Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.833

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 47.§)
Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā veic maksājumu pieprasījumu pārbaudi un sagatavo Eiropas Komisijai iesniedzamos maksājuma pieteikumus un kontu slēgumus;

1.2. kārtību, kādā sadarbības iestāde, vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde veic pārbaudi pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanas un papildpasākumu īstenošanas vietā;

1.3. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – fonds) risku vadības, dubultfinansēšanas risku novēršanas un krāpšanas apkarošanas pamatprincipus;

1.4. kārtību, kādā ziņo par fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, noraksta, ietur vai atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus, kā arī piemēro proporcionālo finanšu korekciju;

1.5. kārtību, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas fonda vadībā;

1.6. fonda informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtību un Eiropas Komisijas elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izmantošanas kārtību.

2. Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" (turpmāk – darbības programma) īstenošanas uzraudzības mērķis ir nodrošināt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču iegādes, izdalīšanas un papildpasākumu īstenošanas (turpmāk – atbalstāmās darbības) atbilstību normatīvajos aktos par fonda vadību un darbības programmas īstenošanu noteiktajām prasībām un pareizu finanšu pārvaldību.

3. Lai uzraudzītu darbības programmas gada īstenošanas ziņojuma un nobeiguma ziņojuma izstrādi un darbības programmas novērtēšanu, vadošā iestāde izveido konsultatīvu darba grupu, kuras sastāvā ir pašvaldības vai pašvaldību intereses pārstāvošās organizācijas un trūcīgu personu intereses pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, kas nav iesaistītas darbības programmas īstenošanā.

4. Darbības programmas īstenošanas uzraudzību un novērtēšanu fonda vadībā iesaistītās institūcijas veic, izmantojot sadarbības iestādes izveidoto un uzturēto fonda informācijas sistēmu, tajā ievadīto un uzkrāto informāciju un datus.

5. Visas oficiālās informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina, izmantojot Eiropas Komisijas elektronisko datu apmaiņas sistēmu (turpmāk – datu apmaiņas sistēma).

II. Kārtība, kādā veic maksājumu pieprasījumu pārbaudi un sagatavo Eiropas Komisijai iesniedzamos maksājuma pieteikumus un kontu slēgumus

6. Sertifikācijas iestāde nodrošina no Eiropas Komisijas saņemto un izlietoto fonda līdzekļu uzskaiti.

7. Valsts kase no Eiropas Komisijas saņemto fonda finansējumu ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

8. Sadarbības iestāde no valsts budžeta līdzekļiem veic maksājumus partnerorganizācijām par veiktajām atbalstāmajām darbībām to norādītajā kontā kredītiestādē, pamatojoties uz apstiprinātajiem pārskatiem, kas noteikti Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk – likums) 23. panta pirmās daļas 3. punktā (turpmāk – partnerorganizāciju pārskati), un veikto aprēķinu, atbilstoši līgumā vai vienošanās tekstā noteiktajiem nosacījumiem par partnerorganizāciju pārskatu iesniegšanu un administratīvām pārbaudēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulas (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – regula Nr. 223/2014) 32. panta piektās daļas "a" punktā. Sadarbības iestāde pārskatu veidlapas pievieno ar partnerorganizāciju noslēgtajam līgumam vai vienošanās tekstam.

9. Saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs, pamatojoties uz piegādātājam veiktajiem maksājumiem, sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu un tajā iekļautos izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas. Sadarbības iestāde maksājuma pieprasījuma veidlapu pievieno ar finansējuma saņēmēju noslēgtās vienošanās tekstam.

10. Sadarbības iestāde vienošanās tekstā noteiktajā termiņā pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu, izvērtējot:

10.1. katra attiecināmos izdevumus pamatojošā dokumenta (piemēram, rēķina, pavadzīmes, nodošanas un pieņemšanas akta, maksājumu uzdevuma, Valsts kases konta izdrukas) vai tā apliecinātas kopijas atbilstību:

10.1.1. normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu;

10.1.2. piegādes līgumam;

10.2. atbilstību regulas Nr. 223/2014 22. panta 2. punktā minētajam periodam;

10.3. izmaksu atbilstību norādītajām izmaksu pozīcijām.

11. Sadarbības iestāde pēc šo noteikumu 8. un 10. punktā minēto darbību izpildes vienu reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša desmitajam datumam sagatavo un iesniedz sertifikācijas iestādē ar vadošo iestādi saskaņotu informāciju maksājumu pieteikuma sagatavošanai.

12. Vadošā iestāde saskaņoto sadarbības iestādes un revīzijas iestādes maksājumu pieprasījumu par tehniskās palīdzības līdzekļu izlietojumu iesniedz sertifikācijas iestādē.

13. Labklājības ministrija vienu reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša pēdējam datumam iesniedz apstiprināšanai sertifikācijas iestādē vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes maksājumu pieprasījumu par tehniskās palīdzības līdzekļu izlietojumu.

14. Sertifikācijas iestāde pēc šo noteikumu 11., 12. un 13. punktā minētās informācijas saņemšanas ne retāk kā vienu reizi ceturksnī iesniedz Eiropas Komisijai maksājuma pieteikumus grāmatvedības gada ietvaros regulas Nr. 223/2014 45. panta izpratnē.

15. Lai nodrošinātu maksājuma pieteikuma pārbaudi un apliecinātu maksājuma pieteikumu, sertifikācijas iestāde veic maksājuma pieprasījumu pamatojošās dokumentācijas izlases veida pārbaudi, pamatojoties uz riska izvērtējumu un saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļā minēto kārtību.

