpmāk – Datubāze). Datubāzē reģistrētā topogrāfiskā plāna oriģināla kopija jāiekļauj būvprojekta vai tehniskās shēmas sastāvā.

12. Topogrāfiskais plāns nav nepieciešams šādos gadījumos:

12.1. avārijas remontdarbu gadījumā;

12.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas (zemes darbi līdz 0,3 m dziļumam);

12.3. veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4 m2, un inženiertīklu pievadu izbūvei mazstāvu dzīvojamās un savrupmāju apbūves teritorijās;

12.4. ēku renovācijai un rekonstrukcijai, ja tās rezultātā neizmainās to apbūves laukums;

12.5. ja Datubāzē par konkrēto teritoriju nav nepieciešamo datu vai tie ir nepilnīgi, APN šo noteikumu 12.2. un 12.3.punktu gadījumos ir tiesīga pieprasīt topogrāfisko plānu.

13. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas komunikācijas, būvdarbu veicējam ir jānodrošina to uzmērīšana un jāuzrāda izpildmērījumā vai topogrāfiskajā uzmērījumā.

Šajā punktā noteikto informāciju, par topogrāfiskajā plānā neuzrādītajām vai vietai neatbilstošajām komunikācijām, persona, kas saņēmusi atļauju veikt būvdarbus vai rakšanas darbus, nekavējoties iesniedz Datubāzes turētājam reģistrēšanai Datubāzē.

14. No jauna izbūvētās inženierkomunikācijas jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas. Izbūvēto būvju un transporta būvju, inženierkomunikāciju uzmērīšanu (pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas) organizē persona, kas saņēmusi atļauju (atļauju par tiesībām veikt būvdarbus un/vai būvatļauju) konkrēta darba veikšanai.

15. Ja būvdarbu laikā inženierkomunikācijas tiek demontētas, pārtraukta to darbība vai arī tiek konstatēta plānos uzrādītu inženierkomunikāciju neesamība dabā, būvdarbu veicējam ir jānodrošina jaunās situācijas atspoguļošana izpildmērījumā, kas jāiesniedz Datubāzes turētājam reģistrēšanai Datubāzē vienlaicīgi ar jauno komunikāciju izpildmērījumiem.

16. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja uz izpildmērījuma nav Datubāzes turētāja apliecinājuma par objekta topogrāfiskā materiāla reģistrēšanu Datubāzē.

17. Saskaņojot mērniecības darbu izpildītāju iesniegto topogrāfisko vai izpildmērījumu plānu, inženiertīklu turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, bet nepieciešamības gadījumā kopā ar mērniecības darbu izpildītāju veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā.

Inženiertīklu turētāji (pārvaldītāji, ekspluatētāji) ir atbildīgi par inženierkomunikāciju attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna.

18. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā visi mērniecības darbi jāveic, balstoties uz Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem (poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktiem). Informāciju par vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem bezmaksas var saņemt APN Jūras ielā 36, Ventspilī un/vai pie Datubāzes turētāja.

19. Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas savietošanai vienotajā Datubāzē Datubāzes turētājs pieņem tikai ģeodēziskajos darbos sertificēto personu topogrāfiskos, ģeodēziskos uzmērījumus, tai skaitā izpilduzmērījumus un būvasu nospraušanas aktus, kas sagatavoti digitālā formā, Autodesk datorizētās projektēšanas *.dwg formātā, atbilstoši Ministru Kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām.

IV. Datu izsniegšanas, aktualizēšanas un reģistrācijas kārtība

20. Datubāzes turētājs pēc ģeodēziskos darbos vai zemes kadastrālajā mērniecībā sertificētās personas pieprasījuma saņemšanas izsniedz šādu, savā rīcībā esošu, informāciju:

20.1. datubāzē glabāto augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju par pieprasīto teritoriju;

20.2. ielu sarkano līniju un teritorijas plānojuma aizsargjoslu kartes failu.

21. Pieprasītos datus Datubāzes turētājs izsūta uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, vai iekopē pieprasītāja elektroniskajā datu nesējā divu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

22. Mērniecības darbu izpildītājam pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas Datubāzes turētājam, tie jāsaskaņo ar uzmērītajā teritorijā esošo inženiertīklu turētājiem un tiem inženiertīklu turētājiem, kas norādīti Datubāzes turētāja tīmekļa vietnē.

