Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.794

Rīgā 2014.gada 23.decembrī (prot. Nr.72 3.§)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana" (turpmāk – Latvijas būvnormatīvs LBN 204-14).

2. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 477 redakcijā)

3. Nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu un attiecīgo standartu pielikumus, kurus piemēro Latvijas būvnormatīva LBN 204-14 izpildei.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 477 redakcijā)

4. Tērauda būvkonstrukcijas projektē saskaņā ar projektēšanas uzsākšanas dienā spēkā esošajiem Eirokodeksa standartiem un to nacionālajiem pielikumiem.

5. Ja tiek veikta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai projektētu esošu būvju pārbūve vai atjaunošana, tērauda konstruktīvo elementu lokālajās pārbaudēs par atbilstošām konstrukcijām uzskata arī tādas konstrukcijas, kas atbilst konstrukciju projektēšanas būvnormatīviem, kas bija spēkā no 1988. gada līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ja vienlaikus īstenojas šādi nosacījumi:

5.1. pēc pārbūves vai atjaunošanas netiek palielināta slodze uz konstruktīvo elementu;

5.2. netiek mainīta konstruktīvā elementa aprēķina shēma;

5.3. tehniskās apsekošanas laikā nav konstatētas virsnormatīvās izlieces vai citas konstrukciju nedrošuma pazīmes.

6. Būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā akceptēti vai iesniegti būvvaldei izvērtēšanai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuru tehniskie risinājumi atbilst attiecīgajā laikposmā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 204-14 prasībām. Būvprojektus, kuri ir izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām.

7. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.794)
Latvijas būvnormatīvs LBN 204-14
"Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"

1. Būvnormatīvs nosaka prasības, kas jāievēro, projektējot tērauda būvkonstrukcijas ēkām un inženierbūvēm.

2. Tērauda būvkonstrukciju projektēšanā piemēro Eirokodeksa LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati", 1. Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS EN 1991 "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām" un 3. Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS EN 1993 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana" standartus, kuru sarakstu un attiecīgos nacionālos pielikumus savā tīmekļvietnē ir publicējusi nacionālā standartizācijas institūcija.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 477)

3. Tērauda būvkonstrukciju projektēšanā ir pieļaujams izmantot alternatīvus risinājumus, kas atšķiras no Eirokodeksa standartu noteikumiem, ar nosacījumu, ka tiek pamatots, kāpēc neizmanto paredzēto risinājumu un ka izmantotie alternatīvie risinājumi atbilst Eirokodeksā iestrādātajiem principiem, un tie garantē būvkonstrukcijām vismaz tādu pašu drošuma, ekspluatējamības un ilgizturības līmeni, kādu varētu sagaidīt, lietojot Eirokodeksu.

4. Prasības metinātajiem savienojumiem:

4.1. projektā nepieciešams marķēt metinātos savienojumus atbilstoši piemērojamā standarta prasībām, par to sniedzot atsauci projekta vispārīgajos norādījumos. Nepieciešams norādīt vai nu metinātās šuves aprēķina biezumu (a), vai metinātās šuves kateti (z) atbilstoši 1. attēlam; pieļaujams metināto šuvju apzīmēšanai izmantot Latvijā līdz šim lietotos metināto šuvju apzīmējumus, ja projekta vispārīgo rādītāju lapā sniegts detalizēts apzīmējumu skaidrojums;

1. attēls

4.2.  metināto savienojumu stūra šuvju izmēru un formu noteikt, ievērojot šādus nosacījumus:

4.2.1. stūra šuves biezums (katete) nevar pārsniegt a ≤  0,85 t (z ≤  1,2 t), kur t – plānākā savienojamā elementa biezums;

4.2.2. ja stūra šuve tiek veidota pie velmēta profila (ar nominālo biezumu t) noapaļotā stūra, biezums (katete) nedrīkst pārsniegt a ≤  0,65 t (z ≤  0,9 t);

4.2.3. stūra šuves biezumu (kateti) nosaka atbilstoši aprēķinam, bet ne mazāku, kā norādīts 1. tabulā;

4.2.4. tēraudam ar plūstamības robežu virs 460 MPa, kā arī tērauda elementiem ar biezumu virs 80 mm stūra šuvēm nepieciešams ņemt vērā īpašus tehnoloģiskos nosacījumus;

4.2.5. stūra šuvju katešu attiecību vēlams noteikt 1:1. Ja sametināmo elementu biezums ir atšķirīgs, pieļaujams veidot šuves ar dažādām katetēm, ievērojot šā būvnormatīva 4.2.1., 4.2.2. un 4.2.3. apakšpunktā noteiktās prasības.

