Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.820

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 74.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām"
Izdoti saskaņā ar Zemesgrāmatu
likuma
121.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 180. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2. punktā vārdu "apgabaltiesu" ar vārdiem "rajonu (pilsētu) tiesu";

1.2. papildināt 3. punktu ar 3.7. un 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. nostiprinājuma lūgums īres vai nomas tiesības nostiprināšanai (7. pielikums);

3.8. nostiprinājuma lūgums atzīmes ierakstīšanai (8. pielikums).";

1.3. aizstāt 5. punktā vārdus "ar datoru" ar vārdu "datorrakstā";

1.4. izteikt 1., 2., 3., 4., 5. un 6. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Kadastra numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku/būvju kadastra apzīmējumi 
Dzīvoklis

Neapdzīvojamā telpa

Mākslinieka darbnīca

          numurs

          platība (m2)

          kopīpašuma domājamā daļa

(atzīmēt vajadzīgo)

_______________

_______________

____________/_____________

3. Īpašuma tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi

    


4. Papildu nosacījumi (piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi, laulāto mantisko attiecību regulējums, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru)

    


5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt 

6. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

  _______________________________________________________________________

Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un (vai) zemes nodošanu īpašumā par samaksu

  _______________________________________________________________________

Līgums par zemes izpirkšanu

  _______________________________________________________________________

Dokuments par ēku (būvju) vai dzīvokļa īpašuma tiesisku iegūšanu (ja fiziskā persona ieguvusi ēkas (būves) vai dzīvokļa īpašumu pēc 1993. gada 4. aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) vai dzīvokļa īpašuma īpašnieks)

  Likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 10. pantā minētā uzziņa (tikai par valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi)
  _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

  _______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts

 _______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

 _______________________________________________________________________

Dokumenti, kas apstiprina uzziņā norādītos apstākļus (tikai par valstij vai pašvaldībai piekrītošo zemi)

 Kvīts par kancelejas nodevas samaksu
  Kvīts par valsts nodevas samaksu
 _______________________________________________________________________

Cits dokuments

Nostiprinājuma lūgums sastādīts 

__  __ .

 

__  __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
tiesību pārgrozīšanai vai dzēšanai
(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks

Persona, kuras labā vai pret kuru taisāms nostiprinājums

Valsts iestāde vai amatpersona

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

3. Tiesību pārgrozīšanas/dzēšanas nosacījumi (Lūdzot tiesību pārgrozīšanu, tā atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 47. panta trešajai daļai jāizsaka jaunā redakcijā)

 


4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru)

 


5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt 

6. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

 _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina tiesību dzēšanu/pārgrozīšanu

  _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

  _______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts

  _______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

  Kvīts par kancelejas nodevas samaksu (ja lūdz tiesību pārgrozīšanu)
 Kvīts par valsts nodevas samaksu (ja lūdz tiesību pārgrozīšanu)
  _______________________________________________________________________

Cits dokuments 

Nostiprinājuma lūgums sastādīts 

__  __ .

 

__  __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
jaunas tiesības nostiprināšanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks

Valsts iestāde vai amatpersona

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Darījuma rezultātā iegūtā īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma pēc tiesību nostiprināšanas 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

4. Nostiprināmā tiesība

 


5. Papildu nosacījumi (piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi, laulāto mantisko attiecību regulējums, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru, apliecinājums par komercsabiedrības pamatkapitāla piederību, apliecinājums par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās lauksaimniecības zemes platību darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma)

 


6. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

***

apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt 

Piezīme.

3. *** Norāda, ja iegūst jaunu īpašuma tiesību.

7. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

  _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības

 _______________________________________________________________________

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību gadījumā – atteikums no pirmpirkuma tiesībām vai kvīts, kas apliecina līguma iesniegšanu pašvaldībā

  _______________________________________________________________________

Pašvaldības izziņa par tiesībām iegūt zemi

  _______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru vērsts nostiprinājums

 _______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

  _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

  Kvīts par kancelejas nodevas samaksu
  Kvīts par valsts nodevas samaksu
  _______________________________________________________________________

Cits dokuments 

Nostiprinājuma lūgums sastādīts 

__  __ .

 

__  __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
hipotēkas nostiprināšanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks

Persona, kuras labā vai pret kuru taisāms nostiprinājums

Valsts iestāde vai amatpersona

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

3. Hipotēkas nosacījumi

 Nodrošināmais prasījums (summa euro)  
 Procenti  
 Līgumsods  
 Procentu un līgumsoda samaksas termiņš  

4. Īpašuma tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi

 


5. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

 


6. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt 

7. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

  ______________________________________________________________________

Aizdevuma līgums (vai cits prasījumu nodibinošs dokuments)

 ______________________________________________________________________

Hipotēkas līgums

  ______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts

  ______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

  ______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

  Kvīts par kancelejas nodevas samaksu
Kvīts par valsts nodevas samaksu
  ______________________________________________________________________

Cits dokuments 

Nostiprinājuma lūgums sastādīts 

__  __ .

 

__  __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes

 5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
nekustamo īpašumu savienošanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Kadastra numurs 
Nodalījuma numurs 
Pievienot:

        zemesgrāmatai

        nodalījumam Nr.

 

3. Nekustamais īpašums pēc savienošanas

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Kadastra numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku/būvju kadastra apzīmējumi 
Dzīvokļa īpašumam:

platība

kopīpašuma domājamā daļa

 

____________

____________/_____________

4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

 


5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt 

6. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

" " atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

 _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina īpašumu savienošanu

  _______________________________________________________________________

Lēmums par adreses piešķiršanu, ja adreses nav reģistrētas Valsts adrešu reģistrā

  _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

  _______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

 Kvīts par kancelejas nodevas samaksu
  _______________________________________________________________________

Cits dokuments 

Nostiprinājuma lūgums sastādīts 

__  __ .

 

__  __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
kopīpašuma reālai sadalei vai nekustamā īpašuma atdalīšanai
(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Ģimenes stāvoklis un laulāto mantisko attiecību regulējums Ir laulībā

Nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķā manta

Nekustamais īpašums ir laulāto kopīgā manta

Nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā

Laulātajiem noslēgts līgums par visas mantas šķirtību

Nav laulībā
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai
elektroniskā pasta adrese)
 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

4. Atdalāmā nekustamā īpašuma daļa

Atdalītās zemes platība 
Atdalītās zemes vienības kadastra apzīmējums, ja tāds ir piešķirts 
Ēku/būvju skaits 
Ēku/ būvju kadastra apzīmējumi 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 

5. No jauna izveidotais nekustamais īpašums (ja atdalītā daļa netiek pievienota citam īpašumam)

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Kadastra numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)________________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku (būvju) kadastra apzīmējumi 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 
Ieguvējs (vārds, uzvārds) 

6. Nekustamais īpašums pēc pievienošanas (ja atdalītā daļa tiek pievienota citam īpašumam)

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Kadastra numurs 
Nodalījuma numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku (būvju) kadastra apzīmējumi 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 
Ieguvējs (vārds, uzvārds) 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 

7. Nekustamais īpašums pēc atdalīšanas

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 
Kadastra numurs 
Zemes vienības kadastra apzīmējums un platība (ha)___________________ ____ _____ (ha)
Ēku/būvju skaits 
Ēku/ būvju kadastra apzīmējumi 
Tiesības/apgrūtinājumi/aprobežojumi 
Ieguvējs (vārds, uzvārds) 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 

8. Papildu nosacījumi (piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi, laulāto mantisko attiecību regulējums, apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru, apliecinājumi par komercsabiedrības pamatkapitāla piederību, apliecinājums par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās lauksaimniecības zemes platību darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma)

 


9. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecību

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt 

10. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

 _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības

  _______________________________________________________________________

Lēmums par adreses piešķiršanu, ja adreses nav reģistrētas Valsts adrešu reģistrā

  _______________________________________________________________________

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību gadījumā – atteikums no pirmpirkuma tiesībām vai kvīts, kas apliecina līguma iesniegšanu pašvaldībā

  _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

  _______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

 _______________________________________________________________________

Pašvaldības izziņa par tiesībām iegūt zemi

 Kvīts par kancelejas nodevas samaksu
  Kvīts par valsts nodevas samaksu
 _______________________________________________________________________