16. Sertifikācijas iestāde no 2016. gada līdz 2025. gadam iesniedz revīzijas iestādē:

16.1. katru gadu līdz 5. jūlijam – grāmatvedības gada ietvaros apstiprināto izdevumu sarakstu;

16.2. līdz kārtējā gada 31. decembrim – sagatavoto kontu slēgumu par iepriekšējo grāmatvedības gadu.

17. Sertifikācijas iestāde, ņemot vērā revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes vai citu auditu komentārus, kontroļu vai pārbaužu laikā konstatētos vai norādītos neatbilstoši veiktos izdevumus, iespējamās neatbilstības un ierosinātās finanšu korekcijas, kā arī ja pastāv cits risks neatbilstoši veikto izdevumu deklarēšanai, koriģē sagatavotajā maksājuma pieteikumā un kontu slēgumā iekļautos izdevumus.

18. Sertifikācijas iestāde, pamatojoties uz vadošās iestādes lēmumu, aptur darbības programmas ietvaros veikto izdevumu turpmāku deklarēšanu Eiropas Komisijā uz laiku līdz attiecīgo trūkumu novēršanai.

19. Šo noteikumu 18. punktā minēto lēmumu vadošā iestāde pieņem, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

19.1. revīzijas iestādes vai ārējā audita ziņojumā konstatēts, ka fonda vadības un kontroles sistēmā ir būtiski trūkumi;

19.2. iekšējā audita ziņojumā konstatēts, ka fonda vadības un kontroles sistēmā ir būtiski trūkumi;

19.3. vadošās iestādes rīcībā ir objektīva un pamatota informācija par fonda īstenošanas riskiem;

19.4. vadošās iestādes rīcībā ir cita objektīva un pamatota informācija, kas liecina par fonda vadībā iesaistīto institūciju uzdevumu nepienācīgu izpildi, un pastāv iespējamība, ka iestāsies regulas Nr. 223/2014 47. pantā minētais gadījums.

20. Vadošā iestāde triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta to sertifikācijas iestādei un sadarbības iestādei, kā arī informācijai revīzijas iestādei.

21. Sadarbības iestāde pēc šo noteikumu 18. punktā minētā lēmuma saņemšanas nekavējoties sagatavo konstatēto trūkumu novēršanas rīcības plāna (turpmāk – rīcības plāns) projektu un nosūta to saskaņošanai vadošajai iestādei. Rīcības plāna projektā sadarbības iestāde norāda veicamos pasākumus un laika grafiku to īstenošanai (rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus).

22. Vadošā iestāde pēc šo noteikumu 21. punktā minētā rīcības plāna projekta saņemšanas saskaņo to vai sagatavo komentārus par rīcības plāna projektu un iesniedz tos sadarbības iestādei piecu darbdienu laikā pēc rīcības plāna saņemšanas.

23. Kopējais rīcības plāna saskaņošanas termiņš nepārsniedz vienu mēnesi no rīcības plāna projekta saņemšanas dienas vadošajā iestādē.

24. Sadarbības iestāde ir atbildīga par rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanu atbilstoši rīcības plānā noteiktajam termiņam un kārtībai. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc rīcības plānā noteiktā termiņa iestāšanās rakstiski ziņo vadošajai iestādei par pasākumu īstenošanas gaitu.

25. Vadošā iestāde pēc šo noteikumu 24. punktā minētās informācijas saņemšanas pārbauda, vai attiecīgais pasākums īstenots atbilstoši rīcības plānam.

26. Ja sadarbības iestāde īstenojusi pasākumus atbilstoši rīcības plānam, vadošā iestāde pieņem lēmumu atsākt darbības programmas ietvaros veikto izdevumu turpmāku deklarēšanu Eiropas Komisijā.

27. Vadošā iestāde triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26. punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta to sadarbības iestādei un sertifikācijas iestādei, kā arī informācijai revīzijas iestādei.

III. Kārtība, kādā sadarbības iestāde veic pārbaudi atbalstāmo darbību īstenošanas vietā

28. Sadarbības iestāde pārbauda, vai partnerorganizācija īsteno atbalstāmās darbības saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu vai vienošanos. Sadarbības iestāde:

28.1. nosaka riska kategorijas iekšējos normatīvajos aktos fonda īstenošanas un uzraudzības jomā;

28.2. veic pārbaudi atbalstāmo darbību īstenošanas vietā:

28.2.1. vismaz vienu reizi atbalstāmo darbību īstenošanas gadā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas – augsta riska partnerorganizācijai;

28.2.2. vismaz vienu reizi atbalstāmo darbību īstenošanas laikā – vidēja riska partnerorganizācijai;

28.2.3. ar nejaušās izlases metodi izvēlētai zema riska partnerorganizācijai, nodrošinot, ka pārbaudes veikšanai var izvēlēties jebkuru zema riska partnerorganizāciju.

29. Sadarbības iestāde atbalstāmo darbību īstenošanas vietā veic:

29.1. plānotās pārbaudes;

29.2. ārpuskārtas pārbaudes.

30. Piecas darbdienas pirms pārbaudes atbalstāmo darbību īstenošanas vietā (šī prasība neattiecas uz šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētajām pārbaudēm) sadarbības iestāde nosūta informāciju uz partnerorganizācijas elektroniskā pasta adresi, vienlaikus ievietojot fonda informācijas sistēmā informāciju par plānoto pārbaudi.

31. Sadarbības iestādei ir tiesības veikt pārbaudi atbalstāmo darbību īstenošanas vietā pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas ar partnerorganizāciju, lai pārliecinātos par faktiskajiem apstākļiem atbalstāmo darbību īstenošanai.

