Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.6

Rīgā 2015.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma
7.panta trešās daļas 1. un 2.punktu
un ceturto daļu, 7.1 panta pirmo daļu un Valsts civildienesta
likuma
20.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 193. nr.; 2011, 86., 151. nr.; 2012, 23., 185. nr.; 2013, 25. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. panta trešās daļas 1. un 2. punktu un ceturto daļu, 7.1 panta pirmo daļu un Valsts civildienesta likuma 20. panta pirmo daļu".

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Saimē un apakšsaimē amatus sadala pa līmeņiem (turpmāk - līmenis), kas raksturo galvenās atšķirības starp vienas saimes amatiem, ņemot vērā pienākumu sarežģītību, atbildību, vadības funkcijas un amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi."

3. Papildināt I nodaļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pamatojoties uz amata saimi un līmeni, nosaka amatam atbilstošo mēnešalgu grupu (1.1 pielikums)."

4. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Amatu klasificēšanā izmanto amatpersonu un darbinieku amata aprakstus, amatu sarakstu, iestādes nolikumu, struktūrvienību reglamentus, struktūras shēmu, kā arī citus dokumentus, kas apraksta darba pienākumus."

5. Papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Amatu klasificēšanas mērķis ir nodrošināt, lai vienādi un līdzvērtīgi amati tiktu klasificēti vienādi. Amati tiek salīdzināti, izmantojot amata aprakstus, kuros vērtē darba raksturojumu, kas ietver darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, kā arī amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

11.2 Valsts tiešās pārvaldes iestādēs amata aprakstā (1.2 pielikums) norāda:

11.2 1. iestādes nosaukumu;

11.2 2. amata nosaukumu un statusu (ierēdņa vai darbinieka);

11.2 3. struktūrvienības nosaukumu;

11.2 4. profesijas kodu;

11.2 5. amata klasifikāciju (saimi un līmeni);

11.2 6. amata vietu iestādes struktūrā - amata pakļautību (tieši, institucionāli, funkcionāli);

11.2 7. amata aizvietošanu, ja ir nepieciešams;

11.2 8. iekšējo un ārējo sadarbību;

11.2 9. amata mērķi;

11.2 10. amata pienākumus (prioritārā secībā), to nozīmību un izpildes standartus, ja tādi ir;

11.2 11. amatam nepieciešamās kompetences;

11.2 12. profesionālās kvalifikācijas prasības - izglītību, profesionālo pieredzi, profesionālās prasmes un zināšanas, vispārējās prasmes;

11.2 13. amata pienākumu veicēja atbildību;

11.2 14. amata pienākumu veicēja tiesības;

11.2 15. citu informāciju par amatu."

6. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Iestāde divu nedēļu laikā pēc jauna amata izveidošanas veic amata klasificēšanu. Ja atsevišķos amatu aprakstos tiek veikti būtiski grozījumi amata pienākumos, iestāde pārskata amatu klasifikāciju un, ja nepieciešams, pārklasificē amatus."

7. Papildināt noteikumus ar 17.1, 17.2 un 17.3 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Padotības iestādes amatu klasificēšanas rezultātus apkopo un iesniedz augstākā iestādē saskaņošanai. Divu nedēļu laikā pēc padotības iestādes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saņemšanas augstākā iestāde izvērtē tos. Ja atsevišķu amatu klasificēšanas rezultāti neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem amatu klasificēšanas principiem, augstākā iestāde iesaka padotības iestādei pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju.

17.2 Ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Pārresoru koordinācijas centrs amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu, kā arī saskaņotos padotības iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumus iesniedz saskaņošanai Valsts kancelejā Microsoft Excel datu formā (2. pielikums), tiem pievienojot klasifikāciju pamatojošos dokumentus (amata aprakstus, amatu sarakstu, struktūrvienību reglamentus un struktūras shēmu). Valsts kancelejā iesniedzami tikai tie amatu klasifikāciju pamatojošie dokumenti, kas nav publiski pieejami.

17.3 Dokumenti, kas jāiesniedz Valsts kancelejā saskaņā ar šiem noteikumiem, iesniedzami tiešsaistes režīmā, izmantojot Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu (turpmāk - sistēma DAUKS). Tiem ir publiskā ticamība un nav nepieciešams elektroniskais paraksts. Ministriju un Valsts kancelejas dokumentu savstarpēja aprite īstenojama sistēmā DAUKS."

8. Papildināt noteikumus ar 29.1, 29.2 un 29.3 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Šo noteikumu 11.2 punktā minētās informācijas iekļaušanu amatu aprakstos valsts tiešās pārvaldes iestādes nodrošina ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. janvārim.

29.2 Amatu klasifikācijas pārskatīšanu atbilstoši 2015. gada grozījumiem šo noteikumu 1. pielikumā iestādes nodrošina ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim.

29.3 Ar 2017. gada 1. janvāri atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra instrukciju Nr. 5 "Ierēdņa amata apraksta izstrādāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 446./447. nr.; 2009, 94. nr.)."

9. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 2. punkta "Apgāde (iepirkšana)" IV un V līmeni šādā redakcijā:

"IV

Vada struktūrvienību vai pilnībā atbild par apgādes jomu ● Plāno, organizē, kontrolē iepirkumu darbu

● Analizē, ierosina un pamato jaunu ideju un metožu ieviešanu un attīstīšanu apgādes jomā

● Kontrolē materiālo resursu iegādi iestādes funkciju nodrošināšanai

● Vada iepirkuma procedūras izstrādāšanu un pilnveidošanu

● Vada konkursu nolikumu izstrādes procesu, izvērtē citu sagatavotos konkursu nolikumus

● Atbild par līgumprojektu izstrādi

● Vada valsts iepirkuma komisijas darbu

● Konsultē iestādes vadību valsts iepirkuma jomā

● Vada un kontrolē pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojam

● Piedalās struktūrvienības budžeta veidošanā, kontrolē tā izpildi

V

Vada iepirkumu funkciju īpaši lielā iestādē vai nodrošina centralizētu iepirkuma funkciju vairākās iestādēs ● Vada centralizētu iepirkšanas procesu

● Izstrādā iepirkuma procedūru un līgumprojektus

● Nodrošina līgumu slēgšanu ar piegādātājiem un to izpildi

● Nodrošina iestādes pārstāvību Iepirkumu uzraudzības birojā

● Nodrošina iepirkumu statistikas pārskata sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā"

10. Svītrot 1. pielikuma II nodaļas 3. punkta "Apsaimniekošana" I A un I B līmeni.

11. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 4. punkta "Apsardze un uzraudzība" I A, I B, II A un II B līmeni šādā redakcijā:

"I A

Kontrolē personu iekļūšanu iestādē vai teritorijā ● Kontrolē personu iekļūšanu iestādē un izkļūšanu no tās

● Rūpējas par kārtību iestādē un tās teritorijā

I B

Veic iestādes teritorijas vai iestādes posteņu uzraudzību ● Kontrolē iekļūšanu iestādē un izkļūšanu no tās, nodrošina ieejas un/vai iestādes teritorijas vai iestādes posteņa uzraudzību

● Strādā ar vienkāršu drošības tehniku

● Pārzina iestādes teritoriju un drošības sistēmas

● Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nēsāt un pielietot speciālos līdzekļus

II A

Veic iestādes svarīgāko posteņu uzraudzību ● Atbild par iestādes svarīgākajiem posteņiem

● Pārzina iestādes teritoriju un drošības sistēmas

● Likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

II B

Veic ekspozīcijas un eksponātu uzraudzību ● Uzrauga un kontrolē iestādes apmeklētāju rīcību un uzvedību iestādes teritorijā

● Veic regulāras drošības pārbaudes

● Veic eksponātu esības kontroli

● Pārzina iestādes teritoriju un drošības sistēmas

● Atbilstoši kompetencei var pieņemt ar iestādes apmeklētāju uzvedību saistītus lēmumus"

12. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 5.2. apakšpunktu "Aprūpe" šādā redakcijā:

"5.2. Aprūpe

Saimes apraksts Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir atbalstīt ārstniecības procesu un nodrošināt pacientu (klientu) aprūpi

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Sanitārs ● Strādā speciālista vadībā

● Palīdz pacientiem/klienta ikdienas aktivitāšu veikšanā un personīgās higiēnas nodrošināšanā

● Veic nozīmētās darbības pacienta/klienta pamata vajadzību nodrošināšanai, apmaina gultas veļu, palīdz pārģērbties, pabaro

● Palīdz veikt pacienta/klienta sagatavošanu diagnostiskajām un ārstnieciskām procedūrām un izmeklēšanai

● Uzkopj, tīra un dezinficē darba virsmas, aprīkojumu, telpas, kā arī sanitāros mezglus telpās

I B

Māsas palīgs ● Strādā sertificētas māsas vai sertificēta ārsta pakļautībā

● Aprūpē pacientus/klientus

● Nodrošina pacientu/klientu apkopšanai nepieciešamo materiālu un priekšmetu pieejamību atbilstoši sastādītajam sarakstam

● Transportē slimniekus

● Var tīrīt un uzkopt telpas, sanitāro transportlīdzekli un medicīnisko aprīkojumu

II

Nesertificēta māsa ● Strādā sertificētas māsas uzraudzībā

● Veic ārsta ordinācijas, piedalās ārstniecībā

● Aprūpē pacientus/klientus

● Izglīto pacientus/klientus veselības jautājumos

III

Sertificēta māsa ● Patstāvīgi veic ārsta ordinācijas, piedalās ārstniecībā

● Aprūpē pacientus/klientus

● Izglīto pacientus/klientus veselības jautājumos

IV

Vecākā māsa vai virsmāsa ● Saimnieciski un administratīvi vada struktūrvienību

● Vada māsu darbu nodaļā

● Vada pacientu/klientu aprūpes darbu struktūrvienībā

● Plāno, pasūta un sadala nodaļas darbam nepieciešamos medicīniskos materiālus un medikamentus

● Piedalās vidējā un jaunākā medicīnas personāla apmācībā

V

Galvenā māsa mazā vai vidēji lielā ārstniecības iestādē.

Šajā līmenī var tikt klasificēts vecākais ārsta palīgs (feldšeris), vecākā vecmāte

● Vada virsmāsu darbu ārstniecības iestādē

● Plāno personālu (māsas) ārstniecības iestādē

● Piedalās māsu atlasē

● Plāno māsu darba optimizāciju

● Organizē medicīnisko materiālu un medikamentu sagādi, glabāšanu un izlietošanu

● Piedalās vidējā un jaunākā medicīnas personāla izglītošanā

VI

Galvenā māsa vai vecmāte lielā ārstniecības iestādē ● Veic V līmenim noteiktos pienākumus lielā ārstniecības iestādē"

13. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 5.4. apakšpunkta "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" V B līmeni šādā redakcijā:

"V B

Struktūrvienības vadītājs ārsts ļoti lielā reģionālā centrā.
Šajā apakšlīmenī var tikt klasificēts vidēja un liela reģionālā centra vadītāja vietnieks medicīnas un operatīvajos jautājumos un specializētās medicīnas daļas vadītājs ārsts
Veic V A līmenim noteiktos pienākumus ļoti lielā reģionālā centrā, kā arī:

● Plāno, organizē un vada operatīvo un medicīnisko darbu

● Veic operatīvās medicīniskās darbības kvalitātes analīzi

● Var pārstāvēt iestādi nozares darba grupās"

14. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 6. punkta "Darba aizsardzība" IV līmeni šādā redakcijā:

"IV

Vada darba aizsardzības funkciju īpaši lielā iestādē vai nodrošina centralizētu darba aizsardzības funkciju vairākās iestādēs ● Vada darba vides iekšējos uzraudzības pasākumus

● Kontrolē darba vides uzlabošanas pasākumus un darba aizsardzības ievērošanu

● Vada glābšanas komandas komplektēšanu un mācību organizēšanu

● Izstrādā iekšējos normatīvos aktus darba drošības jautājumos

● Pārzina dažādas (elektroniskas) drošības sistēmas"

15. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 7. punktu "Diplomātiskā un konsulārā darbība" šādā redakcijā:

"7. Diplomātiskā un konsulārā darbība

Saimes apraksts Šajā saimē ietilpst diplomātiskā un konsulārā dienesta amati, kurus nav iespējams klasificēt citās saimēs, tai skaitā amati, kuru pildītāju pienākums ir nodrošināt valsts protokola darbību, kā arī organizēt diplomātiskā pasta un kravu sūtījumus un vadīt to piegādi atbilstoši Vīnes konvencijai par diplomātiskajiem sakariem, Vīnes konvencijai par konsulārajiem sakariem un Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Šīs saimes līmeņiem pielīdzināmi arī specializēto atašeju amati atbilstoši to funkcijām

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

VIII pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu ● Veic atašeja, vēstnieka sekretāra vai diplomātiskā kurjera amata pienākumus

● Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

● Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

● Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

● Veic konsulārās funkcijas

● Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

● Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

● Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

● Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

● Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

● Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

● Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

II A

Patstāvīgi veic diplomātiskā pasta darbinieka un diplomātiskā kurjera pienākumus ● Iesaiņo un noformē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu sūtījumus un nogādā tos uz/no diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs

● Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju, noformē un nosūta vispārējo un klasificēto dokumentāciju, diplomātisko pastu un diplomātisko kravu

● Sniedz informāciju par vispārējās un klasificētās dokumentācijas, diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nosūtīšanas kārtību un termiņiem

● Atbild par informācijas aizsardzību

II B

VII pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu ● Veic trešā sekretāra vai vicekonsula amata pienākumus

● Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

● Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

● Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

● Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

● Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

● Veic konsulārās funkcijas

● Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

● Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

● Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

● Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

● Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

● Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

● Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

III A

Pārrauga un koordinē diplomātiskā pasta darbu ● Veic II A līmenim noteiktos pienākumus, koordinē šo pienākumu izpildi

● Pārbauda diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu atbilstību pavadzīmēs un sarakstos uzrādītajam, kontrolē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nosūtīšanu

● Veic eksprespasta sūtījumu noformēšanu, reģistrāciju un nodošanu nosūtīšanai

● Veido grafikus un organizē diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nodošanu un saņemšanu lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā, autoostā

● Atbild par informācijas aizsardzību

● Konsultē par diplomātiskā pasta darbību atbilstoši kompetencei

● Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III B

Patstāvīgi veic uzdevumus saskaņā ar diplomātisko protokolu ● Organizē, piedalās un vada valsts un ārvalstu oficiālo amatpersonu oficiālās un darba vizītes Latvijā un ārvalstīs

● Tehniski izstrādā visas ārvalstu oficiālo un darba vizīšu programmas un citus to nodrošināšanai nepieciešamos tehniskos materiālus

● Organizē un piedalās valsts līmeņa pasākumu programmu organizēšanā

● Organizē Latvijas Republikā akreditēto ārvalstu misiju un pārstāvniecību un to personāla privilēģiju un imunitātes nodrošināšanu

● Organizē Latvijas gaisa telpas izmantošanas atļauju saņemšanu ārvalstu gaisa kuģiem, kā arī Latvijas gaisa kuģu lidojumu atļauju saņemšanu citu valstu gaisa telpā

● Organizē atļauju saņemšanu ārvalstu kuģu iebraukšanai Latvijas ekonomiskajā zonā un teritoriālajos ūdeņos, kā arī atļauju saņemšanu Latvijas kuģu iebraukšanai ārvalstu ekonomiskajās zonās un teritoriālajos ūdeņos

● Organizē ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību vadītāju akreditācijas ceremoniju pie Valsts prezidenta