Cits dokuments 

Nostiprinājuma lūgums sastādīts 

__  __ .

 

__  __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes"

1.5. papildināt noteikumus ar 7. un 8. pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
īres vai nomas tiesību nostiprināšanai
(pasvītrot vajadzīgo)

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks
Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Persona, kuras labā taisāms nostiprinājums

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

3. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

4. Nostiprināmā tiesība

Īre

Noma

Zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 
Platība, ja tiesība nostiprināma uz daļu no zemes vienības 
Ēku (būvju) vai telpu grupas kadastra apzīmējums 
Platība, ja tiesība nostiprināma uz daļu no ēkas (būves) vai telpu grupas 
Līguma termiņš 

5. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

 


6. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt 

7. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

  _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības

 _______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru vērsts nostiprinājums

  _______________________________________________________________________

Apliecinājums par trešās personas piekrišanu

  _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

 Kvīts par kancelejas nodevas samaksu
 Kvīts par valsts nodevas samaksu
  _______________________________________________________________________

Cits dokuments 

Nostiprinājuma lūgums sastādīts 

__  __ .

 

__  __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes

8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra
noteikumiem Nr.898

__________________ zemesgrāmatu nodaļai

Nostiprinājuma lūgums
atzīmes ierakstīšanai

1. Nostiprinājuma lūdzējs

Īpašnieks

Persona, kuras labā vai pret kuru taisāms nostiprinājums

Valsts iestāde vai amatpersona

Vārds 
Uzvārds 
Personas kods* 
Juridiskās personas pilns nosaukums 
Vienotais reģistrācijas numurs** 
Adrese 
Īpašuma tiesība daļās no īpašuma 
Kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

Piezīmes.

1. * Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais personas kods, bet, ja tāda nav, dzimšanas vieta un datums.

2. ** Norāda vienoto reģistrācijas numuru, bet, ja tāda nav, reģistrācijas vietas valsti un attiecīgās valsts reģistrācijas numuru.

2. Nekustamais īpašums

Nosaukums vai atrašanās vieta 
Zemesgrāmata 
Nodalījuma numurs 

3. Atzīmes ierakstīšanas nosacījumi

 


4. Papildu nosacījumi (piemēram, pilnvarojumi, apliecinājumi)

 


5. Par tiesību nostiprināšanu vēlos saņemt:

(atzīmēt vajadzīgo)

apliecinātu tiesneša lēmuma datorizdruku

zemesgrāmatas nodalījuma norakstu

apliecinātus dokumentu norakstus

elektronisku paziņojumu par nostiprinājumu

piekrītu pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski

_______________________________________________________________________

Norāda elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtāms paziņojums par nostiprinājumu, ja tā atšķiras no kontaktinformācijā minētās

_______________________________________________________________________

Norāda, kuru dokumentu apliecinātus norakstus vēlas saņemt 

6. Pievienotie dokumenti (Tiesības apliecinošajiem dokumentiem norādīt dokumenta izdevēju, datumu, veidu un numuru. Ja dokumenti jau atrodas nekustamā īpašuma lietā, norāda zemesgrāmatu nodaļu, zemesgrāmatu, nekustamā īpašuma lietu. Ja dokuments iesniegts attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, par kuru iesniegts nostiprinājuma lūgums vai zemesgrāmatu un zemesgrāmatas nodalījuma numuru.)

"" atzīmes par dokumentu saņemšanu aizpilda zemesgrāmatu nodaļas darbinieks

  _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina atzīmes ierakstīšanu

  _______________________________________________________________________

Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības

  _______________________________________________________________________

Apliecinājums par personas piekrišanu, pret kuru nostiprinājums vērsts, ja ieraksta Zemesgrāmatu likuma 45. panta 7. punktā minēto atzīmi

  Kvīts par kancelejas nodevas samaksu
  _______________________________________________________________________

Cits dokuments 

Nostiprinājuma lūgums sastādīts 

__  __ .

 

__  __ .

 

__ __ __ __.

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

Ar parakstu apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa

Nostiprinājuma lūdzēja paraksts

 

Zemesgrāmatu nodaļas atzīmes"

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 820Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.58
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271267
01.01.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)