Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.38

Jūrmalā 2014.gada 18.decembrī (prot. Nr.18, 39.p.)
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Jūrmalas pilsētas pašvaldības materiālais pabalsts personām ar izciliem valstiska mēroga sasniegumiem noteiktajā nozarē, kas devuši būtisku ieguldījumu attiecīgās nozares attīstībā un popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Jūrmalas pilsētas tēlu un cēluši Jūrmalas pilsētas prestižu (turpmāk – pabalsts), tā apmēru un saņēmēju mērķgrupas.

2. Pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu dzīves kvalitātes uzlabošanai, nodrošinot pabalsta saņēmēja pamatvajadzības.

3. Pabalsts tiek piešķirts šo saistošo noteikumu 1.punktā noteiktajām personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu, ja tās negūst ienākumus no algota darba.

4. Pabalsta saņēmēju atlasi veic ievērojot šīm mērķim gadskārtējā pašvaldības budžetā piešķirtās pašvaldības budžeta apropriācijas.

5. Pabalsta apmērs vienai personai ir 100 euro mēnesī.

II. Pabalsta mērķgrupas, piešķiršanas un izmaksas kārtība

6. Pabalsta saņēmēju kandidatūras var izvirzīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības, nevalstiskās un profesionālās organizācijas (turpmāk – pieteicēji).

7. Pieteicēji līdz attiecīgā gada 4.martam un 18.septembrim Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (turpmāk – Labklājības pārvalde) iesniedz:

7.1. aizpildītu pieteikuma veidlapu atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumam;

7.2. pretendenta dzīves aprakstu (biogrāfiju).

8. Labklājības pārvalde apkopo saņemto informāciju un organizē šo saistošo noteikumu 9.punktā minētās komisijas sēžu darbu.

9. Ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu tiek izveidota komisija (turpmāk – komisija) 9 komisijas locekļu sastāvā. Komisija individuāli izvērtē katra pabalsta saņēmēja pretendenta (turpmāk – pretendents) jautājumu attiecībā uz šo saistošo noteikumu 1.punktā noteiktajiem kritērijiem un atklāti balsojot pieņem atzinumu par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību vai nepiešķiršanu. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa protokolē komisijas sēdes gaitu. Komisija pieņem atzinumu par pabalsta nepiešķiršanu arī šo saistošo noteikumu 13.punktā noteiktajos gadījumos.

10. Ja komisija pieņem atzinumu par pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, jautājums tiek virzīts izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē. Ja komisija pieņem atzinumu par pabalsta nepiešķiršanu, Labklājības pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu un nosūta to pieteicējam.

11. Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz komisijas atzinumu, lemj par pabalsta piešķiršanu. Par pieņemto lēmumu pieteicēji un pretendents tiek informēti rakstiski.

12. Pirms pabalsta saņemšanas pretendents Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi līdz katra nākamā mēneša 20.datumam, to pārskaitot uz pabalsta saņēmēja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

13. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta ar to dienu, kad tiek konstatēts viens no šādiem apstākļiem:

13.1. pabalsta saņēmējs ir miris;

13.2. pabalsta saņēmējs ir deklarējis savu pamata dzīvesvietu citā pašvaldībā;

13.3. pabalsta saņēmējs rakstveidā atsakās saņemt pabalstu;

13.4. pabalsta saņēmējs sāk gūt ienākumus no algota darba;

13.5. Labklājības pārvalde ir saņēmusi informāciju par konstatēto pabalsta saņēmēja prettiesisku rīcību, publiski paustu necieņu pret valsti vai pašvaldības tēlu.

14. Labklājības pārvalde pirms pabalsta izmaksas veikšanas pārbauda pabalsta saņēmēju tiesības saņemt pabalstu. Ja Labklājības pārvalde konstatē šo saistošo noteikumu 13.1., 13.2., 13.4, vai 13.5.apakšpunktā noteikto apstākli vai pabalsta saņēmējs rakstveidā atsakās saņemt pabalstu, tā pieņem lēmumu par pabalsta izmaksas pārtraukšanu un paziņo par to komisijas priekšsēdētājam. Šo saistošo noteikumu 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5.apakšpunktā noteiktajos gadījumos pieņemto lēmumu rakstiski paziņo pabalsta saņēmējam.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

15. Labklājības pārvaldes lēmumu par pabalsta nepiešķiršanu vai par pabalsta izmaksas pārtraukšanu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

16. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

17. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis

Pielikums

Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.38
(prot. Nr.18, 39.p.)
Jūrmalas pilsētas domes pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas pieteikuma veidlapa

1. Ziņas par pieteicēju:

Organizācijas nosaukums:
 
  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.

Organizācijas vadītājs (amats, vārds, uzvārds)

Juridiskā adrese LV-
Faktiskā adrese LV-
Tālrunis Fakss E-pasts 

 

2. Ziņas par kandidātu:

Vārds:Uzvārds:
Dzimšanas dati__________. gada ________. ____________________________
Dzīvesvietas adrese LV-
Tālrunis E-pasts 
Nozare, kurā tiek pieteikts pretendents:
Kandidāta paraksts un paraksta atšifrējums:

 

Pieteikuma pamatojums un atsauces uz avotiem:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Datums

Mēnesis

Gads

 

Pretendenta pieteicēja organizācijas vadītāja paraksts un atšifrējums

Paskaidrojuma raksts
Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.38 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāstsLikuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Jūrmalas pilsētā dzīvo atzinību pelnījušās personas, kuras mūža garumā sniedza izcilu ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā. Lai uzlabotu šo personu dzīves kvalitāti, Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošinās ikmēneša pabalsta izmaksu, ar to novērtējot personas sasniegtos darba rezultātus Jūrmalas pilsētas attīstībā. Šie saistošie noteikumi nosaka pabalsta piešķiršanas kārtību, tā apmēru un saņēmēju mērķgrupas.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsŠobrīd nepastāv pašvaldības materiāla atbalsta sistēmas personām, kuras ir sniegušas izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā. Šīs personas bieži ir nepietiekami sociāli atbalstītas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai nepieciešamais finansējums tiek prognozēts atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām. Precīzi nav iespējams norādīt plānoto ietekmi uz pašvaldības budžeta, jo nav iespējams prognozēt, kāds būs šī pabalsta pieprasītāju skaits, kuriem pabalsts tiks piešķirts.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi nodrošinās Komisija, kura izvērtē kandidātus pabalsta saņemšanai par izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā, Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes Labklājības pārvalde.

Lai ekonomētu Jūrmalas pilsētas domes kā lēmējvaras administratīvos resursus, adresātam nelabvēlīgos administratīvos aktus izdos Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošā iestāde Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ir notikušas ar kultūras un sporta nozares darbiniekiem un speciālistiem.
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 38Pieņemts: 18.12.2014.Stājas spēkā: 05.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 04.02.2015. OP numurs: 2015/24.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
271970
05.02.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)