● Sagatavo nepieciešamo dokumentāciju Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību vadītāju akreditēšanai ārvalstīs

● Sadarbojas un uztur regulārus kontaktus ar Latvijā akreditēto diplomātisko korpusu funkciju un uzdevumu izpildei

● Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III C

VI pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu ● Veic otrā sekretāra vai vēstnieka palīga amata pienākumus

● Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

● Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

● Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

● Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

● Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

● Veic konsulārās funkcijas

● Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

● Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

● Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

● Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

● Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

● Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

● Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

● Saskaņo un veido vēstnieka darba kalendāru, kārto vēstnieka saraksti

IV A

Vada diplomātiskā pasta struktūrvienību ● Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus saskaņā ar diplomātiskā pasta darba grafiku un kontrolē to izpildi

● Uztur regulārus kontaktus ar diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un ārvalstu starptautiskajām organizācijām, uzņēmumiem kravu un pasta pārvadājumu jomā

● Organizē vispārējās un klasificētās dokumentācijas un diplomātisko kravu nogādi diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs, Latvijas un ārvalstu institūcijām un starptautiskajām organizācijām, atbild par informācijas aizsardzību

● Gatavo un iesniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām diplomātiskā pasta darbības uzlabošanai

IV B

Vada diplomātiskā protokola struktūrvienību ● Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

● Veic struktūrvienības kompetencē esošo jautājumu metodisko vadību

● Konsultē diplomātiskā protokola jautājumos

● Analizē situāciju struktūrvienības darbības jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību diplomātiskā protokola ieviešanas jomā

IV C

V pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu ● Veic pirmā sekretāra vai konsula amata pienākumus

● Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

● Vada un organizē diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

● Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

● Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

● Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

● Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

● Veic konsulārās funkcijas

● Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

● Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

● Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

● Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

● Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

● Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

● Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

V A

IV pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu ● Veic konsulāta vadītāja vai padomnieka amata pienākumus

● Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

● Vada un organizē diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

● Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

● Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

● Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

● Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

● Veic konsulārās funkcijas

● Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

● Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

● Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

● Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

● Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

● Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

● Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

V B

III pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu ● Veic pilnvarotā lietveža vai ģenerālkonsula amata pienākumus

● Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī

● Vada un organizē diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

● Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

● Apkopo un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

● Uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts diplomātisko korpusu, starptautiskajām organizācijām un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem

● Piedalās valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanā

● Apkopo un analizē informāciju par Latvijas un attiecīgās valsts divpusējām attiecībām

● Sniedz priekšlikumus vadībai divpusējo attiecību tālākai veidošanai un ārpolitisko pozīciju definēšanai konkrētajā valstī

● Izstrādā priekšlikumus Latvijas interešu pārstāvībai ārējās ekonomiskās politikas jautājumos

● Piedalās Latvijas interešu un stratēģijas izstrādē starptautiskajās organizācijās

● Koordinē Latvijas nacionālo pozīciju izstrādi Eiropas Savienības jautājumos

● Koordinē Latvijas un ārvalstu kultūras sadarbības projektus

● Veic starptautisko daudzpusējo līgumu izstrādi un politisko saskaņošanu

VI A

II pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu ● Veic ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka, pastāvīgā pārstāvja, vēstnieka, speciālo uzdevumu vēstnieka, Valsts protokola vadītāja vai ģenerālinspektora amata pienākumus

● Pārstāv Latvijas Republikas intereses akreditācijas valstī vai starptautiskajā organizācijā

● Vada un organizē diplomātiskās pārstāvniecības darbu un regulāri sniedz pārskatu par to

● Nodrošina Latvijas fizisko un juridisko personu interešu aizsardzību akreditācijas valstī

● Veicina politisko, ekonomisko un kultūras sakaru attīstību starp Latviju un rezidences valsti

● Vāc un analizē informāciju par rezidences valsti, apkopo informāciju, kas tieši vai netieši skar Latvijas intereses, un informē par to Ārlietu ministriju un citas valsts pārvaldes institūcijas

● Dibina un uztur regulārus kontaktus ar akreditācijas valsts un valdības pārstāvjiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un citu valstu diplomātiem un starptautisko organizāciju pārstāvjiem

● Vada valsts oficiālo amatpersonu vizīšu organizēšanu

VI B

II pakāpe saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu ● Veic valsts sekretāra vietnieka amata pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā

● Veicina administratīvos sakarus starp Ārlietu ministriju un diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām

● Izstrādā priekšlikumus diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darba pilnveidošanai

● Koordinē Ārlietu ministrijas sadarbību ar citām Latvijas valsts pārvaldes institūcijām ārpolitikas jomā

● Veido, īsteno un koordinē Latvijas ārpolitiku

● Pārstāv Latvijas intereses un veicina to aizsardzību divpusējās attiecībās un daudzpusējos sadarbības formātos"

16. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 9. punkta "Dokumentu rediģēšana" III līmeni šādā redakcijā:

"III

Vada lielas struktūrvienības vai vairāku struktūrvienību darbu, nodrošina dokumentu rediģēšanas un koriģēšanas procesu iestādē ● Nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

● Izvērtē sarežģītu juridisko dokumentu redakcionālo noformējumu

● Ja nepieciešams, sniedz atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem tiesību aktiem

● Konsultē citu iestāžu darbiniekus dokumentu izstrādes jautājumos

● Koordinē par tiesību aktu redakcionālo noformēšanu atbildīgo personu sadarbību

● Piedalās terminoloģijas komisiju darbā augsta līmeņa eksperta statusā"

17. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 12.2. apakšpunktu "Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde" šādā redakcijā:

"12.2. Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde

Apakšsaimes apraksts Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji plāno un izstrādā valsts fiskālo politiku, valsts nodokļu politiku, valsts budžeta politiku, sabiedriskā sektora atlīdzības politiku, komercdarbības atbalsta kontroles politiku, izstrādā valsts budžeta plānošanas un izpildes metodoloģiju, veic iestādes, nozares vai starpnozaru finanšu rādītāju analīzi, sagatavo valsts budžetu un kontrolē tā izpildi, kā arī vada finanšu funkciju dažādos līmeņos Finanšu ministrijā vai Valsts kasē.

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic finanšu ekonomista/
finanšu plānotāja funkcijas
● Analizē ekonomiskos un valsts budžeta rādītājus dažādos griezumos

● Sastāda finanšu prognozes un pārskatus

● Piedalās valsts budžeta sastādīšanā un izpildes izvērtēšanā

● Apkopo un aktualizē informāciju datubāzēs

II A

Veic finanšu analītiķa funkcijas, izstrādā normatīvo aktu projektus, piedalās valsts budžeta projekta sastādīšanā ● Analizē ekonomiskos un finanšu rādītājus dažādos griezumos un finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību plānam

● Izvērtē iesniegtos papildu finanšu līdzekļu pieprasījumus

● Piedalās valsts budžeta sastādīšanā, izpildes izvērtēšanā un izpildes kontrolē

● Apzina, apkopo un analizē informāciju datubāzēs

● Sagatavo regulārus ziņojumus, pamatojoties uz datu analīzi, un pārskatus par valsts budžeta izpildi

● Izstrādā normatīvo aktu projektus valsts fiskālās politikas, budžeta politikas, budžeta plānošanas un izpildes metodoloģijas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas jomā

● Veic aprēķinus par finansiālo ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem

● Veic politikas ietekmes un tiesību aktu projektu finanšu analīzi

● No valsts fiskālās politikas, budžeta politikas, budžeta plānošanas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas viedokļa izvērtē un saskaņo nozaru ministriju iesniegtos priekšlikumus

● Izvērtē nozaru ministriju sagatavotos un pašvaldību pieņemtos budžetus un uzrauga to izpildi

● Izstrādā un ievieš ekonomisko un finanšu rādītāju novērtēšanas metodes, kā arī finanšu pārskatus un ar tiem saistīto metodoloģiju

● Veic sākotnējo izvērtēšanu atbalsta programmu vai individuālo projektu paziņojumiem, kuri paredzēti visu komercnozaru atbalstīšanai

● Sagatavo valsts budžeta un valsts parāda saistību izpildes nodrošināšanai, kā arī finanšu resursu vadībai nepieciešamās prognozes, seko to izpildei

● Kontrolē valsts budžeta finansētu institūciju sagatavotos finansēšanas plānus un piešķir asignējumus

● Atver un slēdz iestāžu un organizāciju kontus

II B

Veic finanšu analītiķa funkcijas, izstrādā normatīvo aktu projektus, piedalās valsts budžeta projekta sastādīšanā, veic kvalificēta eksperta funkcijas, dziļi pārzina konkrēto jomu

Veic II A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Dziļi pārzina konkrēto jomu un strādā ar sarežģītiem jautājumiem, kas prasa nestandarta risinājumus

● Var pārraudzīt citu speciālistu darbu

● Konsultē jaunākos speciālistus

III

Veic finanšu analītiķa funkcijas, izstrādā normatīvo aktu projektus, piedalās valsts budžeta projekta sastādīšanā, specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos, dziļi pārzina vairākas apakšnozares, strādā ar īpaši sarežģītiem jautājumiem Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Dziļi pārzina vairākus apakšnozares darbības virzienus

● Veic jaunāko speciālistu apmācību un konsultēšanu

● Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

● Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas plānošanas un izstrādes struktūrvienību vai procesu ● Vada struktūrvienības darbu, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

● Pārrauga un vada valsts fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas plānošanas un izstrādes procesus

● Kontrolē valsts budžeta izpildi - finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu

● Izstrādā un ievieš finanšu kontroles metodes

● Koordinē un organizē valsts fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas pilnveidošanu

● Konsultē ministrijas, pašvaldības un citas institūcijas (personas) valsts fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas jautājumos

● Vada valsts budžeta un tā izpildes kopsavilkuma sagatavošanas procesu

● Vada valsts un pašvaldību budžeta izpildes analīzes un uzraudzības procesu

● Organizē un veic valsts un pašvaldību budžeta izpildes analīzi un pārskatu sagatavošanu

● Veic politikas ietekmes finanšu analīzi

● Sniedz metodoloģiskus norādījumus ministrijām un to padotības iestādēm valsts budžeta plānošanas, izpildes un pārskatu sagatavošanas jomā

● Vada valsts finansiālo saistību izpildes nodrošināšanai, kā arī finanšu resursu vadībai nepieciešamo prognožu sagatavošanas procesu

● Analizē makroekonomiskos un valsts budžeta izpildes rādītājus un tendences, novērtē to ietekmi uz kopējo finansēšanas nepieciešamību

● Novērtē kopējo finansēšanas nepieciešamību un finansējuma pietiekamību valsts finansiālo saistību izpildes nodrošināšanai

● Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas reglamentē asignējumu piešķiršanas un izpildes procesu

● Uzrauga un nodrošina valsts budžeta plānošanu un izpildi kopumā

● Sagatavo likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam (vai atsevišķas tā sadaļas), tā paskaidrojumus

● Pārstāv viedokli Saeimas komisiju sēdēs, Ministru kabineta sēdēs, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs, nevalstisko organizāciju sēdēs

● Sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām (piemēram, Starptautisko Valūtas fondu, Eiropas Komisiju, Pasaules Banku) fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas jomā

● Gatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas reglamentē Valsts budžeta plānošanas, izpildes un pārskatu sagatavošanas jomu

V

Vada vairākas struktūrvienības fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas jomā ● Vada valsts budžeta sastādīšanas procesu kopumā

● Vada fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas izstrādi un ieviešanu valstī

VI

Vada un kontrolē fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskajā sektorā strādājošo atlīdzības politikas plānošanu, izstrādi un ietekmes novērtēšanu ● Analizē situāciju valstī fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskajā sektorā strādājošo atlīdzības politikas jomā, identificē jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību attiecīgās politikas plānošanas un izstrādes procesā

● Vada attiecīgās politikas attīstības stratēģijas plānošanu

● Sniedz informāciju un pārskatus Ministru prezidentam un valdībai par attiecīgās politikas izstrādes jautājumiem

● Sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām (piemēram, Starptautisko Valūtas fondu, Eiropas Komisiju, Pasaules Banku) fiskālās politikas, valsts budžeta politikas, valsts nodokļu politikas vai sabiedriskā sektora atlīdzības politikas jomā

● Pārstāv valsti darba grupās Eiropas Savienības institūcijās

● Var aizvietot iestādes vadītāju"

18. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 13. punktu "Fiziskais un kvalificētais darbs" šādā redakcijā:

"13. Fiziskais un kvalificētais darbs

Saimes apraksts Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji veic fizisku darbu (strādnieku darbu), piemēram, apkopējs, sētnieks, garderobists, kurinātājs, dārznieks, elektriķis

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Uzkopj telpas. Veic vienkāršus standarta darbus. Nepieciešamās zināšanas un iemaņas iespējams apgūt dažu dienu laikā. Darbs pilnībā tiek uzraudzīts ● Uzkopj un uztur kārtībā iestādes pārziņā esošās telpas un teritoriju

● Veic vienkāršus labošanas un remonta darbus

● Veic vienkāršus standarta darbus (piemēram, materiālu sagatavošana apstrādei, darba instrumentu apkope, materiālu iekraušana un izkraušana)

● Darbs neietver sarežģītas tehnikas izmantošanu

II A

Veic darbus, kas sastāv no vairākām secīgām operācijām, kuru veikšanai nepieciešama koordinēšana, kā arī izpratne par darba procesu ● Kontrolē darba ātrumu un rezultāta kvalitāti

● Veic izmaiņas iekārtu operācijās atbilstoši temperatūrai, spiedienam, ātrumam un izejmateriāliem

● Var strādāt ar mašīnām un iekārtām, kuru darbināšanai nav nepieciešama speciālā izglītība

II B

Uzkopj un uztur kārtībā telpas intensīva apmeklējuma vidē, ar kaitīgām vielām ● Uzkopj un uztur kārtībā telpas intensīva sabiedriska apmeklējuma vidē

● Uzkopj un uztur kārtībā tualešu telpas pastāvīga intensīva apmeklējuma vidē

● Pastāvīga saskare ar kodīgām un kaitīgām ķīmiskām vielām

● Darbam nepieciešama papildu darba drošības apmācība (saskare ar asinīm, šļircēm)

III

Veic vienkāršus standarta darbus. Darbam nepieciešama speciālā profesionālā izglītība ● Strādā ar iekārtām, regulē un apkopj tās

● Strādā saskaņā ar precīzām instrukcijām

● Pārzina un ievēro tehnoloģisko procesu

● Izvēlas atbilstošos materiālus, izejvielas un darbarīkus

IV

Veic sarežģītākus darbus. Papildus profesionālajai izglītībai nepieciešamas papildu mācības ● Strādā ar sarežģītām iekārtām vai produktiem

● Prot noteikt iekārtas vai aprīkojuma bojājumu vietu un cēloni, kā arī novērst to

● Strādā saskaņā ar vispārīgām instrukcijām

V

Strādā saskaņā ar vispārīgiem procesu aprakstiem. Var vadīt citus strādniekus ● Strādā saskaņā ar vispārīgiem procesu aprakstiem

● Patstāvīgi izvēlas metodes un tehnoloģijas noteiktu galaproduktu izveidei vai rezultāta sasniegšanai

● Var uzraudzīt un vadīt padotos

VI

Veic sarežģītus, kvalificētus darbus, kas prasa ilgstošu pieredzi ● Strādā ar tehnisko dokumentāciju, rasējumiem, objektu plāniem, pārzina materiālu

● Darba veikšanai izmanto sarežģītas un bīstamas iekārtas

● Darbu ietekmē dažādi augsta riska faktori (piemēram, paaugstināts trokšņu līmenis, darbs nemainīgā stāvoklī, metināšanas aerosoli)