32. Sadarbības iestāde veic šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minēto pārbaudi atbalstāmo darbību īstenošanas vietā:

32.1. lai pārliecinātos, vai atbalstāmās darbības notiek darbību īstenošanas vietā, vai tās tiek nodrošinātas atbilstoši līgumam vai vienošanās tekstam, kā arī vai tiek ievērotas normatīvajos aktos par fonda vadību un darbības programmas īstenošanu noteiktās prasības;

32.2. citos gadījumos, kad veiktās atbalstāmās darbības patiesumu pēc šīs darbības pabeigšanas vairs nebūtu iespējams identificēt.

33. Sadarbības iestāde 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes atbalstāmo darbību īstenošanas vietā vai pēc pārbaudes rezultātu noteikšanai nepieciešamo dokumentu vai informācijas saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

33.1. pozitīvu – ja darbību īstenošanas vietā nav konstatēti pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt darbību mērķa sasniegšanu;

33.2. ar iebildumiem – ja darbību īstenošanas vietā ir konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst;

33.3. negatīvu – ja darbību īstenošanas vietā ir konstatēti tādi pārkāpumi, kuri var ietekmēt darbību mērķa sasniegšanu un kurus nav iespējams novērst.

34. Sadarbības iestāde šo noteikumu 30. punktā minētajā informācijas nosūtīšanas kārtībā informē partnerorganizāciju par pārbaudes rezultātiem un pieņemto lēmumu. Informējot partnerorganizāciju par šo noteikumu 33.2. vai 33.3. apakšpunktā minēto lēmumu, sadarbības iestāde vienlaikus nosaka konstatēto trūkumu novēršanas termiņu.

35. Ja pārbaudē atbalstāmo darbību īstenošanas vietā ir piedalījusies arī vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde vai revīzijas iestāde, sadarbības iestāde šo noteikumu 30. punktā minētajā informācijas nosūtīšanas kārtībā par pārbaudes rezultātiem informē arī attiecīgo institūciju.

36. Sadarbības iestāde veic atkārtotu pārbaudi atbalstāmo darbību īstenošanas vietā, ja pārbaudē ir konstatētas atkāpes no nosacījumiem, kas minēti ar partnerorganizāciju noslēgtajā līgumā vai vienošanās tekstā, un atkārtota pārbaude ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka trūkumi ir novērsti. Sadarbības iestāde 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes veikšanas informē partnerorganizāciju par pārbaudes rezultātiem.

37. Ja šo noteikumu 36. punktā minētajā atkārtotajā pārbaudē konstatēts, ka sadarbības iestādes sākotnēji konstatētie trūkumi nav novērsti, sadarbības iestāde lemj par attiecīgās rīcības izdevumu attiecināšanu.

38. Sadarbības iestāde pārbaudes pie finansējuma saņēmēja veic saskaņā ar šo nodaļu.

IV. Kārtība, kādā vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde veic pārbaudi atbalstāmo darbību īstenošanas vietā

39. Vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde ir tiesīga ierosināt un veikt pārbaudi atbalstāmo darbību īstenošanas vietā.

40. Piecas darbdienas pirms plānotās pārbaudes atbalstāmo darbību īstenošanas vietā vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde informē par to pārbaudāmo institūciju un sadarbības iestādi.

41. Vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes atbalstāmo darbību īstenošanas vietā pieņem vienu no šo noteikumu 33. punktā minētajiem lēmumiem.

42. Vadošā iestāde un sertifikācijas iestāde šo noteikumu 32. punktā minētajos gadījumos var neinformēt partnerorganizāciju par pārbaudi atbalstāmo darbību īstenošanas vietā.

43. Vadošā iestāde vai sertifikācijas iestāde 20 darbdienu laikā pēc pārbaudes atbalstāmo darbību īstenošanas vietā vai pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas informē pārbaudāmo institūciju un sadarbības iestādi par pārbaudes rezultātiem un nosaka atbildīgo par ieteikumu ieviešanu, ievietojot fonda informācijas sistēmā informāciju par pārbaudes rezultātiem.

44. Vadošajai iestādei ir tiesības piedalīties pārbaudē atbalstāmo darbību īstenošanas vietā, ko veic sadarbības iestāde vai sertifikācijas iestāde.

45. Sertifikācijas iestādei ir tiesības piedalīties pārbaudē atbalstāmo darbību īstenošanas vietā, ko veic sadarbības iestāde vai vadošā iestāde.

46. Šo noteikumu 44. un 45. punktā minētajās pārbaudēs atbalstāmo darbību īstenošanas vietā ir tiesības piedalīties revīzijas iestādei.

V. Fonda risku vadības, dubultfinansēšanas risku novēršanas un krāpšanas apkarošanas pamatprincipi

47. Lai nodrošinātu fonda risku vadību, dubultfinansēšanas risku novēršanu un krāpšanas apkarošanu, fonda vadībā un ieviešanā iesaistītās institūcijas ievēro šādus pamatprincipus:

47.1. risku novērtēšana un novēršana ir savlaicīga, proporcionāla risku būtiskumam un sistemātiskumam;

47.2. risku vadība ir samērojama ar iespējamo un konstatēto risku līmeni un ar risku vadību nodrošinošo institūciju veiktspēju;

47.3. darbības programmā minēto darbību īstenošana ir pārskatāma, uzskaitāma un efektīva, ievērojot samērīgus termiņus un nodrošinot vienlīdzīgas iespējas, un to novērtēšanā izmantoti objektīvi un pārbaudāmi rādītāji;

47.4. fonda attiecināmajās izmaksās iekļautie izdevumi par vienām un tām pašām darbībām un to rezultātiem nav finansējami no citiem publiskā finansējuma (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda un citu ārvalstu finansējuma) līdzekļiem;

47.5. tolerance pret korupciju un krāpšanu vai tās mēģinājumiem nav pieļaujama;

47.6. lai nepieļautu patvaļu, katrai fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajai personai ir skaidri noteikta atbildība, un minēto personu darbība ir atbilstoša vispārpieņemtajām ētikas normām sabiedrības interesēs.

