Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.748

Rīgā 2014.gada 2.decembrī (prot. Nr.66 57.§)
Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi

(Noteikumu nosaukums MK 02.06.2015. noteikumu Nr.270 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"
30.panta piekto daļu un 38. panta trešo daļu
(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 638 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanas kritērijus darījumos ar lauksaimniecības zemi;

1.2. iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi iekļaujamo informāciju un tam pievienojamos dokumentus;

1.3. kārtību, kādā lauksaimniecības zemes nomnieks un Latvijas zemes fonda pārvaldītājs īsteno pirmpirkuma tiesības;

1.4. kārtību, kādā tiek finansēta un izveidota pašvaldības komisija, tās sastāvu, kā arī pašvaldības komisijas tiesības un pienākumus;

1.5. kārtību, kādā pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi;

1.6. kārtību, kādā iegūstami lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dati no citām valsts informācijas sistēmām;

1.7. termiņus un kārtību, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem;

1.8. kārtību, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamo īpašumu, tai skaitā iznomā, pērk, pārdod, slēdz atpakaļpirkuma līgumu un maina lauksaimniecības zemi;

1.9. kārtību, kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas.

(Grozīts ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr. 270; MK 25.08.2015. noteikumiem Nr. 482; MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

II. Dominējošās zemes lietošanas kategorijas noteikšanas kritēriji darījumos ar lauksaimniecības zemi

2. Par dominējošo zemes lietošanas kategoriju darījumā ar lauksaimniecības zemi uzskata to zemes lietošanas kategoriju, kāda ir zemei, kura darījuma objektā aizņem lielāku platību (hektāros) nekā zeme ar citām zemes lietošanas kategorijām.

3. Ja darījuma objekts ir divi vai vairāki patstāvīgi nekustamie īpašumi vai to domājamā daļa, dominējošo zemes lietošanas kategoriju katra nekustamā īpašuma zemes vienībai nosaka atsevišķi.

4. Ja darījuma objekts sastāv no divām vai vairākām zemes vienībām vai to domājamām daļām, dominējošo zemes lietošanas kategoriju katrai zemes vienībai nosaka atsevišķi.

5. Šo noteikumu 2., 3. un 4. punktā minēto zemes vienību platību nosaka, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par zemes lietošanas kategorijām un attiecīgās zemes platību darījuma objektā.

III. Iesniegumā par darījumu ar lauksaimniecības zemi iekļaujamā informācija un pievienojamie dokumenti

6. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

6.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu (nerezidents – personas identifikācijas kodu vai dzimšanas datumu un valstisko piederību), kontaktinformāciju (deklarētās dzīvesvietas adresi vai citu korespondences adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) (1. pielikums);

6.2. juridiska persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) (2. pielikums);

6.3. ziņas par darījuma objektu un iegādājamās zemes turpmākās izmantošanas mērķi;

6.4. apliecinājumu, ka zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā vai paredzēta zemes dzīļu izmantošanai;

6.5. (svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638);

6.6. juridiska persona – apliecinājumu, ka visi patiesie labuma guvēji ir Latvijas Republikas pilsoņi vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, un datus, kas identificē patieso labuma guvēju – fizisko personu (vārds, uzvārds un personas kods, bet, ja tāda nav, – cita informācija, kas dod iespēju identificēt fizisko personu).

(Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

7. Iesniegumam pievieno:

7.1. darījuma aktu par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā;

7.2. zemes nomnieks – rakstisku vienošanos par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, ja ir divi vai vairāki zemes nomnieki, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi;

7.3. nerezidents (fiziska vai juridiska persona) – dokumentu par nodokļu samaksu valstī, kurā tai ir pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;

7.4. biedrības un nodibinājumi – apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības mērķi;

7.5. (svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638).