23. Pirms izpildmērījumu iesniegšanas Datubāzes turētājam, mērniecības darbu izpildītājam tie jāsaskaņo atbilstoši Ventspils pilsētas saistošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajam, ar būvdarbu vadītāju, būvuzraugu, attiecīgo inženiertīklu turētāju un APN tīklu inženieri Jūras iela 36, Ventspilī.

24. Veicot iesniegtā uzmērījuma izvērtēšanu, Datubāzes turētājs izvērtē attēlotās informācijas atbilstību valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un šo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tās rīcībā esošajai Datubāzei.

25. Ja ir iesniegts topogrāfiskais plāns, tad Datubāzes turētājs pārliecinās, vai ir saņemti saskaņojumi no visu uzmērītajā teritorijā esošo inženierkomunikāciju turētājiem. Ja ir iesniegts izpildmērījums, tad Datubāzes turētājs pārliecinās vai ir saņemti visi nepieciešamie skaņojumi, atbilstoši 23.punktā noteiktajam.

26. Strīdus gadījumos vai ja objektu attēlojums iesniegtajā plānā atšķiras no Datubāzē esošās informācijas, Datubāzes turētājs ir tiesīgs pasūtīt citai ģeodēziskajos darbos sertificētai personai veikt kontrolmērījumus, lai veiktu neatkarīgu pārbaudi.

27. Ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, Datubāzes turētājs elektroniski nosūta mērniecības darbu izpildītājam informāciju par pieļautajām kļūdām un nepilnībām. Mērniecības darbu izpildītāja pienākums ir tās novērst samērīgā termiņā, un izlaboto plānu elektroniskā veidā iesniegt atkārtotai pārbaudei.

28. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā plānā vai izpilduzmērījumā tiek konstatēts profesionālo darbību reglamentēto normatīvo aktu pārkāpums, vai regulāri pieļautas vienas un tās pašas kļūdas, Datubāzes turētājs ziņo par šiem pārkāpumiem Ventspils pilsētas domei un sertifikācijas birojam, kurā ir sertificējusies attiecīgā persona, kas izstrādājusi topogrāfisko plānu vai izpilduzmērījumu.

29. Ja izvērtēšanas rezultātā nav konstatētas kļūdas, nepilnības un normatīvo aktu pārkāpums, Datubāzes turētājs reģistrē iesniegto darbu, par ko veic ierakstu reģistrā un nosūta mērniecības darbu veicējam reģistrēto plānu ar reģistrācijas numuru.

29.1 Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē. Saņemot iesniegumu no topogrāfiskā plāna pasūtītāja un/vai izstrādātāja, pašvaldība, izvērtējot topogrāfiskā plāna aktualitāti, var tā derīguma termiņu pagarināt līdz 2 gadiem, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē.

(Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

V. Datubāzes datu avoti un datu izmantošana

30. Datubāzes datu avoti ir:

30.1. ģeodēziskos darbos sertificēto personu izstrādātie topogrāfiskie plāni;

30.2. ģeodēziskos darbos sertificēto personu izstrādātie izpildmērījumu plāni;

30.3. datu sinhronizācijas (ar inženierkomunikāciju turētājiem) rezultātā iegūtie dati par inženierkomunikāciju novietojumu, ja to precizitāte ir atbilstoša Datubāzes mērogam.

31. Datubāzē uzkrātos datus izmanto:

31.1. pašvaldība, tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildei (bez maksas);

31.2. pašvaldības struktūrvienības un pašvaldības kapitālsabiedrības, noteikto funkciju un uzdevumu izpildei (bez maksas);

31.3. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu par ko iesniedz pieprasījumu Datubāzes turētājam.

VI. Noslēguma jautājumi

32. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 25.01.2013.Stājas spēkā: 20.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 19.02.2015. OP numurs: 2015/35.17
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
272265
{"selected":{"value":"14.01.2020","content":"<font class='s-1'>14.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.01.2020","iso_value":"2020\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2015","iso_value":"2015\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2015.-13.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.01.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)