Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 638

Rīgā 2017. gada 24. oktobrī (prot. Nr. 52 27. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju
lauku apvidos" 30.1 panta piekto daļu un 38. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 256. nr.; 2015, 109., 168. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.1 panta piekto daļu un 38. panta trešo daļu".

2. Papildināt 1.8. apakšpunktu aiz vārda "pārdod" ar vārdiem "slēdz atpakaļpirkuma līgumu".

3. Izteikt 6.3. un 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. ziņas par darījuma objektu un iegādājamās zemes turpmākās izmantošanas mērķi;

6.4. apliecinājumu, ka zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā vai paredzēta zemes dzīļu izmantošanai;".

4. Svītrot 6.5. apakšpunktu.

5. Izteikt 6.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.6. juridiska persona - apliecinājumu, ka visi patiesie labuma guvēji ir Latvijas Republikas pilsoņi vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, un datus, kas identificē patieso labuma guvēju - fizisko personu (vārds, uzvārds un personas kods, bet, ja tāda nav, - cita informācija, kas dod iespēju identificēt fizisko personu)."

6. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. zemes nomnieks - rakstisku vienošanos par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, ja ir divi vai vairāki zemes nomnieki, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi;".

7. Svītrot 7.5. apakšpunktu un 7.1 punktu.

8. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Kārtība, kādā Latvijas zemes fonda pārvaldītājs un nomnieki īsteno pirmpirkuma tiesības".

9. Izteikt 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"8. Pašvaldības komisija šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā darījuma akta atvasinājumu nosūta Latvijas zemes fonda pārvaldītājam, zemes nomniekiem, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi un zemes nomas līgumu reģistrējuši pašvaldībā vismaz gadu pirms darījuma noslēgšanas dienas, un zemes nomniekiem, kuri nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi un kuru pirmpirkuma tiesības uz zemi ir pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā.

9. Latvijas zemes fonda pārvaldītājs un pārdodamās lauksaimniecības zemes nomnieki pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo lauksaimniecības zemi var īstenot divu mēnešu laikā no darījuma akta atvasinājuma saņemšanas dienas. Zemes nomnieks, kas īsteno pirmpirkuma tiesības, iesniedz pašvaldības komisijai šo noteikumu 6. punktā minēto iesniegumu, kā arī šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētos dokumentus.

10. Ja Latvijas zemes fonda pārvaldītājs vēlas īstenot savas pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo lauksaimniecības zemi, tas šo noteikumu 9. punktā minētajā termiņā iesniedz pašvaldības komisijā lēmumu par pirmpirkuma tiesību īstenošanu.

11. Ja kāda no šo noteikumu 8. punktā minētajām personām īsteno pirmpirkuma tiesības, pašvaldības komisija par to informē zemes pārdevēju."

10. Svītrot 12. un 13. punktu.

11. Izteikt 20.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2. uzaicināt uz komisijas sēdi tiešās pārvaldes un citu institūciju pārstāvjus, kā arī, ja nepieciešams, personas, kas prezentē zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā;".

12. Izteikt 21.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6. pārbauda, vai ir ievēroti nosacījumi attiecībā uz Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecības un dokumenta par valsts valodas zināšanām esību, ja zemes ieguvējs ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis."

13. Papildināt 31. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajā punktā minēto zemes nomas līguma atvasinājumu neiesniedz, ja personai, kas nomā pārdodamo lauksaimniecības zemi, zemes pirmpirkuma tiesības ir pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā."

14. Papildināt noteikumus ar 33.1 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1 3. slēdzot nekustamā īpašuma atpakaļpirkuma darījumus ar nomas tiesībām pārdevējam un nekustamā īpašuma iegādes brīdī vienojoties ar pārdevēju par atpakaļpirkuma cenu un zemes nomas maksu. Zemes nomas maksu gadā nosaka procentos no pirkuma cenas visam līguma darbības periodam, un tās apmēru gadā apstiprina Latvijas zemes fonda pārvaldītājs saskaņā ar zemes nomas tirgus cenām un aprēķinātiem darījuma riska faktoriem un administratīvajām izmaksām. Gada nomas maksa nomniekam tiek sadalīta četros vienādos maksājumos un ir maksājama reizi ceturksnī."

15. Izteikt 33.3 punktu šādā redakcijā:

"33.3 Latvijas zemes fonda pārvaldītājs informāciju par iznomāto un atsavināto lauksaimniecības zemi publicē Latvijas zemes fonda pārvaldītāja tīmekļvietnē. Publicējot informāciju par:

33.3 1. iznomāto lauksaimniecības zemi, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, adresi, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, lietošanas mērķi, nomnieku, nomas maksas apmēru un līguma darbības termiņu;

33.3 2. iznomāto lauksaimniecības zemi, kas iegūta ar atpakaļpirkuma līgumu, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, adresi, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, lietošanas mērķi, nomnieku, nomas maksas apmēru, nomas ar atpakaļpirkumu līguma darbības termiņu, pirkuma un atpakaļpirkuma cenu;

33.3 3. atsavināto lauksaimniecības zemi, norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, adresi, platību, lietošanas mērķi, pircēju, pirkuma cenu un darījuma datumu."