● Strādā avārijas darbos

● Nepieciešama pastāvīga resertifikācija

● Darbs kanalizācijas šahtās, akās, pārsūknēšanas stacijās un siltuma mezglos

● Nepieciešama paaugstināta uzmanība ar karstām virsmām

VII

Veic darbu paaugstināta riska apstākļos. Darbam nepieciešama papildu darba drošības apmācība ● Patstāvīgi uzstāda, regulē sarežģītas nestandarta iekārtas, veicot darbu bīstamos apstākļos

● Izmanto zināšanas par drošiem darba paņēmieniem darba procesā

● Nepieciešama profesionāla sagatavotība un ilgstoša pieredze"

19. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 14. punkta "Grāmatvedība" I līmeni šādā redakcijā:

"I

Gatavo un reģistrē grāmatvedības dokumentus atbilstoši instrukcijām ● Apstrādā maksājumu uzdevumus

● Uztur kārtībā attiecīgo dokumentāciju (reģistrē, noformē, sagatavo)

● Darbu veic atbilstoši standarta procedūrām

● Var veikt kasiera, biļešu pārdevēja pienākumu"

20. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 16. punktu "Iestāžu drošība" šādā redakcijā:

"16. Iestāžu drošība

Saimes apraksts Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina, plāno un organizē iekšējās drošības pasākumus iestādēs. Minētā funkcija nav saistīta ar iestāžu apsardzi un uzraudzību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Veic ar informācijas sistēmas drošību saistītos pienākumus iestādē ● Uztur informācijas sistēmu reģistru

● Veic informācijas sistēmu drošības risku analīzi un kontrolē drošības riskus mazinošo pasākumu ieviešanu

● Piedalās ar informācijas sistēmu drošību saistīto normatīvo aktu izstrādē

● Uztur informācijas sistēmu nepārtrauktās darbības plānu

● Veic ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības

I B

Veic drošības pasākumus iestādē ● Veic personāla datu analīzi no iestādes drošības viedokļa. Ja nepieciešams, veic izmeklēšanu

● Veic pretpasākumus iestādes informācijas noplūdei

● Organizē darbinieku drošu uzturēšanos iestādes telpās un pārvietošanos ārpus tām

● Izglīto iestādes darbiniekus ar drošību saistītajos jautājumos

● Piedalās kā iestādes pārstāvis procesuālajās darbībās, kuras iestādē veic tiesībaizsardzības institūcijas

II A

Veic un uzrauga ar informācijas sistēmas drošību saistītos pasākumus iestādē ● Klasificē informācijas sistēmas

● Veic informācijas sistēmu drošības risku analīzi un kontrolē drošības risku mazinošo pasākumu ieviešanu

● Izstrādā iestādes informācijas sistēmas drošības politiku

● Izstrādā un ievieš ar informācijas sistēmu drošību saistītos normatīvos aktus iestādē

● Izstrādā informācijas sistēmu nepārtrauktās darbības plānu

● Organizē ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības

● Var koordinēt iepriekšējā līmeņa speciālistu darbu

● Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

II B

Vada drošības funkciju iestādē vai kontrolē klasificētās informācijas aprites reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu ● Plāno un vada iestādes drošības dienestu vai drošības funkciju iestādē

● Nodrošina un atbild par darbiniekiem drošu darba vidi, kā arī finanšu līdzekļu un informācijas drošību

● Koordinē iestādes risku identificēšanu un informē vadību par iespējamiem apdraudējumiem, kā arī par drošības politikas ievērošanu iestādē un izmeklēšanas rezultātiem

● Izstrādā, analizē un organizē iestādes drošības stratēģiju un metodes, ievieš un kontrolē to izpildi, kā arī uzlabo tās

● Sadarbojas ar citu iestāžu drošības dienestiem un tiesībaizsardzības institūcijām, lai nodrošinātu iestādes drošību. Pārstāv iestādi visos ar drošību saistītajos jautājumos

● Sniedz padomus vadībai par drošības pasākumiem, to budžetu, nepieciešamo darbinieku apmācību, paplašinot darbinieku izpratni par kriminogēnajiem riskiem

● Kontrolē personu ar pielaidi klasificētai infomācijai darbību atbilstoši klasificētās informācijas aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu prasībām

● Veic dienesta pārbaudes un izmeklē disciplinārlietas klasificētās informācijas aprites pārkāpumu gadījumos

● Izstrādā tiesību aktus vai sagatavo priekšlikumus grozījumiem tiesību aktos klasificētās informācijas aizsardzības jomā

● Sniedz atzinumus par citu iestāžu izstrādātajiem tiesību aktiem klasificētās informācijas aizsardzības jomā

● Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

III

Vada struktūrvienību, koordinē un uzrauga nozares darbu Veic IIB līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Vada drošības politikas plānošanu

● Plāno kritiskās infrastrukltūras apsardzes un drošības pasākumus un koordinē to īstenošanu

● Koordinē slepenības režīma nodrošināšanu

● Izstrādā vai pārstāv iestādi ar klasificētās informācijas aizsardzību un apriti vai ar slepenības režīma nodrošināšanu saistītu programmu vai projektu darbībā

● Konsultē citu iestāžu amatpersonas slepenības režīma nodrošināšanas jautājumos un klasificētās informācijas aizsardzības jautājumos

● Nodrošina klasificētās informācijas turētāju apmācību

● Analizē situāciju nozarē un sniedz informāciju par drošības sistēmas uzlabošanu

● Sniedz padomus vadībai par drošības pasākumiem

● Nodrošina iepirkumus drošības sistēmu vajadzībām

● Pārstāv iestādi visos ar drošību saistītajos jautājumos"

21. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 17. punktu "Iestāžu procedūras" šādā redakcijā:

"17. Iestāžu procedūras

Saimes apraksts Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji izstrādā, ievieš, uztur un pilnveido iestāžu procesus, procedūras, pakalpojumus un kvalitātes vadības sistēmu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus uzdevumus kvalitātes vadības vai iestāžu procesu un pakalpojumu izstrādē, ieviešanā, uzturēšanā un pilnveidošanā

● Identificē iestādes procesus un izstrādā procesu aprakstus un citus kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošos dokumentus

● Aktualizē un saskaņo procesu aprakstus un citus kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošos dokumentus

● Sistematizē apstiprinātos kvalitātes vadības sistēmu, procesus un pakalpojumus reglamentējošos dokumentus

● Uztur iestādes kvalitātes vadības sistēmu, procesus un pakalpojumus reglamentējošo dokumentu datubāzi

● Apkopo priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas, procesu un pakalpojumu pilnveidošanai un piedalās to ieviešanā

● Veic kvalitātes auditus un/vai uzrauga auditos noteikto pasākumu izpildi

II

Organizē kvalitātes vadības sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu vai veic visu veidu uzdevumus iestāžu procesu un pakalpojumu izstrādē, ieviešanā uzturēšanā un pilnveidošanā ● Izstrādā, ievieš, uztur un pilnveido iestādes un/vai tās padotības iestāžu kvalitātes vadības sistēmu vai iestādes procesu un pakalpojumu vadību

● Koordinē kvalitātes vadības sistēmu, procesus un pakalpojumus reglamentējošo dokumentu izvērtēšanu, saskaņošanu un aktualizāciju

● Sniedz atbalstu struktūrvienībām iestādes un/vai tās padotības iestāžu procesu un pakalpojumu identificēšanā un procesu aprakstu un citu kvalitātes vadības sistēmu reglamentējošo dokumentu izstrādē un aktualizācijā

● Nodrošina apstiprināto kvalitātes vadības sistēmu, procesus un pakalpojumus reglamentējošo dokumentu sistematizāciju

● Organizē iestādes kvalitātes vadības sistēmu, procesus un pakalpojumus reglamentējošo dokumentu datubāzes uzturēšanu

● Veic iestādes procesu un pakalpojumu kvalitātes risku un neatbilstību identifikāciju un novērtēšanu un uzrauga noteikto pasākumu izpildi

● Veic kvalitātes vadības sistēmas un procesu analīzi un novērtējumu, nodrošinot to atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes nolikumam un citiem saistošiem dokumentiem

● Veicina iestādes iekšējo un ārējo klientu un trešo pušu prasību un vajadzību apzināšanu, izvērtēšanu un apmierinātības uzlabošanu

● Novērtē kvalitātes vadības sistēmas, procesu īstenošanas un pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāti un spēju sasniegt izvirzītos mērķus, apkopojot priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem, un piedalās to īstenošanā

● Konsultē iestādes un/vai tās padotības iestāžu darbiniekus kvalitātes un procesu vadības jomā

● Organizē kvalitātes auditus un/vai uzrauga auditos noteikto pasākumu izpildi

III

Vada kvalitātes vadības sistēmu vai iestāžu procesu un pakalpojumu izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu

● Plāno, organizē un vada kvalitātes vadības sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu iestādē vairākās iestādes darbības jomās par vairākām funkcijām un procesiem un/vai tās padotības iestādēs vai vada un kontrolē vienotu procesu/pakalpojumu definēšanu un ieviešanu iestādes vairākās teritoriālās struktūrvienībās

● Nodrošina kvalitātes vadības sistēmu, procesu un pakalpojumu reglamentējošo dokumentu izstrādi, saskaņošanu, izvērtēšanu un aktualizāciju

● Nodrošina kvalitātes vadības sistēmu, procesu un pakalpojumu reglamentējošo dokumentu sistematizāciju un datubāzes uzturēšanu

● Nodrošina kvalitātes vadības sistēmas un procesu analīzi un novērtējumu, uzraugot to atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes nolikumam un citiem saistošiem dokumentiem

● Nodrošina iestādes procesu un pakalpojumu kvalitātes risku un neatbilstību vadības procesu un informē iestādes vadību par konstatētajiem būtiskajiem riskiem

● Nodrošina iestādes iekšējo un ārējo klientu un trešo pušu prasību un vajadzību apzināšanu un izvērtēšanu, rosina pasākumus apmierinātības uzlabošanai un kvalitātes vadības sistēmas, procesu un pakalpojumu pilnveidošanai

● Veicina un koordinē procesu un pakalpojumu attīstību un pilnveidošanu iestādē

● Uzrauga un sniedz vadības pārskatu par kvalitātes vadības sistēmas, procesu īstenošanas un pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāti un spēju sasniegt izvirzītos mērķus, sniedzot priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem

● Izvērtē un rosina kvalitātes vadības metožu un standartu ieviešanu

● Piedalās un sniedz priekšlikumus iestādes darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā

● Apmāca un konsultē iestādes un/vai tās padotības iestāžu darbiniekus kvalitātes un procesu vadības jomā

● Nodrošina kvalitātes auditu veikšanu un/vai auditos noteikto pasākumu izpildes uzraudzību

● Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu"

22. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 18.1. apakšpunktu "Arhīvu pakalpojumi" šādā redakcijā:

"18.1. Arhīvu pakalpojumi

Apakšsaimes apraksts Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākumos ietilpst valsts politikas īstenošana arhīvu pārvaldības jomā, nodrošinot nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanu, pieejamību, izmantošanu, popularizēšanu, kā arī arhīvu un dokumentu pārvaldības uzraudzību institūcijās Arhīvu likuma izpratnē. Šajā apakšsaimē klasificējami amati, kuru pienākumos ietilpst institūcijas arhīva pārvaldība, nodrošinot dokumentu sakārtošanu, aprakstīšanu, glabāšanu un izmantošanu neatkarīgi no dokumentu informācijas formas, vides uz jebkura informācijas nesēja (piemēram, papīra, elektroniskie dokumenti, fotodokumenti, filmas)

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienu vai vairākus uzdevumus iestādes arhīva pārvaldības funkcijas izpildē

● Piedalās dokumentu izvērtēšanā, lai noteiktu to arhīvisko vērtību un glabāšanas termiņu

● Veic dokumentu pieņemšanu arhīva glabāšanā un to uzskaiti

● Apraksta iestādes arhīvā uzkrātos dokumentus un veido to uzziņu sistēmu

● Nodrošina iestādes arhīva dokumentu saglabāšanu un aizsardzību

● Atlasa un izsniedz izmantošanai arhīva dokumentus

● Nodrošina iestādes arhīvā uzkrāto dokumentu pieejamību un izmantošanu, sagatavo izziņas un citu informāciju (arī elektroniskā formā), pamatojoties uz arhīvā esošo informāciju

● Organizē tādu dokumentu iznīcināšanu, kuriem nav arhīviskās vērtības

● Digitalizē arhīva dokumentus

● Veic normatīvajos aktos noteikto dokumentu saskaņošanu ar Latvijas Nacionālo arhīvu

● Organizē dokumentu nodošanu pastāvīgā glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā

● Konsultē darbiniekus dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā

II A

Vada arhīva pārvaldības funkciju iestādē

Veic I līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Plāno un organizē arhīva pārvaldību un uzrauga citu darbinieku darbu

● Sadarbojas ar Latvijas Nacionālo arhīvu arhīva dokumentu uzkrāšanas, uzskaites un aprakstīšanas jautājumos

● Var strādāt ar dokumentiem, kas satur klasificētu informāciju

II B

Veic uzdevumus vienas vai vairāku funkciju izpildē Latvijas Nacionālajā arhīvā

● Veic arhīva dokumentu uzskaiti

● Izvērtē arhīva dokumentus

● Apraksta arhīva dokumentus

● Veido un attīsta uzziņu sistēmu

● Nodrošina klientu pieprasījumu izpildi

● Sagatavo arhīva izziņas, arhīva dokumentu kopijas, norakstus un izrakstus

● Apkalpo apmeklētājus arhīva lasītavās

● Konsultē arhīva klientus

● Veido uzkrāto dokumentu nodrošinājuma kopijas un izmantošanas kopijas

● Veic uzdevumus dokumentu saglabāšanā

III

Veic nozares eksperta funkcijas Latvijas Nacionālajā arhīvā Veic II B līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Izvērtē saskaņošanai iesniegtās institūciju lietu nomenklatūras vai paraugnomenklatūras, dokumentu klasifikācijas shēmas, dokumentu glabāšanas termiņus, uzziņu sistēmas, dokumentu iznīcināšanas aktus un gatavo pārvaldes lēmumu projektus, sniedz atzinumus par institūciju iesniegtajiem dokumentiem

● Organizē dokumentu pieņemšanu valsts glabāšanā

● Pilda ekspertu komisijas locekļa pienākumus

● Piedalās institūciju arhīva darba un dokumentu pārvaldības speciālistu profesionālās kvalifikācijas pilnveidē

● Nodrošina likvidējamo un reorganizējamo institūciju arhīviski vērtīgo dokumentu pieņemšanu valsts glabāšanā

● Nodrošina dokumentu preventīvo aizsardzību

● Sagatavo arhīva dokumentu izstādes, organizē popularizēšanas pasākumus

● Piedalās procedūru izstrādē un īstenošanā atbilstoši kompetencei

IV A

Vada vienu Latvijas Nacionālā arhīva darba jomu.
Veic nozares eksperta funkcijas vienā arhīva darba jomā Latvijas Nacionālajā arhīvā.
Var vadīt arhīva struktūrvienību institūcijā
Veic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Plāno un organizē arhīva darba jomu atbilstoši kompetencei

● Plāno un organizē struktūrvienības darbu

● Izstrādā arhīva vadības dokumentus atbilstoši kompetencei

● Nosaka attīstības pamatvirzienus nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanas, saglabāšanas, pieejamības vai izmantošanas jomā

● Sagatavo pārvaldes lēmumu projektus atbilstoši kompetencei

● Sagatavo normatīvo aktu un metodisko dokumentu projektus arhīvu un dokumentu pārvaldības jomā

● Izstrādā tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsarakstus

● Nodrošina institūciju arhīva un dokumentu pārvaldības speciālistu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi

● Atbilstoši kompetencei sniedz konsultācijas arhīva klientiem un sadarbības partneriem

● Sagatavo vēstures avotu publikācijas, uzziņu un informatīvos izdevumus, veic pētījumus dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā

● Vada koleģiālās institūcijas

● Piedalās privāto arhīvu akreditācijā

● Var būt pakļauti arhīvisti un fondu glabātāji

IV B

Vada Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienību.
Veic nozares eksperta funkcijas vairākās darba jomās Latvijas Nacionālajā arhīvā
Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Plāno un organizē vairākas arhīva darba jomas atbilstoši kompetencei

● Veic pētījumus arhīvu zinātnē

● Vada metodisko darbu dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā

● Vada starptautiskus projektus dokumentu un arhīvu pārvaldībā

● Var būt pakļauti arhīvisti un fondu glabātāji"

23. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 18.2. apakšpunktu "Bibliotēku pakalpojumi" šādā redakcijā:

"18.2. Bibliotēku pakalpojumi

Apakšsaimes apraksts Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir sniegt bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus, veidot un organizēt tam nepieciešamos informācijas resursus, tai skaitā ļoti mazu bibliotēku vadītāji. Lielāku bibliotēku (10 un vairāk darbinieku) vadītājus klasificē saimē "Administratīvā vadība"

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus bibliotekāra uzdevumus ● Veic vienkāršus bibliotēkas darba procesus noteiktā bibliotēkas darba jomā: dokumentu kopēšanu, skenēšanu, grāmatu tehnisko apstrādi, grāmatu automatizētu izsniegšanu un saņemšanu, uzskaiti, krājuma izvietošanu plauktos un krājuma apkopi, korespondences nosūtīšanu u. tml.

