Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.836

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 58.§)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Nodarbinātība un darba spēka mobilitāte" 7.1.1. specifisko atbalsta mērķi "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumus, tai skaitā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.7. ar valsts atbalsta saņemšanu saistītos nosacījumus;

1.8. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību.

(Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 263; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490)

2. Specifiskā atbalsta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju (turpmāk – bezdarbnieki) konkurētspēju darba tirgū.

3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – aģentūra) reģistrēti bezdarbnieki, īpaši bezdarbnieki ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.

4. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. iznākuma rādītāji:

4.1.1. bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) – 88 034, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim – 42 000;

4.1.2. bezdarbnieki, vecāki par 50 gadiem (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) – 29 000;

4.2. rezultāta rādītāji:

4.2.1. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās – 24 712;

4.2.2. pasākuma dalībnieki nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām – 23 592;

4.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 43 496 163 euro apmērā.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 580 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 117; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 758; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490)

5. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

7. Specifiskā atbalsta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 98 186 876 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 83 457 803 euro, valsts budžeta finansējums – 12 575 830 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 17.3.6. apakšpunktā minētās izmaksas, – ne mazāks kā 2 153 243 euro.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 86,90 procenti no specifiskajam atbalstam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, bet nepārsniedzot šo noteikumu 7. punktā noteikto specifiskajam atbalstam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru.

(MK 30.08.2016. noteikumu Nr. 580 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 543; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 758; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490)

9. Specifiskā atbalsta ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2015. gada 2. janvāri.

10. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālais projekta īstenošanai pieejamais publiskais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 89 670 643 euro.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr.263)

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

(Nodaļas nosaukums MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

12. Projekta iesniedzējs ir iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, – aģentūra (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

13. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

14. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

14.1 Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanā piesaista sadarbības partneri – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk – sadarbības partneris) – Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi, kas nodrošina kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

14.2 Īstenojot šo noteikumu 14.1 punktā minēto sadarbību, finansējuma saņēmējs ar sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu. Sadarbības līgumā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī papildus iekļauj šādus sadarbības īstenošanas nosacījumus:

14.2 1. kārtību, kādā veicami norēķini ar sadarbības partneri šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai;

14.2 2. kārtību, kādā sagatavo un iesniedz attiecināmās izmaksas pamatojošos dokumentus, tai skaitā pārskatus par veiktajām darbībām.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

15. Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

15.1. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei, tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā;

15.1.1 karjeras konsultācijas;

15.2. profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver:

15.2.1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;

15.2.2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš sekmīgi apguvis profesionālās pilnveides programmu un nokārtojis noslēguma pārbaudījumu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītību;

15.2.3. pirmajam, otrajam vai trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, organizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Novērtēšanu nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci;

15.3. neformālās izglītības programmu apguve (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes. Bezdarbniekam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu, izsniedz valsts valodas prasmes apliecību;

15.3.1 transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācības, kas ietver noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārtošanu un attiecīgas kategorijas vadītāja apliecības ieguvi saskaņā ar transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju tiesību ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

15.3.2 augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguve (tai skaitā elastīgu apmācību veidā), kas ietver izglītības programmas apguvi un izglītības apliecības saņemšanu akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas ietvaros un nodrošina sekmīgai iesaistei darba tirgū nepieciešamās mūžizglītības prasmes;

15.3.3 atvērto tiešsaistes kursu platformā piedāvātu augstākās izglītības iestādes vai nozares uzņēmuma izstrādātu mācību programmu apguve kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas dod iespēju pilnveidot vai iegūt darba tirgum nepieciešamās zināšanas, prasmes un specializāciju un ietver attiecīgās programmas apguvi un apliecinājuma dokumenta saņemšanu;

15.4. apmācība pie darba devēja (turpmāk – praktiskā apmācība);

15.4.1 darbam nepieciešamo iemaņu attīstība bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) vai bezdarbniekiem ar invaliditāti;

15.5. specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību un šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas laikā (ergoterapeita un surdotulka pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana bezdarbniekam ar invaliditāti);

15.6. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu apmācību formā un to īstenošana;

15.7. atbalsts reģionālajai mobilitātei;

15.8. projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar mērķa grupu;

15.9. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

15.10. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;

15.11. izglītības iestāžu un darba devēju informēšanas pasākumi par bezdarbnieku kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanas pasākumiem;

15.12. šo noteikumu 15.2., 15.3. un 15.3.2 apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzraudzība un mācību procesa kvalitātes kontrole, tai skaitā izglītības programmu ekspertīze, metodoloģiskā vadība un ieviešanas uzraudzība, ko īsteno sadarbības partneris.

(Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 263; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 501; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 117; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 135; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 758; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490; MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 50)

16. Atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas izmaksu pozīcijas:

16.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

16.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

16.3. neparedzētās izmaksas.

(MK 26.05.2015. noteikumu Nr.263 redakcijā)

17. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

17.1. tiešās personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze:

17.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas un projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

17.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

17.2.1. finanšu atlīdzība šo noteikumu 15.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši apmācību ilgumam (ja bezdarbnieks piedalās šo noteikumu 15.2.1., 15.2.2., 15.3., 15.3.1, 15.3.2 un 15.4. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās) transporta izdevumu segšanai, piemērojot vadošās iestādes izstrādāto vienas vienības standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku viena kilometra izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai (turpmāk – vienas vienības izmaksu metodika) un izdevumiem par dzīvojamās telpas īri vai dienesta viesnīcu;

17.2.2. finanšu atlīdzība šo noteikumu 15.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai, ko sedz finansējuma saņēmējs atbilstoši profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādim;

17.3. tiešās projekta īstenošanas izmaksas:

17.3.1. pakalpojumu (uzņēmuma līgumu) izmaksas;

17.3.2. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798);

17.3.3. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798);

17.3.4. izmaksas šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.3.1 un 15.3.2 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

17.3.4.1. apmācību izmaksas – apmācību kupona izmaksas;

17.3.4.2. stipendija;

17.3.4.3. specializētā transporta izmaksas bezdarbniekam ar invaliditāti, ievērojot normatīvos aktus par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

17.3.4.4. apmācību vietas pielāgošanas izmaksas bezdarbniekam ar invaliditāti, t. sk. iekārtu un aprīkojuma iegādes un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, kuras piešķir kā vienreizēju dotāciju izglītības iestādei;

17.3.4.1 atvērto tiešsaistes kursu platformā piedāvātu augstākās izglītības iestādes vai nozares uzņēmuma izstrādātu mācību programmu apguves un apliecinājuma dokumentu saņemšanas izmaksas šo noteikumu 15.3.3 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.5. izmaksas, kuras finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir darba devējam šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

17.3.5.1. ikmēneša darba algas dotācija praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem;

17.3.5.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko aģentūra līdzfinansē par pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums;

17.3.5.3. ikmēneša dotācija praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku darba vadītājam;

17.3.5.4. (svītrots ar MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 50);

17.3.5.5. praktiskās apmācības vietas pielāgošanas izmaksas bezdarbniekam ar invaliditāti, t. sk. iekārtu un aprīkojuma iegādes un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, kuras piešķir kā vienreizēju dotāciju;

17.3.5.6. normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus, paredzēto individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas uzsākot darbu;

17.3.6. izmaksas, kuras sedz darba devējs šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

17.3.6.1. praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku darba algas daļa;

17.3.6.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem (izņemot šo noteikumu 17.3.5.2. apakšpunktā noteikto);

17.3.6.1 normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.7. sludinājuma izmaksas plašsaziņas līdzekļos darba devēju piesaistei šo noteikumu 15.4. un 15.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.7.1 izmaksas šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

17.3.7.1 1. ikmēneša stipendija bezdarbniekam un normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas bezdarbniekam;

17.3.7.1 2. nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas.

17.3.8. valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšanas izmaksas šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai (izņemot tās valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes izmaksas, kas iekļautas šo noteikumu 17.3.4.1. apakšpunktā minētajās apmācību izmaksās);

17.3.9. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798);

17.3.10. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798);

17.3.11. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja personālam un 17.1.2. apakšpunktā minētajam sadarbības partnera personālam šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

17.3.12. transporta izmaksas (degvielas un sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas) šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja personālam un 17.1.2. apakšpunktā minētajam sadarbības partnera personālam šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.13. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja personālam un 17.1.2. apakšpunktā minētajam sadarbības partnera personālam šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja tās nav iekļautas šo noteikumu 17.1 6. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā;

17.3.14. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798);

17.3.15. (svītrots ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798).