(Grozīts ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr. 482; MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

7.1 (Svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

IV. Kārtība, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs un nomnieki īsteno pirmpirkuma tiesības

(Nodaļas nosaukums MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

8. Pašvaldības komisija šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā darījuma akta atvasinājumu nosūta Latvijas zemes fonda pārvaldītājam, zemes nomniekiem, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi un zemes nomas līgumu reģistrējuši pašvaldībā vismaz gadu pirms darījuma noslēgšanas dienas, un zemes nomniekiem, kuri nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi un kuru pirmpirkuma tiesības uz zemi ir pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

9. Latvijas zemes fonda pārvaldītājs un pārdodamās lauksaimniecības zemes nomnieki pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo lauksaimniecības zemi var īstenot divu mēnešu laikā no darījuma akta atvasinājuma saņemšanas dienas. Zemes nomnieks, kas īsteno pirmpirkuma tiesības, iesniedz pašvaldības komisijai šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu, kā arī šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētos dokumentus.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

10. Ja Latvijas zemes fonda pārvaldītājs vēlas īstenot savas pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo lauksaimniecības zemi, tas šo noteikumu 9. punktā minētajā termiņā iesniedz pašvaldības komisijā lēmumu par pirmpirkuma tiesību īstenošanu.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

11. Ja kāda no šo noteikumu 8. punktā minētajām personām īsteno pirmpirkuma tiesības, pašvaldības komisija par to informē zemes pārdevēju.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

13. (Svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

V. Pašvaldības komisijas izveidošana un finansēšana, pašvaldības komisijas sastāvs, pienākumi un tiesības

14. Novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumus sedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no tai attiecīgajam gadam piešķirtajiem budžeta līdzekļiem līdz 10 tūkstošiem euro gadā. Valsts budžeta līdzekļus novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu segšanai pašvaldībām pārskaita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par finansējuma sadalījumu starp pašvaldībām, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas apkopoto un sagatavoto informāciju.

15. Novadu pašvaldības reizi gadā līdz 15. oktobrim sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijā informāciju par to administrēto darījumu skaitu, kuri attiecas uz lauksaimniecības zemi, kā arī saistībā ar tiem nosūtīto vēstuļu skaitu un izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas. Gada ceturtā ceturkšņa novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumus atlīdzina no nākamajā saimnieciskajā gadā šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

16. Novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā (turpmāk – komisija).

17. Komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļus ievēlē likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. Lēmumus komisija pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

18. Komisija no sava vidus ievēlē komisijas sekretāru. Komisijas darbu materiāltehniski nodrošina attiecīgā novada pašvaldība.

19. Komisijas pienākumi:

19.1. atstādināt no lēmuma pieņemšanas to komisijas locekli, kuram saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" rodas interešu konflikts saistībā ar vērtējamo iesniegumu un kurš nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanā;

19.2. informēt zemes pircēju, zemes pārdevēju un citas uzaicinātās personas par sēdes norises laiku un darba kārtības jautājumiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes.

20. Komisijas tiesības:

20.1. 10 darbdienu laikā pēc rakstveida informācijas pieprasījuma saņemt lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju no valsts informācijas sistēmu pārziņiem;

20.2. uzaicināt uz komisijas sēdi tiešās pārvaldes un citu institūciju pārstāvjus, kā arī, ja nepieciešams, personas, kas prezentē zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā;

20.3. pieprasīt iesniedzējam triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas novērst konstatētās neprecizitātes iesniegtajā informācijā, papildināt iesniegto informāciju vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus, kas apliecina personas tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

(Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

VI. Lēmumu pieņemšana par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā

21. Komisija:

21.1. pārbauda, vai ir ievēroti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta pirmās daļas un 28.1 panta pirmās daļas nosacījumi;

21.2. izvērtējot Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas datus un šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minēto dokumentu, pārbauda biedrību un nodibinājumu atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta pirmās daļas 7. punkta nosacījumiem;

21.3. pārbauda, vai ir ievēroti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29. panta nosacījumi attiecībā uz īpašumā iegūstamās lauksaimniecības zemes maksimālo platību, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas datus;

21.4. atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem izvērtē, vai iegādājamās lauksaimniecības zemes kvalitatīvais novērtējums ir zemāks par 60 ballēm, ja personas iesniegumā norādīts, ka zemes turpmākās izmantošanas mērķis ir zemes dzīļu izmantošana;