● Darbu veic atbilstoši standarta procedūrām

II

Veic bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo darbu visās bibliotēkas darbības jomās ● Komplektē bibliotēkas krājumu

● Pasūta grāmatas, izmantojot starpbibliotēku abonementu

● Apkalpo lasītājus, konsultē un apmāca datoru un interneta lietošanā, informācijas, komunikācijas un darījumu pakalpojumu saņemšanā

● Piedalās publisku pasākumu organizēšanā bibliotēkas darbības un mūžizglītības jomā

● Iestādes darbinieku uzdevumā apkopo informāciju par noteiktu tēmu, konsultē nozares speciālistus atbilstoši kompetencei

● Klasificē un kārto bibliotēkas krājumus, piedalās krājuma inventarizācijā

● Regulāri sniedz jauno grāmatu apskatus

III

Vada ļoti mazu bibliotēku
(1-2 darbinieki, piemēram, pagasta bibliotēka) vai mazu bibliotēkas struktūrvienību (līdz 4 darbiniekiem) un veic nozares eksperta funkcijas
Veic II līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Vada ļoti mazu bibliotēku, izstrādā bibliotēkas attīstības stratēģiju, plāno bibliotēkas vai struktūrvienības darbu, izstrādā bibliotēkas darbu reglamentējošos pamatdokumentus un veic pasākumus jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai, tradicionālo un elektronisko informācijas pakalpojumu sniegšanai, informācijas resursu organizēšanai, gatavo pārskatus par bibliotēkas vai struktūrvienības darbu

● Veic budžeta plānošanu un nodrošina budžeta izpildi

● Veido bibliotēkas krājumu un novadpētniecības datubāzes, lemj par izdevumu un elektroniskās informācijas resursu iegādi, veic krājuma kvalitātes analīzi

● Organizē krājuma inventarizāciju

● Organizē publiskus pasākumus bibliotēkas darbības un mūžizglītības jomā, veido bibliotēkas estētisko un informatīvo vidi, organizē bibliotēkas publicitāti

● Sagatavo projektus, vada projektu izstrādi un īstenošanu bibliotēkā

IV

Vada bibliotēku (3-5 darbinieki) vai vidēju bibliotēkas struktūrvienību (5-10 darbinieki) un veic nozares eksperta funkcijas ● Vada bibliotēku vai vidēju bibliotēkas struktūrvienību, kas specializējas noteiktā bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo pakalpojumu sniegšanā un nodrošināšanā

● Izstrādā bibliotēkas attīstības stratēģiju, plāno bibliotēkas vai struktūrvienības darbu un veic pasākumus jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai, tradicionālo un elektronisko informācijas pakalpojumu sniegšanai, informācijas resursu organizēšanai, gatavo pārskatus par bibliotēkas vai struktūrvienības darbu, izstrādā bibliotēkas darbu reglamentējošos pamatdokumentus

● Veic budžeta plānošanu un nodrošina budžeta izpildi

● Organizē bibliotēkas vai struktūrvienības krājuma un novadpētniecības datubāzu veidošanu, lemj par izdevumu un elektroniskās informācijas resursu iegādi, organizē krājuma kvalitātes analīzi

● Organizē lasītāju apkalpošanu, konsultēšanu un apmācības datoru un interneta lietošanā, informācijas, komunikācijas un darījumu pakalpojumu saņemšanā

● Organizē bibliotēkas publicitāti, publiskus pasākumus bibliotēkas darbības un mūžizglītības jomā

● Vada projektu izstrādi un īstenošanu bibliotēkā

● Veic eksperta pienākumus un zinātniska rakstura informācijas apkopojumu

V

Vada bibliotēku (6-9 darbinieki) vai vada lielu (vairāk nekā
10 darbinieki) bibliotēkas struktūrvienību un veic nozares eksperta funkcijas
● Vada bibliotēku vai koordinē bibliotēkas vai lielas struktūrvienības darbību

● Veic budžeta plānošanu un nodrošina budžeta izpildi

● Organizē bibliotēkas vai struktūrvienības krājuma un datubāzu veidošanu, lemj par izdevumu un elektroniskās informācijas resursu iegādi, organizē krājuma kvalitātes analīzi

● Organizē lasītāju apkalpošanu, konsultēšanu un apmācības specializēto elektroniskās informācijas datubāzu un interneta lietošanā, informācijas, komunikācijas un darījumu pakalpojumu saņemšanā

● Organizē bibliotēkas publicitāti, publiskus pasākumus bibliotēkas darbības un mūžizglītības jomā

● Izstrādā bibliotēkas attīstības stratēģiju, plāno bibliotēkas vai struktūrvienības darbu, plāno, vada un atbild par vienu vai vairākām bibliotēkas darba jomām

● Koordinē projektu izstrādi un īstenošanu

● Gatavo priekšlikumus par bibliotēkas un bibliotēku nozares attīstību un pārskatus par bibliotēkas darbību

● Veic eksperta pienākumus attiecīgos bibliotēkas pamatdarbības jautājumos (piemēram, krājuma, datubāzu veidošana)"

24. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 18.3. apakšpunktu "Dokumentu pārvaldība" šādā redakcijā:

"18.3. Dokumentu pārvaldība

Apakšsaimes apraksts Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pienākumi ir saistīti ar dokumentu pārvaldību: publisku dokumentu radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, kontroli, glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai glabāšanā institūcijas arhīvā, kā arī to dokumentu iznīcināšanu, kuriem nav arhīviskās vērtības. Šajā apakšsaimē klasificējami arī amati, kuru pildītāji ir atbildīgi par sevišķo lietvedību. Šajā apakšsaimē neklasificē amatus, kuru pienākumi pēc būtības ir saistīti ar sekretariāta funkciju vai arhīvu pārvaldību

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus uzdevumus ● Veic vienkāršus ar lietvedību saistītus uzdevumus: dokumentu kopēšanu, iesiešanu, pakošanu/iešūšanu, uzskaiti, glabāšanu, nosūtīšanu un piegādi, datu tehnisku ievadīšanu datubāzēs

II

Veic procedūrās aprakstītus standarta uzdevumus iestādes dokumentu pārvaldībā ● Pieņem, reģistrē, klasificē, nosūta dokumentus saskaņā ar institūcijas dokumentu pārvaldības sistēmu

● Kontrolē dokumentu, arī klasificēto dokumentu, izpildes termiņu

● Veic pienākumus, kas saistīti ar dokumentu sistematizāciju, glabāšanu līdz nodošanai arhīvā

● Sagatavo dokumentus glabāšanai

III

Nodrošina dokumentu pārvaldības funkciju iestādē, veic procedūrās aprakstītus, kā arī sarežģītus un nestandarta uzdevumus iestādes dokumentu pārvaldībā ● Izvērtē, atlasa un kārto dokumentus informatīvā atbalsta nodrošināšanai dažādos dokumentu pārvaldības posmos

● Veic dokumentu pārvaldības (arī sevišķās lietvedības) iekšējo kontroli un uzraudzību

● Nodrošina dokumentu glabāšanu, izmantošanu un pieejamību līdz nodošanai institūcijas arhīvā

● Piedalās iestādes dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādē, nodrošina jauninājumu un uzlabojumu ieviešanu

● Sniedz konsultācijas par dokumentu iesniegšanas prasībām un dokumentu apriti

● Piedalās dokumentu projektu sagatavošanā atbilstoši kompetencei

● Sagatavo atbildes un/vai pārsūta dokumentus izpildei pēc piekritības

● Var būt pakļauti citi darbinieki

IV A

Vada vidēju, lielu vai ļoti lielu struktūrvienību, kurā dokumentu pārvaldība apvienota ar arhīva pārvaldību un/vai sekretariātu, vai vada dokumentu pārvaldības struktūrvienību ļoti lielā vai īpaši lielā iestādē

● Vada (plāno, kontrolē un organizē) dokumentu un arhīva pārvaldības vai sevišķās lietvedības struktūrvienības darbu

● Izstrādā un ievieš dokumentu pārvaldības procedūras, seko to ieviešanai un nodrošina dokumentu pārvaldības jomas attīstību iestādē vai citās saistītās iestādēs

● Plāno un organizē iestādes dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādi, ieviešanu un attīstību

● Sagatavo iestādes iekšējos normatīvos aktus un metodiskos dokumentus dokumentu un arhīva pārvaldības jomā

● Izstrādā lietu nomenklatūru (dokumentu klasifikācijas shēma un dokumentu glabāšanas termiņu saraksts)

● Nodrošina speciālistu profesionālās kvalifikācijas pilnveidi dokumentu un arhīva pārvaldības jomā

● Sniedz konsultācijas dokumentu pārvaldības jautājumos

● Risina nestandarta problēmas dokumentu pārvaldības jomā

● Var vadīt NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apriti un aizsardzību

● Var nodrošināt valsts noslēpuma objektu aizsardzības pasākumu ieviešanu institūcijā

● Var izstrādāt un ieviest ar slepenības režīma nodrošināšanu un valsts noslēpuma objektu aizsardzību saistītos normatīvos aktus institūcijā

● Var organizēt un nodrošināt apmācību valsts noslēpuma aizsardzības jomā institūcijā

IV B

Organizē un nodrošina Augstākās tiesas un Ģenerālprokuratūras klasificēto dokumentu pārvaldību un valsts noslēpuma aizsardzībai nepieciešamo slepenības režīmu ● Vada (plāno, kontrolē un organizē) sevišķās lietvedības struktūrvienības personālu

● Organizē Augstākās tiesas vai Ģenerālprokuratūras klasificēto dokumentu, tai skaitā operatīvajā izstrādē vai tiesvedībā esošo dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādi, nodrošina jauninājumu un uzlabojumu ieviešanu

● Nodrošina informācijas sistēmu darbam ar valsts noslēpumu akreditāciju nacionālajā drošības iestādē

● Veic dienesta pārbaudes par valsts noslēpuma aizsardzības pasākumu neievērošanu

● Sniedz atbalstu drošības iestāžu darbiniekiem ar slepenības režīmu saistītu pasākumu nodrošināšanā

● Var vadīt NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas apriti un aizsardzību

V A

Organizē un nodrošina augstskolas lēmējinstitūcijas dokumentu pārvaldību Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Ir atbildīgs par augstskolas lēmējinstitūcijas darba organizēšanu kopumā

● Nodrošina lietvedību un dokumentu apriti, sagatavo atbildes, ievēro termiņus, sagatavo dokumentus arhivēšanai

● Sagatavo sēžu protokolus un lēmumu projektus

V B

Organizē un nodrošina Augstākās tiesas tiesu palātu un departamentu dokumentu pārvaldību un tiesvedības procesu dokumentālo un informatīvo atbalstu Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Vada tiesvedības datu administrēšanas un apstrādes funkciju Augstākajā tiesā, nosaka darba uzdevumus un kontrolē to izpildi

● Analizē lietotāju vajadzības informācijas saņemšanā un izstrādā datu apstrādes standartus

● Attīsta un atbalsta Augstākajā tiesā izmantojamo ārējo elektronisko datubāzi - Tiesu informācijas sistēmu"

25. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 18.5. apakšpunktu "Muzeju pakalpojumi" šādā redakcijā:

"18.5. Muzeju pakalpojumi

Apakšsaimes apraksts Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodarbojas ar muzeju krājumu papildināšanu, dokumentēšanu, izpēti, ekspozīciju (izstāžu) veidošanu, ekskursiju, lekciju, muzejpedagoģisko programmu un citu veidu muzejiskās komunikācijas īstenošanu, tai skaitā ļoti mazu muzeju vadītāji. Lielāku muzeju (10 un vairāk darbinieki) vadītājus klasificē saimē "Administratīvā vadība"

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienu vai vairākas muzeja funkcijas vecāka speciālista pārraudzībā ● Meklē, reģistrē un apkopo informāciju par muzeja krājumu priekšmetiem

● Pēc iepriekš sagatavota materiāla vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, piedalās muzejpedagoģisko programmu norisē

● Strādā vecāka speciālista pārraudzībā

II

Patstāvīgi veic vienu vai vairākas muzeja funkcijas ● Analizē un sistematizē informāciju, apraksta muzeja krājuma priekšmetus

● Piedalās projektu īstenošanā

● Izstrādā scenārijus un citus materiālus muzeja izglītojošam darbam

● Apkalpo un sniedz konsultācijas muzeja apmeklētājiem

● Vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, vada muzejpedagoģiskās programmas

III

Veic eksperta funkcijas. Pārrauga citus darbiniekus. Var vadīt mazu struktūrvienību ● Komplektē muzeja krājumu, lemj par muzeja priekšmetu atlasi

● Veic sarežģītas informācijas analīzi

● Veic krājuma datu ievadi kopkatalogā

● Veic zinātnisko darbu, gatavo ekspozīciju/izstāžu koncepcijas un plānus

● Vada ekskursijas izstādēs un ekspozīcijās, vada muzejpedagoģiskās programmas īpašām mērķauditorijām

● Izstrādā un īsteno projektus

● Koordinē un organizē muzeju komunikācijas darbu

● Atbilstoši kompetencei konsultē nozares speciālistus

● Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

IV

Vada ļoti mazu muzeju (līdz 4 darbiniekiem) vai vada vienu vai vairākas muzeja struktūrvienības un veic eksperta funkcijas ● Vada un piedalās muzeja krājuma, pētniecības, komunikācijas politikas un darbības stratēģijas izstrādē

● Vada un piedalās muzeja krājuma veidošanā, pētnieciskā un komunikācijas darba veikšanā