48. Efektīvai fonda riska vadības nodrošināšanai:

48.1. visas fonda vadībā iesaistītās institūcijas izstrādā iekšējos fonda risku pārvaldības noteikumus vadības un kontroles sistēmas ietvaros;

48.2. finansējuma saņēmējs un partnerorganizācija izvērtē un, sagatavojot maksājuma pieprasījumu vai partnerorganizācijas pārskatu, informē sadarbības iestādi par riskiem un to mazināšanas pasākumiem pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādē un izdalīšanā un papildpasākumu īstenošanā;

48.3. sadarbības iestāde identificē, analizē un atbilstoši kompetencei novērš pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādes un izdalīšanas un papildpasākumu īstenošanas riskus, uzrauga finansējuma saņēmēja un partnerorganizāciju īstenotos risku novēršanas pasākumus un informē vadošo iestādi;

48.4. tiek nodrošināta pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču piegādātāja iepirkuma procedūru norises pirmspārbaude, kas noteikta likuma 9. panta pirmajā daļā. Sadarbības iestāde, ņemot vērā likuma 9. panta pirmajā daļā minēto atzinumu un, ja radušās neskaidrības, pieprasot no finansējuma saņēmēja papildu informāciju vai skaidrojumus par projekta iepirkuma norisi, lemj par to izdevumu attiecināšanu, kuri saistīti ar attiecīgo iepirkumu.

49. Dubultfinansēšanas riska novēršanai:

49.1. fonda vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas nodrošina fonda darbību, to rezultātu un īstenošanas izmaksu:

49.1.1. atsevišķu uzskaiti un dokumentēšanu;

49.1.2. identificēšanu, veicot pamatojošos dokumentos atzīmi par fonda atbalstu;

49.2. identificē fonda darbību nepārklāšanos ar citu publiskā finansējuma avotu, tai skaitā ar Eiropas Sociālā fonda un citu ārvalstu finansējuma līdzekļu finansētajām darbībām:

49.2.1. sadarbības iestāde – izvērtējot partnerorganizāciju pretendentu atlases pieteikumus un pārbaudot iesniegtos partnerorganizāciju pārskatus;

49.2.2. fonda vadībā iesaistītās institūcijas – veicot pārbaudes atbalstāmo darbību īstenošanas vietās;

49.3. ikvienu riska gadījumu vērtē kā iespējamu neatbilstību, rīkojoties saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļā minēto kārtību.

50. Krāpšanas risku novēršanai un apkarošanai fonda vadībā iesaistītās institūcijas un finansējuma saņēmējs ievēro šādus krāpšanas apkarošanas pasākumus:

50.1. novērš interešu konflikta iespējamību lēmumu pieņemšanas procesos, tai skaitā nosakot partnerorganizāciju atlases komisijas locekļiem saistošas valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanas normas;

50.2. nodrošina krāpšanas risku pārskatāmu un efektīvu novēršanu ar vismaz divu atbildīgo personu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un atbalstāmo darbību uzraudzībā;

50.3. konstatējot krāpšanas vai tā mēģinājuma, kā arī interešu konflikta pazīmes, rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos par krāpšanas apkarošanu un interešu konflikta novēršanu noteiktajām prasībām.

VI. Kārtība, kādā ziņo par fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, noraksta, ietur vai atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus, kā arī piemēro proporcionālo finanšu korekciju

51. Fonda vadībā iesaistītā institūcija izvērtē katru tās konstatēto iespējamo neatbilstību, kas šo noteikumu izpratnē ir jebkurš Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību akta pārkāpums, kas atbilst regulas Nr. 233/2014 2. panta 16. punktam.

52. Vadošā vai sertifikācijas iestāde, konstatējot iespējamu neatbilstību finansējuma saņēmēja vai partnerorganizācijas darbībās, 10 darbdienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas informē (no savas oficiālās elektroniskā pasta adreses) sadarbības iestādi, sniedzot tās rīcībā esošo informāciju par:

52.1. finansējuma saņēmēju vai partnerorganizāciju, kuras darbībās konstatēta iespējamā neatbilstība;

52.2. finansējuma saņēmēja vai partnerorganizācijas ar sadarbības iestādi noslēgtā līguma vai vienošanās numuru, kurā konstatēta iespējamā neatbilstība;

52.3. neatbilstoši veikto izdevumu summu (ja tas ir iespējams);

52.4. iespējamās neatbilstības būtību (tai skaitā izmaksu pozīciju);

52.5. veidu, kādā iespējamā neatbilstība atklāta.

53. Sadarbības iestāde, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju (tai skaitā šo noteikumu 52. punktā minēto informāciju), pieņem lēmumu par neatbilstību. Ja sadarbības iestāde, pieņemot lēmumu par neatbilstību, konstatē, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvajos aktos par fonda vadību un darbības programmas īstenošanu noteiktajām prasībām vai līguma vai vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu nosacījumiem, tā piemēro proporcionālo finanšu korekciju saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām par finanšu korekciju piemērošanu.

54. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no nākamā mēneša pirmā datuma informāciju par konstatēto neatbilstību ievada fonda informācijas sistēmā.

55. Sadarbības iestāde reizi ceturksnī apkopo informāciju par visām attiecīgajā ceturksnī fonda informācijas sistēmā ievadītajām neatbilstībām un informē vadošo iestādi šādos termiņos:

55.1. par kārtējā gada I ceturksni – līdz kārtējā gada 1. maijam;

55.2. par kārtējā gada II ceturksni – līdz kārtējā gada 1. augustam;

55.3. par kārtējā gada III ceturksni – līdz kārtējā gada 1. novembrim;

55.4. par kārtējā gada IV ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim.