21.5. pārbauda, vai ir ievēroti likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunkta vai 2. punkta "d" un "e" apakšpunkta nosacījumi attiecībā uz nodokļu samaksu nerezidentiem un informāciju par patiesā labuma guvējiem, vadoties pēc iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ietvertās informācijas;

21.6. pārbauda, vai ir ievēroti nosacījumi attiecībā uz Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecības un dokumenta par valsts valodas zināšanām esību, ja zemes ieguvējs ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

(Grozīts ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr. 482; MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

22. Par katru komisijas sēdi noformē protokolu, ko paraksta visi klātesošie komisijas locekļi. Katram komisijas loceklim ir tiesības pievienot protokolam savu atsevišķo viedokli. Komisijas lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu to iegūt komisija noformē izziņas veidā. Lēmumu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā – viņa vietnieks.

VII. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamo datu iegūšana no citām valsts informācijas sistēmām

23. Komisija, nosūtot pieprasījumu, bez maksas iegūst datus no šādām valsts informācijas sistēmām:

23.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv;

23.2. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas;

23.3. Nodokļu informācijas sistēmas;

23.4. Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas;

23.5. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas;

23.6. Iedzīvotāju reģistra.

24. Komisija nepieciešamos datus no Uzņēmumu reģistra saņem, noslēdzot savstarpēju vienošanos par Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izmantošanu vai iesniedzot Uzņēmumu reģistrā rakstisku informācijas pieprasījumu.

25. Komisija nepieciešamos datus no Nodokļu informācijas sistēmas saņem, izmantojot Valsts informācijas sistēmas savietotāju vai iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku informācijas pieprasījumu.

26. Komisija nepieciešamos Lauku atbalsta dienesta datus no Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas saņem, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā rakstisku informācijas pieprasījumu.

27. Komisija nepieciešamos Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datus saņem, noslēdzot savstarpēju vienošanos ar Tiesu administrāciju vai iesniedzot rakstisku informācijas pieprasījumu Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārzinim.

28. Komisija nepieciešamās ziņas no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņem, izmantojot Iedzīvotāju reģistra datus.

29. Komisija nepieciešamos datus no Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv saņem, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju.

30. Valsts informācijas sistēmu pārziņi šo noteikumu 24., 25., 26., 27. un 38. punktā minēto informāciju sniedz komisijai bez maksas 10 darbdienu laikā.

VIII. Termiņi un kārtība, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs pašvaldību informē par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem

31. Zemes nomnieks vai iznomātājs mēneša laikā pēc zemes nomas līguma noslēgšanas lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājumu iesniedz personiski vai apliecinātu atvasinājumu nosūta elektroniski vai pa pastu tai novada pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nomātā zeme. Šajā punktā minēto zemes nomas līguma atvasinājumu neiesniedz, ja personai, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi, zemes pirmpirkuma tiesības ir pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā.

(Grozīts ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

32. Novada pašvaldība, saņemot zemes nomas līguma atvasinājumu:

32.1. izdara atzīmi uz lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinājuma par reģistrēšanu pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, ja zemes nomas līguma atvasinājums iesniegts personiski;

32.2. 10 darbdienu laikā nosūta iesniedzējam izziņu par zemes nomas līguma reģistrēšanu pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, norādot zemes nomas līguma reģistrācijas datumu un reģistra numuru, ja zemes nomas līguma atvasinājums saņemts elektroniski vai pa pastu.

33. Ja zemes nomas līgumā, kas reģistrēts pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, tiek izdarītas izmaiņas līguma būtiskajās sastāvdaļās vai zemes nomas līgums tiek lauzts vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, zemes nomnieks vai iznomātājs, savstarpēji vienojoties, mēneša laikā no dienas, kad izdarītas izmaiņas līgumā vai kad zemes nomas līgums tiek lauzts vai izbeigts ar tiesas nolēmumu, par to informē attiecīgo novada pašvaldību.