(MK 26.05.2015. noteikumu Nr. 263 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 501; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798; MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 252; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 117; MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 543; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 135; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 758; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490; MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 50)

17.1 Šo noteikumu 17.3.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmumu līgumu) izmaksu ietvaros plāno:

17.1 1. izmaksas šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, tai skaitā konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju piesaistei, telpu īrei un nomai, izdales materiālu sagatavošanai, biroja un kancelejas preču iegādei;

17.1 1.1 informatīvi metodisko materiālu sagatavošanas un izdales materiālu izstrādes izmaksas šo noteikumu 15.1.1 apakšpunktā minētās darbības īstenošanai;

17.1 2. izmaksas par ergoterapeita un surdotulka pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem šo noteikumu 15.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.1 3. izmaksas šo noteikumu 15.6., 15.8. un 15.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.1 4. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas šo noteikumu 15.9. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai tiek piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;

17.1 5. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja personālam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un šo noteikumu 17.1.2. apakšpunktā minētajam sadarbības partnera personālam šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai – jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai – ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā, bet, ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam;

17.1 6. veselības apdrošināšanas izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja personālam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un šo noteikumu 17.1.2. apakšpunktā minētajam sadarbības partnera personālam šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei, bet, ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz laikposmu, kad personāls ir nodarbināts projektā;

17.1 7. transporta pakalpojumu izmaksas (transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana);

17.1 8. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmēja personālam šo noteikumu 15.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un šo noteikumu 17.1.2. apakšpunktā minētajam sadarbības partnera personālam šo noteikumu 15.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja komandējumu un dienesta braucienu īstenošanai tiek piesaistīts pakalpojuma sniedzējs;

17.1 9. atbalsta personas piesaistes izmaksas darbā ar bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem šo noteikumu 15.4. un 15.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja tās vienīgais uzdevums ir palīdzība bezdarbniekam ar invaliditāti.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 798 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 117; MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 543; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 758; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490; sk. 38. punktu)

18. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām (proporcionāli šo noteikumu 17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām).

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

18.1 Šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai izpildītu noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu) projektā plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tā nepārsniedz divus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

(MK 26.05.2015. noteikumu Nr.263 redakcijā)

19. Specifiskā atbalsta ietvaros šo noteikumu 16. punktā minēto izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmās izmaksas, ja tās nav atgūstamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

(MK 26.05.2015. noteikumu Nr. 263 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 501; MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 543)

IV. Specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumi

20. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 15.1., 15.1.1, 15.2., 15.3., 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.4., 15.4.1, 15.5., 15.6. un 15.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īsteno un šo noteikumu 17.2., 17.3.4., 17.3.5., 17.3.6.1, 17.3.7.1, 17.3.8., 17.1 1., 17.1 1.1, 17.1 2. un 17.1 9. apakšpunktā minētās izmaksas plāno atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 543 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 758; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490; MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 50)

21. Šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3 un 15.4. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista mērķa grupu, kura nav iesaistīta citos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, apmācību pasākumos vai pasākumos, kuri paredz darba līguma slēgšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 117; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490; MK 21.01.2021. noteikumiem Nr. 50)

21.1 Šo noteikumu 15.2.1. un 15.2.2. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista mērķa grupu, kura nav iesaistīta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvē darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumos.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 758 redakcijā)

22. (Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 135)

23. (Svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 135)

23.1 Šo noteikumu 15.2.1. apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības programmas var īstenot modulārās izglītības programmas veidā. Pēc to apguves bezdarbniekam izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi).

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 758 redakcijā)

24. Īstenojot šo noteikumu 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, finansējuma saņēmējs ievēro šādas prasības:

24.1. (svītrots ar MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 252);

24.2. pirms bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistes praktiskajā apmācībā darba devēja piedāvāto apmācības vietu izvērtē un nepieciešamos apmācību vietas pielāgojumus nosaka finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits;

24.3. ergoterapeits pēc piedāvātās praktiskās apmācības vietas novērtēšanas finansējuma saņēmējam iesniedz rakstisku atzinumu par apmācību vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un praktiskās apmācības vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (aprīkojumu, tehniskajām sistēmām) atbilstoši bezdarbnieka funkcionālā traucējuma veidam, smaguma pakāpei un veicamajam darbam. Ja ergoterapeits atzinumā norāda, ka bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšana darba devēja piedāvātajā praktiskajā apmācības vietā nav iespējama, bezdarbnieks ar invaliditāti pie izvēlētā darba devēja netiek nodarbināts;

24.4. bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai piedāvātās praktiskās apmācības vietas pielāgošanas nosacījumus nosaka finansējuma saņēmēja un darba devēja līgumā par pasākumu īstenošanu;

24.5. ja pasākuma īstenošanas laikā tiek sabojāts pielāgotās praktiskās apmācības vietas aprīkojums, tā remonta vai atjaunošanas izmaksas sedz darba devējs un šīs izmaksas nav attiecināmas.