56. Ja sadarbības iestāde informāciju par attiecīgajā ceturksnī konstatētajām neatbilstībām nav ievadījusi fonda informācijas sistēmā šo noteikumu 54. punktā minētajā termiņā, uzskatāms, ka šajā ceturksnī neatbilstības nav konstatētas.

57. Lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās neatbilstības un pieņemtu lēmumu par ziņošanu Eiropas Komisijai par fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, vadošā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 55. punktā minētā termiņa beigām organizē sanāksmi ar fonda vadībā iesaistītajām institūcijām un ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sanāksmes elektroniski nosūta sanāksmes dalībniekiem apkopotu informāciju par attiecīgajā ceturksnī konstatētajām neatbilstībām.

58. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 57. punktā minētā lēmuma pieņemšanas ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajām neatbilstībām.

59. Ja finansējuma saņēmēja vai partnerorganizācijas īstenotajās darbībās ir konstatēta neatbilstība, kuras dēļ radušies neatbilstoši veikti izdevumi, sadarbības iestāde:

59.1. pamatojoties uz līgumu vai vienošanos par darbību īstenošanu, ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no kārtējā vai nākamā maksājuma (partnerorganizācijām) vai no maksājuma pieprasījuma (finansējuma saņēmējam);

59.2. triju darbdienu laikā informē partnerorganizāciju vai finansējuma saņēmēju;

59.3. triju darbdienu laikā informē sertifikācijas iestādi, ja attiecīgie izdevumi ir deklarēti Eiropas Komisijai;

59.4. par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata dienu, kad sadarbības iestāde partnerorganizācijai veikusi maksājumu, no kura ietur neatbilstoši veiktos izdevumus, vai, ja maksājumu neveic, apstiprinājusi partnerorganizācijas pārskatu vai finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījumu, no kura ietur neatbilstoši veiktos izdevumus.

60. Ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo noteikumu 59. punktu un partnerorganizācijai vai finansējuma saņēmējam vienas neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 250 euro, sadarbības iestāde:

60.1. neatbilstoši veiktos izdevumus noraksta izdevumos;

60.2. sagatavo grāmatvedības izziņu, kurā norāda partnerorganizācijas vai finansējuma saņēmēja vienošanās numuru, kopējo neatbilstoši veikto izdevumu summu un tās sadalījumu pa finansēšanas avotiem, kā arī datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi norakstīti;

60.3. informē partnerorganizāciju vai finansējuma saņēmēju;

60.4. triju darbdienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanas izdevumos iesniedz grāmatvedības izziņas kopiju sertifikācijas iestādē;

60.5. par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata dienu, kad sagatavota šo noteikumu 60.2. apakšpunktā minētā grāmatvedības izziņa.

61. Ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo noteikumu 59. punktu un norakstīt saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu, sadarbības iestāde rīkojas šādi:

61.1. ja neatbilstoši veiktie izdevumi radušies partnerorganizācijai, kura ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde, vai finansējuma saņēmējam:

61.1.1. triju darbdienu laikā rakstiski informē partnerorganizāciju vai finansējuma saņēmēju par iespēju labprātīgi atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus, nosūtot par to informāciju sertifikācijas iestādei;

61.1.2. ja divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 61.1.1. apakšpunktā minētās informācijas nosūtīšanas neatbilstoši veiktie izdevumi nav labprātīgi atmaksāti vai nav saņemta atbilde par iespēju tos labprātīgi atmaksāt, rakstiski informē neatbilstošus izdevumus veikušās partnerorganizācijas vai finansējuma saņēmēja augstākas iestādes vadītāju, nosūtot šo noteikumu 52. punktā minēto informāciju;

61.1.3. par partnerorganizācijas vai finansējuma saņēmēja piekrišanu labprātīgi atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus informē sertifikācijas iestādi triju darbdienu laikā pēc piekrišanas saņemšanas;

61.1.4. izdod pārvaldes lēmumu atbilstoši likuma 17. panta ceturtajai daļai, ja partnerorganizācija vai finansējuma saņēmējs labprātīgi neveic neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu;

61.2. ja neatbilstoši veiktie izdevumi radušies partnerorganizācijai, kura ir biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija:

61.2.1. rakstiski informē partnerorganizāciju par iespēju labprātīgi atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus noteiktā termiņā vai vienojas ar partnerorganizāciju civiltiesiskā kārtībā Padomes 1995. gada 18. decembra Regulas (EK, EURATOM) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 3. panta 1. punktā noteiktajā termiņā. Sadarbības iestāde civiltiesiskā kārtībā panāktās vienošanās kopiju nosūta sertifikācijas iestādei;

61.2.2. nosaka, ka partnerorganizācija vismaz trīs darbdienas pirms vienošanās civiltiesiskā kārtībā noteiktā termiņa beigām rakstiski informē sadarbības iestādi par nepieciešamību mainīt termiņu, ja tā neatbilstoši veiktos izdevumus nevar atmaksāt šo noteikumu 61.2.1. apakšpunktā minētajā termiņā;

61.2.3. ja partnerorganizācija nav veikusi atmaksu šo noteikumu 61.2.1. apakšpunktā minētajā termiņā un nav informējusi par nepieciešamību mainīt termiņu, nosūta tai brīdinājumu par neatbilstoši veikto izdevumu piespiedu atgūšanu, kopiju nosūtot sertifikācijas iestādei;

61.2.4. nodrošina tā finansējuma atgūšanu, kurš partnerorganizācijai izmaksāts laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus;

61.3. par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata dienu, kad izdevumi ir atmaksāti sadarbības iestādes norādītajā kontā.