16. Svītrot 35. punktu.

17. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. decembra
noteikumiem Nr. 748

Fiziskās personas iesniegums

     

novada domei

   

(nosaukums)

 
     
   

(adrese)

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi" lūdzu piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

I. Iesniedzējs

  ,

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods            

-

           
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita korespondences adrese)

 

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

 

(nerezidenta personas identifikācijas kods vai dzimšanas datums un valstspiederība, ja attiecināms)

II. Iesniedzējs - persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības (ja attiecināms)

  ,

(vārds, uzvārds)

 
Personas kods            

-

           
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese vai cita korespondences adrese)

 

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

 

(nerezidenta personas identifikācijas kods vai dzimšanas datums un valstspiederība, ja attiecināms)

III. Iesniedzēja pilnvarotā persona (ja attiecināms)

 

(vārds, uzvārds)

 

(pilnvaras numurs un izsniegšanas datums)

IV. Darījuma objekts

 

(nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums, adrese)

 
 

V. Zemes turpmākās izmantošanas mērķis

 
 
 

VI. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas 1. punkta "c" apakšpunkta nosacījumiem

Apliecinu, ka:

(atbilstošo atzīmēt ar X)

a) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot gada laikā pēc tās iegādes un to izmantošu arī turpmāk1

b) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot triju gadu laikā pēc tās iegādes un to izmantošu arī turpmāk2

VII. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.1 panta trešās daļas 3. punkta nosacījumam (ja attiecināms)

(atzīmēt ar X)

Apliecinu, ka attiecīgā zeme turpmāk tiks izmantota zemes dzīļu izmantošanai3

(atzīmēt ar X)

Apzinos, ka man var uzlikt administratīvo sodu, ja gada laikā nesākšu izmantot lauksaimnieciskajā darbībā zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, un to neizmantošu arī turpmāk vai ja triju gadu laikā nesākšu izmantot lauksaimnieciskajā darbībā zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, un to neizmantošu arī turpmāk4

VIII. Pielikumi

1.  
2.  
3.  
4.  

(atzīmēt ar X)

Piekrītu informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu saņemt uz elektroniskā pasta adresi

         

(datums5)

 

(paraksts5)

 

(vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem.

2 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem.

1, 2 Neatzīmē, ja attiecīgā zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

3 Atzīmē, ja lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā zemes dzīļu izmantošanai.

4 Neatzīmē, ja attiecīgā zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

5 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. decembra
noteikumiem Nr. 748

Juridiskās personas iesniegums

     

novada domei

   

(nosaukums)

 
     
   

(adrese)

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi" lūdzu piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

I. Iesniedzējs

  ,

(nosaukums)

 
Reģistrācijas numurs                        
 

(juridiskā adrese)

 

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

 

(nerezidentam - valsts, kuras rezidents ir ārvalsts juridiskā persona)

II. Iesniedzējs - persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības (ja attiecināms)

  ,

(nosaukums)

 
Reģistrācijas numurs                        
 

(juridiskā adrese)

 

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

 

(nerezidentam - valsts, kuras rezidents ir ārvalsts juridiskā persona)

III. Iesniedzēja pilnvarotā persona

 

(vārds, uzvārds)

 

(pilnvaras numurs un izsniegšanas datums)

IV. Darījuma objekts

 

(nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums, adrese)

 
 

V. Zemes turpmākās izmantošanas mērķis

 
 
 

VI. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.1 panta pirmās daļas 2. punkta "b" un "d" apakšpunkta nosacījumiem

Apliecinu, ka:

(atbilstošo atzīmēt ar X)

a) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot gada laikā pēc tās iegādes un to izmantošu arī turpmāk1

b) zemi lauksaimnieciskajā darbībā sākšu izmantot triju gadu laikā pēc tās iegādes un to izmantošu arī turpmāk2

Apliecinu, ka visi patiesie labuma guvēji ir likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28. panta pirmās daļas 1. punktā minētās personas (atzīmēt ar X)

 

 

VII. Patiesie labuma guvēji

 

(dati, kas identificē patieso labuma guvēju - fizisko personu: vārds, uzvārds un personas kods,
bet, ja tāda nav, - cita informācija, kas dod iespēju identificēt fizisko personu)

 
 

VIII. Apliecinājums par atbilstību likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 30.1 panta trešās daļas 3. punkta nosacījumam (ja attiecināms)

(atzīmēt ar X)

Apliecinu, ka attiecīgā zeme turpmāk tiks izmantota zemes dzīļu izmantošanai3

(atzīmēt ar X)

Apzinos, ka man var uzlikt administratīvo sodu, ja gada laikā nesākšu izmantot lauksaimnieciskajā darbībā zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, un to neizmantošu arī turpmāk vai ja triju gadu laikā nesākšu izmantot lauksaimnieciskajā darbībā zemi, kas iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem, un to neizmantošu arī turpmāk4

IX. Pielikumi

1.  
2.  
3.  
4.  

(atzīmēt ar X)

Piekrītu informāciju par iesnieguma izskatīšanas gaitu saņemt uz elektroniskā pasta adresi

         

(datums5)

 

(paraksts5)

 

(vārds, uzvārds)

 

Z. v.5

     

Piezīmes.

1 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā ir bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem.

2 Atzīmē, ja zeme iepriekšējā vai kārtējā gadā nav bijusi pieteikta tiešajiem maksājumiem.

1, 2 Neatzīmē, ja attiecīgā zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

3 Atzīmē, ja lauksaimniecības zemi vēlas iegūt īpašumā zemes dzīļu izmantošanai.

4 Neatzīmē, ja attiecīgā zeme paredzēta zemes dzīļu izmantošanai.

5 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 748 "Noteikumi par darījumiem ar .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 638Pieņemts: 24.10.2017.Stājas spēkā: 27.10.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 213, 26.10.2017. OP numurs: 2017/213.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
294527
27.10.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)