24.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 15.6. apakšpunktā minētos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus elastīgu apmācību formā var padarīt publiski pieejamus jebkuram interesentam.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 543 redakcijā)

25. Asistenta pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošina pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus pašvaldībā.

26. (Svītrots ar MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 252)

27. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

27.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

27.2. savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

27.3. piesaistot šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto darba laiku un veiktajām funkcijām;

27.4. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma, tai skaitā privātā finansējuma, uzskaiti. Privāto līdzfinansējumu, kas pārsniedz šo noteikumu 7. punktā noteikto privātā līdzfinansējuma minimālo apmēru, uzskaita projektā kā tiešās attiecināmās izmaksas un atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajam iekļauj maksājuma pieprasījumā pilnā apmērā;

27.5. līgumos, kurus aģentūra slēdz šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3.,  15.3.1, 15.3.2 un 15.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus var paredzēt ne vairāk kā 50 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas;

27.6. grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

27.7. nodrošina mērķa grupas vajadzību un sasniedzamo rādītāju uzskaiti, analīzi un uzraudzību novadu teritoriālo vienību (tai skaitā pagasta) līmenī, informāciju ievietojot savā tīmekļa vietnē;

27.8. pēc vadošās iestādes pieprasījuma un atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" papildinājumā noteiktajam informācijas iegūšanas biežumam nodrošina datus par pasākuma dalībniekiem nodarbinātībā gan vienu, gan divus gadus pēc pasākuma beigām;

27.9. uzskaita traucējošos apstākļus bezdarbnieku iesaistei pasākumā;

27.10. par projekta ietvaros atbalstu saņēmušajām personām uzkrāj informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtību 2014.–2020. gada plānošanas periodā, un maksājuma pieprasījuma veidlapā noteiktajiem datiem;

27.11. veicina šādu horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālo rādītāju sasniegšanu:

27.11.1. personu ar invaliditāti īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par šo personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

27.11.2. gados vecāku (54+) personu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par gados vecāku (54+) personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

27.11.3. sieviešu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū ir līdzvērtīgs sieviešu īpatsvaram reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

27.11.4. etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā;

27.11.5. specifiskus pakalpojumus saņēmušo personu ar invaliditāti skaits (apmācību vai praktiskās apmācības vietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka pakalpojumi un specializētā transporta pakalpojumi);

27.12. var veikt publiskos iepirkumus pirms vienošanās noslēgšanas, iepirkuma līgumus slēdzot ne agrāk par 2015. gada 2. janvāri, vai piemērot pirms 2015. gada 2. janvāra noslēgtos iepirkuma līgumus, veicot tajos nebūtiskus grozījumus Publisko iepirkumu likuma izpratnē un tos papildinot ar atsauci, ka attiecīgo atbalsta pasākumu finansē arī specifiskā atbalsta mērķa pasākuma projekta ietvaros, kā arī veicot citus tehniskus nebūtiskus grozījumus, kas nepieciešami šo noteikumu 15. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

27.13. uzkrāj un reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē apkopotus datus par Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347/470) 1. pielikumā ietvertajiem rezultātu rādītājiem:

27.13.1. kopējiem tūlītējiem rezultātu rādītājiem:

27.13.1.1. izglītībā/apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

27.13.1.2. kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

27.13.1.3. nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās);

27.13.1.4. nelabvēlīgā situācijā esošie dalībnieki, kas pēc aiziešanas (pēc dalības apmācībās) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie;

27.13.2. (svītrots ar MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 252);

27.14. nodrošina, lai personāla atlīdzības izmaksas būtu līdzvērtīgas pārējo iestādes darbinieku un amatpersonu atalgojumam;

27.15. no sadarbības partnera atgūtos, iespējams, neatbilstoši veiktos izdevumus, par kuriem sadarbības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, var izmantot šo noteikumu 16. punktā minēto izmaksu segšanai.

(Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 263; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798; MK 30.08.2016. noteikumiem Nr. 580; MK 28.02.2017. noteikumiem Nr. 117; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 758; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490)

27.1 Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 27.13. apakšpunktā minētos datus iegūst no Nodarbinātības valsts aģentūras pārziņā esošās Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas vai no dalībnieku aptauju datiem.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 798 redakcijā)

27.2 Īstenojot projektu, sadarbības partneris nodrošina šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3. un 27.14. apakšpunktā noteikto pienākumu izpildi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

28. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

28.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma radītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

28.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu.

29. Specifiskā atbalsta projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490)

30. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

31. Finanšu atbalstu, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir saimnieciskās darbības veicējam šo noteikumu 17.3.4.4. apakšpunktā paredzētajām mācību vietas pielāgošanas izmaksām un šo noteikumu 17.3.5. apakšpunktā paredzētajām izmaksām, sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013), Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (ES Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013).

(MK 26.05.2015. noteikumu Nr.263 redakcijā)

32. Pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu, ko finansējuma saņēmējs dotācijas veidā piešķir saimnieciskās darbības veicējam šo noteikumu 17.3.4.4. apakšpunktā paredzētajām apmācību vietas pielāgošanas izmaksām un šo noteikumu 17.3.5. apakšpunktā paredzētajām izmaksām, ievēro šādus nosacījumus:

32.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus;

32.2. pirms finanšu atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs pārbauda, vai saimnieciskās darbības veicējam minētais finanšu atbalsts nepalielina attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1379/2013) vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā (saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot finanšu atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem,

32.3. finanšu atbalstu nepiešķir, ja, sniedzot finanšu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, Komisijas regulu Nr. 717/2014 vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

32.4. (svītrots ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 135);

32.5. saimnieciskās darbības veicējam piešķirto de minimis atbalstu nekumulē ar citu de minimis atbalstu un citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam.

(Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 263; MK 01.09.2015. noteikumiem Nr. 501; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 758; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 490)

33. Finanšu atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Gan atbalsta saņēmējs (saimnieciskās darbības veicējs), gan atbalsta sniedzējs (finansējuma saņēmējs) datus par de minimis atbalsta shēmu glabā 10 fiskālos gadus, sākot no dienas, kad saskaņā ar šo shēmu piešķirts pēdējais individuālais atbalsts.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 798)

33.1 Saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 un kas darbojas arī nozarēs, kuras minētas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu.

(MK 06.03.2018. noteikumu Nr. 135 redakcijā)

34. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, Komisijas regulas Nr.  717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu un Komisijas regulas Nr.  1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

34.1 De minimis atbalsta piešķiršanas brīdi nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

34.2 Ja tiek konstatēti Komisijas regulas Nr.  1407/2013, Komisijas regulas Nr.  717/2014 vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 prasību pārkāpumi, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 26.05.2015. noteikumu Nr. 263 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 798 redakcijā)

35. Šo noteikumu 18. punktā minētie vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumi un kārtība ir attiecināmi no 2015. gada 16. februāra.

36. Šo noteikumu 17.3.8. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu 15.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas uzsākšanas dienas.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 798 redakcijā)

37. Šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktā minēto finanšu atlīdzību atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai aprēķina, ja līgums ar bezdarbnieku noslēgts pēc 2019. gada 1. janvāra.

(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 758 redakcijā)

38. Šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minēto darbību īsteno un šo noteikumu 17.3.7.1, 17.1 2. un 17.1 9. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja līgums ar bezdarbnieku vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) vai bezdarbnieku ar invaliditāti par iesaisti šo noteikumu 15.4.1 apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā noslēgts līdz 2020. gada 31. augustam.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 490 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 836Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 09.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 08.01.2015. OP numurs: 2015/4.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
271412
{"selected":{"value":"27.01.2021","content":"<font class='s-1'>27.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.01.2021","iso_value":"2021\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-26.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2018","iso_value":"2018\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2018","iso_value":"2018\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2018.-06.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2017","iso_value":"2017\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2017.-08.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2017","iso_value":"2017\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2017.-14.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2016","iso_value":"2016\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2016.-02.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2016","iso_value":"2016\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2016.-01.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2015","iso_value":"2015\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2015.-28.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-30.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2015","iso_value":"2015\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2015.-03.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2015","iso_value":"2015\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2015.-09.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)