62. Ja nav iespējams atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus šo noteikumu 61.1. apakšpunktā minētajā kārtībā, vadošā iestāde:

62.1. sagatavo informāciju Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par atsevišķu neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu;

62.2. piecu darbdienu laikā pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas informē sadarbības un sertifikācijas iestādi, kā arī neatbilstošus izdevumus veikušās partnerorganizācijas vai finansējuma saņēmēja augstākās iestādes vadītāju;

62.3. par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata dienu, kad partnerorganizācija vai finansējuma saņēmējs ir izpildījis Ministru kabineta lēmumu.

63. Neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai un uzskaitei:

63.1. sadarbības iestāde uzrauga, lai partnerorganizācija vai finansējuma saņēmējs atmaksātu neatbilstoši veiktos izdevumus;

63.2. sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas:

63.2.1. pārskaita atgūto fonda un valsts budžeta finansējumu valsts budžeta ieņēmumos;

63.2.2. informē sertifikācijas iestādi par atgūto fonda un valsts budžeta finansējumu, norādot līguma vai vienošanās par darbību īstenošanu numuru, kopējo neatbilstoši veikto izdevumu summu un tās sadalījumu pa finansēšanas avotiem;

63.3. ja Eiropas Komisija piemēro finanšu korekciju, Labklājības ministrija sagatavo attiecīgu informāciju un iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar šo noteikumu 62.1. apakšpunktā minēto informāciju. Ja neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksājami Eiropas Komisijai no valsts budžeta, Labklājības ministrija nekavējoties informē Ministru kabinetu. Ministru kabinets lemj par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu neatbilstoši veikto izdevumu atmaksai;

63.4. sadarbības iestāde nodrošina informācijas ievadīšanu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu fonda informācijas sistēmā;

63.5. sadarbības iestāde veic atgūstamo un atgūto neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši grāmatvedības uzskaites normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

VII. Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas fonda vadībā

64. Revīzijas iestāde sagatavo, aktualizē un pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijai revīzijas stratēģiju saskaņā ar regulas Nr. 223/2014 34. panta 4. punktu. 10 darbdienu laikā pēc revīzijas stratēģijas apstiprināšanas un aktualizēšanas revīzijas iestāde nodrošina tās ievietošanu Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē www.fm.gov.lv.

65. Revīzijas iestāde veic:

65.1. regulas Nr. 223/2014 34. panta 1. punktā minētos fonda vadības un kontroles sistēmas auditus, lai novērtētu fonda vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti;

65.2. darbības revīzijas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 13. marta deleģētās regulas (ES) Nr. 532/2014, kas papildina regulu Nr. 223/2014 (turpmāk – regula Nr. 532/2014), 5. pantam, lai novērtētu fonda darbības programmas ietvaros sertificēto izdevumu un maksājumu pieteikumos Eiropas Komisijai iekļauto attiecināmo izdevumu atbilstību;

65.3. pārskatu revīzijas, lai pārliecinātos, ka:

65.3.1. sertifikācijas iestādes Eiropas Komisijai iesniedzamajos kontu slēgumos un vadošās iestādes sagatavotajās pārvaldības deklarācijās (turpmāk – Eiropas Komisijai iesniedzamie pārskati) saskaņā ar regulas Nr. 532/2014 7. pantu sniegtā informācija ir pilnīga, pareiza un patiesa;

65.3.2. Eiropas Komisijai iesniedzamajos pārskatos atspoguļota šo noteikumu 21. punktā minētajā rīcības plānā iekļauto ieteikumu ieviešana, kuriem ir finansiāla ietekme.

66. Pēc šo noteikumu 65.1. apakšpunktā minētā audita veikšanas revīzijas iestāde sagatavo ziņojuma projektu un ieteikumus, nosakot ieviešanas termiņus auditā konstatēto trūkumu novēršanai, un nosūta tos auditētajai institūcijai, vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei, kā arī sadarbības iestādei (ja tā nav auditētā institūcija, bet ieteikumiem ir iespējama finansiāla ietekme) komentāru sagatavošanai.

67. Revīzijas iestāde šo noteikumu 66. punktā minēto ieteikumu ieviešanas termiņu nosaka, pamatojoties uz trūkumu ietekmi uz fonda vadības un kontroles sistēmu un konkrēta ieteikuma ieviešanas prioritāti.

68. Pēc šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minētās revīzijas veikšanas revīzijas iestāde sagatavo ziņojuma projektu un ieteikumus, nosakot ieviešanas termiņus darbību revīzijā konstatēto trūkumu novēršanai, un nosūta tos revidētajai institūcijai, vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei komentāru sagatavošanai.

69. Revīzijas iestāde šo noteikumu 68. punktā minēto ieteikumu ieviešanas termiņu nosaka ne vēlāku kā līdz kārtējā gada 15. decembrim, ja tiek sniegti ieteikumi, kuriem ir tieša ietekme uz regulas Nr. 223/2014 52. panta 1. punktā minēto kontu slēgumu.

70. Šo noteikumu 66. un 68. punktā minētās institūcijas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 66. un 68. punktā minētās informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. decembrim sagatavo un elektroniski iesniedz revīzijas iestādē (nosūtot uz revīzijas iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi un ziņojuma izstrādātāja elektroniskā pasta adresi):

70.1. dokumentāri pamatotus komentārus par ziņojuma projektu un ieteikumiem;

70.2. pasākumu plānu konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai, norādot par ieteikumu ieviešanu atbildīgo amatpersonu.

71. Ja pastāv objektīvi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams šo noteikumu 70. punktā minēto informāciju iesniegt 10 darbdienu laikā, informācijas iesniegšanas termiņu, vienojoties ar revīzijas iestādi, var pagarināt par informācijas sagatavošanai papildus nepieciešamo laiku.