VIII1. Kārtība, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs veic darījumus ar nekustamo īpašumu

(Nodaļa MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

33.1 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs darījumus ar nekustamo īpašumu veic:

33.1 1. saskaņā ar Civillikumu, likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darījumus ar nekustamo īpašumu;

33.1 2. izvērtējot darījumu lietderību un efektivitāti, kā arī ņemot vērā likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 37. pantā noteikto Latvijas zemes fonda mērķi un pēc iespējas to līdzsvarojot ar ekonomisko izdevīgumu;

33.1 3. slēdzot nekustamā īpašuma atpakaļpirkuma darījumus ar nomas tiesībām pārdevējam un nekustamā īpašuma iegādes brīdī vienojoties ar pārdevēju par atpakaļpirkuma cenu un zemes nomas maksu. Zemes nomas maksu gadā nosaka procentos no pirkuma cenas visam līguma darbības periodam, un tās apmēru gadā apstiprina Latvijas zemes fonda pārvaldītājs saskaņā ar zemes nomas tirgus cenām un aprēķinātiem darījuma riska faktoriem un administratīvajām izmaksām. Gada nomas maksa nomniekam tiek sadalīta četros vienādos maksājumos un ir maksājama reizi ceturksnī.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

33.2 Ja Latvijas zemes fonda pārvaldītājam šo noteikumu 1.8. apakšpunktā minēto darījumu nodrošināšanai tiek piešķirts valsts aizdevums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, noteikto aizdevuma riska procentu likmi nepiemēro.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

33.3 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs informāciju par iznomāto un atsavināto lauksaimniecības zemi publicē Latvijas zemes fonda pārvaldītāja tīmekļvietnē. Publicējot informāciju par:

33.3 1. iznomāto lauksaimniecības zemi, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, adresi, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, lietošanas mērķi, nomnieku, nomas maksas apmēru un līguma darbības termiņu;

33.3 2. iznomāto lauksaimniecības zemi, kas iegūta ar atpakaļpirkuma līgumu, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, adresi, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, lietošanas mērķi, nomnieku, nomas maksas apmēru, nomas ar atpakaļpirkumu līguma darbības termiņu, pirkuma un atpakaļpirkuma cenu;

33.3 3. atsavināto lauksaimniecības zemi, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, adresi, platību, lietošanas mērķi, pircēju, pirkuma cenu un darījuma datumu.

(MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

33.4 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs, slēdzot ar lauksaimniecības zemi saistītos darījumus, darījumu aktā iekļauj norādi, ka attiecīgo darījumu veic Latvijas zemes fonda pārvaldītājs, lai to nošķirtu no akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" atbilstoši pamatdarbības jomai veicamajiem darījumiem.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

33.5 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša 25. datumam iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par darījumiem ar nekustamo īpašumu (3. pielikums), norādot iepriekšējā ceturksnī notikušo lauksaimniecības zemes pirkšanas, pārdošanas, maiņas un nomas darījumu skaitu un lauksaimniecības zemes platību.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

33.6 Zemkopības ministrija šo noteikumu 33.5 punktā minēto pārskatu reizi ceturksnī publicē Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē www.zm.gov.lv.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr. 270 redakcijā)

VIII2. Kārtība, kādā aprēķina ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas

(Nodaļa MK 25.08.2015. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

33.7 Likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunkta un 2. punkta "a" un "c" apakšpunkta izpratnē ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas aprēķina, summējot ieņēmumus no to lauksaimniecības produktu un zivsaimniecības produktu realizācijas, kuri ražoti vai audzēti personas saimniecībā, tostarp novācot ražu, slaucot, audzējot vai turot dzīvniekus, kā arī ieņēmumus no tādu pārstrādātu lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu realizācijas, kuri iegūti saimniecībā, pārstrādājot saimniecībā ražotus vai audzētus lauksaimniecības vai zivsaimniecības produktus. Kārtojot grāmatvedību, ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas uzskaita atsevišķi. Lauksaimniecības produkti vai zivsaimniecības produkti ir Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras, kas noteikta ar Komisijas 2014. gada 16. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1101/2014, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, 1. līdz 24. nodaļā minētie produkti (izņemot jūras zvejas produktus), kā arī ar kodiem 5301 un 5302 klasificētie produkti.