● Izstrādā priekšlikumus struktūrvienības darbam

● Plāno un vada struktūrvienības darbu

● Vada struktūrvienības darbu projektu izstrādē un kontrolē to izpildi

● Sagatavo pārskatus par struktūrvienības darbu

● Veic speciālistu profesionālo apmācību

● Atbilstoši kompetencei konsultē citus speciālistus

V

Vada nelielu muzeju (līdz 9 darbiniekiem) vai lielu struktūrvienību (vairāk nekā 10 darbinieku), veic nozares eksperta funkcijas un direktora vietnieka funkcijas muzejā

● Izstrādā muzeja krājuma, pētniecības, komunikācijas politikas un darbības stratēģiju

● Plāno, vada un atbild par vienu vai vairākām muzeja darba jomām

● Koordinē muzeja darbību atbildībā esošajās jomās

● Koordinē darbu starp struktūrvienībām

● Gatavo pārskatus par muzeja darbību, nodrošina plānu un pārskatu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu augstākām instancēm

● Gatavo un vada muzeja mēroga projektus atbildībā esošajās jomās"

26. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 18.6. apakšpunktu "Statistika" šādā redakcijā:

"18.6. Statistika

Apakšsaimes apraksts Šajā apakšsaimē ietilpst ar informācijas apkopošanu un analīzi saistīti amati, kuru pildītāji nodarbojas ar zinātniski pamatotu un pasaules praksē atzītu statistiskās novērošanas un vispārināšanas metožu pilnveidošanu un lietošanas koordinēšanu, informācijas vākšanu, ievadīšanu datubāzēs un analīzi, publikāciju un pārskatu sastādīšanu

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I A

Vāc, ievada un apkopo informāciju, sniedz tehnisku un informatīvu atbalstu ● Iegūst un apkopo pirmatnējo statistisko informāciju

● Ievada informāciju datubāzēs

● Vāc, komplektē un nosūta statistiskos pārskatus

● Sniedz atbalstu apsekojumu un pētījumu organizēšanā un administrēšanā

I B

Vāc, ievada un apkopo informāciju, veic pirmdatu kvalitātes aritmētisko un loģisko kontroli un koriģē datus. Nodrošina valsts statistiskās informācijas programmas izpildi pirmdatu līmenī

● Veic I A līmenim paredzētos uzdevumus

● Konsultē datu sniedzējus pārskatu aizpildīšanā

● Novērš iegūtās statistiskās informācijas kļūdas un nepilnības un veic pirmdatu korekciju

● Veic papildu darbības informācijas iegūšanā nerespondences gadījumos

II

Apkopo un analizē statistisko informāciju ● Apkopo un analizē statistisko vai administratīvo datu avotu informāciju nozarē, veic informācijas pārbaudi

● Aktualizē statistisko pārskatu maketus un piemēro tos respondentu vajadzībām

● Sagatavo statistisko informāciju iekšējiem un ārējiem lietotājiem

● Konsultē respondentus un datu lietotājus

● Piedalās statistisko publikāciju sagatavošanā

III A

Veic eksperta funkcijas konkrētā nozarē vai vairākās nozarēs, ir pieredze noteiktā jomā ● Veic sarežģītu informācijas analīzi un novērtē iegūtos rezultātus

● Veic datu kvalitātes vērtējumus atbilstoši prasībām

● Organizē publikāciju sagatavošanu

● Sagatavo priekšlikumus pētījumu metodoloģijas, datu aprēķinu metožu pilnveidošanai vai maiņai, sekojot jaunākajām tendencēm un teorētiskajām nostādnēm līdzīgu pētījumu veikšanā

● Veic skaidrojošo darbu datu lietotājiem

● Piedalās starptautisko projektu izpildē

● Atbilstoši struktūrvienības vadības deleģējumam pārstāv organizāciju vietējās un starptautiskās institūcijās

III B

Veic analītiska eksperta funkcijas konkrētā nozarē vai vairākās nozarēs, ir profesionāla pieredze noteiktā jomā. Pārrauga citu speciālistu darbu ● Izstrādā lietojamās analīzes metodes un organizē to piemērošanu, novērtē iegūtos rezultātus

● Izstrādā pētījumu metodoloģiju, sekojot jaunākajām tendencēm un teorētiskajām nostādnēm līdzīgu pētījumu veikšanā

● Pārrauga datu kvalitātes jautājumus

● Iesaistās Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas aktu izstrādē par savā kompetencē esošajiem jautājumiem

● Vada starptautiskos projektus vai piedalās to izpildē

● Veic darba koordinēšanu kāda noteikta sarežģīta aprēķina īstenošanā

● Pārstāv organizāciju vietējās un starptautiskās institūcijās

● Var aizvietot struktūrvienības vadītāju

IV

Vada struktūrvienību un veic eksperta funkcijas ● Vada struktūrvienību, plāno tās darbu un koordinē darbu izpildi

● Kontrolē informācijas apkopošanu un analīzi nozarē vai vairākās nozarēs

● Analizē nozares datus plašākā tautsaimniecības kontekstā

● Izstrādā pētījumu metodoloģiju, seko jaunākajām tendencēm un teorētiskajām nostādnēm līdzīgu pētījumu veikšanā

● Veic sarežģītu informācijas analīzi

● Pārrauga procesa kvalitātes jautājumus

● Sniedz priekšlikumus iestādes stratēģijas izstrādei

● Piedalās jaunu nacionālo normatīvo dokumentu izstrādē un Eiropas Savienības likumdošanas aktu projektu gatavošanā savas kompetences jomā

● Pārstāv organizāciju vietējās un starptautiskās institūcijās

V

Vada vairāku struktūrvienību darbu ● Vada vairāku struktūrvienību darbu, kas specializējas informācijas apkopošanā un analīzē noteiktā nozarē vai vairākās nozarēs

● Koordinē sadarbību ar citiem departamentiem un ārējām institūcijām

● Kontrolē informācijas apkopošanu un analīzi, kvalitātes jautājumus vairākās nozarēs

● Atbild par Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasību izpildi savas kompetences jomā

● Organizē jaunu nacionālo normatīvo dokumentu izstrādi un piedalās Eiropas Savienības likumdošanas aktu projektu gatavošanā savas kompetences jomā

● Pārstāv organizāciju vietējās un starptautiskajās institūcijās

● Piedalās iestādes stratēģijas izstrādē un īstenošanā un citu iestādes attīstības pasākumu realizācijā"

27. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 19.3. apakšpunktu "IT un IS vadība" šādā redakcijā:

"19.3. IT un IS vadība

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji vada IT un IS struktūrvienības, projektus vai darba grupas.

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Vada nelielus IT projektus vai darba grupas ● Veido projekta plānu un budžetu, izdara tajos nepieciešamās izmaiņas

● Kontrolē projektu izpildi atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām

● Uztur attiecības ar personām/grupām ārpus projekta, lai nodrošinātu projekta mērķu īstenošanu

● Identificē un paredz riskus vai izmaiņas projekta gaitā, izdarot nepieciešamās korekcijas

● Strādā noteikta budžeta ietvaros

II A

Vada lielus IT projektus vai lielas darba grupas ● Vada lielus un sarežģītus projektus, kas bieži sastāv no vairākiem apakšprojektiem

● Kontrolē projektu izpildi atbilstoši termiņiem, budžetam un kvalitātes prasībām

● Vada projekta komandas vai darba grupas, sadala darbus un kontrolē to izpildi

● Uztur attiecības ar personām/grupām ārpus projekta, lai nodrošinātu projekta mērķu īstenošanu

● Identificē un paredz riskus vai izmaiņas projekta gaitā, izdarot nepieciešamās korekcijas

II B

Vada IT funkciju iestādē ● Vada IT funkciju, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

● Var vadīt mazu vai vidēju struktūrvienību

● Koordinē apjomīgus projektus IT jomā, identificē un paredz riskus, veic nepieciešamās izmaiņas projektu gaitā

● Uztur attiecības ar citām struktūrvienībām, vadību un ārējiem piegādātājiem, lai nodrošinātu sekmīgu IT struktūrvienības darbu un lietotāju vajadzību īstenošanu

● Var sastādīt IT struktūrvienības budžetu un kontrolēt tā izpildi

III A

Vada lielas vai ļoti lielas IT struktūrvienības darbu ● Izstrādā un ievieš IT stratēģiju attiecīgajā iestādē

● Koordinē projektus, kas prasa lielus resursus un aptver vairākas iestādes struktūrvienības

● Kontrolē projektu un uzdevumu izpildi, kā arī to atbilstību kvalitātes prasībām

● Veido un uztur attiecības ar sadarbības partneriem

● Vada IT personālu, sadala uzdevumus, kontrolē to izpildi

● Sastāda IT struktūrvienības budžetu un seko tā izpildei

III B

Vada informācijas sistēmas drošības pārvaldību ● Izstrādā informācijas drošības pārvaldības sistēmas arhitektūru, nosaka atbildīgo personu lomas un pienākumus

● Nodrošina drošības pārvaldības sistēmas atbilstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

● Veic valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldības funkciju

● Izstrādā un ievieš ar informācijas sistēmu drošību saistītos normatīvos aktus iestādē

● Izstrādā informācijas sistēmas drošības risku analīzes metodiku un koordinē informācijas drošības risku pārvaldības procesu

● Izstrādā un ievieš informācijas sistēmas drošības incidentu pārvaldības procesu un koordinē incidentu izmeklēšanu

● Organizē ar informācijas sistēmas drošību saistītās mācības

● Vada un konsultē darbiniekus, kuri iesaistīti drošības pārvaldībā

IV

Vada informācijas sistēmas izstrādi ļoti lielas iestādes un ārpusiestādes lietotājiem ● Organizē un kontrolē struktūrvienības darbu

● Ir atbildīgs par nepārtrauktu darba procesu nodrošināšanu un to rezultātiem

● Sagatavo nodaļas budžeta projektu un seko izvirzīto mērķu izpildei

● Iestādē un ārpus tās vada projektus, kas prasa liela apjoma IT resursus

● Nodrošina nepieciešamo cilvēkresursu kompetences, tehnoloģiju pieejamību, lai atbalstītu IT funkcijas ilgtermiņa attīstību

V A

Vada koplietošanas IKT organizācijas informācijas tehnoloģiju funkciju ● Attīsta un vada IKT funkciju koplietošanas IKT organizācijā

● Ievieš publiskās pārvaldes IKT stratēģiju un publiskās pārvaldes IKT arhitektūru

● Plāno, organizē un vada koplietošanas IKT infrastruktūras darbības nodrošināšanu, uzraudzību un uzturēšanu koplietošanas IKT organizācijā

● Atbild par IKT attīstības projektu īstenošanu koplietošanas IKT infrastruktūras attīstībai koplietošanas IKT organizācijā

● Analizē iespējas īstenot un attīstīt jaunus tehnoloģiskos risinājumus vairākās IKT jomās un īsteno atbilstošus attīstības projektus

● Nodrošina projektu uzraudzību, to atbilstību kvalitātes prasībām

● Piedalās IKT koplietošanas organizācijas budžeta izstrādē un kontrolē tā ievērošanu IKT jomā

● Piedalās publiskās pārvaldes IKT stratēģijas un publiskās pārvaldes IKT arhitektūras izstrādē

V B

Vada īpaši lielas iestādes informācijas tehnoloģiju funkciju ● Attīsta un vada IT funkciju iestādē, attīsta IT stratēģiju

● Analizē iespējas īstenot un attīstīt jaunus tehnoloģiskos risinājumus vairākās IT jomās un īsteno atbilstošus attīstības projektus

● Piedalās projektu uzraudzībā, to norises pārbaudē un pārbauda to atbilstību kvalitātes prasībām

● Veido struktūrvienības budžetu un kontrolē tā ievērošanu

● Piedalās iestādes vispārējās stratēģijas izstrādē

● Projektē informācijas sistēmas un veic sistēmu darbības nodrošināšanu un uzraudzību

● Meklē klientus, apzina tirgu un nodrošina produktu pārdošanu"

28. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 19.4. apakšpunkta "Programmatūras attīstība" II līmeni šādā redakcijā:

"II

Veic sarežģītus programmēšanas uzdevumus ● Raksta, labo un kodē sarežģītas programmas

● Testē programmas

● Izveido programmu tehniskās specifikācijas

● Sadarbojas ar projektētājiem, dizaineriem un citiem speciālistiem

● Palīdz diagnosticēt un atrisināt programmas problēmas izstrādes gaitā

● Piedalās sarežģītos tehniskos projektos

● Strādā ar definētām procedūrām, veiktā darba kontrole notiek pa posmiem

● Var noteikt darba uzdevumus citiem speciālistiem un pārbaudīt viņu darbu"

29. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 19.5. punktu "Sistēmu administrēšana un uzturēšana" šādā redakcijā:

"19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

Apakšsaimes apraksts

Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji administrē un uztur informācijas sistēmas un programmatūru (lietojumus)

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršus uzdevumus, kas saistīti ar datortehniku un sistēmām ● Instalē datortehniku un programmatūru saskaņā ar instrukcijām

● Veic vienkāršu sistēmu testēšanu

● Diagnosticē un novērš vienkāršas problēmas sistēmā

● Palīdz un konsultē lietotājus vienkāršos jautājumos par komunikācijas sistēmām un datorprogrammu lietošanu

● Var veikt atsevišķus sistēmu administratora pienākumus

II A

Nodrošina datorsistēmu/
lietojumu uzturēšanu līdz 100 lietotājiem
● Patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes līdz 100 lietotājiem

● Veic sistēmu diagnostikas testus; diagnosticē un risina sarežģītas problēmas sistēmā

● Integrē dažādas sistēmas un risina ar savietojamību saistītās problēmas

● Atbild par datu drošību un pieejamību pārraudzībā nodotajos serveros

● Plāno un koordinē sistēmu funkcionēšanu, analizē nepieciešamos uzlabojumus, novērtē iespējamos risinājumus un iesniedz ieteikumus vadībai

● Var atbildēt par īstermiņa projektiem, kas saistīti ar sistēmu instalēšanu, uzlabošanu vai uzturēšanu

II B

Nodrošina datorsistēmu/
lietojumu uzturēšanu līdz 250 lietotājiem
● Veic II A līmenim noteiktos pienākumus

● Patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes no 101 līdz 250 lietotājiem

● Strādā ar sarežģītām programmatūras konfigurācijām

III A

Veic lielu datorsistēmu, operētājsistēmu un lietojumu administrēšanu, uzturēšanu un attīstīšanu; risina sarežģītas problēmas ● Patstāvīgi instalē un uztur datorsistēmas, operētājsistēmas un lietojumu (programmatūras) paketes ar vairāk nekā 250 lietotājiem

● Vada sistēmu diagnostikas testus

● Risina sarežģītas (nestandarta) datoru problēmas, analizē to cēloņus un iesaka atbilstošus uzlabojumus

● Konsultē lietotājus, iesaka IT risinājumus iestādes pamatdarbības procesu pilnveidošanai

● Plāno sistēmu attīstību. Sniedz konsultācijas un praktisku palīdzību liela apjoma sistēmu attīstības projektu plānošanā un ieviešanā

● Var piedalīties sarunās ar piegādātājiem un sekot piegādes līgumu izpildei

● Var vadīt mazas darba grupas

III B

Veic informācijas sistēmas drošības speciālista pienākumus ● Ievieš ar informācijas sistēmu drošību saistītos iekšējos normatīvos aktus