72. Ja šo noteikumu 66. un 68. punktā minētajiem ieteikumiem ir iespējama finansiāla ietekme, sadarbības iestāde informē finansējuma saņēmēju par konstatētā trūkuma iespējamās finansiālās ietekmes apmēru un dod finansējuma saņēmējam iespēju šo noteikumu 66. un 68. punktā minētajā termiņā iesniegt sadarbības iestādē savus komentārus un papildu informāciju.

73. Ja revīzijas iestāde šo noteikumu 70. punktā minētajā termiņā nav saņēmusi komentārus no šo noteikumu 66. un 68. punktā minētajām institūcijām, uzskatāms, ka institūcijas atzīst ziņojumu par pamatotu un saskaņotu.

74. Revīzijas iestāde izvērtē institūciju sniegtos komentārus, to pamatotību un veicamos pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai, sagatavo šo noteikumu 66. un 68. punktā minēto ziņojumu un pievieno tam trūkumu novēršanas plānu.

75. Ja revīzijas iestāde, izvērtējot šo noteikumu 70. punktā minēto informāciju, nemaina ieteikumu būtību, tā sasauc saskaņošanas sanāksmi ar institūciju, kas nepiekrīt ieviest ieteikumus. Ja sanāksmē netiek panākta ieteikumu saskaņošana un revīzijas iestāde negūst pietiekamus pierādījumus, lai mainītu ieteikumus, ziņojuma trūkumu novēršanas plānā attiecīgos ieteikumus norāda kā nesaskaņotus.

76. Ziņojumu un trūkumu novēršanas plānu apstiprina revīzijas iestādes vadītājs. Apstiprināto ziņojumu un trūkumu novēršanas plānu revīzijas iestāde nosūta auditētajai vai revidētajai institūcijai, vadošajai iestādei, sertifikācijas iestādei, sadarbības iestādei (ja tā nav auditētā vai revidētā institūcija, bet ieteikumiem ir iespējama finansiāla ietekme), kā arī Eiropas Komisijai.

77. Revīzijas iestāde veiktā audita vai revīzijas rezultātus un trūkumu novēršanas plānu ievada fonda informācijas sistēmā.

78. Institūcija, kas minēta šo noteikumu 66. un 68. punktā minētajā trūkumu novēršanas plānā, ir atbildīga par trūkumu novēršanas plānā iekļauto pasākumu īstenošanu atbilstoši ar revīzijas iestādi saskaņotajam termiņam. 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā ieteikuma ieviešanai noteiktā termiņa beigām institūcija aktualizē ieteikuma ieviešanas statusu, ievadot pamatojumu fonda informācijas sistēmā.

79. Ja pēc ziņojuma un trūkumu novēršanas plāna apstiprināšanas sadarbības iestādes rīcībā nonāk jauni un objektīvi fakti, kas nebija un nevarēja būt zināmi, apstiprinot ziņojumu, un kuru dēļ sadarbības iestāde, saskaņojot ar vadošo iestādi, pieņem satura ziņā citādu lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu, norakstīšanu izdevumos vai atgūšanu, rezultātā par to informē revīzijas iestādi. Revīzijas iestāde sniedz viedokli sertifikācijas iestādei, vienlaikus informējot sadarbības iestādi un vadošo iestādi par tā pamatotību, ja sertifikācijas iestādei pārskatīšanas rezultātā jālemj par jaunu izdevumu iekļaušanu apstiprināto izdevumu sarakstā.

80. Vadošā iestāde veic šo noteikumu 70.2. apakšpunktā minētajā trūkumu novēršanas plānā iekļauto ieteikumu ieviešanas uzraudzību un ieteikumiem, kuriem iepriekšējā ceturksnī ir iestājies ieviešanas termiņš, līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam apstiprina ieviešanas statusu fonda informācijas sistēmā. Par ieteikumiem, kuriem ieviešanas termiņš ir kārtējā gada ietvaros, informāciju apstiprina līdz kārtējā gada 15. decembrim.

81. Ja netiek panākta šo noteikumu 75. punktā minētā ieteikumu saskaņošana vai institūcija neievēro šo noteikumu 80. punktā minēto termiņu, revīzijas iestāde izvērtē nesaskaņotā vai laikus neieviestā ieteikuma ietekmi uz fonda vadības un kontroles sistēmu un, ja nepieciešams, informē labklājības ministru saskaņā ar likuma 7. panta otrās daļas 6. punktu.

82. Ja sadarbības iestāde vai vadošā iestāde nepiekrīt revīzijas iestādes ierosinātajām finanšu korekcijām, sertifikācijas iestāde ietur no Eiropas Komisijai deklarētajiem izdevumiem tos izdevumus, kurus revīzijas iestāde atzinusi kā neatbilstošus.

83. Sertifikācijas iestāde atbilstoši šo noteikumu 82. punktam ieturētos izdevumus deklarē Eiropas Komisijai tikai tad, ja revīzijas iestāde ir atzinusi ieturētos izdevumus par atbilstošiem.

84. Revīzijas iestāde no 2016. gada līdz 2025. gadam katru gadu līdz 15. janvārim informē vadošo iestādi un sertifikācijas iestādi par 65.3. apakšpunktā minēto Eiropas Komisijai iesniedzamo pārskatu revīzijas rezultātiem.