1. tabula

Savienojuma veids

Metināšanas veids

Tērauda plūstamības robeža MPa

Minimālie metinājuma šuvju izmēri a (z) (mm) pie biezākā savienojamā elementa t (mm)

4–5

6–10

11–16

17–22

23–32

33–40

41–80

T-veida savienojums ar abpusēju metinājumu; pārlaiduma un stūra savienojumsRokas metināšana

līdz 285

2,8 (4)

2,8 (4)

2,8 (4)

3,5 (5)

3,5 (5)

4,3 (6)

4,3 (6)

virs 285 līdz 460

2,8 (4)

3,5 (5)

4,3 (6)

5 (7)

5,7 (8)

6,4 (9)

7,1 (10)

Automāta un pusautomāta metināšana

līdz 285

2,2 (3)

2,8 (4)

2,8 (4)

3,5 (5)

3,5 (5)

4,3 (6)

4,3 (6)

virs 285 līdz 460

2,2 (3)

2,8 (4)

3,5 (5)

4,3 (6)

5 (7)

5,7 (8)

6,4 (9)

T-veida savienojums ar vienpusēju stūra šuviRokas metināšana

līdz 380

3,5 (5)

4,3 (6)

5 (7)

5,7 (8)

6,4 (9)

7,1 (10)

8,5 (12)

Automāta un pusautomāta metināšana

2,8 (4)

3,5 (5)

4,3 (6)

5 (7)

5,7 (8)

6,4 (9)

7,1 (10)

Atkāpes no šīm prasībām pieļaujamas, tikai pamatojoties uz detalizētu metināšanas darbu veikšanas projektu, kas ietver detalizētu tehnoloģiskā procesa aprakstu (sametināmo elementu temperatūrai un kontrolei noteiktās prasības).

5. Projektējot tērauda būvkonstrukcijas, nepieciešams ievērot šādu elementu lokanuma ierobežojumu:

λ i ≤ λ u ,

kur λ i = Lef / i

λ i – elementa lokanums;

λ u – robežlokanums;

Lef – elementa aprēķina garums;

i – elementa inerces rādiuss;

5.1. spiestu tērauda būvkonstrukciju elementu lokanums nedrīkst pārsniegt 2. tabulā norādītās vērtības;

5.2. stieptu tērauda būvkonstrukciju elementu lokanums nedrīkst pārsniegt 3. tabulā norādītās vērtības;

5.3. elementa lokanumu aprēķina, ņemot vērā elementa aprēķina garumu, ko nosaka atbilstoši specifiskas tehniskās literatūras norādēm, kas nav pretrunā ar Eirokodeksa prasībām.

2. tabula

Būvkonstrukciju elementi

Spiestu elementu robežlokanums
λ u

1. Plaknisku kopņu un struktūrkonstrukciju joslas un balsta reakciju pārvadoši atgāžņi un stati no caurulēm un pāra leņķprofiliem: 
а) augstumā līdz 50 m;

150

b) augstumā virs 50 m.

120

2.  1. punktā neminētie: 
а) plaknisku kopņu un struktūrkonstrukciju elementi no caurulēm un pāra leņķprofiliem;

180

b) struktūrkonstrukciju elementi no viena leņķprofila, kas piestiprināts ar skrūvsavienojumu.

200

3. Galvenās kolonnas.

150

4. Palīgkolonnas (sienu karkasa un virsgaismas būvkonstrukciju statņi un tamlīdzīgi), kolonnu režģa elementi, kolonnu vertikālo saišu elementi (zem celtņu ceļa sijām).

180

5.  4. punktā nenorādītie saišu elementi, kā arī stieņi, kuri samazina spiesto stieņu aprēķina garumu, un citi nenoslogoti elementi.

200

3. tabula

Būvkonstrukciju elementi

Stieptu elementu robežlokanums
λ u, ja uz būvkonstrukciju darbojas

dinamiska slodze

statiska slodze

1. Plaknisku kopņu un struktūrkonstrukciju joslas un balsta atgāžņi.

250

400

2.  1. punktā neminētie kopņu un struktūrkonstrukciju elementi.

300

400

3. Kolonnu vertikālo saišu elementi (zem celtņu ceļa sijām).

300

300

Piezīmes:

1. Ja būves netiek dinamiski slogotas, stieptu elementu lokanums jāpārbauda tikai vertikālā plaknē.

2. Iepriekš saspriegtu stieptu elementu lokanums netiek ierobežots.

3. Ja slodzes nelabvēlīgas novietošanas iekšējo spēku zīme var mainīties, robežlokanums stieptiem elementiem jānosaka tāpat kā spiestiem elementiem.

4. Par tieši pieliktām dinamiskajām slodzēm uzskata slodzes, pēc kurām aprēķina būvkonstrukcijas elementu izturību, kā arī slodzes, kuru aprēķina vērtību nosaka, lietojot dinamiskuma koeficientu.

Atkāpes no šīm prasībām pieļaujamas, tikai pamatojoties uz detalizētu izgatavošanas un montāžas projektu, kas pamatots ar aprēķiniem, paredzot attiecīgas papildu prasības gan pielaidēm, gan to kontrolei. Šīs prasības neattiecas uz vanšu elementiem būvkonstrukcijās.

6. Termiskās iedarbes:

6.1. termiskās un ekspluatācijas temperatūras izmaiņu izraisītās termiskās iedarbes uz būvēm jāņem vērā būvprojektos, ja termiskās kustības un/vai spriegumu dēļ pastāv iespēja pārsniegt nestspējas vai ekspluatējamības robežstāvokļus;

6.2. termiskās iedarbes nav jāapskata būvkonstrukcijām, kas nav pakļautas dienas un sezonas klimatiskajām, kā arī ekspluatācijas izraisītajām temperatūras izmaiņām.

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 794Pieņemts: 23.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.33
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
271234
{"selected":{"value":"14.08.2018","content":"<font class='s-1'>14.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.08.2018","iso_value":"2018\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-13.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.08.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"