● Pārrauga informācijas sistēmas drošības politikas prasību iekļaušanu iestādes iekšējos procesos un ārpakalpojumu sniedzēju sniegtajos pakalpojumos

● Analizē auditācijas pierakstus

● Pielieto tehnoloģiskās kontroles uzbrukumu novēršanai, lai nodrošinātu iestādes drošību

● Seko līdzi jaunumiem informācijas sistēmu drošības jomā, izvērtē to iespējamo ietekmi uz iestādes darbību un sniedz priekšlikumus drošības uzlabošanai

● Veic darbinieku izglītošanu informācijas sistēmu drošības jomā

● Vada un piedalās ar informācijas sistēmu drošību saistītajos projektos

IV A

Vada un kontrolē sarežģītu datorsistēmu, operētājsistēmu un lietojumu (programmatūras) pakešu ar lielu (500-1000) lietotāju skaitu administrēšanu ● Vada un kontrolē sarežģītu datorsistēmu, operētājsistēmu un lietojumu (programmatūras) pakešu ar lielu lietotāju skaitu administrēšanu, iekļaujot regulārus sistēmu testus

● Organizē, vada un kontrolē citu speciālistu darbu

● Piedāvā risinājumus tehnikas/programmatūras savienojamības problēmām un vada to ieviešanu

● Organizē un vada liela apjoma projektus, kas saistīti ar sistēmu attīstību un optimizāciju

● Piedalās sarunās ar piegādātājiem, kontrolē piegādes līgumu izpildi

IV B

Veic lielas (lietotāju skaits 1000, 2000 un vairāk vai vairāku iestāžu kopīgas (nozares) IT infrastruktūras) IT infrastruktūras administrēšanu, uzturēšanu un attīstīšanu; risina sarežģītas problēmas ● Administrējamo IT sistēmu lietotāju skaits 2000 un vairāk

● Nodrošina kopīgas iestāžu (nozares) IT infrastruktūras/IT infrastruktūras sistēmu administrēšanu

● Nodrošina nozares datu centra(-u) infrastruktūras darbību vai organizē to uzraudzību

● Sniedz konsultācijas un veic liela apjoma nozares IT infrastruktūras sistēmu vai to sastāvdaļu attīstības plānošanu un ieviešanu

● Piedalās sarunās ar piegādātājiem, kontrolē piegādes līgumu izpildi

● Var vadīt vidējas un lielas darba grupas"

30. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 23. punktu "Klientu apkalpošana" šādā redakcijā:

"23. Klientu apkalpošana

Saimes apraksts Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina klientu apkalpošanu, koordinē vai vada klientu apkalpošanas speciālistu darbu, izstrādā klientu apkalpošanas standartus, kā arī amati, kuru pildītāji nodrošina informācijas sniegšanu no iestādes reģistriem privātpersonām pēc pieprasījuma

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Veic vienkāršākos klientu apkalpošanas pienākumus. Darbu regulē standartā noteiktās procedūras Apkalpo klientu saskaņā ar noteiktajiem standartiem

Atbild uz klientu zvaniem vai pieprasījumiem

Pieņem un reģistrē pieprasījumus

Sagatavo un izsniedz apskatei reģistrācijas lietas un citus dokumentus

Informē klientus

Sarežģītās situācijās konsultējas ar vecākiem kolēģiem

II A

Veic klientu apkalpošanas pienākumus. Darbu regulē vispārīgas instrukcijas Apkalpo klientu saskaņā ar noteiktajiem standartiem

Izskaidro pakalpojumu atšķirības, piedāvā alternatīvas un palīdz klientiem pieņemt lēmumus

Izskata klientu sūdzības un atbilstoši iespējām rod risinājumus (sniedz palīdzību)

Atbilstoši kompetencei konsultē fiziskas un juridiskas personas

Izvērtē un pieņem lēmumu par iesniedzamo dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

Sagatavo izziņas

Sagatavo pieprasīto reģistrācijas lietu un citu dokumentu kopijas un izrakstus

Pārbauda reģistros ierakstīto informāciju un novērš neprecizitātes

II B

Izdod administratīvos aktus par klientiem, ja šie administratīvie akti saistīti ar valsts budžeta līdzekļu izmaksāšanu, vai pieņem lēmumus, kas dod tiesības klientam saņemt papildu labumus Veic II A līmenim noteiktos amata pienākumus, kā arī:

Nosaka tiesības uz iestādes sniegtajiem pakalpojumiem un izdod administratīvos aktus

Veic klientiem izmaksājamo summu aprēķinus (piemēram, pensijas, pabalstus, atlīdzības, nodokļu maksājumus) vai kontrolē klienta atbilstību pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem

Atbilstoši kompetencei sadarbojas ar iestādēm un vāc informāciju, kas pamato klientu tiesības saņemt pakalpojumus, kas saistīti ar izmaksām no valsts budžeta

Risina problēmas (arī nestandarta situācijās)

Izskata informācijas pieprasījumus un sagatavo atbildes

Sagatavo atbildes uz klientu sūdzībām

Var veikt citu darbinieku apmācību

Kontrolē fiziskas personas atbilstību statusam un pienākumu izpildi

Atbilstoši klienta piemērotībai un vajadzībām piedāvā pakalpojumus

Atbilstoši kompetencei sadarbojas ar iestādēm un vāc informāciju, kas pamato klienta tiesības saņemt pakalpojumu

II C

Īsteno klientu apkalpošanas pasākumus, (projektus), sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām.
Kontrolē līguma izpildi
Piedalās pasākumu (projektu) īstenošanā, koordinē un nodrošina dalībnieku iesaisti atbilstoši pasākuma mērķim

Plāno finanšu līdzekļus, to izlietojumu

Kontrolē juridisko un fizisko personu normatīvo aktu un noslēgto līgumu atbilstību pasākumam (projektam) visā īstenošanas laikā

Veic pārbaudes pasākumu īstenošanas vietās

Sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām

Atbilstoši kompetencei sadarbojas ar iestādēm un vāc informāciju, kas pamato klienta tiesības saņemt pakalpojumu

II D

Palīdz karjeras izvēlē. Sniedz klientiem metodisku un psiholoģisku atbalstu Konsultē klientus (karjeras izvēles jomā)

Nodrošina klientiem metodisku un psiholoģisku atbalstu darba meklēšanas procesā

Sniedz informāciju par darba tirgus tendencēm, vakancēm un izglītības iespējām

Piedalās personāla atlasē

III A

Veic izdoto administratīvo aktu pārbaudi par klientiem no valsts budžeta izmaksājamiem līdzekļiem. Specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos Veic II A līmenim noteiktos amata pienākumus, kā arī:

Veic izdoto administratīvo aktu pārbaudi par klientiem no valsts budžeta izmaksājamiem līdzekļiem, specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos

Veic klientiem no valsts budžeta izmaksājamo summu aprēķinu (piemēram, pensiju, pabalstu, atlīdzību, nodokļu maksājumu) pārbaudi, specializējas vienā vai vairākos darbības virzienos

Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

Veic struktūrvienības speciālistu konsultēšanu un apmācību normatīvo aktu ieviešanas procesā un īpaši sarežģītās lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa konkrētas jomas pārzināšana

Apkopo un analizē informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes gaitā, sagatavo ieteikumus normatīvo aktu un darba organizācijas izmaiņām

Var vadīt un pārraudzīt pakalpojumu sniegšanas procesu

III B

Sniedz pakalpojumus un koordinē citu attiecīgās jomas speciālistu darbu Pārrauga klientu apkalpošanas procesu

Pārzina valsts pārvaldes iestāžu kompetences jautājumus

Veic vispārīgu normatīvo aktu analīzi, izvērtējot to piemērojamību iestādes kompetences jomās

Izsaka priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai un klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanai

Atbilstoši kompetencei konsultē fiziskas un juridiskas personas

Risina problēmas (arī nestandarta situācijās) un veic mediatora funkcijas konfliktos starp fiziskām un juridiskām personām

Izskata informācijas pieprasījumus un sagatavo atbildes

Izsniedz informāciju (izziņu un apliecinātu kopiju veidā) par iestādes reģistros iekļautajiem subjektiem un juridiskajiem faktiem

Koordinē jaunāko klientu apkalpošanas speciālistu darbu

Var piedalīties klientu apkalpošanas standartu izstrādē

IV

Vada klientu apkalpošanas struktūrvienību Plāno, vada un organizē struktūrvienības darbu

Nodrošina noteikto klientu apkalpošanas standartu ievērošanu

Sniedz priekšlikumus darba organizācijas uzlabošanai

V

Vada vairākas klientu apkalpošanas struktūrvienības Vada vairākas klientu apkalpošanas struktūrvienības

Izstrādā klientu apkalpošanas stratēģiju

Sastāda budžetu un kontrolē tā izpildi"

31. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 26.3. apakšpunktu "Privātpersonu kontrole" šādā redakcijā:

"26.3. Privātpersonu kontrole

Apakšsaimes apraksts Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji kontrolē to, kā privātpersonas ievēro normatīvos aktus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Palīdz amatpersonām, kuras kontrolē un uzrauga normatīvo aktu izpildi Veic vienkāršus tehniskus uzdevumus saskaņā ar vecāka speciālista norādījumiem

II A

Pieņem lēmumus pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietā Kontrolē, lai fiziskās un juridiskās personas ievērotu normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē

Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (piemēram, atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā

Konstatē neatbilstību starp esošo situāciju un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar noteiktajām procedūrām sastāda administratīvo aktu un/vai norāda, kādas darbības veicamas, lai novērstu neatbilstību

Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

 Īsteno reģistrēto subjektu juridisko faktu darbības dokumentu kontroli

II B

Pieņem sarežģītus nestandarta lēmumus (arī lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu) pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietā Veic II A līmenim noteiktos amata pienākumus, kā arī:

Izskata administratīvo pārkāpumu lietas, sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus un noformē ar pārkāpumiem saistīto dokumentāciju

Interpretē normatīvo aktu piemērošanu, klasificē normatīvo aktu pārkāpumu un nosaka atbilstošo sodu

III A

Pieņem ierobežota satura lēmumus pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietā Kontrolē, lai fiziskās un juridiskās personas ievērotu normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē

Interpretē normatīvo aktu piemērošanu, klasificē normatīvo aktu pārkāpumu un nosaka atbilstošo sodu

Pārtrauc to fizisko un juridisko personu darbību, kas pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības

Ierosina anulēt nelikumīgi iegūtas atļaujas, licences vai citus dokumentus

Likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var glabāt, nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (piemēram, atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā

Konstatē neatbilstību starp esošo situāciju un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar noteiktajām procedūrām sastāda administratīvo aktu un/vai norāda, kādas darbības veicamas, lai novērstu neatbilstību

Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

Var veikt jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

III B

Pieņem sarežģītus nestandarta lēmumus (arī lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu) īpaši sarežģītās un liela apjoma lietās Veic III līmenim noteiktos amata pienākumus, kā arī:

Izskata administratīvo pārkāpumu lietas, sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus un noformē ar pārkāpumiem saistīto dokumentāciju

Interpretē normatīvo aktu piemērošanu, klasificē normatīvo aktu pārkāpumu un nosaka atbilstošo sodu

Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

Pieņem lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa attiecīgās jomas izpratne

IV

Pieņem ierobežota satura lēmumus īpaši sarežģītās pirmspārbaudes un pēcpārbaudes lietās, konsultē jaunākos speciālistus.
Vada un kontrolē vairāku kontrolieru vai inspektoru darbu, uzņemas atbildību par viņu lēmumiem
Kontrolē, lai fiziskās un juridiskās personas ievērotu normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē

Vada un kontrolē vairāku kontrolieru vai inspektoru (ekspertu) darbu, uzņemas atbildību par viņu pieņemtajiem lēmumiem

Veic iepriekšējo līmeņu speciālistu darbaudzināšanu un konsultēšanu

Pieņem lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa attiecīgās jomas izpratne

Interpretē normatīvo aktu piemērošanu, klasificē normatīvo aktu pārkāpumu un nosaka atbilstošo sodu

Pārtrauc to fizisko un juridisko personu darbību, kas pārkāpj normatīvajos aktos noteiktās prasības

Ierosina anulēt nelikumīgi iegūtas atļaujas, licences vai citus dokumentus

Likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var glabāt, nēsāt un pielietot šaujamieročus un speciālos līdzekļus

Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (piemēram, atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā

Konstatē neatbilstību starp esošo situāciju un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņā ar noteiktajām procedūrām sastāda administratīvo aktu un/vai norāda, kādas darbības veicamas, lai novērstu neatbilstību

Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencei

Patstāvīgi veic tirgus uzraudzību un lietu izmeklēšanu, tirgus pētījumus, piedalās normatīvo aktu izstrādāšanā

 Īsteno reģistrēto subjektu juridisko faktu darbības dokumentu kontroli

Var vadīt mazu struktūrvienību vai būt vadošais inspektors (eksperts)

V

Vada kontroles struktūrvienību Vada struktūrvienību, nosaka uzdevumus un kontrolē to izpildi

Kontrolē, kā fiziskās un juridiskās personas ievēro normatīvos aktus, kas regulē darbību noteiktā nozarē Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un trešajās valstīs

Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, gatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās

Pieņem lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un dziļa vairāku jomu izpratne

Sniedz atzinumus un/vai izsniedz dokumentus (atļaujas, izziņas), kas apliecina normatīvo aktu ievērošanu noteiktā jomā un tiek atzīti Eiropas Ekonomikas zonā un valstīs, kuras ir noslēgušas starptautiskos līgumus par šo jomu

Veic un kontrolē tirgus uzraudzību un lietu izmeklēšanu, tirgus pētījumu veikšanu un normatīvo aktu izstrādāšanu vairākos darbības virzienos

Var atbildēt par starptautisko datu apmaiņu ārkārtas situācijās, kas ir saistītas ar drošību

VI A

Koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu mazā vai vidējā iestādē Pārrauga un koordinē vairāku struktūrvienību darbu, kontrolē uzdevumu sadali un izpildi

Apkopo informāciju par problēmām, kas rodas normatīvo aktu izpildes kontroles gaitā, sagatavo un iesniedz tiešajam vadītājam ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un kontroles procedūrās

Vada lietu izmeklēšanu un normatīvo aktu izstrādāšanu noteiktā jomā, nodrošina tirgus pētījumu veikšanu

VI B

Koordinē vairāku kontroles struktūrvienību darbu lielā vai ļoti lielā iestādē Veic VI A līmenim noteiktos pienākumus"

32. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 30. punkta "Personāla vadība" IV B līmeni šādā redakcijā:

"IV B

Vada personāla vadības funkciju vidējā vai lielā iestādē vai darbojas kā stratēģiskais personāla vadības partneris lielā iestādē Veic IV A līmenim noteiktos pienākumus vidējā vai lielā iestādē, kā arī:

Vada iestādes personāla politikas izstrādāšanu un ieviešanu

Nodrošina personāla vadības procesu attīstību un savstarpējo integrāciju

Var veikt ļoti lielas iestādes personāla vadītāja vietnieka pienākumus

Stratēģiskā personāla vadības partnera pienākumi:

Nodrošināt personāla politikas plānošanas, ieviešanas un pārraudzības procesu 300 līdz 500 darbiniekiem

Darbojas kā kontaktpunkts (vienas pieturas aģentūras pieeja) struktūrvienībām visos personāla vadības jautājumos

Atbalsta struktūrvienības vadītājus personāla vadības jautājumos, pārzina iestādes procedūras/procesus un personālvadības iekšējo darba organizāciju.