85. Revīzijas iestāde līdz 2025. gadam katru gadu sagatavo un līdz 15. februārim nosūta Eiropas Komisijai revīzijas iestādes vadītāja apstiprinātu:

85.1. gada kontroles ziņojumu, kurā izklāstīti revīzijas periodā veikto auditu, darbību revīziju un pārskatu revīziju rezultāti un ziņots par atklātajiem trūkumiem sistēmā;

85.2. atzinumu par izveidotās sistēmas darbības efektivitāti, Eiropas Komisijai deklarēto izdevumu attiecināmību un atbilstību normatīvajiem aktiem, pārskatos (tai skaitā pārvaldības deklarācijā) sniegtās informācijas patiesumu un objektivitāti. Atzinumu izsniedz, pamatojoties uz:

85.2.1. šo noteikumu 85.1. apakšpunktā minēto ziņojumu;

85.2.2. revīzijas iestādes rīcībā esošo informāciju.

86. Šo noteikumu 85. punktā minēto dokumentu projektus revīzijas iestāde katru gadu līdz 15. janvārim nosūta informācijai vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei.

87. Revīzijas iestāde 10 darbdienu laikā pēc gada kontroles ziņojuma un atzinuma nosūtīšanas Eiropas Komisijai nodrošina tā ievietošanu Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē www.fm.gov.lv.

VIII. Fonda informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība un Eiropas Komisijas elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izmantošanas kārtība

88. Sadarbības iestāde ir fonda informācijas sistēmas izstrādes nodrošinātājs, pārzinis un turētājs.

89. Fonda informācijas sistēmas uzdevums ir nodrošināt informācijas sistēmas lietotājiem (atbilstoši šo noteikumu 90. punktā minētajām pilnvarām) iespēju:

89.1. ievadīt datus un augšupielādēt dokumentus;

89.2. uzkrāt un uzglabāt informāciju un datus par:

89.2.1. partnerorganizāciju pretendentu iesniegumiem, līgumiem vai vienošanās nosacījumiem ar partnerorganizācijām;

89.2.2. finansējuma saņēmēja iesniegtajiem un apstiprinātajiem maksājuma pieprasījumiem, piegādes līgumiem, piegādātājiem un partnerorganizācijām veiktajām piegādēm;

89.2.3. iesniegtajiem un apstiprinātajiem partnerorganizāciju pārskatiem un izmaksātajām summām par pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu;

89.2.4. rādītājiem, kas raksturo galasaņēmējus un tiem nodrošināto fonda atbalstu;

89.2.5. fonda darbību plānotajām un īstenotajām pārbaudēm un to rezultātiem, noteiktajiem riskiem un konstatētajām neatbilstībām;

89.3. veikt iesniegto partnerorganizāciju pārskatu pārbaudi, apstiprināšanu un tām izmaksājamo summu aprēķinu un finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumu pārbaudi un apstiprināšanu;

89.4. ievadīt informāciju par savām plānotajām un veiktajām pārbaudēm darbību īstenošanas vietās, ievadot vismaz šādu informāciju:

89.4.1. datums un adrese;

89.4.2. pārbaudes objekta nosaukums un līguma vai vienošanās numurs;

89.4.3. pārbaudes lēmums (pozitīvs, ar iebildumiem, negatīvs);

89.4.4. pārbaudes atzinums;

89.5. apkopot informāciju Eiropas Komisijai iesniedzamo pārskatu un maksājuma pieteikumu sagatavošanai;

89.6. finansējuma saņēmēja un partnerorganizāciju datu apmaiņai ar fonda vadībā iesaistītajām institūcijām;

89.7. apstrādāt un analizēt datus;

89.8. nodrošināt paziņojumus lietotājiem par tiem aktuālas informācijas ievadīšanu vai uzdevumu izpildes termiņu tuvošanos.

90. Fonda informācijas sistēmas lietotāji ir:

90.1. partnerorganizāciju pretendenti – pieteikumu iesniegšanai par tiesībām kļūt par partnerorganizāciju;

90.2. fonda vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas – likumā minēto funkciju īstenošanai;

90.3. cita fiziska vai juridiska persona un valsts vai pašvaldību institūcija, kurai ir tiesības saņemt fonda informācijas sistēmā iekļauto informāciju normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, – informācijas saņemšanai atbilstoši šo noteikumu 91.1.3. apakšpunktā minētajā iesniegumā noteiktajam apjomam.

91. Sadarbības iestāde nodrošina autorizāciju fonda informācijas sistēmā:

91.1. piešķirot lietotājvārdu un paroli:

91.1.1. šo noteikumu 90.1. apakšpunktā minētajiem pretendentiem – saskaņā ar partnerorganizāciju atlases nolikumu;

91.1.2. partnerorganizācijām – saskaņā ar līguma vai vienošanās nosacījumiem;

91.1.3. šo noteikumu 90.3. apakšpunktā minētajām personām, kuras papīra formā vai elektroniskā dokumenta veidā iesniedz sadarbības iestādē iesniegumu par fonda informācijas sistēmas lietotāja tiesību piešķiršanu, – pēc iesniegumā ietvertās informācijas pamatotības izvērtēšanas;

91.2. fonda vadībā iesaistītajām institūcijām un finansējuma saņēmējam nodrošinot pieejas moduli piecu darbdienu laikā pēc fondu informācijas sistēmas ieviešanas.

92. Lai nodrošinātu Komisijas 2014. gada 5. maija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 463/2014, ar ko paredz noteikumus, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām ir piemērojami elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisiju (turpmāk – regula Nr. 463/2014), 1. pantā noteikto informācijas apmaiņu, vadošā iestāde:

92.1. ieceļ atbildīgo personu regulas Nr. 463/2014 3. panta 3. punktā minēto funkciju īstenošanai;

92.2. nodrošina regulas Nr. 463/2014 3. panta 2. punktā minētās prasības ievērošanu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 833Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 07.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 06.01.2015. OP numurs: 2015/2.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271375
07.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"