(MK 25.08.2015. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

33.8 Ieņēmumus, kas nav minēti šo noteikumu 33.7 punktā, tostarp Eiropas Savienības atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kā arī valsts atbalstu lauksaimniecībai uzskata par pārējiem ieņēmumiem.

(MK 25.08.2015. noteikumu Nr. 482 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

34. Pašvaldība zemes nomas līgumus, kas noslēgti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, reģistrē lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

35. (Svītrots ar MK 24.10.2017. noteikumiem Nr. 638)

36. Noteikumu regulējums attiecībā uz Latvijas zemes fonda pārvaldītāju stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas zemes fonda darbības uzsākšanu, bet ne vēlāk kā 2015. gada 1. jūlijā.

37. Šo noteikumu 23.1. apakšpunkts stājas spēkā pēc elektroniskā pakalpojuma izveides vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, bet ne vēlāk kā 2016. gada 1. janvārī.

38. Valsts zemes dienests uz rakstiska pieprasījuma pamata sniedz komisijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus elektroniskā veidā par visiem personas nekustamajiem īpašumiem un zemes vienībām līdz elektroniskā pakalpojuma izveidei vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada 31. decembrim.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.748

(Pielikums MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

Fiziskās personas iesniegums
   

novada domei

  

(nosaukums)

 
   
  

(adrese)

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi" lūdzu piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

I. Iesniedzējs

 ,

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita korespondences adrese)

 

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

 

(nerezidenta personas identifikācijas kods vai dzimšanas datums un valstspiederība, ja attiecināms)

II. Iesniedzējs – persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības (ja attiecināms)

 ,

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods      

      
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita korespondences adrese)

 

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

 

(nerezidenta personas identifikācijas kods vai dzimšanas datums un valstspiederība, ja attiecināms)

III. Iesniedzēja pilnvarotā persona (ja attiecināms)

 

(vārds, uzvārds)

 

(pilnvaras numurs un izsniegšanas datums)

IV. Darījuma objekts

 

(nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums, adrese)

 
 

V. Zemes turpmākās izmantošanas mērķis

 
 
 

VI. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunkta nosacījumiem

Apliecinu, ka:

(atbilstošo atzīmēt ar X)

a) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot gada laikā pēc tās iegādes un to izmantošu arī turpmāk1

b) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot triju gadu laikā pēc tās iegādes un to izmantošu arī turpmāk2

VII. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.panta trešās daļas 3. punkta nosacījumam (ja attiecināms)

(atzīmēt ar X)

Apliecinu, ka attiecīgā zeme turpmāk tiks izmantota zemes dzīļu izmantošanai3

(atzīmēt ar X)

Apzinos, ka man var uzlikt administratīvo sodu, ja gada laikā nesākšu izmantot lauksaimnieciskajā darbībā zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, un to neizmantošu arī turpmāk vai ja triju gadu laikā nesākšu izmantot lauksaimnieciskajā darbībā zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, un to neizmantošu arī turpmāk4

VIII. Pielikumi

1. 
2. 
3. 
4. 

(atzīmēt ar X)

Piekrītu informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu saņemt uz elektroniskā pasta adresi

     

(datums5)

 

(paraksts5)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem.

2 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem.