Nodrošināšana personāla vadības pakalpojumu struktūrvienību vadītājiem (piemēram, personāla atlase, struktūru izmaiņas, juridisko jautājumu risināšana, sūdzību un konfliktu risināšana, darba izpilde, motivācija)

Iniciē pakalpojuma uzlabojumus un jaunu pakalpojumu sniegšanu"

33. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 34. punktu "Restaurācijas darbi" šādā redakcijā:

"34. Restaurācijas darbi

Saimes apraksts Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāju pienākums ir restaurēt vai konservēt kultūras pieminekļos esošo muzeju ēkas un telpas (vai - kultūras pieminekļus) un muzeja krājumos esošos priekšmetus

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Strādā cita speciālista uzraudzībā, veic vienkāršākos restaurācijas darbus (4. kvalifikācijas pakāpes restaurators) ● Veic vienkāršākos restaurācijas darbus saskaņā ar vecākā restauratora ieteikto metodi un tehnoloģiju

● Sagatavo ķimikālijas un darba šķīdumus atbilstoši metodikai

● Dokumentē darba gaitu

II

Strādā patstāvīgi, veic sarežģītākus restaurācijas darbus (3. kvalifikācijas pakāpes restaurators) ● Strādā patstāvīgi, konsultējoties ar citiem speciālistiem, un veic sarežģītākus restaurācijas darbus atbilstoši restaurācijas darbu metodikai

● Vecākā restauratora vadībā sastāda restaurācijas uzdevumu

● Veic dezinfekciju un priekšmetu konservāciju

● Dokumentē restaurācijas gaitu, nosaka fotofiksācijas nepieciešamību un apjomu, aizpilda restaurācijas pases

III

Veic sarežģītus restaurācijas darbus, izvēloties restaurācijas metodiku, apmāca jaunos speciālistus (2. kvalifikācijas pakāpes restaurators) ● Veic sarežģītus restaurācijas un konservācijas darbus, izmantojot fizikālo, ķīmisko un bioloģisko pētījumu rezultātus

● Patstāvīgi izvēlas restaurācijas metodiku, sastāda restaurācijas darba uzdevumu

● Iesaka optimālos priekšmeta glabāšanas apstākļus, piedalās muzeja priekšmetu saglabātības pārbaudē

● Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

IV A

Veic eksperta pienākumus (1. kvalifikācijas pakāpes restaurators vecmeistars) ● Veic vissarežģītākos restaurācijas un konservācijas darbus

● Piedalās krājuma politikas restaurācijas sadaļas izstrādē

● Izstrādā un pārbauda jaunu restaurācijas metodiku

● Atbilstoši kompetencei konsultē nozares speciālistus

● Izstrādā un pārbauda jaunas restaurācijas metodes, pilnveido restaurācijas tehnoloģiju un instrumentus

IV B

Vada struktūrvienības darbu, izstrādā un ievieš jaunas restaurācijas metodes ● Vada un koordinē struktūrvienības darbu

● Darbojas restaurācijas padomē, kas apstiprina restaurācijas darba uzdevumus, kā arī citās padomēs un komisijās

● Pārrauga restaurācijas iekārtas, saimniecisko inventāru un materiālus, plāno to iegādi

● Sagatavo restaurācijas gaitā izlietoto materiālu pārskatu, seko līdzi līdzekļu izlietojumam

● Piedalās restauratoru atestācijā"

34. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 37. punkta "Tirgzinība" III līmeni šādā redakcijā:

"III

Vada pakalpojumu un/vai produktu plānus vai lielus tirgzinības projektus ● Vada pakalpojumu, produktu vai zīmola tirgzinības plānus

● Kontrolē pakalpojumu un/vai produktu tirgzinības budžetu

● Analizē klientu uzvedības paradumus

● Attīsta jaunus pakalpojumus un/vai produktus

● Vada lielus projektus

● Uztur attiecības ar sadarbības partneriem"

35. Papildināt 1. pielikuma II nodaļas 38. punktu "Sekretariāta funkcijas" ar IV līmeni šādā redakcijā:

"IV

Augstākā līmeņa vadītāja palīgs Veic III līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Veic iestādes vadītāja palīga pienākumus,

● Var veikt vairāku augstākā līmeņa vadītāju palīga vai asistenta pienākumus

● Tulko dažādus materiālus un dokumentus

● Dod rīkojumus un uzdevumus vadītāja vārdā

● Koordinē vairākas funkcijas

● Veic kontroli atsevišķās jomās vai jautājumos"

36. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 39. punktu "Sociālais darbs" šādā redakcijā:

"39. Sociālais darbs

Saimes apraksts Šajā saimē ietilpst amati, kas saistīti ar sociālo aprūpi un rehabilitāciju noteiktās sabiedrības grupās

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Strādā cita speciālista pārraudzībā, veic vienkāršus aprūpes darbus ● Strādā cita speciālista vadībā

● Tīra un uzkopj telpas

● Apkopj klientus

● Atbilstoši sarakstam nodrošina klientu apkopšanai nepieciešamo materiālu un priekšmetu pieejamību

● Transportē klientus

II A

Strādā patstāvīgi, veic sociālo rehabilitāciju - veic sociālo rehabilitāciju atsevišķā jomā ● Strādā patstāvīgi

● Veic sociālās rehabilitācijas pasākumus atsevišķās jomās

● Nodrošina klientu aprūpes vai rehabilitācijas programmu īstenošanu atbilstoši plānam

II B

Strādā patstāvīgi, veic sociālo rehabilitāciju ● Strādā patstāvīgi

● Veic sociālo aprūpi vai sociālo rehabilitāciju

● Nodrošina klientu aprūpes vai rehabilitācijas programmu īstenošanu atbilstoši plānam

III A

Konsultē klientus, pārstāv klienta intereses ● Palīdz indivīdiem, ģimenēm un grupām sociālo problēmu risināšanā

● Veic sociālo rehabilitāciju, palīdz klientam pārvarēt psiholoģiskus, fiziskus un citus šķēršļus, kas traucē integrēties sabiedrībā

● Nodrošina sociālā darba vadību

● Veic profilaktisko sociālo darbu

● Konsultē klientus jautājumos, kas saistīti ar viņu tiesībām un pienākumiem

● Klienta interesēs organizē un mobilizē resursus, administrē resursu piešķiršanu klientam

● Pārstāv klienta intereses dažādās institūcijās

III B

Konsultē klientus, pārstāv klienta intereses, risina sarežģītas problēmas

Veic III A līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Veic organizatorisko darbu palīdzības sniegšanā indivīdiem, ģimenēm un grupām sociālo problēmu risināšanā

● identificē klienta (indivīda, grupas) sociālās problēmas un vada sociālā gadījuma risināšanu

● Organizē un veic īpaši sarežģītu problēmu risināšanu

● Apzina, mobilizē, organizē un piesaista resursus klientu problēmas risināšanai

● Izveido starpprofesionālo komandu, nodrošina tās vadību un ilglaicīgu funkcionēšanu

● Apzina un izmanto brīvprātīgo (t. sk. nevalstisko organizāciju) resursus indivīdu, grupu, kopienas un sabiedrības sociālo problēmu risināšanā

● Veido pašpalīdzības grupas un vada atbalsta grupas

● Var veikt un attīstīt sociālā darba pētījumus, programmas un projektus

● Var veikt jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

● Var vadīt struktūrvienības darbu

IV

Pārrauga citu sociālo darbinieku darbu, iesaistās sarežģītu problēmu risināšanā ● Organizē palīdzības sniegšanu indivīdiem, ģimenēm un grupām sociālo problēmu risināšanā

● Organizē sociālo rehabilitāciju, palīdz klientam pārvarēt psiholoģiskus, fiziskus un citus šķēršļus, kas traucē integrēties sabiedrībā

● Organizē un nodrošina sociālā darba vadību

● Organizē profilaktisko sociālo darbu

● Vada citus sociālos darbiniekus

● Veic jaunāko speciālistu darbaudzināšanu

● Iesaistās īpaši sarežģītu problēmu risināšanā

● Var vadīt struktūrvienības darbu

V

Metodiski vada un pārrauga vairāku sociālā darba struktūrvienību darbu ● Vada iestādes sociālā darba vadības funkciju un tās attīstību

● Nodrošina un sniedz sociālā darba vadības konsultācijas

● Piedalās iestādes attīstības stratēģijas izstrādāšanā

● Izsaka priekšlikumus sociālā darba organizācijas jautājumos"

37. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 41. punkta "Transporta vadīšana" III līmeni šādā redakcijā:

"III

Pārvadā iestādes darbiniekus vai klientus ● Vada autobusu vai

● Vada speciālo transportlīdzekli, strādā ar atbilstošu speciālo tehniku vai

● Vada operatīvo transportu

● Regulāri rūpējas, lai transportlīdzekļi būtu darba kārtībā

● Veic ar transporta vadīšanu un uzturēšanu saistītus pienākumus"

38. Papildināt 1. pielikuma II nodaļas 44. punktu "Ārvalstu finanšu instrumentu vadība" ar VII D līmeni šādā redakcijā:

"VII D Atbild par neatkarīga un objektīva atzinuma sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai un donorvalstīm, ministram un valsts sekretāram par Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti un deklarēto izdevumu likumību un pareizību ● Nodrošina Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības revīzijas iestādes funkciju izpildi

● Vada ļoti lielu struktūrvienību

● Nodrošina Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības auditu un revīziju darba izpildes un darba kvalitātes uzraudzību

● Vada Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības audita politikas izstrādi

● Nodrošina dalību Eiropas Komisijas, Eiropas Revīzijas palātas vizītēs un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvju vizītēs

● Pārstāv valsti Eiropas Savienības un citās institūcijās, kā arī nodrošina sadarbību ar Valsts kontroles, Eiropas Komisijas un Eiropas Revīzijas palātas auditoriem

● Nodrošina politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu, nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un pārvaldes lēmumu projektu izstrādāšanu"

39. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 46. punktu "Dzimtsarakstu pakalpojumi" šādā redakcijā:

"46. Dzimtsarakstu pakalpojumi

Saimes apraksts Šajā saimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina dzimtsarakstu nodaļas funkciju pašvaldībās

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Dzimtsarakstu
darbinieks
● Pieņem personu iesniegumus

● Veic ar lietvedību saistītus uzdevumus

● Veic civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizāciju

● Noformē civilstāvokļa aktu reģistru grāmatas

● Veic dokumentu arhivēšanu un uzglabāšanu

● Sagatavo un izsniedz civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošus dokumentus un dokumentu atvasinājumus no civilstāvokļa aktu reģistriem

● Piedalās svinīgo ceremoniju organizēšanā

II

Dzimtsarakstu nodaļas speciālists ● Var veikt darbinieka noteiktos pienākumus

● Reģistrē dzimšanas un miršanas faktu

● Sagatavo civilstāvokļa aktu reģistrācijas atteikumu

● Sagatavo atzinumu par civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošanu, papildināšanu un labošanu

● Kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas un atjaunošanas lietas

● Kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas

● Sagatavo nepieciešamo informāciju valsts iestādēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai pēc iestādes motivēta pieprasījuma

● Organizē svinīgās ceremonijas

● Sniedz konsultācijas par civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomu

● Var aizvietot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu

III

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ● Var veikt dzimtsarakstu nodaļas speciālista noteiktos pienākumus

● Organizē dzimtsarakstu nodaļu darbu

● Reģistrē laulības

● Atjauno civilstāvokļa aktu reģistra ierakstus

● Saglabā dzimtsarakstu nodaļas arhīva fondu

● Pārstāv nodaļu tiesā un citās institūcijās civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā"

40. Svītrot 1. pielikuma II nodaļas 47. punktu "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana".

41. Izteikt 1. pielikuma II nodaļas 53.1. apakšpunktu "Tiesu darbinieki" šādā redakcijā:

"53.1. Tiesu darbinieki

Apakšsaimes apraksts Šajā apakšsaimē ietilpst amati, kuru pildītāji nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, zemesgrāmatu nodaļu un Augstākās tiesas darbību (lietvedību) un sniedz konsultatīvu atbalstu tiesnešiem

Līmenis

Līmeņa raksturojums

Amata paraugapraksts

I

Tiesas sekretārs ● Veic ar lietvedību saistītus uzdevumus: dokumentu reģistrēšanu, kopēšanu, pakošanu/iešūšanu, uzskaiti, glabāšanu, nosūtīšanu, izsniegšanu un sagatavošanu nodošanai arhīvā

● Pieņem apmeklētāju iesniegumus un pieteikumus un sniedz nepieciešamo informāciju

● Nodrošina lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem

● Aktualizē izskatāmo lietu sarakstu

● Ievada datus datubāzē

II

Tiesas sēžu sekretārs ● Protokolē tiesas sēdi un noformē tiesas sēdes protokolu

● Noformē lietu pēc lietas izskatīšanas

● Sagatavo un nosūta paziņojumus par tiesas sēdi

● Nodrošina lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem

● Apkopo procesa dalībnieku iesniegumus un attaisnojuma dokumentus par ierašanos/neierašanos tiesas sēdē

● Veic ar lietvedību saistītus uzdevumus: dokumentu kopēšanu, iesiešanu, uzskaiti, glabāšanu, nosūtīšanu

● Ievada datus datubāzē

III A

Tiesas konsultants rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā ● Veic tiesu prakses un tiesu statistikas pētīšanu un vispārināšanu

● Nodrošina juridiskās literatūras un metodisko līdzekļu uzskaiti

● Nodrošina lietu izskatīšanai nepieciešamo tiesību normu, judikatūras un tiesību zinātnes atziņu atlasi

● Konsultē tiesnešus un tiesas darbiniekus par tiesību jautājumiem un tiesas lietvedības noteikumu izpildi

● Pieņem apmeklētājus un tiesai iesniedzamos dokumentus, kā arī izsniedz tiesas dokumentus

III B

Konsultants zemesgrāmatu nodaļā ● Ievada nostiprinājuma lūgumus un personu datus valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmā

● Noformē nekustamā īpašuma lietas

● Noformē nosūtīšanai tiesnešu lēmumu par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez ievērības

● Nodrošina, lai uz nostiprinājuma lūguma ir izdarītas visas nepieciešamās atzīmes

III C

Tiesas konsultants Augstākajā tiesā ● Pārbauda personu sūdzības un iesniegumus, veic nepieciešamo tiesu lietu izpēti

● Sagatavo protestu, atbilžu projektus un citus ar iesniegumu izskatīšanu saistītos dokumentus

● Pēta un analizē sūdzībās un iesniegumos ietvertās informācijas nozīmi tiesiskuma stiprināšanā

● Pēta tiesu praksi un tiesu statistiku, izstrādā vadlīnijas vienotas tiesu prakses veidošanai

● Atlasa judikatūrai nozīmīgus nolēmumus, veic nolēmumos esošās informācijas apstrādi

● Analizē judikatūras attīstību

● Konsultē tiesnešus un tiesas darbiniekus par tiesību jautājumiem

● Var piedalīties normatīvo aktu izstrādes darba grupās un sagatavot atzinumus par citu iestāžu izstrādāto tiesību aktu projektiem

IV A

Tiesneša palīgs rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā ● Iepazīstas ar lietu, atzīmējot būtiskos faktiskos un tiesiskos apstākļus

● Sagatavo lietu izskatīšanai, atlasot nepieciešamās tiesību normas, judikatūru un tiesību zinātnes atziņas

