Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Liepājā 2015.gada 22.janvārī (prot. Nr.1, 10.§)
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 14.panta sesto daļu un
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, persona vai personu grupa, kuras saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kuras dzīvo vienā mājoklī, (turpmāk – ģimene (persona)), atzīstama par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:

2.1. tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

2.1.1. 250 euro ģimenei, kurā vismaz viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir persona darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 21 gadam, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;

2.1.2. 290 euro ģimenei, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens audzina vienu vai vairākus bērnus. Par bērnu uzskatāma arī persona vecumā līdz 21 gadam, ja tā turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbināta;

2.1.3. 290 euro ģimenei, kurā ir personas ar invaliditāti vai neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā, izņemot personas vecumā līdz 21 gadam, ja tās turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dienas maiņā un nav nodarbinātas;

2.1.4. 350 euro atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, kas nesastāv laulībā;

2.2. tai nepieder īpašums, vērtspapīri, izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto;

2.3. tās rīcībā nav naudas līdzekļu uzkrājumu, kas pārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

2.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu;

2.5. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā, izņemot gadījumus, kad personai, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, maznodrošinātas personas statuss nepieciešams, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā;

2.6. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

3. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests) pēc rakstiska iesnieguma, kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona, saņemšanas.

4. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kuras deklarētā pamatdzīvesvieta ir Liepājas pilsētā. Ja maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss nepieciešams, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.

II. MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANA

5. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu.

6. Parakstot šo noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas Sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu).

7. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kurā norāda ziņas par šo noteikumu 1.punktā minētajām personām, kā arī iesniedz vai uzrāda Sociālajā dienestā dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus, tajā skaitā par papildu ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumu. Parakstot deklarāciju, iesniedzējs apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

8. Deklarācijā norādītās ziņas Sociālais dienests pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, ja nepieciešams, pieprasot ziņas apliecinošus dokumentus no iesniedzēja un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā. Sociālajam dienestam nepieciešamības gadījumā ir tiesības apsekot iesniedzējam vai kādam citam ģimenes loceklim piederošu nekustamo īpašumu.

9. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

10. Ja neviens no iesniedzēja pilngadīgiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā vecumā vai arī ir personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku līdz 12 mēnešiem. Pārējos gadījumos maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

11. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz uz Sociālā dienesta veidlapas noformētu izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (1.pielikums). Ja maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss nepieciešams, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, Sociālais dienests izsniedz uz Sociālā dienesta veidlapas noformētu izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (2.pielikums).

12. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepiešķir vai atceļ, ja iesniedzējs ir sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli.

III. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANA

13. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:

13.1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:

13.1.1. ienākumi no algota darba;

13.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;

13.1.3. citi ienākumi, izņemot šo noteikumu 15.punktā minētos;

13.2. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms šo noteikumu 5.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.

14. Deklarācijā norāda ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.

15. Par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā minētie ienākumi, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.

16. Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.

17. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms:

17.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu taisnās līnijas pirmās un otrās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;

17.2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;

17.3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus;

17.4. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu;

17.5. viena garāža un viens transportlīdzeklis uz ģimeni, kurš ģimenes locekļa īpašumā ir reģistrēts vismaz 12 mēnešus pirms maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas un kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai, izņemot, ja transportlīdzeklis iegūts īpašumā uz mantojuma tiesību pamata;

17.6. nekustamais īpašums, kura sastāvā ir zeme, kuras platība nepārsniedz 0,07 ha un tā kadastrālā vērtība kopā ar ēkām nepārsniedz 3000 euro. Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas publiskās daļas datiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

IV. LĒMUMA PAR ĢIMENES (PERSONAS) ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

18. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu 2.punktā attiecīgai personu kategorijai noteikto ienākuma līmeni vai nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

19. Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Liepājas pilsētas domē. Liepājas pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 18.februāra saistošos noteikumus Nr.5 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 50.nr.).

21. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

1.pielikums

Liepājas pilsētas domes
2015.gada 22.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2
IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM
20___.gada ___.________________.Nr.__________

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras dzīvesvietas adrese ir Liepājā__________________________________________,
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:

1) ,
 (vārds, uzvārds) (personas kods) 
   
2) ,
 (vārds, uzvārds) (personas kods) 
   
3) ,
 (vārds, uzvārds) (personas kods) 
   
4) ,
 (vārds, uzvārds) (personas kods) 
   
5) ,
 (vārds, uzvārds) (personas kods) 
   
noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ".
 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku no 20___.gada ____.________________________ līdz 20__.gada _____.___________________.

   
Sociālā dienesta
Sociālās palīdzības daļas vadītāja
  
  (paraksts, atšifrējums)
 
  
(sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs) 

2.pielikums

Liepājas pilsētas domes
2015.gada 22.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2
IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM
20___.gada ___.________________.Nr.__________

LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese ir Liepājā,_______________________________,
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi:

1) ,
 (vārds, uzvārds) (personas kods) 
   
2) ,
 (vārds, uzvārds) (personas kods) 
   
3) ,
 (vārds, uzvārds) (personas kods) 
   
4) ,
 (vārds, uzvārds) (personas kods) 
   
5) ,
 (vārds, uzvārds) (personas kods) 
   
noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU LIEPĀJAS PAŠVALDĪBĀ".
 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku no 20___.gada ____._______________________ līdz 20__.gada _____.____________________ palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā saņemšanai Liepājas pašvaldībā.

   
Sociālā dienesta
Sociālās palīdzības daļas vadītāja
  
  (paraksts, atšifrējums)
 
  
(sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs) 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 22.01.2015.Stājas spēkā: 06.02.2015.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 05.02.2015. OP numurs: 2015/25.20
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271992
{"selected":{"value":"04.02.2017","content":"<font class='s-1'>04.02.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.02.2017","iso_value":"2017\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2015","iso_value":"2015\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2015.-03.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.02.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)