1, 2 Neatzīmē, ja attiecīgā zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

3 Atzīmē, ja lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā zemes dzīļu izmantošanai.

4 Neatzīmē, ja attiecīgā zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

5 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra
noteikumiem Nr.748

(Pielikums MK 24.10.2017. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

Juridiskās personas iesniegums
   

novada domei

  

(nosaukums)

 
   
  

(adrese)

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi" lūdzu piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

I. Iesniedzējs

 ,

(nosaukums)

 
Reģistrācijas numurs            
 

(juridiskā adrese)

 

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

 

(nerezidentam – valsts, kuras rezidents ir ārvalsts juridiskā persona)

II. Iesniedzējs – persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības (ja attiecināms)

 ,

(nosaukums)

 
Reģistrācijas numurs            
 

(juridiskā adrese)

 

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

 

(nerezidentam – valsts, kuras rezidents ir ārvalsts juridiskā persona)

III. Iesniedzēja pilnvarotā persona

 

(vārds, uzvārds)

 

(pilnvaras numurs un izsniegšanas datums)

IV. Darījuma objekts

 

(nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums, adrese)

 
 

V. Zemes turpmākās izmantošanas mērķis

 
 
 

VI. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta pirmās daļas 2. punkta "b" un "d" apakšpunkta nosacījumiem

Apliecinu, ka:

(atbilstošo atzīmēt ar X)

a) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot gada laikā pēc tās iegādes un to izmantošu arī turpmāk1

b) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot triju gadu laikā pēc tās iegādes un to izmantošu arī turpmāk2

Apliecinu, ka visi patiesie labuma guvēji ir likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta pirmās daļas 1. punktā minētās personas (atzīmēt ar X)

 

 

VII. Patiesie labuma guvēji

 

(dati, kas identificē patieso labuma guvēju – fizisko personu: vārds, uzvārds un personas kods,
bet, ja tāda nav, – cita informācija, kas dod iespēju identificēt fizisko personu)

 
 

VIII. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.panta trešās daļas 3. punkta nosacījumam (ja attiecināms)

(atzīmēt ar X)

Apliecinu, ka attiecīgā zeme turpmāk tiks izmantota zemes dzīļu izmantošanai3

(atzīmēt ar X)

Apzinos, ka man var uzlikt administratīvo sodu, ja gada laikā nesākšu izmantot lauksaimnieciskajā darbībā zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, un to neizmantošu arī turpmāk vai ja triju gadu laikā nesākšu izmantot lauksaimnieciskajā darbībā zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, un to neizmantošu arī turpmāk4

IX. Pielikumi

1. 
2. 
3. 
4. 

(atzīmēt ar X)

Piekrītu informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu saņemt uz elektroniskā pasta adresi

     

(datums5)

 

(paraksts5)

 

(vārds, uzvārds)

 Z. v.5   

Piezīmes.

1 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem.

2 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem.

1, 2 Neatzīmē, ja attiecīgā zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

3 Atzīmē, ja lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā zemes dzīļu izmantošanai.

4 Neatzīmē, ja attiecīgā zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

5 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.748

(Pielikums MK 02.06.2015. noteikumu Nr.270 redakcijā)

Latvijas zemes fonda pārskats par darījumiem ar nekustamo īpašumu

. gads

. ceturksnis

Nr.
p. k.

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Plānošanas reģions

Darījumu skaits

Lauksaimniecības zemes platība,
ha

1.

Iegūts īpašumā

Kurzemes  
Latgales  
Rīgas  
Vidzemes  
Zemgales  

Kopā

  
2.

Pārdots

Kurzemes  
Latgales  
Rīgas  
Vidzemes  
Zemgales  

Kopā

  
3.

Maiņas darījumi

Kurzemes  
Latgales  
Rīgas  
Vidzemes  
Zemgales  

Kopā

  
4.

Iznomāts

Kurzemes  
Latgales  
Rīgas  
Vidzemes  
Zemgales  

Kopā

  

Pavisam kopā

 


     

(datums)1

 

(amats, vārds, uzvārds)

 

(paraksts)1

Z.v.1

Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 748Pieņemts: 02.12.2014.Stājas spēkā: 30.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 256, 29.12.2014. OP numurs: 2014/256.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
271228
{"selected":{"value":"27.10.2017","content":"<font class='s-1'>27.10.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.10.2017","iso_value":"2017\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2015","iso_value":"2015\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2015.-26.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2015","iso_value":"2015\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2015.-28.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2014","iso_value":"2014\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2014.-05.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.10.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"