● Veic pētījumus par konkrētiem tiesību jautājumiem

● Sagatavo tiesas nolēmuma un citu dokumentu projektus

● Sagatavo atbildes uz iesniegumiem

● Sagatavo atskaites un ziņojumus

● Ievada datus datubāzē

● Apmāca tiesas sēžu sekretāru un kontrolē viņa darbu

● Pieņem apmeklētājus

● Var pildīt tiesas sēžu sekretāra vai tulka pienākumus

IV B

Tiesneša palīgs zemesgrāmatu nodaļā ● Pieņem zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumus

● Ievada nostiprinājuma lūgumus un personu datus valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmā

● Izdara apliecinājumus uz nostiprinājuma lūgumiem

● Pārbauda nostiprinājuma lūgumam pievienotos dokumentus un valsts nodevas un kancelejas nodevas samaksu un nodevu aprēķināšanas pareizību

● Pieņem maksājuma kartes, iekasējot valsts nodevas un kancelejas nodevas

IV C

Palātas tiesneša palīgs Augstākajā tiesā ● Iepazīstas ar lietu, atzīmējot būtiskos faktiskos un tiesiskos apstākļus

● Sagatavo lietu izskatīšanai, atlasot nepieciešamās tiesību normas, judikatūru un tiesību zinātnes atziņas

● Sagatavo tiesas nolēmuma projektu

● Analizē tiesā sagatavotos nolēmumu projektus

● Veic pētījumus par konkrētiem tiesību jautājumiem

● Sagatavo atbildes uz iesniegumiem

IV D

Departamenta tiesneša palīgs Augstākajā tiesā ● Sagatavo tiesas nolēmuma projektu

● Izvērtē zemāko instanču tiesu nolēmumu tiesiskumu

● Pēta tiesu praksi un izstrādā vadlīnijas vienotas tiesu prakses veidošanai

● Izpēta lietu atbilstoši relācijas metodei un sagatavo lietu izskatīšanai

● Analizē tiesā sagatavotos nolēmumu projektus

● Veic pētījumus par konkrētiem tiesību jautājumiem

● Sagatavo priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un piedalās normatīvo aktu izstrādes darba grupās

● Var pārstāvēt iestādi tiesā

V A

Tiesas priekšsēdētāja palīgs rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā ● Organizē tiesas darbinieku darbu

● Pieņem apmeklētājus

● Sagatavo atbilžu projektus uz sūdzībām, iesniegumiem un priekšlikumiem par tiesas darba organizāciju

● Sagatavo tiesas priekšsēdētāja rīkojumu projektus

● Ievada datus datubāzē

● Organizē tiesas darbinieku sanāksmes

● Sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem par tiesas lietvedībā esošajām lietām

V B

Tiesas priekšsēdētāja palīgs Augstākajā tiesā ● Pārbauda Augstākās tiesas priekšsēdētājam adresētās personu sūdzības un iesniegumus, veic nepieciešamo tiesu lietu izpēti

● Sagatavo atbilžu projektus uz sūdzībām, iesniegumiem un priekšlikumiem

● Sagatavo atzinumu projektus par likumprojektiem un citu institūciju pieprasījumiem

● Organizē un koordinē Augstākās tiesas priekšsēdētāja dalību Augstākās tiesas un citu institūciju organizētajos pasākumos

● Atbilstoši tiesas priekšsēdētāja pilnvarojumam pārstāv Augstāko tiesu citās valsts un pašvaldību institūcijās

V C

Departamenta/
tiesu palātas priekšsēdētāja palīgs Augstākajā tiesā
Veic IV D un IV C līmenim noteiktos pienākumus, kā arī:

● Organizē un kontrolē departamenta/tiesu palātas tiesnešu palīgu darbu

● Sagatavo atzinumu projektus par likumprojektiem un citu institūciju pieprasījumiem

● Sagatavo statistiku par lietu kustību departamentā/tiesu palātā

V D

Augstākās tiesas padomnieks ● Analizē Augstākās tiesas judikatūru

● Veic zinātniskās pētniecības darbu, kas nepieciešams Augstākās tiesas darbības nodrošināšanai

● Piedalās Augstākās tiesas nolēmumu izstrādē sarežģītās lietās

● Pārstāv augstāko tiesu konferencēs, darba grupās

● Piedalās normatīvo aktu izstrādē"

42. Papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075

Amatpersonu un darbinieku amatu saimēm (apakšsaimēm) un līmeņiem atbilstošās mēnešalgu grupas

Amatu saimes (apakšsaimes)

Mēnešalgu grupas un atbilstošie līmeņi

numurs

nosaukums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 A

13

14A

14

15

16

1. Administratīvā vadība                     I II B  

II A

 

IV A1

IV B1

IV E

II C

IV A2

IV B2

V A

V B

III

IV B

IV C

V C

IV A

IV D

VI

VI A
2. Apgāde (iepirkšana)         I   II III A III B   IV V            
3. Apsaimniekošana           II A   II B II C III IV V            
4. Apsardze un uzraudzība       I A   II A III     IV V VI            
I B II B
5.1. Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi               I A I E III   IV A      

V

VI

 
  II A
I B IV B
I C II B
I D
5.2. Ārstniecība. Aprūpe     I A   I B II III IV     V VI            
5.3. Ārstniecība. Farmācija       I   II     III A   IV A IV B            
III B
5.4. Ārstniecība. Neatliekamā medicīniskā palīdzība             I A I C II B II C III B III C  

IV B

 

VI A

VI C

 
IIIA
I B II A IV A

V B

VI B

VI D

V A
6. Darba aizsardzība         I   II III     IV              
7. Diplomātiskā un konsulārā darbība               I II A IIIC III A IV A V A  

VI A

  VI B  
II B III B IV B V B
IV C
8. Dispečeru pakalpojumi           I   II III                  
9. Dokumentu rediģēšana           I A I B     II III IV            
10. Ekspertīze             I   II III   IV  

V

       
11.1. Finanšu administrēšana. Finanšu tirgi/finanšu resursu vadība               I   II III A III B  

IV

       
11.2. Finanšu administrēšana. Kreditēšana                   I II III            
11.3. Finanšu administrēšana. Riska vadība (finanšu riski)                   I   II  

III

       
11.4. Finanšu administrēšana. Valsts budžeta norēķini         I A I B II A

 

II B III B III A IV A IV C   V        
III C IV B
12.1. Finanšu analīze un vadība. Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijās             I   II A II C III A III B  

IV B

       
II B IV A

V

12.2. Finanšu analīze un vadība.
Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde
              I   II A II B III   IV   V VI  
12.3. Finanšu uzskaite un analīze pašvaldībā               I II III IV              
13. Fiziskais un kvalificētais darbs I II A II B III IV   V VI VII                  
14. Grāmatvedība         I     II III A III B IV V A  

V B

       
15. Iekšējais audits           I   II   III IV    

V

       
16. Iestāžu drošība                 I A II A II B III            
I B  
17. Iestāžu procedūras             I   II III                
18.1. Informācijas apkopošana un analīze. Arhīvu pakalpojumi             I II A III   IV A IV B            
II B
18.2. Informācijas apkopošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi           I   II   III IV V            
18.3. Informācijas apkopošana un analīze. Dokumentu pārvaldība       I     II III   IV A V A              
IV B V B
18.4. Informācijas apkopošana un analīze. Fondu glabāšana       I   II     III                  
18.5. Informācijas apkopošana un analīze. Muzeju pakalpojumi           I   II III IV   V            
18.6. Informācijas apkopošana un analīze. Statistika         I A I B II   III A III B IV V            
19.1. Informācijas tehnoloģijas. Datorgrafika un WEB dizains             I   II                  
19.2. Informācijas tehnoloģijas. Datu atbalsts               I   II                
19.3. Informācijas tehnoloģijas. Informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmas vadība                 I   II A     III A   IV

V A

V B  
II B III B
19.4. Informācijas tehnoloģijas. Programmatūras attīstība             I   II III   IV  

V

       
19.5. Informācijas tehnoloģijas. Sistēmu administrēšana un uzturēšana           I   II A II B III A III B IV A   IV B        
 
19.6. Informācijas tehnoloģijas. Lietotāju atbalsts           I   II   III                
20. Inženiertehniskie darbi             I   II III   IV  

V

 

VI

   
21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi           I   II III A III B IV V A  

V B

 

VI A

VI B

VI C

VI D

22.1. Jūras un gaisa transports. Transportlīdzekļu vadīšana             I   II   III IV  

V

       
22.2. Jūras un gaisa transports. Transportlīdzekļu tehniskā apkope         I   II     III                
23. Klientu apkalpošana       I   II A II B III A III B IV   V            
II C
II D
24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības             I   II   III IV            
25. Konsultēšana               I     II        

III

 

IV

26.1. Kontrole un uzraudzība. Iestāžu un amatpersonu kontrole           I   II III   IV V  

VI

       
26.2. Kontrole un uzraudzība. Muita un muitas kontrole         I   II III   IV V              
26.3. Kontrole un uzraudzība. Privātpersonu kontrole         I   II A II B III A III B IV V   VI A   VI B    
27. Kvalitātes vadība          

I

 

II

 

III

               
28.1. Noziedzības novēršana un apkarošana. Izmeklēšana                 I II A II B III  

IV

       
28.2. Noziedzības novēršana un apkarošana. Operatīvā darbība           I     II III A III B IV  

V

       
28.3. Noziedzības novēršana un apkarošana.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
              I   II III IV            
 
28.4. Noziedzības novēršana un apkarošana. Pašvaldības policija           I II A II B II C   III IV      

V

   
29. Pedagoģijas darbības atbalsts       I           II III IV      

 

   
30. Personāla vadība           I   II III IVA IVB IVC  

IVD

       
31. Laboratorijas un izpētes darbi           I     II III IV              
32. Projektu vadība               I IIA IIB IIIA IIIB  

IIIC

       
IIC

IIID

33. Radošie darbi           IA IB IC II III IV                
34. Restaurācijas darbi       I II   III   IVA   IVB              
35. Politikas ieviešana             I   II III IVA IVB  

V

       
36. Politikas plānošana             I   II     III  

IV

 

V

VI  
37. Tirgzinība           I   II   III IV V  

VI

       
38. Sekretariāta funkcija     I II     III IV                    
 
39. Sociālais darbs     I IIA IIB     IIIA IIIB IV V              
40. Starptautiskie sakari             I II   III   IV            
41. Transportlīdzekļa vadīšana         I II III                      
42.1. Tulkošana. Tulkošana rakstveidā             I II                    
42.2. Tulkošana. Tulkošana mutvārdos               I II                  
42.3. Tulkošana.
Tulkošana rakstveidā un mutvārdos
              I II                  
43. Meža ugunsapsardzība           I   II   III IV    

 

       
44. Ārvalstu finanšu instrumentu vadība             I     II A III A III B  

IV B

 

VI B

VII C

 
II B III C

IV C

VI C

VII D
II C IV A V B

VII A

 
V A V C VII B

VI A

 
45. Bāriņtiesas             I   II   III              
46. Dzimtsarakstu pakalpojumi             I   II III                
47.                                      
48. Sporta organizēšana un profesionālais sports           I A I B II   III                
49. Studentu apkalpošana           I II   III   IV V            
50. Studiju procesa organizēšana           I II III   IV   V  

VI

       
51. Teritorijas plānošana             I   II III IV A IV B  

V

       
52. Risku vadība (darbības riski)                 I II III    

 

       
53.1. Tiesas un prokuratūra.
Tiesu darbinieki
           

I

III A

  IV A III C

IV C

  IV D   V D    

II

III B IV B V B
V A V C
 
53.2. Tiesas un prokuratūra. Satversmes tiesas darbinieki             I A I B II     III A   III B   IV B    
IV A
53.3. Tiesas un prokuratūra.
Prokuratūras darbinieki
          I A I B II B                    
II A
54. Valsts dibinātu augstskolu vadība                

I A

I B

I C

II A

II B

III A

 

II C

III B

   

IV

 
55. Nacionālo bruņoto spēku darbinieki              

I A

I B

II

III

IV

           
56. Valsts attīstības plānošana, koordinācija un vadība                      

I

     

II

III

"

43. Papildināt noteikumus ar 1.2 pielikumu šādā redakcijā:

"1.2 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075

1. Iestādes nosaukums

AMATA APRAKSTS

Apstiprinu

_____________________

Iestādes vadītājs

_____________________

Datums

2. amata nosaukums 2.1. amata statuss
3. struktūrvienība
4. profesijas kods 5. amata saime un līmenis
6. tiešais vadītājs Funkcionālais vadītājs
7. tiek aizvietots ar aizvieto
8. iekšējā sadarbība ārējā sadarbība

 

9. amata mērķis
10. amata pienākumi
  pienākums nozīmība, % amata pienākumu izpildes standarti
10.1. 10.1.1.
10.1.2.
   
10.2.      

 

11. kompetences
11.1.  
11.2.  
12. profesionālā kvalifikācija
12.1. izglītība  
12.2. profesionālā pieredze  
12.3. profesionālās zināšanas un prasmes  
12.4. Vispārējās zināšanas un prasmes:  

 

13. amata atbildība
14. amata tiesības
15. cita informācija
 
vadītājs / /  
 

paraksts

 

vārds, uzvārds

 

datums

 
darbinieks / /  
 

paraksts

 

vārds, uzvārds

 

datums"

 

44. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075

Apstiprinu:________________

             

Iestādes vadītājs______________

             

___. gada____._______________

Amatu klasificēšanas rezultātu apkopojums
(iesniedz Microsoft Excel datu formā)

Nr.

p. k.

Augstākā iestāde

Iestāde

Struktūrvienība

Apakšstruktūrvienība

Amata nosaukums

Amata statuss

Saime (apakšsaime)

Līmenis

Vienādo amatu skaits

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

             

 

 

 

 

             

 

 

 

 

             

 

 

Sagatavoja: amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis, e-pasts            
                   
  Saskaņots............. ministrijā (tikai ministrijas padotībā esošajām valsts tiešās pārvaldes iestādēm)    
      Ministrijas atbildīgās amatpersonas amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis, e-pasts
  Saskaņots Valsts kancelejā (tikai valsts tiešās pārvaldes iestādēm)        
Valsts kancelejas atbildīgā darbinieka amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis, e-pasts

Piezīmes:

1. Tabulu aizpilda atbilstoši iestādes personāla sarakstam.

2. 1. ailē norāda klasificējamā amata numuru pēc kārtas.

3. 2. ailē norāda valsts pārvaldes nozares augstāko iestādi (nosaukums), ja tāda ir.

4. 3. ailē norāda iestādi (nosaukums).

5. 4. ailē norāda struktūrvienību (nosaukums), kurā ir klasificējamais amats.

6. 5. ailē norāda apakšstruktūrvienību (nosaukums), kurā ir klasificējamais amats.

7. 6. ailē norāda klasificējamā amata nosaukumu atbilstoši amatu sarakstam.

8. 7. ailē norāda amata statusu (ierēdnis (I) vai darbinieks (D)).

9. 8. ailē norāda amatu saimes (apakšsaimes) atbilstoši amatu katalogam.

10. 9. ailē norāda amata saimes līmeņa apzīmējumu atbilstoši amatu katalogam.

11. 10. ailē norāda vienādo amatu skaitu. Par vienādiem uzskatāmi amati, kuriem ir vienādi amata apraksti.

12. 11. ailē, ja nepieciešams, norāda piezīmes par konkrētā amata klasifikāciju."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 06.01.2015.Stājas spēkā: 10.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 09.01.2015. OP numurs: 2015/5.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271434
10.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)